Slyšela Jana z Arku hlasy svatých?

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

Slyšela Jana z Arku hlasy svatých?

Ne, je to nesmysl
12
18%
Ano, byla silnì vìøící. Nìco takového by si jistì nevymyslela!
36
53%
Nevím, nedokážu to posoudit
20
29%
 
Total votes: 68

User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Slyšela Jana z Arku hlasy svatých?

Unread post by JOhanka.1412 »

Jana z Arku - Jeanne d'Arc - jedna z nejvýznamnìjších žen støedovìku. O jejím krátkém životì už toho bylo øeèeno a napsáno tolik, že nemá smysl se tu zaobírat její "kariérou" a èiny... Spíš by mì zajímal váš názor na to, že sama Jana o sobì tvrdila, že slyší hlasy svatých. Konkrétnì svaté Kateøiny, svaté Markéty a archandìla Michaela. Byla Jana skuteènì božím poslem?
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Zajmavá otázka, promiòte mi mou jízlivost, ale je to asi takové, jako bychom se ptali jestli mìl Jan Lucemburský radìji kaše nebo zvìøinu.
O Aláhovi se tvrdí, že to byl epileptik a své náboženské pøedstavy vidìl pøi záchvatech, je možné, že zde to bylo nìco podobného.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Nevìøící hvìzdy poèítá

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Filip Svehla wrote:...je to asi takové, jako bychom se ptali jestli mìl Jan Lucemburský radìji kaše nebo zvìøinu...
Rytíøi Filipe, jistì by i z této otázky vzešla zajímavá studie, objevující velmi cenné poznatky o životì ve støedovìku, pokud by se jí ujmul nìkdo jiný než ten, kdo by dokazoval její absurditu. :) Ale nechme sarkasmu, nejsou pøeci všichni tací, že vìøí jen tomu, na co si sáhli nebo co bylo publikováno v prestižním èasopise.
Je pravdou, že záchvaty souvisí se zmìnou vìdomí a do zmìnìného vìdomí se nìkteøí dostávají úmyslnì ať už pomocí psychotropních látek (šamani) nebo meditací. Existují léèitelé, kteøí vidí vyzaøování lidské aury a léèí zdravotní stav èlovìka aniž by do nìj vidìli; i FBI využívala tzv. "jasnovidce", kteøí jim pomohli vyhledat tìžké zloèince. Existuje spousta lidí, kteøí jsou pøesvìdèeni, že se setkali se svým zemøelým pøíbuzným a i nacistické špièky vìøili legendám a moci symbolismu. Dodnes ani není vážnìjších pochyb nad úèinky voodoo a èím více do hloubky minulosti budeme smìøovat, tím více budem opouštìt svìt naivního materialismu a hloubìji pronikat do duchovního pojetí svìta. I takový Karel IV., dodnes hodnocený v mnoha anketách jako nejvìtší z panovníkù, se øídil astrologií, numerologií a jistými magickými souvislostmi pøestože byl vzdìlanìjší než množství lidí, jež se dnes presentují nekoneènými výpisy vlastní bibliografie. Ale i velcí svìtovì uznávaní umìlci tvoøili èasto pod vlivem omamných látek, v prostším pøípadì alkoholu, a nikdo jim neupírá jejich dílo jenom proto, že k jeho dosažení museli použít mírnou zmìnu stavu vìdomí. (A to nemluvím o duchovních teoriích, jak na umìlce - i støízlivé - nahlíží antroposophie :-) ).
Kdybychom se vtìsnali ještì hloubìji zpìt, zjistili bychom, že teprve tehdy, byl svìt vidìn naprosto jiným pohledem, kde i instinkty mìly své vìtší opodstatnìní. Vìdecky je podpoøeno i to, že se lidské vìdomí mìní schopností èíst. Vìdci také prorokují, že v budoucnu pravdìpodobnì zanikne (zakrní, nebo se sníží na naprosté minimum) další z našich smyslù - èich. U poèítaèù a v uzavøených místnostech, kde lidé tráví vìtšinu èasu, totiž není zapotøebí...
A co jsem tím sáhodlouhým povídám chtìl naznaèit...? Že nevím, proè by tøeba Johanka z Arku nemohla mít "slyšení"? Stejnì tak jako si nemyslím, že král Arthur (Artuš) byl hloupý, když hledal svatý grál nebo husité chamtivá zvìø, které šlo jen o církevní majetek...
p(o)sel z budoucnosti

Re: Slyšela Jana z Arku hlasy svatých?

