Kumburk (Goldenburg)

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Kumburk (Goldenburg)

Unread post by KOMOŃ »

Docela se zaji¨mam o ruzne nazvy a nekdy nazvy sou tak nad slunce jasne ze o nich nemuze bejt pochybnosti.Casto sou nazvy ale dosti kurizoni.
K tomu abychom se dostali dale poslozui kopie jednoho clanku ktery sem si velice rad precetl.
:Jeden rytíø na Hrubé Skále mìl syna Kryštofa. Tenkrát všechno køesťanstvo v náboženském nadšení chtìlo osvobodit Boží hrob z rukou pohanù. Kdo jen meè unesl, dával se k vojsku, aby ve znamení køíže táhl pøes moøe do Svaté zemì - Palestiny. Zvláštì rytíøské dìti pokládaly za svoji povinnost i èest se takové výpravy zúèastnit

Není tedy divu, že mladý Kryštof také toužil táhnout s køižáky do svìta a že ho nemohli doma udržet. Dali mu tedy rodièe svolení. Matka mu vyšila na èervenou èabraku tøi støíbrné køíže, otec mu dal zkušeného zbrojnoše Vavøince a mnoho penìz na cestu. Mladý rytíø, v novém støíbrném brnìní, se rozlouèil s rodièi a øekl jim, že pokud o sobì do roka nepodá zprávu, aby ho už neèekali.

Všechno rytíøstvo se shromáždilo v Praze a táhlo za veliké slávy pøes Vídeò do Terstu. Tam se nalodili, a cestou po moøi šťastnì uniknuvše lupièùm, vystoupili s posvátnými pocity na pùdì, po které kdysi chodil Pán Ježíš.

Když potom pøitáhli pøed první turecký hrad, rozložili se vojskem kolem, aby se pøipravili na bitvu. Kryštof se zbrojnošem odpoèívali pod velikým stromem: "Milý Kryštofe," povídá Vavøinec, "chceš-li být nepøemožitelným a vrátit se šťastnì domù, dej to støíbro a èabraku pryè a já tì ustrojím do brnìní po tvém pradìdeèkovi. Potom budeš èerným rytíøem, slavným, jako kdysi on býval."

Kryštof starého zbrojnoše poslechl, krásné nové brnìní svlékl a odìl se do starého èerného. A tu hned pocítil v sobì takovou sílu, že tím starým velkým meèem švihal, jako by to vrbový proutek byl.

Však se také se žlutými pohany Machomety hrdinnì bil a potýkal. Jeho meè rubal turecké turbany jako makovice a øádil vždy v nejzuøivìjší bitevní vøavì, takže všude, kde se èerný rytíø objevil, prchali Saracéni pøed jeho strašnou zbraní.

Uplynul rok, ale po mladém rytíøi Kryštofovi nebylo ani památky. Výprava se z Palestiny vítìznì navrátila do Prahy a král vystrojil jejím úèastníkùm na poèest slavné hody a turnaje. Když se zpráva o tom rozhlásila, sjíždìli se rytíøi z èech i okolních zemí na rytíøské zápasy a slavné hodování.

Na Skále, kde již Kryštofa dávno oplakali, se také dozvìdìli o slavnostech. Dozvìdìli se i o èerném rytíøi, který všechny protivníky na kolbišti hravì k zemi poráží. Tak se na ten poslední nejslavnìjší den vypravili také. Otec Hynek s matkou Annou, jeho bratr Jarek a dìdeèek Markvart. S celým prùvodem se vydali do Prahy. Z tribuny potom sledovali prùbìh turnaje. Na vlastní oèi vidìli vyhlášeného rytíøe, jak složil do písku soupeøe, ohromného Nìmce, jehož nádherná zbroj pøipadla vítìzi jako trofej. Všichni diváci byli ohromeni silou neznámého rytíøe a mezi zápasníky se už nenašel nikdo, kdo by si troufl s ním pomìøit síly.

To ovšem Hruboskalští nemohli jen tak nechat, a Hynek mu poslal rukavici. Avšak neznámý silák porazil i jej a potom i Jarka. Nato vjel na kolbištì i starý Markvart. Lidé vzrušením køièeli, sám král povstal, aby mohl lépe pozorovat tento nerovný zápas.

