Velké dějiny zemí koruny České

Recense a diskuse o knihách

Moderator: Ježek

Co si myslíte o projektu Velké dìjiny zemí Koruny èeské?

Je to skvìlý nakladatelský poèin snažící se mapovat èeské dìjiny netendenènì
4
36%
Je to dobrý projekt, který tady chybìl
4
36%
Odborná publikace s velkým nadhledem a s absencí detailu
0
No votes
Je to nìco mezi odbornou publikací a historickou beletrií
2
18%
Pro odborné studium historie nepoužitelné
1
9%
Nic
0
No votes
 
Total votes: 11

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Velké dìjiny

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:...uèebnici, která byla psaná i osmièkou a ve dvì ráno už èlovìk vidìl jenom mlhu...
Tak to Tì obdivuju, já když se vracím domù ve dvì ráno, tak jsem už tak spoleèensky unavenej, že by mì ani nenapdlo ještì nìco èíst... :lol:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Velké dìjiny

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:...Tak já budu velký zastáncem Velkých dìjin, protože to je projekt, který tu chybìl...
Díky, Fialko! Moje øeè. Mì už se tady v poslední dobì, kromì Pøemka, zastanou jen dìvèata (ale taky ne všechna :wink: )... :D
Jen dìkuju Bohu, že nìco podobnýho (Velké dìjiny ÈSSR) nenapadlo bolševika... :D :evil:
Viola wrote:...Toulky - aè tam èlovìk najde dost zajímavostí a perlièek - jsou pøeci jen publikací pro velmi nenároèného ètenáøe, takže pro nás si dovolím øíci jsou zásadnì nedostaèující (nemluvì o tom, že v tom jednom díle, který jsem mìla pùjèený, si pletou Annu a Anežku, bratra se strýcem apod.)...
Ano. Toulky pøi vší úctì jsou opravdu jiná liga...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Velké dìjiny

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Toulky pøi vší úctì jsou opravdu jiná liga...
No, a mì to pøipadlo taky jako porovnatelný :lol:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Velké dìjiny

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Toulky pøi vší úctì jsou opravdu jiná liga...
No, a mì to pøipadlo taky jako porovnatelný :lol:
Ani tohle mì u tebe nepøekvapuje... :wink: 8) Srovnáváním tìchto dvou vydání deklasujete Velké dìjiny a naopak vyzdvihujete Toulky. Ale respektuju to, protože vše je relativní a názory subjektivní...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Velké dìjiny

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...deklasujete Velké dìjiny a naopak vyzdvihujete Toulky.
Ale snad by´s nechtìl Velké dìjiny srovnávat tøeba s klasickými Palackýho Dìjinami? :shock:
Inu proè ne? :D
Otázka tedy zní: v porovnání s palackýho dìjinama... nakolik je adekvátní pøívlastek "Velké" dìjiny?
A nebo - lze s nìèím jiným srovnat Velké dìjiny? 8) :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

v. Palacký

Unread post by Jiří Motyčka »

Bohužel ani s Palackého Dìjinami nejdou porovnávat. Je to unikátní projekt, který tady u nás nemá obdobu. A to bez ohledu na kvalitu...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: v. Palacký

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:..nejdou porovnávat. Je to unikátní projekt, který tady u nás nemá obdobu.
Sakra! :shock: Já si hned myslel že to pøilítlo jak meteorit nìkde z MarZu!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: v. Palacký

