Jan Masaryk

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Páteral jsem po rodinì Creneových.Kanuku velice zajímavý èlánek
http://www.visualstatistics.net/East-We ... mporal.htm
Upozoròuji Mucha J.Masaryk ,Beneš ,Štefánik,snad i TGM velice významní zednáøi.Jako Crane
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Èlánek o smrti Jana Masaryka v Reflexu.
Guest

Unread post by Guest »

Viola wrote:Èlánek o smrti Jana Masaryka v Reflexu.
Koneènì poøádné zhodnocení pro ty,kteøí si myslí o úmrtí Masaryka své.Pokud je tohle všechno pravda,tak se není èemu divit,že Vlèek evidentnì lhal a zamlèoval informace ze strachu o život.
Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Vlèek

Unread post by Katerina »

Já celkem poøád nechápu, proè takové obviòování profesora Vlèka. Staèí si pøeèíst onu pitevní zprávu - co dodala Viola.
1. Celá pitevní zpráva je naprosto profesionální a exaktní !- a bez jakýkoliv hypotéz !
Vždy faktum - a k tomu - zda k poranìní došlo za živa èi mohlo být posmrtné, jak k takovému poranìní došlo.
2. Je zde jasnì popsáno, a opìt bez hodnocení za jakých okolností bylo tìlo pitváno, kdo byl pøítomen, jaké vyšetøení bylo provedeno, jaké ne - viz . nedošlo k antropologickému zkoumání
3. Není to pitevní zpráva prof. Vlèka, je zde jasnì uvedeno, že v té dobì byl pouhým medikem, a u pitvy pouze pøihlížel
4. Na konci èlánku je uvedeno Vlèkovo hodnocení - kde se vyjadøuje k tomu, že Jan Masaryk dopadl na dlažbu ještì živý, a nebyl ani v bezvìdomí ani omámen.
Dùležitá je tato vìta: Tyto mocné dojmy jsou pøítomny jak pøi sebevraždách, tak i pøi vraždách, takže pro posouzení pøípadu jsou nerozhodné. Myslím, že exatní vìdec nemùže na základì pouhých fakt øící víc.

Jediné, co mùže být zavádìjící je poslední odstavec èlánku - který ale ani stylovì ani logicky nezapadá do Vlèkovy zprávy, za to stylem pøipomíná první uvozující èlánek - Antonína Suma, a poslední vìta :Jan Masaryk byl první dobrovolnou obìtí protestující proti zvùli agresora. O dvacet let pozdìji vystoupili se svým odporem další – Jan Palach a Jan Zajíc.) zdá se býti redaèním pøídavkem.

K tomu bych jen dodala, že moji prarodièe, kteøí dobu zažili nikdy nepochybovali o tom, že byl Masaryk odstranìn, ostatnì jeho pohøeb - jedno z posledních svobodných vyjádøení èsl. obèanù v duchu tradic pohøbù Havlíèka, Nìmcové a mnohem pozdìji i výše zmínìného Palacha nasvìdèuje tomu, že lidé tehdy mìli jasno.
S tím nemohli noc udìlat ani sovìtší poradci, ani STB - jen se pokusit zmanipulovat událost pro budoucnost, ale ani to se jim zcela nepodaøilo. Spíš ji zpochybnit a zabránit potrestání viníkù. To ano.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Guest

Re: Vlèek

Unread post by Guest »