Jaké však zavládlo pøekvapení, když rytíø vyjel Markvartovi vstøíc, odhodil døevce, zvedl hledí a øekl: "S tebou, dìdeèku, se pøece potýkat nemohu!"

Tu poznali Skalští, že ten udatný èerný rytíø je jejich oplakávaný Kryštof, a radosti a slávy nebylo konce.
Sám král jej vyznamenal a vzal si ho do své družiny.

Radostný byl návrat Hruboskalských domù na Skály. K uctìní šťastného shledání obdarovali Hynek a Anna turnovský klášter.

A Kryštof? Ten ještì dlouho bojoval v královské družinì a svou udatností dìlal èest svému stavu, až v jedné bitvì ve Francouzích padl na poli cti a slávy.

Predmetem je to kdo byl ten stary Markvart.On totiz kousek od nas stoji na svoji dobu monumentalni hrad. Zalozil ho jisty Markvart.Dal mu jmeno Goldemburk(zlaty hrad)-Dnes Kumburk.Uz jen pojmenovatz hrad zlatym hradem je do jiste miry silna provokace.Ani nevim jestli stoji hrad s podobnym honosnym nazvem vubec nekde v ceskem uzemi.A pokud ano urcite to sem napiste.
A ted abychom nechodily kolem bludneho korenu a vyhrabali zakopaneho psa docela by mi zajimalo jak se na to divate.
Musime predevsim prihlednout ze jeden z clenu(mozna i vice)Markvartickeho rodu sli do palestiny urcite ne pro pravdu bozi ale pro pravdu zlatejch penez.Legendy i vzdalene vypravuji o nejakem markvartovi ktery si za zlato postavil mohutny hrad a to zlato ziskal pri valecnem tazeni krizackych vyprav.
Budu velmi rad za vas nazor co vedlo stavitele toho krasneho hradu ze ho pojmenoval zlatym hradem?
A nezapominejte.Legendy sou mozna legendy ale diky legendam se podarilo spoustu veci osvetlit .
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...kde se èerný rytíø objevil...
(Takovou pøihrávku musím využít. ;) ) Každá povìst má samozøejmì reálný základ, ale ten je obèas nadlidské odhalit. Ovšem ne vždy. Tato povìst na první pohled pùsobí dojmem, že byla sepsána nìkdy v první polovinì 20.stol., ale podle množství konkrétních dat (jmen, míst a detailních souvislostí) bych typoval spíše na umìlou "povìst", zámìrnì složenou na základì konkrétních dat, pøípadnì modifikovanou z jiné povìsti, která stála pøedlohou.
Zde by bylo zásadním, zjistit kdy byla tato povìst sepsána a na základì èeho.
Jinak povìst o èerném rytíøi existuje na blízkém hradì Bradlci. Že by jen pouhá shoda okolností?
p(o)sel z budoucnosti wrote:Výprava se z Palestiny vítìznì navrátila do Prahy a král vystrojil jejím úèastníkùm na poèest slavné hody a turnaje. Když se zpráva o tom rozhlásila, sjíždìli se rytíøi z èech i okolních zemí na rytíøské zápasy a slavné hodování.
K dataci tìchto výprav by se asi zodpovìdnìji vyjádøil admin-Ježek. Mì tyto turnaje, honosná zbroj apod. asociují spojitosti s markvarticem Janem z Michalovic.
p(o)sel z budoucnosti wrote:Otec Hynek s matkou Annou, jeho bratr Jarek a dìdeèek Markvart....obdarovali Hynek a Anna turnovský klášter.
Podezøelá, až skoro usvìdèující, je tato formulace(!). Obecnì se totiž soudí, že Hrubou Skálu opravdu založil Hynek z Valdštejna (1338, v každém pøípadì je prvním známým majitelem) a r. 1353 uèinil s manželkou Annou z Vartemberka dobrodiní turnovskému klášteru. Navíc Hynkùv bratr byl - jak jinak - Jarek (!)
Žádný ze synù však nebyl Kryštof. Vùbec, to je pro Valdštejny naprosto cizí jméno a do 16. stol. se mi jediný nebavuje. Vartemberkové pozdìji Kryštofa mìli na (Hrubém) Rohozci, ale to je také 16. stol. Pro støedovìk naprosto cizí.
Posledním zmiòovaným je Markvart z Goldenburga (1325, první známý majitel Kumburku, pravdìpodobnì i stavitel). Pochází z markvartické vìtve Vartemberkù. Rozhodnì ani on nezapadá do nastínìné rodiny z povìsti.
p(o)sel z budoucnosti wrote:...kousek od nas stoji na svoji dobu monumentalni hrad. Zalozil ho jisty Markvart.Dal mu jmeno Goldemburk(zlaty hrad)-Dnes Kumburk.Uz jen pojmenovatz hrad zlatym hradem je do jiste miry silna provokace.Ani nevim jestli stoji hrad s podobnym honosnym nazvem vubec nekde v ceskem uzemi...
