17. listopad, sametová revoluce a KSČ

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Dluh

Unread post by Jiří Motyčka »

Filip Svehla wrote:On ten dluh není jen z doby komunistù, sociální demokracie má na tom také znaèný podíl.
Máte-li na mysli souèasnou èSSD, rád bych pøipomenul, že jimi navrhovaný schodek státního rozpoètu modøí ptáci navýšili o 10 miliard a od Nového roku zcela populisticky chtìjí navýšit dùchody. Tedy pøesnì to, za co se socanùm vždy pošklebovali a kritizovali je...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

To je jiná vìc, o ODS nemluví, neboť pan Topolánek mi už také zaèíná mírnì vadit, ale èSSD se to dobøe vypráví o solidaritì a pomoci, když ony "almužny" jdou z kapes daòových poplatníkù, oni je jen jakýmsi jejich právem pøerozdìlují a korumpují.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Dluh

Unread post by Jiří Motyčka »

Filip Svehla wrote:To je jiná vìc, ...
Není, protože státní dluh je mj. i schodek státního rozpoètu a populistické navýšení dùchodù opìt navýší schodek a tak dál vesele dokola, modrej pták nebo socan, stejnì to zaplatí ve finále daòový poplatník... :(
A závìr? Je to všechno jedna sorta ať modøí, rudí, rùžoví, èerní atd., bohužel v souèasné dobì není volby...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Tak s tímto vrcholnì nesouhlasím, nejsem spokojen s èeskou pilitikou, ale takovéhle skeptické øeèi jsou k nièemu, když myslíte, že by jste to zvládl líp, tak bìžte do politiky, ikdyž zdùrazòuji, že se nechci politikù zastávat!
Historia magisteria vitae.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Politika

Unread post by Jiří Motyčka »

Filip Svehla wrote:...ale takovéhle skeptické øeèi jsou k nièemu, když myslíte, že by jste to zvládl líp, tak bìžte do politiky, ...
Dìkuji za skvìlou a opravdu originální radu. Na to bych vskutku sám nepøišel, ještì, že vás tu mám. Budu o tom asi vážnì uvažovat, ale nejsem si jist, zda to já pøi svém vìku vytrhnu? :lol:
Ale vy jste urèitì mladý, perspektivní a já zastávám tezi, že jedinì generaèní výmìna mùže naši politiku ozdravit. A teď to myslím smrtelnì vážnì!
A mimochodem. Kdybyste si pozornì pøeèetl mùj pøedchozí pøíspìvek a nedìlal ukvapené závìry, jednu barvu mezi uvedenými byste tam pøece marnì hledal... ;)
Last edited by Jiří Motyčka on 25 Nov 2006 11:55, edited 2 times in total.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

obojaká politika

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Filip Svehla wrote:Tak s tímto vrcholnì nesouhlasím, nejsem spokojen s èeskou politikou, ale takovéhle skeptické øeèi jsou k nièemu....
V èechách je opravdu bohužel narosto jedno, jestli je tam ten nebo onen. Sami politologové dlouhodobì kroutí hlavou nad nepochopitelnou morálkou našich politikù. V západní Evropì je zvykem odstoupit pøi vážném prohøešku, tady se politici drží do poslední chvíle. Úèast pøi volbách jasnì dokazuje, co si lidé o politicích bez pocitu zodpovìdnosti myslí.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

obojaká politika

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Filip Svehla wrote:Tak s tímto vrcholnì nesouhlasím, nejsem spokojen s èeskou politikou, ale takovéhle skeptické øeèi jsou k nièemu....
V èechách je opravdu bohužel narosto jedno, jestli je tam ten nebo onen. Sami politologové dlouhodobì kroutí hlavou nad nepochopitelnou morálkou našich politikù. V západní Evropì je zvykem odstoupit pøi vážném prohøešku, tady se politici drží do poslední chvíle. Úèast pøi volbách jasnì dokazuje, co si lidé o politicích bez pocitu zodpovìdnosti myslí.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: obojaká politika

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...V èechách je opravdu bohužel narosto jedno, jestli je tam ten nebo onen. Sami politologové dlouhodobì kroutí hlavou nad nepochopitelnou morálkou našich politikù. V západní Evropì je zvykem odstoupit pøi vážném prohøešku, tady se politici drží do poslední chvíle. Úèast pøi volbách jasnì dokazuje, co si lidé o politicích bez pocitu zodpovìdnosti myslí.
Ano, souhlasím. Je tomu pøesnì tak, bohužel ke škodì každého z nás...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Re: Politika

