Jan Parricida - vrah nebo hrdina?

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

Byl Jan Parricida vrahem nebo hrdinou?

Ve své dobì byl svým zpùsobem hrdinou
8
33%
Jednoznaènì by mìl být èeskou historií hodnocen kladnì
8
33%
Takový èin nemá ospravedlnìní v žádné dobì
4
17%
Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina
4
17%
 
Total votes: 24

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Johannes Parricida

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:A zde - chrabrý junák Jan Parricida:
Zaujal mne ten erb - asi to nebude anglický. Parricida nepoužíval Habsburského?
Last edited by Ježek on 01 Feb 2007 18:11, edited 1 time in total.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Johannes Parricida

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Zaujal mne ten erb ...
Taky jsem váhal ten obrázek tam dávat, dokud si neovìøím jeho erbovou pøíslušnost, ale zde se píše o našem Parricidovi: http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyc ... 548076.htm
Podle historických prací, jsem byl pøesvìdèen, že páni z Turgova užívali erbu dvou (tøí?) levhartù a pøitom ve skuteènosti mìli zcela jiný erb. Není tohle podobná situace?
Sám však nevím, èí tento erb je...? (Taky mi pøipomíná Anglii...) :D
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Tím romantickým vyobrazením Jana Paricidy si taky nejsem jist - erb bych moc neøešil, protže Jan x krát zmìnil titul podle toho, jak mu jeho strýc ubíral z dìdictví :lol:
Domnívám se, že do našich èasù se dochovala jenom habsburská verze celé události, tak jak byla pøednesena novému øímskému králi Jindøichu VII. Lucemburskému s žádostí o uvalení øíšského achtu na hlavu vraha a jeho spoleèníkù. Pøiznávám že jsem se tím nikdy nezabýval, pøesto si vybavuji jakousi informaci, dle které byli nakonec všichni mladí šlechtici okolo Jana Paricidy polapeni a exemplárnì potrestáni. Navíc byli všichni zúèastìnní vyobcováni z církve - Heidelberk ve své studii k manesskému rukopisu uvádí, že ti Z Janových spoleèníkù, kteøí byli minesengri, nejsou v kodexu zaneseni a vyobrazeni (dle toho je také první èíst kodexu datována okolo první dekády 14. století).
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Elizabeth napsala: "Mohli si dovolit rimsti cisarove "jen tak menit" dulezite listiny vydane svymi predchudci, jak se jim to hodilo a v jak velke mire se to delo?"

Právnì nemohli, zpochybòovali tím vlastní postavení a autoritu a dávali tak ostatním precedentnì možnost nerespektovat a zpochybòovat právní legitimitu a platnost vlastní buly :lol: Pøesnì to se také Rudolfovi i Albrechtovi opakovanì nevyplatilo... Prakticky se ukázalo, že to byla pomìrnì krátkozraká a zoufalá rozhodnutí, která nenašla potøebnou oporu a nemìla tak šanci se udržet - zatímco ostatní buly byly zákonem po celá staletí...

Pokud jde o to, jaké mìl Jan Paricida šance k dalšímu životu po zúètování se svým strýcem, pak odpovìï zní že prakticky žádné. Ani nepøátelé Habsburkù si nemohli dovolit takový precedens - beztrestné zavraždìní korunovaného a pomazaného panovníka. Jan se rozhodl, zvážil své možnosti a jednal...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