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Já si hned myslel že to pøilítlo jak meteorit nìkde z MarZu!
Radìji hlasuj, ty "meteorite", a se ukáže v plné nahotì tvùj názor na Velké dìjiny... :wink: :D :lol:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

hlasování o velikosti

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Takže jsem svùj hlas pøiložil, ale dlouho jsem se rozmýšlel mezi tøetí a ètvrtou variantou. :D Ovšem mám handicap, že je to už drahnou dobu, co jsem to držel naposled v ruce, takže jsem to hlasování nemohl nìjak objektivnìji zhodnotit... inu, vox populi, to by nìkdy zasloužilo spíš po papuli. :twisted:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...ale dlouho jsem se rozmýšlel mezi tøetí a ètvrtou variantou...
Tušil jsem to. Tyto 2 odpovìdi byly definovány hlavnì pro tebe :-$ , tøebaže mi to nikdo nebude vìøit. Velice podrobnì totiž znám tvùj názor na onen projekt, z nìhož jsi pøeèetl nìkolik málo promile... :wink: 8) 8) 8)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Tušil jsem to.
Tvá tucha byla celkem spolehlivá, pro mì to opravdu vìtší smysl nemá... u jiných knih jen otevøu a chci ji mít v knihovnì, u týhle jsem po otevøení jen zíral, ještì jednou kouknul, jestli tam bylo opravdu napsáno "Velké" a hledal jsem dál jinde co jsem potøeboval, protože tady to bylo tak povrchnì, že až zadlouho jsem pochopil, že slovo "Velké" v tomto pøípadì, znamená "z velké dálky".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:protože tady to bylo tak povrchnì, že až zadlouho jsem pochopil, že slovo "Velké" v tomto pøípadì, znamená "z velké dálky".
No teda, Pøemeèku, nevím, co jsi tam pøesnì hledal, ale samozøejmì, že nìjaké zásadní podrobnosti tam nenajdeš, to ani není úèelem té práce. Ale musíš to prostì posuzovat s ohledem na dùvody, proè se to vùbec vydává - jestliže hledáš podrobnosti k regionálním dìjinám, poøiï si práce místních historikù (pokud nìjaké jsou). Já bych ale øekla, že pro studium historie jde o díla rozsahem pøimìøená: zásadní vìci tam najdeš i s odkazem na listiny, po podrobnostech mùžeš dál pátrat... Faktem ale je, že k dobì, o kterou se já zajímám, zatím existovalo jen "Století posledních Pøemyslovcù", které je opravdu spíš populárnì nauèná kniha, která celé století bere letem svìtem...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:...podrobnosti k regionálním dìjinám, poøiï si práce místních historikù (pokud nìjaké jsou)..
Jsou, ale ani se tak nejedná o regionální historii, tam by to asi byla pošetilost hledat. Jen mì pøekvapilo, s jakou povrchností to tam bylo pøejité...
Na druhou stranu mám úctu k podobnému velkému dílu z minulosti - Èeské dìjiny. Podílel se Novotný aj. To je podle mì, i když ne taky všemohoucí, jistì velké dílo, na jehož ramenou mìly stát chvastounské Velké dìjiny... a ne být rohožkou svých pøedchùdcù. 8)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Jen mì pøekvapilo, s jakou povrchností to tam bylo pøejité...
Na druhou stranu mám úctu k podobnému velkému dílu z minulosti - Èeské dìjiny. Podílel se Novotný aj.
Mùžeš být konkrétnìjší? Který díl jsi mìl v ruce a co jsi tam nenašel?
Proti prvorepublikovým autorùm nic zásadního nemám, jenom jsou v mnohém pøežití... A nazývat Velké dìjiny rohožkou :roll:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:Mùžeš být konkrétnìjší?
Nevim který díl, ale jednalo se mi o léta 1410-1419 a tu rušnou dobu "bojových družin". Tedy aktuální problém té doby, srovnatelný byl znovu až kolem r. 1440.
Bral bych, kdyby se tím ona populární encyklopedie zaobírala jen okrajovì, ale ono tomuto problému bylo vìnováno nìkolik stránek!!
A v souhrnu tam bylo víc slov než informací... :roll:
A stoupneš-li do mraveništì, pøíštì jej obejdeš...proto nemám zkušenosti s jinými díly a prvorepubliková historie pro mì není historií, stejnì jako vèera je pro mì souèasnost... :cry:
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Nevim který díl, ale jednalo se mi o léta 1410-1419 a tu rušnou dobu "bojových družin".
Tak zrovna tenhle jsem ještì ani nevidìla, ale mám doma 4, dva od Vaníèka a dva od Bobkové a rozhodnì to nepovažuju za rohožku. Dokážu si uvìdomit, kolik to muselo dát práce, navíc pokud nìco hledám, vždy sáhnu napoprvé po Velkých dìjinách. Obávám se, že na základì nìkolik stran sis udìlal pøedstavu o díle, které má x autorù a jistì bude díky tomu i rùzné úrovnì. Já si zatím nemám na co stìžovat.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: hlasování o velikosti