Já jsem si pùvodnì myslel, že se jako "zlatý hrad" obraznì jmenoval pro svojí dominantní, skoro královskou polohu. Nevím o tom, že by se nìkde v jeho okolí tìžilo zlato, což by bylo nejménì násilné vysvìtlení pùvodu toho jména. Jinak na mì také trochu pùsobí provokativnì.
Ale nemohu souhlasit s tím, že by na svojí dobu byl monumentální. Poloha umístìní jistì, ale architektonicky byl zpoèátku jen drobným, skoro skromným šlechtickým sídlem nevelkého rozsahu. Svoji obrannou bytelnost získal až pøestavbami kolem pøelomu 14.stol. (soudí se, že se Vartemberkové kvùli tomu zadlužili) a pak za husitských válek a ještì pozdìji.
Podobnì znìjící hrad v èechách (spíše na severní Moravì) existuje, dnešní zámek Branná nad stejnojmennou øíèkou. Mìsteèko i s hradem se od poè. 14.stol. do r. 1945 jmenovalo Goldenstein (Kolštejn). Pøed rokem 1401 jej vlastnil Heník (Hynek) z Valdštejna. V okolí tohoto hradu se kolem pøelomu 13.stol. nacházelo množství tìžebních prací, odkud také dostal svoje jméno.
Ale bych se vrátil zpátky k povìsti..., jsem spíš pøesvìdèen o umìle vytvoøené povìsti, nikoliv mezi lidem tradované. A autor se nejspíše držel obecných historických souvislostí které trochu zakomponoval do sebe a vytvoøil celkem poutavý pøíbìh... Doufám ale, že toto mé hodnocení nebude ovlivòovat další možné pøispìvatele. :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
p(o)sel z budoucnosti wrote:Výprava se z Palestiny vítìznì navrátila do Prahy a král vystrojil jejím úèastníkùm na poèest slavné hody a turnaje. Když se zpráva o tom rozhlásila, sjíždìli se rytíøi z èech i okolních zemí na rytíøské zápasy a slavné hodování.
K dataci tìchto výprav by se asi zodpovìdnìji vyjádøil admin-Ježek. Mì tyto turnaje, honosná zbroj apod. asociují spojitosti s markvarticem Janem z Michalovic.
To je asi tak jediné k èemu se mohu vyjádøit, nejdøív k Janu z MichalovicV Evropì se proslavil svým bojovým umìním, na konci 13. století vyhrával ve Francii rytíøské turnaje. Náš nejlepší turnajový rytíø. To je ale èvrtstoletí po poslední køížové výpravì Ludvíka Svatého (1270).
V úvahu pøichází 2 kruciáty:
II. køížová výprava1147, která nedosáhla v Palestinì významných úspìchù (vedl ji francouzský král a øímský král/císaø Konrád III.). Zùèastnil se ji i poèetný èeský kontingent veden Vladislavem II. (mìl situaci (relativnì) doma pìvnì v rukách (a schopného zástupce). Ten se dostal pouze do Konstantinopole, tam složil lenní hold císaøi a vrátil se zpátky pøes Kyjevskou Rus domù.
III. køížová výprava 1189-1192, nedobyla ztracený Jeruzalém, dílèích úspìchù dosáhla. Vùdci: Richard Lví srdce, anglický král; Filip August, francouzský král; Fridrich I. Barbarossa, císaø. V nìmeckém vojsku existoval èeský kontingent, vedený Dìpoltem II; po smrti Rudovouse v Turecku se narozdíl od Nìmcù dostal do Palestiny.
Køížovou výpravu plánoval i Rudovousùv syn Jindøich, ten ale zemøel vyplulo jen nìkolik lodí. V 20. letech 13. století i Fridrich II; té se asi moc èechù nezùèastnilo...
Pak je tu možnost, vykonat cestu do Jeruzaléma sám (Jeruzalém, vedle øíma a Santiaga), vykonal to biskup Zdík, vykonala to spousta Hroznatovicù)
Nevím, kdo pøesnì z Markvarticù se zùèastnil køížové výpravy, ale mám tušení, že jeden ano (a spíš té II.), Markvart nebo Heøman, nevím pøesnì.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote: Nevím, kdo pøesnì z Markvarticù se zùèastnil køížové výpravy, ale mám tušení, že jeden ano (a spíš té II.), Markvart nebo Heøman, nevím pøesnì.
Asi r. 1190 se køížové výpravy zúèastnil jakýsi Heøman, ale není jisté, jestli se jednalo o Markvartice nebo Hroznatovice. Navíc, když øíkáš, že u Hroznatovicù to byl rodový "sport". :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: u Hroznatovicù to byl rodový "sport". :D
Oni radìji v mírových dobách jako poutníci. Bl. Hroznata sice 2x slíbil, že pojede, jednou to otoèil v Itálii, podruhé ani nevyjel. Jako "náhradu" založil 2 kláštery. Jeho pøedci založili 1. soukromý klášter ve Vilémovì.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
p(o)sel z budoucnosti