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

[Spíš by mì zajímal váš názor na to, že sama Jana o sobì tvrdila, že slyší hlasy svatých. Konkrétnì svaté Kateøiny, svaté Markéty a archandìla Michaela. Byla Jana skuteènì božím poslem?[/quote]

A nemohla bejt Johanka proste a jednoduse schizofrenicka?Znam cloveka kterej touto nemoci trpi a myslel si ze ma v brise budik a obcas slysel jeho tikani...Nevidim duvod proc by Johanka nedokazala videt a slyset hlasy ktere nikdo nevidi a neslysi kdyz byla asi jen schizofrenicka.Nic vic nic min.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Samozøejmì, epileptik, schizofrenik, èi jiná nemoc.. To ale asi opravdu není otázka pro historiky.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

?!?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Filip Svehla wrote:...To ale asi opravdu není otázka pro historiky.
...Spíš to není otázka pro materialisty. :twisted: Historik pøeci jen dokáže souvislosti vyhodnotit na více úrovních a nìco o náboženství støedovìku pøeci jen ví, zvláštì když bylo pro toto období stìžejní záležitostí...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

psychiatrie

Unread post by acoma »

Filip Svehla wrote:Samozøejmì, epileptik, schizofrenik, èi jiná nemoc.. To ale asi opravdu není otázka pro historiky.

Navrhuju psychiatrii - mozne varianty jsou opet hysterie, porucha s bludy anebo nejspise prave zminovana schizofrenie. V 15. stoleti k schizofrenikovi promlouval Buh, dabel, hejna nejruznejsich svatych si strasidel. K nasim soucasnym schizofrenikum nejcasteji hovori ufo ci je nekdo ovlada z FBI, televize, vklada jim ci odnima nejruznejsi cipy atd.:(( Zadna sranda...:((
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Filip Svehla wrote:Samozøejmì, epileptik, schizofrenik, èi jiná nemoc.. To ale asi opravdu není otázka pro historiky.
Slysela jsem vypraveni o vysokoskolacce stredniho veku, ktera trpi epilepsii, ma caste zachvaty typu grand mall. Diky nim pravidelne konci v nemocnici na osetreni nejruznejsich oderek a pohmozdenin na hlave a po celem tele. Problem je v tom, ze tato pani je silne verici a je presvedcena, ze k ni promlouva Buh. Takze skutecne slysi hlas Boha, ktery ji navstevuje v jeji osamelosti a presvedcuje, ze ty antiepileptika brat nema, ze on si to nepreje. Spousta vericich i nevericich lekaru, psychologu, psychiatru se snazilo ji vysvetlit, ze ona jiste neni ta jedina vyvolena, ktera promlouva s Bohem, ale marne. Zkouseli snad i pastora... Ne, Buh nechce, aby ty leky brala, odcituje vsemozne pasaze z Bible, dava jako priklady evangelia a nehnete s ni....:( Proc by to nemohla byt Jana z Arku???
Last edited by acoma on 26 Nov 2006 21:28, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Unread post by Simka »