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Nevim který díl, ale jednalo se mi o léta 1410-1419 ...
To je právì ten ocenìný díl, ale to není pro Pøemka argument, protože on tam zrovna jako na potvoru nìco nenašel... :roll:
Viola wrote:...Obávám se, že na základì nìkolik stran sis udìlal pøedstavu o díle, které má x autorù a jistì bude díky tomu i rùzné úrovnì...
To samý jsem psal jinými slovy nìkolik pøíspìvkù zpátky. To je pøesnì vono! Hele, Violo, on už bude opozicí z principu, už s ním nehnem, je to marný... :D
Ale "rohožka"? To je silný kalibr i na mì. Drobet úcty ke knize... :(
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

ještì k písmu ve Velkých dìjinách

Unread post by Jiří Motyčka »

JM wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:... velký písmena...
...písmo...mnì nepøipadá zrovna velký, spíš naopak...
JM wrote:
Ježek wrote:...ale ta písmenka jsou opravdu velká.
Jo, možná pro vás mladý...
Ježek wrote:
JM wrote:Šmahelova Husitská revoluce
Tady jsou malá písmenka…
Zøejmì velikost písma je mìøítkem kvality odborné publikace. Èím menší písmo, tím vìtší kvalita. :roll: No budiž. Ježek mi nahrál, a proto jsem porovnal velikosti obou typù písma. Sorry, ale prostì mi to nedalo.
Rozdíl ve velikosti písma je nepatrný (max. 1 pixel), pokud se to dá vùbec prostým okem rozeznat. Ale už vím, co vás oba patrnì zmátlo, už jsem na to pøišel. :shock: Ve Velkých dìjinách jsou totiž vìtší mezery mezi øádky, což mùže vést k optickému klamu a mylné domnìnce, že písmo je vìtší. \:D/ A závìr této mojí "analýzy"? :wink: Písmo ve Velkách dìjinách je malý, odstup mezi øádky relativnì velký, aby to bylo opticky pøehlednìjší… :palec:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Znám dva díly od Vaníèka a s tìmi jsem spokojená. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ještì k písmu ve Velkých dìjinách

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Zøejmì velikost písma je mìøítkem kvality odborné publikace. Èím menší písmo, tím vìtší kvalita.
Ale už dost s tím sarkasmem.
Spíš jde o to, že když chci nìco napsat a není toho moc, co bych chtìl øíct, nemusím z toho hned udìlat knihu, ale staèí èlánek... Velké dìjiny si vytkly za cíl být mimoøádnì "velkými", proto ta snaha nepatrný obsah natáhnout co nejvíce.
Ale není to problém èistì ojedinìlý. Už je to nìjaký èas, co vyšlo (už nìkolikáté) vydání Pilnáèkových Staromoravských rodù. Nehledì k tomu, že po prvním díle vydavateli došel dech, byl onen díl tenouèký, aby se to rozložilo do nìkolika svazkù, z nichž pak lze i finanènì víc vytìžit.
Ovšem nejdìsnìjší umìlé roztahování obsahu jsem vydìl ve sborníku SOkA v Liberci - Fontes Nissae. Tam je øádkování úplnì extrémní, že to pùsobí hloupì i na nezaujatého náhodnì pøihlížejícího. :roll: