Vilém Zajíc z Valdeka

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

jákob wrote:nedochovalo se nìkde vyobrazení meèe Viléma z Valdeka?
Nevím, ale mìl by být nìèím specifický?
jákob
Poddaný
Posts: 2
Joined: 05 Dec 2007 10:20

Unread post by jákob »

Viola wrote:
jákob wrote:nedochovalo se nìkde vyobrazení meèe Viléma z Valdeka?
Nevím, ale mìl by být nìèím specifický?
nevím, jeden mùj známý se o toto zajímá a padla tahle otázka. Pokud vyobrazení existuje, bude asi dost známé na to, aby o nìm zde nìkdo vìdìl... Šance je ovšem malá...
User avatar
Borso
Panoš
Posts: 52
Joined: 16 Jan 2008 20:57

Unread post by Borso »

Dovolím si nìco k onomu erbu - jsou to informace porùznu sebrané a pokud jsou tam nepøesnosti - nemlate mne.
páni z VALDEKA užívali ve znaku èernou kanèí hlavu na støíbrném poli a stejnou mìli v klenotu - stejný erb mìli i MEDKOVÉ z VALDEKA
páni ZAJÍCOVÉ z VALDEKA užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na støíbøe v 1+4 poli a v poli 2+3 byl zlatý zajíc na poli modrém a stejnou mìli v klenotu
páni ZAJÍCOVÉ z HAZMBURKA užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na zlatì v 1+4 poli a v poli 2+3 byl zlatý zajíc na poli modrém a stejnou hlavu kance mìli v klenotu
páni LVOVÉ z ROŽMITÁLU užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na zlatu v 1+4 poli, v poli 2 byl zlatý lev na poli modrém a tøetí pole bylo zlaté se støelou s èerveným ratištìm a modrou špicí ( pùvodnì znak pánù ze Strakonic) v klenotu mìli tutéž kanèí hlavu
páni ze ŠELMBERKA užívali ve znaku èernou kanèí hlavu na poli zlatém a stejnou mìli v klenotu
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Borso wrote:Dovolím si nìco k onomu erbu - jsou to informace porùznu sebrané a pokud jsou tam nepøesnosti - nemlate mne.
páni z VALDEKA užívali ve znaku èernou kanèí hlavu na støíbrném poli a stejnou mìli v klenotu - stejný erb mìli i MEDKOVÉ z VALDEKA
páni ZAJÍCOVÉ z VALDEKA užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na støíbøe v 1+4 poli a v poli 2+3 byl zlatý zajíc na poli modrém a stejnou mìli v klenotu
páni ZAJÍCOVÉ z HAZMBURKA užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na zlatì v 1+4 poli a v poli 2+3 byl zlatý zajíc na poli modrém a stejnou hlavu kance mìli v klenotu
páni LVOVÉ z ROŽMITÁLU užívali ve znaku onu èernou kanèí hlavu na zlatu v 1+4 poli, v poli 2 byl zlatý lev na poli modrém a tøetí pole bylo zlaté se støelou s èerveným ratištìm a modrou špicí ( pùvodnì znak pánù ze Strakonic) v klenotu mìli tutéž kanèí hlavu
páni ze ŠELMBERKA užívali ve znaku èernou kanèí hlavu na poli zlatém a stejnou mìli v klenotu
A Buzici mìli taky sviní hlavu.
Bez piva to není ono.
User avatar
Borso
Panoš
Posts: 52
Joined: 16 Jan 2008 20:57

Unread post by Borso »

Pravda - ony všechny uvedné rody pocházely z velkého rozrodu Búzicù a proto mìli ve znaku kanèí hlavu - já je popsal, aby byla vidìt jejich rùznorodost.
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Narazila jsem na osobu Heinrichus de Waldeke v Monumenta Boica v listinách farnosti St. Nicoalus (Pasov), a to od cca 1180. Je to možné?
Volo, multum, statim!
User avatar
Borso
Panoš
Posts: 52
Joined: 16 Jan 2008 20:57

Unread post by Borso »