erb Jana Pariccidy

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Maršálek wrote:...erb bych moc neøešil, protže Jan x krát zmìnil titul ...
Ta malba portrétu je z 16. stol. ze zámku Ambras, tedy romantismus bude více než zøejmý, ale pøesto si myslím, že ten erb je pomìrnì dùležitý. Pokud tedy nejde o "zromantizovanou adopci" zadavatelù malby. :D
Šlechtic nosil erb svého rodu, tedy se mu nemìnil u pøíležitosti zmìny panství nebo titulu. A to, jakým erbem peèetil, by o mnohém mohlo vypovídat...?
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Nu zrovna u Jana Paricidy to není tak jisté - rodný erb byl Habsburský, tedy èervený lev ve zlatém poli.
Pokud jde o erb vladaøe, pak se pøizpùsobuje jeho titulu - dokud byl Rudolf I. Habsburský "jenom" vévodou rakouským, mìl ve znaku erb rakouských zemí, jakmile se stal èeským králem a vzdal se ve Znojmì rakouských zemí, mìl ve znaku jenom èeského lva. To se logicky promítalo i do peèeti. S každou zásadní zmìnou si majitel poøizoval novou peèe a znehodnotil tu starou, aby nebyla zneužita (pro falza privilegií, poøízení, atd.) Peèe je dokladem právního poøízení, proto musí odpovídat aktuálnímu stavu (proto se také po smrti každého papeže rozstaví jeho peèe).
Lepší pøíklad - Pøemysl Otakar II. mìl nìkolik peèetí, pro každou zemi jednu, s odpovídajícím znakem. Souèasnì však každá nesla v opisu všechny jeho tituly. Jakmile získal další zemi (napø. Chebsko), dal okamžitì vyhotovit nové peèetidla a staré znièit. Jindøich z Lipé mìl napøíklad nejménì 3 peèeti (dle dochovaných) a jistì je neužíval soubìžnì.

Jinak se ovšem díváme na tyto historické osobnosti dnes, když pracujeme s genealogickými tabulkami, rodokmeny a rozrody, kde se èasto musí øešit erb dotyèné osoby - bývá pod znakem, charakterizujícím jeho postavení (byl-li nìkdo pár let èeským králem a byl sesazen - nemá èeský znak obsažený v erbu - Jindøich Korutanský). Cílem je jednoznaènì rozlišit o koho jde, znak zemì tak smí mít jenom jeho legitimní panovník a jeho pøímí následníci.

Druhou vìcí je ovšem užívání osobních znakù (odznakù), kurtoazních symbolù, atd. Ale to už to tu asi zbyteènì komplikuji :wink:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

titulárnì formované erby

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Maršálek wrote:..Pokud jde o erb vladaøe, pak se pøizpùsobuje jeho titulu ...
Vynikající pøíspìvek v celé šíøi! Citovaná vìta se však nevztahuje na šlechtu, jestli se nemýlím? K rozšiøování šlechtických erbù docházelo až pozdìji a to jen stále na základì genealogických souvislostí.
U Jana Parricidy je však situace jiná, to jsem asi podcenil, protože on, aè tlaèen k movitosti rovnající se obyèejnì zámožnému šlechtici, urozenost ho pøedurèovala na místo èlena panovnických dynastií, snad i ke kandidatuøe na krále.
Ale jakým erbem tedy peèetil Jan Parricida? Je dochována vùbec nìjaká jeho peèe nebo otisk peèeti? A co ten podivný erb na zromantisované malbì? :)
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Asi jsem to vyjádøil špatnì, titul byl mínìn ve smyslu vladaøství. Abych to zase doložil pøíkladem - když se dìdic lucemburského hrabství Jan stal roku 1310 èeským králem, uvedl tuto zmìnu do svého erbu. Ten byl nyní ètvrcený: v prvním a ètvrtém poli èeský lev, ve druhém a tøetím lev lucemburský. Na nìkterých peèetích pak má tento titul øešen dvìma samostatnými štíty s erby èeského království a lucemburského hrabství.
Richenza mìla na peèeti 4 štíty: èeský, polský, moravský a habsburský. Její majestát tak mohl být viditelnì prezentován dvìma zpùsoby: 4 samostatné praporce zemí a habsburského domu, nebo ètvrceným erbem.

K Janu Habsburskému - nepochybnì peèetil. Já jsem však jeho peèe nikdy nehledal a pøekvapivì tedy ani nenalezl. Bude uložená v MGH (edice listin z oblasti Øíše - Monumenta germanica Historia), pøíslušná øada podle roku.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

zavraždìní Albrechta

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote: Tady mate to zavrazdeni Albrechta.
Tady trochu jiné... (J.J.Fugger, 16.st.)
Image
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: zavraždìní Albrechta

Unread post by elizabeth »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
acoma wrote: Tady mate to zavrazdeni Albrechta.
Tady trochu jiné... (J.J.Fugger, 16.st.)
Pro tentokrat Quote bez obrazku.Zde neni nutny. Jen skoda, ze Premkuv obrazek nelze natahnout na celou obrazovku, protoze bych i mohla neco videt a usuzovat z toho.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Se nám to tu trochu zvrtlo na popis bitvy :) A já si dovolím vznést jednu otázeèku - myslíte si, že by byl dobrým èeským králem? A proè tedy nikdo nevznesl jeho jméno, a dokonce i dnes se na nìj dost zapomíná - bylo to proto, že si byl Albrecht dobøe vìdom jeho možností, a proto ho "zašil", aby si na nìj nikdo z èeských pánù nevzpomnìl?