Unread post by Filip Svehla »

Jiøí Motyèka wrote: A mimochodem. Kdybyste si pozornì pøeèetl mùj pøedchozí pøíspìvek a nedìlal ukvapené závìry, jednu barvu mezi uvedenými byste tam pøece marnì hledal... ;)
Ne, nejsem tak hloupý! Vím, že jste, patrnì zámìrnì, nejmenoval zelené. Ti ale v souèasné dobì politiku netvoøí, pokud si nedokáží zachovat svoji tváø brzy spadnou tam kam se dostalo KDU-èSL, proto je dùležité, aby s politika co nejdøíve ovrátila od levice a nastala zde demokratická vláda pokud možno rozdìlená mezi pravici, tak aby zde, ať už Paroubek nebo Topolánek nemìli mandát a prostor pro neustálé dohadování.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Politika

Unread post by Jiří Motyčka »

Filip Svehla wrote:...Ne, nejsem tak hloupý!...
Ale o tom pøece, pane Švehlo, nikdo nepochybuje! Já jsem si ve své troufalosti pouze dovolil zapochybovat o vaší pozornosti pøi ètení pøíspìvku...
Filip Svehla wrote:...Vím, že jste, patrnì zámìrnì, nejmenoval zelené...
Tak vidíte! Ano, vskutku, tuto barvu jsem tam neuvedl... :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Politika

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:barvu
Taková propagace... :shock:
Za jak dlouho se na naší scénì zkompromitují? 8) (dyžtak jen øeènická otázka :) )
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Re: Politika

Unread post by Filip Svehla »

Jiøí Motyèka wrote:
Filip Svehla wrote:...Ne, nejsem tak hloupý!...
Ale o tom pøece, pane Švehlo, nikdo nepochybuje! Já jsem si ve své troufalosti pouze dovolil zapochybovat o vaší pozornosti pøi ètení pøíspìvku...
Ne to se opravdu snažím nedìlat. Sám nemám rád lidi, kteøí kritizují ikdyž si vše poøádnì nepøeètou.

Ohlednì té korupce, to souvisí právì s mým pøedešlám pøíspìcvkem. Aèkoliv zatím si to pravdìpodobnì nedovolí. Dej bùh, aby jim to dlouho vydrželo! :D
Historia magisteria vitae.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Dalík

Unread post by Jiří Motyčka »

Pøátelé, podívejte se jakého má pan premiér tajemníka... http://zpravy.idnes.cz/paroubek-zada-om ... domaci_klu .
Jenom pøipomínám, že je to stejný Dalík, který jako poradce pøedsedy opozièní ODS nabízel úplatek panu Koøistkovi, aby nepodpoøil v r. 2003 Grossovu vládu. Možná si vzpomínáte, že Koøistka to ohlásil, naèež byl "testován" na detektoru lži :!: místo Dalíka, který vše popíral. Abych to zkrátil. Tato kauza stále trvá s tím, že pan Koøistka se má panu Dalíkovi omluvit. Koøistka se pochopitelnì odvolal a omlouvat se pochopitelnì nebude a zároveò vzkazuje dovnitø èeské spoleènost (parafrázuji): "Až vám nìkdo nabídne úplatek, berte, vezmìte si ho a buďte zticha a nic nehlašte nebo viníka udìlají z vás..." Ano takto funguje "nezávislá justice" v èR. A pan premiér? Ten už dávno s takovým "poradcem" èi "tajemníkem" mìl vyrazit dveøe, pokud se chce od jeho jednání distancovat. Jsem zvìdav, jak poslední pøípad pana Dalíka natoèený skrytou kamerou MF DNES bude pan premiér vysvìtlovat veøejnosti a hlavnì svým volièùm. Pozornì si poslechnìte vulgární verbální projev pana Dalíka a porovnejte s prohlášením èestného pøedsedy ODS, pana prezidenta, že nepodpoøí vládu podporovanou nìjakými pøebìhlíky z té, èi oné strany. Velice peèlivì a se zájmem budu sledovat další vývoj...
Pøátelé, to se dìje v této zemi 17 let po listopadu! Amorální kšefty s hlasy poslancù, zastupitelù svých volièù zvolených v demokratických volbách. Pøi sledování tìchto kauz se mi vždy chce zvracet a poté emigrovat z této zemì, kterou mám bohužel tolik rád... :cry:
Last edited by Jiří Motyčka on 26 Nov 2006 13:56, edited 1 time in total.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Re: Dalík