acoma wrote:
Filip Svehla wrote:Samozøejmì, epileptik, schizofrenik, èi jiná nemoc.. To ale asi opravdu není otázka pro historiky.
Slysela jsem vypraveni o vysokoskolacce stredniho veku, ktera trpi epilepsii, ma caste zachvaty typu grand mall. Diky nim pravidelne konci v nemocnici na osetreni nejruznejsich oderek a pohmozdenin na hlave a po celem tele. Problem je v tom, ze tato pani je silne verici a je presvedcena, ze k ni promlouva Buh. Takze skutecne slysi hlas Boha, ktery ji navstevuje v jeji osamelosti a presvedcuje, ze ty antiepileptika brat nema, ze on si to nepreje. Spousta vericich i nevericich lekaru, psychologu, psychiatru se snazilo ji vysvetlit, ze ona jiste neni ta jedina vyvolena, ktera promlouva s Bohem, ale marne. Zkouseli snad i pastora... Ne, Buh nechce, aby ty leky brala, odcituje vsemozne pasaze z Bible, dava jako priklady evangelia a nehnete s ni....:( Proc by to nemohla byt Jana z Arku???
Již se zde nìkolikrát zmiòovaly rùzné psychické poruchy osobností,ale jen ten konkrétní èlovék postižený touto formou vidìní by nám mohl poskytnout svìdectví.Otázkou však je,jak by byla jeho pravda braná ve spoleènosti.
Nìkteøí jsou jistì psychiatøiètí pacienti,ale véøím,že u nìkterých se vyskytuje to,co obecnì nazýváme "nìco mazi nebem a zemí".Možná jsou opravdu tak senzitivní,že oni to cítí a vidí,ale my jim nevìøíme,protože se lišíme...
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Unread post by JOhanka.1412 »

Simka wrote:Nìkteøí jsou jistì psychiatøiètí pacienti,ale véøím,že u nìkterých se vyskytuje to,co obecnì nazýváme "nìco mazi nebem a zemí".Možná jsou opravdu tak senzitivní,že oni to cítí a vidí,ale my jim nevìøíme,protože se lišíme...
Moc hezky øeèeno. Naprosto souhlasím. Už jsem se lekla, že v dnešním svìtì už všichni když se dìje nìco "nevysvìtlitelného a neobyèejného" vysvìtlují jako psychickou poruchu...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: vìdecké vysvìtlení

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Stejnì jako ostatní si myslím, že "hlasy" musí mít nìjaké vìdecké, nenáboženské vysvìtlení...
Ano, samozøejmì že musí. Kdyby nemìlo, tak v psychiatrických léèebnách pøibyde spousta pacientù z øad materialisticky založených obèanù - "na co si nesáhnu, tomu nevìøím". :roll:
Pozor! Jinak jsem vidìl i dokument, kde vìdci pøišli na to, že lásku zpùsobuje jakási chemická reakce! Takže, materiální ateisté, už se nemusíte bát ani zamilovat. Níže citovanou reakci se nauète pro jistotu nazpamìť, aby jste se jednou tøeba neuvedli nechtìnì do rozpakù... :twisted:
Na jednom serveru kdosi wrote:Láska je ve skuteènosti jen chemická formule C8H11N (FEA). Jde o strukturnì superjednoduchý a úèinný fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu. Je produkován septem limbického systému mozku v øídící centrále pocitù, což je èást mozku zodpovìdná za veškeré emoce....
Mozek je silnì ovlivnìn až omámen biologicky velmi úèinnou látkou - fenylethylaminem (FEA) a dalšími pøíbuznými látkami - dopaminem (DOPA) a noradrenalinem. Zamilovaní prožívají stav prudké euforie - výsledný jev se podobá pùsobení amfetaminu....
Last edited by Przemysl de Nyestieyky on 26 Nov 2006 07:11, edited 1 time in total.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Re: vìdecké vysvìtlení

Unread post by Filip Svehla »

p(o)sel z budoucnosti wrote:
Na jednom serveru kdosi wrote:Láska je ve skuteènosti jen chemická formule C8H11N (FEA). Jde o strukturnì superjednoduchý a úèinný fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu.
Já tomu vìøím, okrajovì jsem èetl sem tam nìco o fyzice atd., je to složité a nevím jestli se hodí toto rozebírat zrovna zde, ale možné to klidnì je.
Historia magisteria vitae.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Hele naftalíni, vìøíte na feromony? ;) Pøíroda je tak moudrá, že to zaøídila tak, aby nám geneticky vhodný protìjšek k poèínání pøípadného potomstva vonìl. Pokud nevoní, tak není vhodným genetickým materiálem. ;) Doktor Plzák dokonce doporuèuje vybraného nápadníka nebo nápadnici vytáhnout na fyzicky nároènou túru a pak bez mytí rovnou do postele... :lol: Zkraátka se dáøíct, že ten pravý èi pravá by nám mìl vonìt, i když je zpocený jako prase! :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Konec lásky, Bùh vysoko a Johanka stále