A k té anketì - myslím, že tam chybí jedna možná odpovìï, a tak ji napíšu sem - podle mì byl Jan prostì chudák, který nemìl nic - domov, rodinu, z koøenù byl vytržen, a proto se odhodlal k tak zoufalému èinu...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Vidím Jana Paricidu podobnì. Kdyby se neodhodlal ke svému èinu, byl by nejspíše kondotierem, jako mnoho jemu podobných urozených princù...

Je otázkou, zda by mìl vùbec šanci jako kandidát na èeský trùn. Èeská šlechta se jako praporem ohánìla dìdictvím Pøemysloven a s tìmi on se pro pøíliš blízké pøíbuzenství oženit nemohl. Jeho bratranci Rudolf a Fridrich byli sice také pøíbuznými pøemyslovských princezen, ale de juro ne tolik (by i to bylo na papežský dispens). Otázka je to ovšem jenom teoretická, protože kdyby disponoval silou, mohl Jan království zabrat jako "ochránce" princezen a nejbližší mužský pøíbuzný pøemyslovských králù. To ovšem mohlo udìlat více kandidátù - jako se to povedlo Rudolfovi Habsburskému. Nìco jiného je ovšem zemi dobýt a nìco jiného udržet dobytou zemi.
Ale stejnì je s podivem, že Jana nezmiòovala ani protihabsburská opozice v Èechách. Dovedl bych si to pøedstavit jako možnost nátlaku na Habsburky (i kdyby jenom kvùli pøeplácení) :wink:
servo
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Mì spíš zaráží to, že bylo pro èeské pány pøirozenìjší zvolit králem "cizince" jako manžela Pøemyslovny, když syn Pøemyslovny, nepochybnì hovoøící èesky, úzce spjatý s pražskkým dvorem, na nìmž také vyrostl, tu byl volný... Osobnì si myslím, že to napadlo Albrechta, a proto hoh ho Èech v inkriminované dobì vùbec nepouštìl...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

janùv nešastný osud

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:A k té anketì - myslím, že tam chybí jedna možná odpovìï, a tak ji napíšu sem - podle mì byl Jan prostì chudák, který nemìl nic - domov, rodinu, z koøenù byl vytržen, a proto se odhodlal k tak zoufalému èinu...
Ano, i já jej tak posuzuju a souhlasím s Tebou. Podle ankety však vyplývá, že polovina foristù ho vidí pomìrnì negativnì. :(
On byl prakticky zahnán do kouta, spoleèensky znemožnìn a psychicky zdeptán. Nemìl co ztratit a pokud se jiným zpùsobem nedobral spravedlnosti... sáhl po poslední zoufalé možnosti.
Do zavraždìní Albrechta si myslím, že jej mìla èeská historiografie posuzovat kladnì, nebo to byl napùl Pøemyslovec a "dobrý" Habsburk vyrùstající na dvoøe Václava II. Po Albrechtovì smrti to je už jen otázkou pohledu. V tehdejších Èechách to bylo hodnoceno víceménì positivnì.

Na otázku potencionální funkce èeského krále je dotaz zavádìjící spíše k oné paralelní historii. :D On nemìl pøíliš možností se jako politický diplomat projevit, pro násilné upírání majetkových práv. Ale jistì by nebyl horším králem než jeho bratranec Václav III. A jistì by bylo zajímavé posuzovat krále s vlastnostmi Habsburka i Pøemyslovce zároveò. Bylo by to jako køížení temperamentu jednoho draka s druhým.