Katerina wrote:Já celkem poøád nechápu, proè takové obviòování profesora Vlèka. Staèí si pøeèíst onu pitevní zprávu - co dodala Viola.
Nepøekrucuj laskavì slova :evil: Nikdo tady nikoho neobviòuje!Jasnì sem napsal,proè se nepouštìl do žádných a zcela oprávnìných spekulácí,které sou spojené se zvláštním zpùsobem "sebevraždy" a podivným zranìním.
Prostì se bál o život a pokud si pøeèteme sérii podivných úmrtí lidí,kteøí sou s pøípadem obeznámeni jako on,tak možná pochopíš proè.
Všichni museli moc dobøe vìdìt,že není nìco v poøádku!Zvláštní neshody by si nevšimnul asi jen pitomec natož vìdec vìhlasného zaèátku a je jedno jestli byl tehdy na samém zaèátku kariéry.
I po pøevratu radìji mlèel a moc se nedivím.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Anonym wrote:Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.
Chce se mi blejt.
Já bych øekla, anonyme, že by ses zaprvé mohlpøihlásit, a víme, s kým máme tu èest :wink: , a také by sis to Rusko mohl tak na týden zkusit, ne? A souhlasím s Katkou - obvinit prof. Vlèka ze lži na základì vlastních, zcela neodborných a nepodložených dojmù je na mì trochu silné kafe. Jinak ten èlánek je až z roku 1994...
Guest

Unread post by Guest »

Viola wrote:
Anonym wrote:Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.
Chce se mi blejt.
Já bych øekla, anonyme, že by ses zaprvé mohlpøihlásit, a víme, s kým máme tu èest :wink: , a také by sis to Rusko mohl tak na týden zkusit, ne? A souhlasím s Katkou - obvinit prof. Vlèka ze lži na základì vlastních, zcela neodborných a nepodložených dojmù je na mì trochu silné kafe. Jinak ten èlánek je až z roku 1994...
Za to Ty odborností sršíš jako kulový blesk!A neple sem Rusko!Ty tam nevydržíš ani den.
Rusko sem uvedl jako pøíklad "demokracie" i když každý ví,jak to stou demokracií ve skuteènosti je.Tak nepøekrucuj fakta když nemáš co k danému tématu øíct.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Nemùžeš sem alespoò napsat své jméno, když už se tu tak bavíme?
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Jan Masaryk

Unread post by Michal »

Viola wrote:... - asi nejzajímavější mi přišel nový přístup zkoumání smrti Jana Masaryka, možná už jsi o tom slyšel, já tedy ještě ne, přiznávám. :)
No, jestli máš na mysli toho soudního znalce, který to zkoumal, tak logiku to má pouze v případě, že se budeš držet vzdálenosti těla od budovy. Jenže na obrazovce byla i jeho zpráva a v té stálo, že vnější síla byla vedena na těžiště těla. A v případě, že stál na římse a držel se parapetu to všechno padá. V této pozici nelšlo působit velkou vnější silou na těžiště těla. :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Jan Masaryk

Unread post by KOMOŃ »

Na tomhle tématu je nejlepší, že zásadní zde řečená fakta se zlehčují, přehlíží, či naprosto ignorují.

Masaryk se nají, obleče do županu, veme si prášek proti bolestem a nestandardně (z koupelny) skočí de facto s nahatým zadkem...Ostudu u člověka světového významu, který skončí takto ponižujícím způsobem nemdusím zdůrazňovat.Takhle zdravej člověk nejedná, byť se chce zabít.A to ani nemluvím o jídle, či prášku na bolest...Má zapotřebí sebevrah pár minut před smrtí jíst a brát si prášek na bolest?Nemá! Fakt, který zde téměř nikdo nerespektuje!

Má odřené břicho a omítku za nehty-fakt, který podle dam a jednoho právníka nic neznamená :lol:

Vrátný byl prokazatelně uzamčen na svém pracovišti a byl odstřihnut telefon...Fakt-podle některých jde o náhodu.

Účastnící pitvy mají asi hodně velký strach.I přes evidentní zranění, které si nemohl způsobit sám, raději mlčí a záměrně bagatelizují.Někteří účastníci/e tohoto fóra jim to dokonce věří :lol:

Podle policejní rekonstrukce je jasné, že byl shozen/vyhozen z okna - dokáže to někdo zvás vyvrátit a jak dokážete odůvodnit série "nešťastných" nehod u osob, kteří k této cause mají osobní interesace?Nedokážete!
Další okolnosti nemá cenu zdůrazňovat.Nebaví mne to zrovna furt opakovat.Jen mne udivuje slepost, se kterou se zde diskutuje...
Bez piva to není ono.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re:

Unread post by slavicekvac »