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

A abychom to nìjak shrnuli, vše se dá nìjak vysvìtlit. Dokonce i láska jako chemický proces... ale sami vidíte, kam to pak vede - k naftalínové romanci nebo vousatému dìdovi na mráèku.
A pokud si položíme otázku, je to to vysvìtlení, které jsme chtìli slyšet? Nemusí být správné a zdaleka všem ani strávné. Jak øekl frontman skupiny Pùvodní Bureš - nejde o to pravdu najít, ale neustále ji hledat.
Proto i Johanku z Arku nìkteøí vidí jako pomatenou epileptièku, jiní jako sensibilní èistou pannu nebo vyvolenou bojovnici. Pravda bude ovšem nìkde dál nehledì na to, kolik lidí jsme o své pravdì pøesvìdèili. Johanka bude jistým symbolem ještì dlouho poté, co o každém z nás nebude už ani zmínka v matrikách, v tom je ten rozdíl i váha našich povrchních soudù. Proto bychom se mìli vyjadøovat trochu serioznìji.
Ale na druhou stranu je vidìt, že to nenechává chladného nikoho a každý k tomu chce svùj soud vyslovit nehledì k tomu, jestli je materialista nebo vìøící. To je pomìrnì dùležitý poznatek! (Když už nic).
A to dokonce i bez ohledu na to, jestli k tomu dotyèného vede cosi jako nepopsatelná emoce nebo aktivní vzoreèek nìjaké chemické reakce... ;)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Tak to se to tady zase rozjelo. Od hlasu Jany z Arku az k chemickym procesum. Je-li to pravda, jako, ze s tema feromonama to pravda je, tak uz chapu, proc jsem zamilovana do Zavise z Falkensteina, zatim co, kdyz si vedle me sedne, dle ostatnich dam sexy a pritazlivy basketbalista ( po odehranem zapase), se mi dela nevolno. Ja myslela, ze jsem prastena a ono, feromony. No jo. Ted je otazka, co by v mem pripade nastalo, kdybych toho Zavise ciste nahodou potkala. Jako, ze nam by stredoveky clovek musel smrdet uplne neskutecne. Staci si vzpomenout na Navstevniky. Ale zpet k Jane z Arku. Ja verim, ze ona ty hlasy jiste slysela a byla tou senzibilni cistou pannou. Spis nez "skutecne mluvici" hlasy svatych, bych to ale videla jako mnozi jini na nejakou dusevni poruchu. Tyhle dve veci se totiz nemusi vylucovat. Objektivni a subjektivni je totiz vetsinou zcela neslucitelne. Takze ona mohla slyset hlasy svatych, ale vzhledem k tomu, ze je nemohl slyset nikdo jiny( byl to jeji duchovni prozitek), nelze rict, zda byly realne. Dle me sice ne. Ale mohu se mylit :!:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

spiritualita

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

elizabeth wrote:Takze ona mohla slyset hlasy svatych, ale vzhledem k tomu, ze je nemohl slyset nikdo jiny( byl to jeji duchovni prozitek), nelze rict, zda byly realne.
V tomto pøípadì je velice podobnou otázkou, zda existuje vùbec duše? To je sice tak široký témat, že nemá cenu zdržovat se u nìj déle, ale pøesto - existuje spousta lidí, kteøí jsou pøesvìdèeni, že se s duchem setkali. Byla to halucinace, polospánek, krátkodobé narušení psychické stability mozku, patopsychologická pøíèina?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Záviš