Já hlasoval pro hrdinu své doby a také jeho èinu rozumím. Škoda jen, že jej èeská historiografie pøehlíží, neumí zaøadit do kontextu doby a nejspíš také o nìm ani témìø nic neví.... Pøeci jen to byl napùl Habsburk a tak asi ztìží kdy bude u Èechù diskutovaným "hrdinou" nebo literárnì vdìèným tématem... :cry:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: janùv nešastný osud

Unread post by Katerina »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Viola wrote:A k té anketì - myslím, že tam chybí jedna možná odpovìï, a tak ji napíšu sem - podle mì byl Jan prostì chudák, který nemìl nic - domov, rodinu, z koøenù byl vytržen, a proto se odhodlal k tak zoufalému èinu...
Ano, i já jej tak posuzuju a souhlasím s Tebou. Podle ankety však vyplývá, že polovina foristù ho vidí pomìrnì negativnì. :(
On byl prakticky zahnán do kouta, spoleèensky znemožnìn a psychicky zdeptán. Nemìl co ztratit a pokud se jiným zpùsobem nedobral spravedlnosti... sáhl po poslední zoufalé možnosti.
Do zavraždìní Albrechta si myslím, že jej mìla èeská historiografie posuzovat kladnì, nebo to byl napùl Pøemyslovec a "dobrý" Habsburk vyrùstající na dvoøe Václava II. Po Albrechtovì smrti to je už jen otázkou pohledu. V tehdejších Èechách to bylo hodnoceno víceménì positivnì.

Na otázku potencionální funkce èeského krále je dotaz zavádìjící spíše k oné paralelní historii. :D On nemìl pøíliš možností se jako politický diplomat projevit, pro násilné upírání majetkových práv. Ale jistì by nebyl horším králem než jeho bratranec Václav III. A jistì by bylo zajímavé posuzovat krále s vlastnostmi Habsburka i Pøemyslovce zároveò. Bylo by to jako køížení temperamentu jednoho draka s druhým.

Já hlasoval pro hrdinu své doby a také jeho èinu rozumím. Škoda jen, že jej èeská historiografie pøehlíží, neumí zaøadit do kontextu doby a nejspíš také o nìm ani témìø nic neví.... Pøeci jen to byl napùl Habsburk a tak asi ztìží kdy bude u Èechù diskutovaným "hrdinou" nebo literárnì vdìèným tématem... :cry:
Tak já se hlásím do øad tìch, kteøí ho nevidí negativnì, i když s jeho èinem mám problém.
Souhlasím, že byl možná ani ne zahnán do kouta, ale úplnì opuštìný a vykoøenìný a tìžko dnes øíct, jestli mìl vùbec nìjaké východisko èi nìjakou životní perspektivu.
Vždy to byl princ, po matce Pøemyslovec, Václav II. ho evidentnì pøijal do rodiny, a zacházel s ním jako se synem.
Pak si ho zavolá strýc, notabene, o nìmž šli klepy , že mohl být za smrtí Janova otce, a ten ho pøipraví nejen o majetek, ale i o budoucnost.
Jestli jeho zabití (zámìrnì nepíšu vražda) byla tím východiskem, je ovšem otázka. To bych si umìla pøedstavit pokud by ho Albrecht vyprovokoval a Jan ho zabil v návalu vzteku. také už dnes nedohlédnem, zda ho opravdu chtìl zabít, èi s ním naposledy promluvit, aby vìdel na èem je, èi se s ním chtìl regulérnì bít.
Prohabsburské kroniky to vidìly jinak, èeské taky jinak.

Zajímavìjší je, jaké s ním mìl plány Václav II., Bylo by možné zvažovat, že ho chtìl posadit na øímský trùn ??? Albrechta mìl tehdy skoro "na háku", jeho synové by si to líbit nenechali, otázka ale je, zda by tomu dokázali zabránit.

K.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: janùv nešastný osud

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina wrote:...pokud by ho Albrecht vyprovokoval a Jan ho zabil v návalu vzteku...
Já vím jen o té verzi, která své dìjství rozprostøela pøi pøelodìní øeky... znáš jinou, která by potvrzovala Tvoje zpochybnìní prùbìhu oné tragické události?
Jinak se mi to totiž jeví jako románové hledání další "originální" zápletky bez jediného historického faktu pro zvýšení atraktivnosti... :D
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Osobnì se domnívám, že když se Jan s Albrechtem naposledy setkali tváøí v tváø, mìl již Jan jasno v tom, jak se v pøíštích okamžicích zachová. Nároèná diplomatická jednání obvykle neprobíhají u brodù, by ozbrojená družina v zádech obou jednajících nebyla neobvyklá.