Ono s tím predikátem Waldeke èi Waldeck, Waldek je problém. Hradù toho jména bylo více - hlavnì v Nìmecku. Pøeklad predikátu by mìl být ve smyslu v lesním rohu - èi podobnì a takhle tìžko øíci, zda Tebou zmiòovaný je pøíslušníkem onoho èeského rodu
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Názor

Unread post by Kunhuta Haličská »

Vilém byl bojovník a milenec Èeské královny Elišky Pøemyslovny nemìl to udìlat toho podle mì potom stálo život.
Last edited by Kunhuta Haličská on 26 Apr 2008 08:03, edited 1 time in total.
Pro, rege!!!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Názor

Unread post by Viola »

Kunhuta Halièská wrote:Vilím byl bojovník a milenec nemìl byt toho podle mì stálo život.
Èí milenec? A mohla by ses tøeba rozepsat o dùvodech, které Tì vedou k domnìnce, že jeho smrt v táboøe Ludvíka Bavora mìla souvislost s tím, že byl "milenec"? :wink:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Názor

Unread post by Katerina »

Kunhuta Halièská wrote:Vilím byl bojovník a milenec nemìl byt toho podle mì stálo život.
Kunhutko - nedej se :wink: a rozveï to, Vilém byl bojovník , to urèitì ano -
ale rád "bojoval" taky na církevním - myslím, že byla i jedna z hypotéz (snad Mezník to zmiòuje v Lucemburské Moravì) , proè se cisterciáètí opati rozhodli už netrpìt vládu JIndøicha Korutanského a obrátit se na øímského krále s prosbou najít Èechám jiného panovníka bylo právì øádìní pánù na církevním zboží a Valdek v tom hrál prim.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Re: Názor

Unread post by Kunhuta Haličská »

Viola wrote:
Kunhuta Halièská wrote:Vilím byl bojovník a milenec nemìl byt toho podle mì stálo život.
Èí milenec? A mohla by ses tøeba rozepsat o dùvodech, které Tì vedou k domnìnce, že jeho smrt v táboøe Ludvíka Bavora mìla souvislost s tím, že byl "milenec"? :wink:
Už jsem to tam opravila to zaprvé a zadruhé ho tam poslal Jan Lucemburský který vìdìl, že je to nesmyslná bitva! Ludvík vžidcky zdrhal pøed bojem válèili za nìho jiní napø: Jan Lucemburský, ale ten tam nebyl takže bylo jasné, že døím nebo pozdìji se nìco semele! Není to divné? zrovna šípy na Vilémùv stan? a pak na nìj?
Pro, rege!!!
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by KOMOŃ »

Má někdo možnost sehnat (okopírovat) rodokmen?
Bez piva to není ono.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: rodina pana Viléma

Unread post by Petr z Malče »

Katerina wrote:Víme, že otec byl Zdislav z Tøebounì, matka Bohuslava z Vartenberka (tím pádem byl pøíbuzný s Janem z Vartemberka :wink: )

Oženil se s Eliškou z Lochovic - s kterou mìl 6 synù. A co je docela roztomilé , hled´te jak se jmenovali :

Oldøich Zajíc
Zbynìk Zajíc
Oldøich Zajíc
Vilém Zajíc
Zbynìk Zajíc
Vilém Zajíc.

Dcery nejsou zmínìné, pokud nìjaké byly.
Rod se celkem úspìšnì rozvíjel, a pozdìji stál vždy na silnì katolických pozicích.
Sedláček ve svém díle uvádí jako matku Viléma Zajíce paní Bohuslavu,ale nenašel jsem,že by byla rodem z Vartemberka.Také o sourozencích Vilémových toho není moc k nalezení.Sedláček uvádí Zbyňka a Heřmana ze Záluží snad předky pánů z Litně a Medků z Valdeka.Také o Vilémových dětech(kromě jmen)toho moc není.Jeden Oldřich byl církevním hodnostářem a druhý purkrabím v Mostě.Zbyňěk měl syny Henzlina,ale už jsem nenašel.Snad mohli být jejich potomky Oldřich,Dětřich a Špacman píšící se v letech 1332-1356 po Kostelci(dnešním Zbořeném Kostelci na Sázavě).
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Rubáš z Hrádku »