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:
Andrew wrote:Elizabeth skoda ze nekde v depozitari muzea nelezi krabicka s ostatky se jmenem Zavis (nebo snad lezi? ja nevim:), mohla bys pricichnout a zjistit, zda se dotycny k tobe hodi nebo ne :twisted:
A co takhle vyrazit do Vyššího Brodu, pøesvìdèit mnichy, ať Záviše vykopou a získat vzorek tkánì a nìjakýma scifi medicínskýma kejklama ho naklonovat???:)) Možná bysme se pak fakt divili.:(
Tak mnichy ve Vyssim Brode da praci presvedcit i na vpusteni do kapitulni sine, kde je Zavis pochovan a ja se tam za nej jezdim 1xrocne modlit ( a hlavne mi nepiste, ze je to pitome, vim to sama). Ale vratim to do vazne debaty( modlit se tam jezdim, ale take vazne), i kdyz Premek spravne naznacil, ze se tady ta debata odchylila od zakladniho tematu ( teda ja ji odchylila, ale ty feromony se fakt nedaly prejit), tj. Hlasu Jany z Arku a tyhle odpovedi patri spis do oddilu k Zavisovi. Ja bych mu po tom, co si prozil, rozhodne jiz doprala klid aspon po smrti. Nastesti to, co se povida o oddeleni hlavy a tela ( teda pohrbeni zvlast) je jako obvykle u tohoto slechtice zvast. Ja o tom diskutovala na miste, jelikoz tam jezdim kazdy rok ( Hluboka, Krumlov, Vyssi Brod, jen letos jsem nebyla). Teda zacinam si pripadat jak ve filmu Svetaci, jak Jiraskova vzdycky skoncila u Hynaise :D , ja zas at se zacnu bavit o cemkoliv skoncim u Zavise. Ze by nejaka Zavis-lost ??:lol: :?:Ty historicke souvislosti s Janou tady probirat zacit muzeme, ale neni to, jak jiz psal Premek smyslem zrovna teto debaty. Tohle je oddil pro psychologa, psychiatra, biologa ale historik si zde prilis na sve neprijde. A navic ja mela ze zacatku pocit, ze zde lze zejmena o cesky stredovek pripadne souvislosti s nim. Pravda je, ze Jana z Arku souvisela s husity, psala ( spis diktovala jim) nejake listy, v nichz je nabadala k umirnenosti. Ze bych zase nahravala Jirkovi? A ze bychom se presunuli k historii? Ne, presunem se k drbum!:!: Co Jana a muzi? Treba hrabe Dunois, nebo Gilles de Rais ( zaciname i zapachat sirou) , Jean de Metz, La Hire... a podobne? Je na spekulacich o vztahu k Jane neco pravdy? A jaky vubec ten vztah byl?
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Záviš

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

elizabeth wrote:...Tohle je oddil pro psychologa, psychiatra, biologa ale historik si zde prilis na sve neprijde.
Mrzí mnì, když se historik omezí pouze na úzkou èást historie. Ale je pravda, že vystudovaní historici to dìlají velice èasto, je to pro nì jenom zamìstnání.
Pøitom k historii nerozluènì nepatøí jenom data, ale i další souvislosti jako heraldika, genealogie, náboženství, život v tom kterém období komplexnì, prostì vše... Jednou je detektivem, pak vymetá prach z matrik a archivù, jindy se soustøedí na psychologickou analýzu, rozbor pomístným jmen....
Ale je pravdou, že to unavuje a vyžaduje více soustøedìní. V souèasnosti je IN spíš populárnì-nauèná tendence historie :twisted:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Jeanne D´Arc 1412

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Tak mì napadá, proè asi JOhanka založila témat, do kterého nemá ani chuť nìjak se angažovat?? Kór když má celkem zdaøilé vlastní web stránky, asi by k tomu jistì mìla co øíci? Pokud by ji to za to stálo... :(
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

moje nejasnost...

Unread post by Ježek »

Mì by spíše zajímalo, zda Jeanne znamená Jana, Johanka, nebo oboje najednou?