Pro srovnání krve: Jan Paricida byl stejnì napùl Habsburkem a napùl Pøemyslovcem jako princezny Anna a Eliška a král Václav III. K té jeho možné kandidatuøe, protože tehdejší èeská politika umožòovala získat uprázdnìný trùn jenom sòatkem s dìdièkou zemì, nemìl Jan v tomto smìru šanci. Musel by se skuteènì prosadit silou a pak se prohlásit ochráncem pøemyslovských princezen (a dobøe je venku provdat), proto si Èeši vybírali krále z cizincù. Naprosto jiná situace by nastala, kdyby byla zemì zcela bez královen vdov (Alžbìta, Viola) a princezen (Anna, Eliška, Anežka), tam by mìl z genealogického hlediska Jan nejspíše velmi reálné šance uspìt. Historii ovšem píší vítìzové a tìmi byla Eliška Pøemyslovna a Jan Lucemburský...
servo
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Píše se o nìm nìco zajímavého aspoò v rakouských kronikách? Krom zabití strýèka?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: janùv nešastný osud

Unread post by Katerina »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Katerina wrote:...pokud by ho Albrecht vyprovokoval a Jan ho zabil v návalu vzteku...
Já vím jen o té verzi, která své dìjství rozprostøela pøi pøelodìní øeky... znáš jinou, která by potvrzovala Tvoje zpochybnìní prùbìhu oné tragické události?
Jinak se mi to totiž jeví jako románové hledání další "originální" zápletky bez jediného historického faktu pro zvýšení atraktivnosti... :D
Já nezpochybòuji jak se to stalo, technicky ky už vùbec ne, jen , že jsme zde diskutovali i motivy, které ho k èinu vedly.

Také si nemyslím, že by si k té øece vyšel na nìjaká složitá jednání, ale pøece jen byli jedna rodina, je možné, že se pokusil vyhledat Albrechta na jeho cestì. To , že mìl sebou další (Rudolf z Warty, Rudolf z Balmu, Walter z Eschenbachu a Konrad von Tegerfeld - švábští rytíøi - zrovna když byl Albrecht na cestì potlaèit povstání ve Švábsku mu samozøejmì pøitìžuje). Na druhou stranu se mu kteøí se mu klidnì nabídnout sami.
Potíž je, že o nìm nevíme skoro nic, neznáme jak reagoval na situace pøi jiných pøíležitostech. Jeho èin je vylíèen jako vražda, a tím, že si vyhlédl místo, vzal sebou další partnery by ukazoval na promyšlený a dopøedu naplánový zloèin. Já jsem svou úvahou jen chtìla øíct, že psychologicky u mladíka jeho vìku s tím málem co o nìm víme (napø. výchova, které se mu dostalo u Václava II. v Praze u jeho rodiny ) , je takový zloèin hodnì neoèekávaný. A námi diskutované motivy èinu, ono zahnání do kouta by vedlo spíš k èinu náhlému ne dopøedu pøipravené vraždì, k té spíš vede dlouhodobé záští, které vìtšinou mladý èlovìk ještì nezná.

Prùbìh akce jsem fakt nezpochybòovala.

K.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Katko, ty bys mohla být psycholog! :) Když mu bylo tìch 18 nebo kolik, asi tìžko mohl živit nìjakou strašnou z᚝ vùèi Albrechtovi, protože na nic prostì nemìl dost èasu... Takže je tøeba možné, že o Albrechtovi vìdìl nìco, co my nevíme, a co by tu "vraždu" odùvodòovalo. Nebo opravdu šlo o nešastnou náhodu.
Mimochodem - napadlo Vás, jak je absurdní, když mu byla dána pøezdívka otcovrah, když otce nemìl a jediný, kdo mu ho mohl nahradit, byl jeho druhý strýèek král?

Ad b - myslíte, že mìl Albrechta nìkdy nìkdo vùbec rád? Teda asi kromì jeho ženy...