Unread post by Filip Svehla »

Jiøí Motyèka wrote: Pøátelé, to se dìje v této zemi 17 let po listopadu!
No právì, toto je problém všech postkomunistických státù. To o nìèem svìdèí, to je právì chyba myslet si: "Udìláme revoluci a bude pokoj". Z tìch 40 let se budeme ještì dlouho vzpamatovávat! Tedy alespò ty starší generace, které to naplno zažili.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Dalík

Unread post by Ježek »

Filip Svehla wrote: No právì, toto je problém všech postkomunistických státù.
Západní svìt mluví o "krizi postkomunistických státù". V Maďarsku se rabuje a najíždí tanky proti policistùm, na Slovensku vládnou populisti s nacionalisty (takže potrvá asi dalších 100 let navíc než nás SR pøedbìhne v ekonomice), v Polsku je pravicovìkonzervativnì- nacionalistická vláda taky dost vratká. U nás radìji žádná.
Ale my máme narozdíl od Západu potenciál a skoro žádné problémy s pøistìhovalci a terorismem...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Zde mì napadá snad jen Dušan Tøeštík: "Ne ráj, ale postmoderní oèistec."
Ikdyž jsem slyšel, že toto už také neplatí, na západì ve vyspìlích státech si toto prý již uvìdomují a zaèíná vznikat nová postmaterialistická spoleènost, uvìdomujícísi tzv. trvalé hodnoty. Nakolik je to pravdou nevím.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Dalík

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...takže potrvá asi dalších 100 let navíc než nás SR pøedbìhne v ekonomice...
Pozor, velký pozor! Abychom zahledìni v sebe sama nìco nezaspali. Ekononika SR roste (poslední èíslo tuším kolem 9%!) rychleji než v èR. Je pravda, že tato vláda SR zatím není moc èitelná, ale ta pøedchozí, pravicová Dzurindova spustila 3 základní reformy. Školskou, zdravotní, ale hlavnì penzijní v lednu r. 2005! Tím SR získala obrovský ekonomickký náskok proti èR. Proè? Z jednoduchého dùvodu! Absolutnì nejvìtším mandatorním výdajem státního rozpoètu èR, kolem 260 miliard Kè jsou výdaje na penze. A protože tyto peníze chybí, nejvíce zatìžují schodek st. rozpoètu, tj. navyšují státní dluh. Dále protože výši státního dluhu velice pøepeèlivì a ostøížím zrakem sleduje Brusel, rating èR, který má vliv na pøíliv zahranièních investic, klesl z A+ na A. Pokud se zvyšování st. dluhu nezastaví, èeká nás A- !
Sami Slováci øíkají, že penzijní reformu spustili "za 5 minut 12". No a èeši? Ty ji budou bohužel spouštìt "ve ètvrt na jednu" a jestli se rychle nahoøe nedohodnou na proreformní vládì, tak "v pùl jedné". A to není dobrá zpráva nikoli však pro stávající penzisty, ale pro nás všechny, které teprve odchod do penze èeká... :!: :cry:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Dalík

Unread post by Jiří Motyčka »

Jiøí Motyèka wrote:Pøátelé, podívejte se jakého má pan premiér tajemníka... http://zpravy.idnes.cz/paroubek-zada-om ... domaci_klu .
Jenom pøipomínám, že je to stejný Dalík, který jako poradce pøedsedy opozièní ODS nabízel úplatek panu Koøistkovi, ...
...pan premiér se za svého tajemníka "postavil" (!)... http://www.novinky.cz/domaci/topolanek- ... rrl6r.html ... a reaguje tedy stejnì jako v kauze Koøistka. Prostì Dalík je jeho kámoš a jím øízen a toho pøes palubu za žádných okolností nehodí a to i pøesto, že sama exmístopøedsedkynì ODS Miroslava Nìmcová zøetelnì vyslovila názor, že z toho by už Mirek Topolánek mìl vyvodit velice pøísné opatøení proti Dalíkovi, který svým vystoupením jednoznaènì ODS poškodil. Nestalo se a ODS se tak øadí do jedné linie s Paroubkem...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: 17. listopad, sametová revoluce a KSÈ

Unread post by Georg »