Georg wrote:del
Aèkoliv lékaøi varovali pøed jeho stavem,stanul opìt po návratu do vlasti v èele ministerstva.Zde již plnì spoleènì s Benešem pracovali na rozdìlení Evropy a pøiklonìní se SSSR.Pøi nabídce Maršalova plánu odjel na konzultaci do Moskvy a za odmìnu 5kg kaviáru!!!ji odmítl.Proè skoèil z okna se nerozebíralo.
Neprodal to, ale byli zmasírováni tak, že odmítnutí M plánu opravdu byla skutečnost. Sám se o tom ovšem vyjádřil takto: Do Moskvy jsem jel jako ministr zahraničí svobodného státu, a z Moskvy jsem se vrátil jako Stalinův pacholek.
Pak následovala jeho údajná sebevražda, při které tělo dopadlo tam kam by při nejlepší vůli nedoskočil. Jsem rád, že jsem se podílel na opožděném vstupu do M. plánu, tedy do organizace OECD, která vznikla jako nástupnická instituce tohoto poválečného instrumentu obnovy Evropy. Dnes platforma tříbení vládních názorů na ekonomii celosvětově. Bohužel méně akceschopná zabránit příchodu krizí, ale stále schopná navrhnout slušná řešení existujících potíží.
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Jan Masaryk

Unread post by thovtt »

Jan Masaryk byl svobodným zednářem.Do řádu ho přijímal astronom Nušl poslanec Slavík a redaktor Ventura všichni tři z J.Hradce.Zasvěcení se odehrálo v Praze v jednom soukromém bytě. Je to popsáno v knize o Yednářích v čechách.
IVONIUS

Re: Jan Masaryk

Unread post by IVONIUS »

Navštěvoval školy v Praze, Akademické gymnázium (maturoval 1906), a v USA (1907-13). V roce 1913 se vrátil do Čech. Za první světové války nastoupil vojenskou službu v rakousko-uherské armádě (1915-18 v týlu uherského pluku na polské frontě, byl povýšen na důstojníka a vyznamenán medailí za statečnost).
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Jan Masaryk

Unread post by Georg »

3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Jan Masaryk

Unread post by Katerina »

Georg wrote:3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.
Śkola pro idioty ??? To existuje ??

No jinak prý byl výborný klavírista .. a nepochybně bohém - ono taky - žij ve stínu dokonalého tatínka - Tatíčka .. Osvoboditele. Na jednu stranu máš respektovaný vzor - na durhou at děláš co děláš - furt tě budou všichni srovnávat.

K Masarykovi otci dodnes cítím kromě respektu jakýsi ostych - před ikonou, ani ty utajené lásky na stará kolena , mi moc nepomohly se toho ostychu zbavit - ale ráda se dívám na staré filmy s rodinkou Masarykovic - kde si dědeček hraje s vnoučky - Heŕbertem a ted jsem zapomněla jak se jmenoval ten druhý.

Zatímco k Janovi (Honzovi) jak říkávala moje babi - můžeme svobodně cítit sympatie bez toho ostychu - četla jsem Volá, Londýn .. no .. trochu prosté, ale to je naprosto pochopitelné, mluvil ke všem lidem doma v nebezpečí .. a byl to tedy kus práce..
MOje babička ho tak nějak brala jako "externího " člena domácnosti - neřekla jinak než náš HOnza :)
jo, holt ty Ješkové .. :wink:

.. zatímco Zápotocký byl dle babičky Zápotonda (v lepším případě) jinak ušatý torpédo :) .
Sakryš, jak to tady píšu, nějak se mi po ní začalo stejskat ...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: Jan Masaryk

Unread post by floriš »

Katerina wrote:
Georg wrote:3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.
Śkola pro idioty ??? To existuje ??