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

[quote="Przemysl de Nyestieyky"][quote="Ježek"]
Tak zase tak daleko od pravdy nebudes.V okoli Kumburku se skutecne zlato tzilo a to predevsim okoli Stare a Nove Paky Levina atd.To vim z osobni zkusenosti a to ze to nebylo jen tak ojedinele naleziste svedci mimo jine o tom ze sou zachovany v relativnim dobre dochovanem stavu vchody do podzemi a v nekterich potocich(zlatnice)se da mimo jine i celkem snadno najit zlatej prach.
Prestoze vim kde tyto lokality sou presne a nekolikrat sem tam byl nevysvetluje naprostou absenci techto mist v ruznorodych povestech.Zkratka a dobre pokud by byla povest spojene s nalezistem zlata ktere se skoro nachazi "pod hradem"urcite by to v povesti bylo receno.Ale neni
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote: ...pokud by byla povest spojene s nalezistem zlata ktere se skoro nachazi "pod hradem"urcite by to v povesti bylo receno.Ale neni
Myslím, že by ani nemuselo být. Pokud by nìjaká taková povìdomost o nalezištích zlata byla, urèitì by se nezapsala do povìsti, ale do místních a pomístných názvù (tøeba jak øíkáš potok "Zlatnice").
Povìst spíše zachovávala zvìsti o ukrytých pokladech nebo otevírající se zemi s výskytem nìjakého bohatství apod. To mìlo však zcela odlišný podtext. Ale málokdy zaznamenávala bìžnou èinnost, jakou byla tøeba tìžba jakéhokoli druhu.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by KOMOŃ »

Právì se mi podaøilo zjistit u Kumburku zajímavou lokalitu.

CCa 300 metrù od hradu je lokalita "Na bahnách 530 m.n.m).
Mgr.Vaistauer tam pøedpokládá parní lázeò.Tu jedinou v nejbližším okolí máme doloženou pouze na hradì Kost.
Vzhledem ke stísnìnosti hradního areálu, je tato hypotéza velmi pravdìpodobná.
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Goldenburg castrum et Skala

Unread post by KOMOŃ »

KOMOÑ wrote:Právì se mi podaøilo zjistit u Kumburku zajímavou lokalitu.

CCa 300 metrù od hradu je lokalita "Na bahnách 530 m.n.m).
Mgr.Vaistauer tam pøedpokládá parní lázeò.Tu jedinou v nejbližším okolí máme doloženou pouze na hradì Kost.
Vzhledem ke stísnìnosti hradního areálu, je tato hypotéza velmi pravdìpodobná.
Tak si tady budu psát sám. :wink:
Bez piva to není ono.