Nedá mi to a přidám několik oprav.Otcem Viléma Zajíce byl spíše než Zbyslav z Třebouně jeho bratr Oldřich z Valdeka (+1281).Jeho pravděpodobnými sourozenci byli Jaroslav,Oldřich ze Žebráka,Zbyněk ze Záluží a biskup Heřman.Známi jsou jen čtyři synové,nikoliv 6.Byli to -1. Oldřich,pražský kanovník a později možná i děkan pražské kapituly,který je pravděpodobným autorem dodatků Dalimilovy kroniky,oslavující Zajíce z Valdeka.On také získal ostatky sv. Benigny,podle které byl přejmenován rodový klášter v Zaječově.Dále to byli - 2.Zbyněk a 3. Vilém.Čtvrtým synem byl další Vilém,nejspíše totožný s Vilémem z Krušejovic(tj. Krušovice).Ten byl ženatý s Kunhutou, dcerou Konrada Kemnatera von Hauseck a zemřel před r.1356.Bratři zdědili jen panství Valdek s pár vesnicemi v okolí.Většina držav jejich otce byla jen zástavami a po jeho smrti se vrátila panovníkovi.Ale i o Valdek brzo přišli,po nich zde sídlil jejich bratranec Oldřich,syn Oldřicha ze Žebráku a bratr Zbyňka Zajíce z Házmburka.O jejich případných potomcích lze jen spekulovat.O jejich hospodářském a společenském sestupu vypovídá i zařazení jejich znaku na hradě Lauf mezi erby nižší šlechty.To už by snad stačilo,mým hlavním předmětem zájmu jsou přeci jen Zajícové z Házmburka.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Petr z Malče »

Rubáš z Hrádku wrote:Nedá mi to a přidám několik oprav.Otcem Viléma Zajíce byl spíše než Zbyslav z Třebouně jeho bratr Oldřich z Valdeka (+1281).Jeho pravděpodobnými sourozenci byli Jaroslav,Oldřich ze Žebráka,Zbyněk ze Záluží a biskup Heřman.Známi jsou jen čtyři synové,nikoliv 6.Byli to -1. Oldřich,pražský kanovník a později možná i děkan pražské kapituly,který je pravděpodobným autorem dodatků Dalimilovy kroniky,oslavující Zajíce z Valdeka.On také získal ostatky sv. Benigny,podle které byl přejmenován rodový klášter v Zaječově.Dále to byli - 2.Zbyněk a 3. Vilém.Čtvrtým synem byl další Vilém,nejspíše totožný s Vilémem z Krušejovic(tj. Krušovice).Ten byl ženatý s Kunhutou, dcerou Konrada Kemnatera von Hauseck a zemřel před r.1356.Bratři zdědili jen panství Valdek s pár vesnicemi v okolí.Většina držav jejich otce byla jen zástavami a po jeho smrti se vrátila panovníkovi.Ale i o Valdek brzo přišli,po nich zde sídlil jejich bratranec Oldřich,syn Oldřicha ze Žebráku a bratr Zbyňka Zajíce z Házmburka.O jejich případných potomcích lze jen spekulovat.O jejich hospodářském a společenském sestupu vypovídá i zařazení jejich znaku na hradě Lauf mezi erby nižší šlechty.To už by snad stačilo,mým hlavním předmětem zájmu jsou přeci jen Zajícové z Házmburka.