No jinak prý byl výborný klavírista .....
... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy a nikdy nepracoval jako kantor - co víc bys na důkaz jeho idiocie ještě chtěla?
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Jan Masaryk

Unread post by Georg »

floriš wrote:
... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy[/quote]
Když pobýval tak dlouho v cizině...Navíc tehdá bylo v modě lepších kruhů mít francouzskou a anglickou guvernantku pro malé děti.Na klavír hrál,v pražských putikách raádi vzpomínali,jak otočl obraz fotříka ke zdi a rozjel to.Po té co nedodělal střední školu v Praze byl poslín do Ameriky k příteli Cranemu.Jenže práce mu nevoněla,půjčoval si peníze a tak ho poslali do toho institutu.Viděl jsem v televizi foto.Tatík mu pak díky jazyku obstaral dobré místečko.A uznávanř diplomat?Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu.Byl dobrý společník,měl dar řeči,rád se napil.Toť vše.A ten doktorát asi dělal v Plzni.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: Jan Masaryk

Unread post by floriš »

floriš wrote:... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy
Georg wrote:Když pobýval tak dlouho v cizině...
Hmmm, potkal jsem v životě spousty lidí, kteří žili v cizině dlouhé roky, ale místní jazyk se nenaučili ani na úrovni absolventů obecné školy (o měšťance nemluvě) a o veřejně užitelné kvalitě se nedalo ani uvažovat (mimo jiné desítky tvých soukmenovců v Liberci, N. Boru apod.), a při tom o nich nikdo nemluvil jako o idiotech
Georg wrote:Navíc tehdá bylo v modě lepších kruhů mít francouzskou a anglickou guvernantku pro malé děti....
Nejsem si tak zcela jist, jestli se rodina asketického filosofa T. G. Masaryka, pocházejícího ze zcela nuzných poměrů, v letech Janova útlého mládí (1888-1895) dala považovat za patřící k "lepším kruhům", podléhající nějakým módám a pořizující si guvernantku k dětem.
Georg wrote:...A uznávanř diplomat?Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu....
Jednak jsi poněkud nerozlišil obsahy pojmů "respektovaný" a "uznávaný", což by se u tebe jako učitele s předpokládanou solidní znalostí jazyka moc nečekalo, jednak ideové linie práce JM byly dány bezvýhradnou poslušností vůči otci resp. Benešovi. Ostatně, žádný diplomat zahraniční politiku nevytváří, nýbrž je +/- zaměstnancem, který nějakou stategii dodržuje a provádí... Jako příklad uvedu, že obchodní ředitel mladoboleslavské Škody auta ani nevyvíjí, ani nevyrábí, nýbrž se je pouze snaží dobře prodávat.
Georg wrote:A ten doktorát asi dělal v Plzni.
...na každý pád uměl česky i ostatní jazyky podstatně lépe než ty a při tom jsem ještě neslyšel, že by někdo označil tvou almu mater (PF Ústí nad Labem) za školu pro idioty.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Jan Masaryk

Unread post by Katerina »

A nehádat se , pánové !!!

Je také celkem možné, že určité pochybnosti (například o těch školách a vzdělání) způsobil Jan Masaryk sám, protože s oblibou si sám ze sebe na toto téma utahoval ..a asi se tím i bavil.
Beneše skutečně podporoval bezvýhradně, chápal to jako otcův odkaz, dokonce to snad i tak měl sám říct.
JInak prostě bonviván první republiky - dokud nešlo do tuhého, pak se stal odpovědným politikem a vlastencem.

No a pak je tu samozřejmě "pravda" těch co po únou zvítězili a umím si představit, že jedna z prvních věcí co tajná policie udělala musela být příprava jeho dehonestace. To bylo jasné, syn prezidenta osvoboditele, symbolu demokracie, ještě byl , drzoun v tom "špatném! exilu, lidi ho milovali, Evropa uznávala .. takže když ho zabilli, bylo nutno vymyslet nějakou očernující fámu - přece jen - bylo ještě přílliš krátce po únoru.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jan Masaryk

Unread post by jur »

Georg wrote:Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu ...
Nezda se mi, ze by ministr zahranici Ceskoslovenska mel dost sil a prostredku, aby mohl zabranit pokusu o revizi Versailles.
Mohly tomu zabranit pouze vlady nebo diktatori Ruska a Nemecka.