Takže z polojasna je pomalu ale jistě jasno.Skládačka se doplňuje a uzavírá.
Začněme od začátku.Jurij Andropov pověřuje v SSSR generála KGB Ljubova sestavením útvaru,který by připravil něco,čemu se později říkalo pěrestrojka.Podle tohoto vzoru je pověřen bývalý poradce Che Gevary a spolužák Gorbačova W.Komárek/příbuzný dnešního miliardáře/zřídit elitní útvar zvaný Prognostický.Jména jako Klaus,Dlouhý,Zeman,Ježek,Tříska,Ransdorf,Dyba.Jejich svazky/i dalších polist. spolupracovníků/pak na území ČR končí v tzv.archivu Z převezeném neznámo kam.Alespoň na Slovensku se něco zachovalo
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php ... znam=52323
Zeman a Klaus.
Napojení na KGB je zajištěno jejich agentem Koercherem/říkali mu straší bratr Klause/názorově i společný imidž-oblékání vizáž.Koercher byl i úzkým přítelem Štěpána.Později dokonce pracuje v ústavu i rus Vladen Krivošijevič údajně na úkolu Vztahy k SSSR v nových podmínkách.
K dalšímu výpovědi agentů STB Žifčák,Doskočil.
Ž: Kdo napsal scénář, to asi dneska těžko někdo zjistí, ale rozhodně ho nenapsala Amerika. Ta se v tom jenom v závěru vezla. Takže scénář byl napsán s největší pravděpodobností na Východě. Mnozí lidé se domnívají, nebo si myslí, že v roce 1989 došlo k masovému povstání národa. Z toho, kde jsem působil, nebo kde jsem pracoval, jsem přesvědčen o tom, že k žádnému masovému povstání nedošlo. Došlo k určitým politickým změnám, došlo k výměně jednoho politického systému za druhý. Samozřejmě s pomocí tehdejších složek.
D:ti nejperspektivnější kádři, to jsou ti, kteří do dneška jsou na oficiální politické scéně, to je především vědecko-technická rozvědka, ta nebyla do dneška zveřejněna. To je vlastně nejelitnější část komunistických tajných služeb, vědecko-technická rozvědka, tak ta podle mě byla uklizena s takovým předstihem, že podle mě dneska nelze tyto lidi nikde dohledat v oficiálních archivech. Tito lidé jsou známí pouze v Moskvě a tím, že Moskva má na každého z nich dostatek kontra materiálu, tak je může vlastně do dnešního dne řídit.Dokumenty byly ničeny systematicky. Vozilo se to do spaloven a navíc každý pracovník sekretariátu komunistické strany dostal za úkol nosit dokumenty domů a pálit je. Některé archivy byly stěhovány z republiky v tom smyslu, že se balily a dovážely na letiště. Základní dokumenty se likvidovaly tím, že se odstěhovaly pryč, do Sovětského svazu. Moje manželka pracovala v archivní službě státní bezpečnosti, a ta mi potvrdila, že už před revolucí se třídily archivní složky, dávaly do beden a odvážely pryč.
Likvidace těch materiálů a postup komunistické strany nebyl živelny, ten byl plánovity. Bylo to připravované dlouho předtím. Dělalo se to cíleně.
Pavel Žáček-Je zajímavé, že ten kurýr, letecký kurýr, kterého měla rozvědka mezi Prahou a Moskvou, fungoval až do dubna 1990. Zpravodajské informace proudily do Moskvy ještě za prezidenta Václava Havla a skončilo to až když se dostala na veřejnost zpráva, že nový ministr vnitra Sachr připravuje novou dohodu o spolupráci se sovětskou KGB. Po té události se zastavil i ten kurýr, který lítal s těmi zpravodajskými informacemi každý den do Moskvy.

Co dodat.Vytváří se OF ,které agilně obsazuje Prognostický ústav.Zajišťuje spektrum politických stran od prava do leva,aby byla ta demokracie.Politická moc se přeskupuje na ekonomickou.A současné jednání našeho prezidenta se vysvětluje.
Čím dál víc tomuto věřím
http://tajemstvi-klause.blogspot.com/
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: 17. listopad, sametová revoluce a KSÈ

Unread post by Michal »

Dobré. :clap: K tomu odkazu na konci. Myslíš, že Klaus se znal s Havlem před převratem? Já myslím, že ne, že se tam vetřel až v listopadu, když ho do Laterny Magiky s Dlouhým poslal Komárek, protože se hlásili jako ve škole. Komárek by mohl o tom vědět víc. A Koecher nejvíc.
V té bance dělal nejdřív jenom nějakého kašpara. Jinak je známá věc, že pan Prezident na co nechce na to neodpovídá. :shhh:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"