Zajímavé,mohu se zeptat na zdroj z něhož je čerpáno?Sedláček ve svém díle uvádí Jaroslava a Oldřicha jako Vilémovy bratrance,nikoliv bratry,a jako jejich otce uvádí Oldřicha bratra Zbislava z Třebouně.
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Rubáš z Hrádku »

První ověřitelnou osobou rodu Zajíců je Oldřich I. Zajíc z Valdeka (+1271). V další generaci jeho pravděpodobných potomků známe 4 jména -Řehoř (pražský biskup, +1301, dle církevní tradice pocházel z rodu Zajíců z Valdeka) a dále bratry Budislava (kanovník pražské a mělnické kapituly), Oldřicha II. Zajíce z Valdeka (+1281) a Zbislava Zajíce z Třebouně nebo z Bobovic (+ asi 1292). Oldřich a Zbislav si rodový majetek fyzicky rozdělili, to vyplývá z jejich predikátů. Oldřich držel asi Valdek s okolím a Zbislav vsi na Příbramsku a Březnicku. Ve 3. generaci je známo 7-9 možných potomků Oldřicha a Zbislava, ale z pramenů nelze zjistit přímou rodovou souvislost. Mezi syny Oldřicha II. z Valdeka bývá řazen Jaroslav (pravděpodobný předek větve na Kostelci n. Sázavou) a Oldřich III. ze Žebráka, já bych k nim kvůli držbě hradu Valdek přiřadil i Viléma Zajíce z Valdeka a možná i Zbyňka a Heřmana ze Záluží ( nedošlo-li k oddělení zálužské větve již o generaci dříve). Mezi syny Zbislava z Třebouně (u Toužimi nebo u Karlštejna??) nebo z Bobovic (u Březnice) bych z důvodu majetkové kontinuity zařadil Zbislava ze Škarendorfu (držitele Bobovic) a spekulativně i Heřmana z Drahlína a Litně, předka větve pánů z Litně a Valdeka (svou tvrz v Litni nazývali valdecká, proto myslím, že z této větve skutečně vyšli). Ti pro zajímavost nejsou totožní se svými nástupci na Litni-Medky z Valdeka, jejichž předkem byl asi Oldřich z Týnce (přip. 1318). I ten býval označován za potomka našeho Viléma Zajíce z Valdeka, ale dle erbů náleží spíše k březnicko-rožmitálské pošlosti rozrodu Buziců. Vzhledem k absenci pramenů lze bohužel jen spekulovat s větší či menší praděpodobností jak činím.Proto bylo v mém příspěvku všude psáno asi, pravděpodobně ...Ale jsem rád, že můj pokus je téměř totožný s rodokmenem Petra Zajíce v jeho bakalářské práci Zajícové z Valdeka na Moravě (MU Brno 2007).
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Rubáš z Hrádku »

Co je doložitelné prameny je potomstvo Viléma Zajíce z Valdeka. Jediný konkrétní údaj je v Codex iuris municipalis IV, kde jsou uvedeni jen čtyři synové.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Petr z Malče »

Rubáš z Hrádku wrote:Co je doložitelné prameny je potomstvo Viléma Zajíce z Valdeka. Jediný konkrétní údaj je v Codex iuris municipalis IV, kde jsou uvedeni jen čtyři synové.

Bakalářskou práci pana Zajíce jsem včera také našel a už ji pročítám.Samozhřejmě,že první jsem stáhnul rodokmeny.Je to velice zajímavé.Já mám k diposici jen starší literaturu (Palacký,Sedláček).Proto jsem byl dost překvapen.Škoda,že v práci nejsou alespoň nastíněny počátky vedlejších větví.Zrovna tak není v rodokmenu uveden Přibyslav ze Žebráku uváděný k r.1280.Tedy pokud vůbec patřil do rozrodu Buziců.
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by thovtt »

V prvním díle Palackého Dějin jepočátek rodu Buziců zpracován vcelku dobře.Neví někdo kdy je poprvé uvedeno přídomek Zajíc.
Petr z Malče
Sedlák
Posts: 13
Joined: 23 Nov 2010 12:27
Location: Nymburk

Re: Vilém Zajíc z Valdeka

Unread post by Petr z Malče »

Jako první z Buziců se s příjmením Zajíc píše Oldřich z Valdeka (1248-1271) zakladatel kláštera sv.Dobrotivá v Zaječově.
Aspoň tak to uvádí Sedláček ve svém díle.