Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých zemí)

Dějiny do roku 1197 (druhý nástup Přemysla I.) - stěhování národù, Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovské knížecí Čechy, dějiny ostatních států ve stejném období.

Moderator: Ježek

User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých zemí)

Unread post by Wladislaus »

Zdravím vezdejší veškerenstvo! A přejdu rovnou k věci :)

Preambule

"Bez vážného úsilí o poznání jednotlivostí může zůstat každý velký
a všeobecný názor o světě jen vidinou."
-– Alexander von Humboldt

Už nějakou dobu zjišťuju, že historie se svými příběhy se stává nejen mým koníčkem, ale i vášní. Nehledě na to, že se plně ztotožňuju s pořekadlem, že kdo „nezná vlastní minulost, je odsouzen ji opakovat“. Zároveň ale nebudu zastírat, že mě nejvíc baví středověk, nebo přesněji jeho vrcholné období, nebo ještě přesněji vrcholný středověk v Českých zemích v dobách posledních Přemyslovců a Lucemburků, Husitské revoluce až v podstatě k Jiříkovi z Poděbrad (ovšem i s přesahem do starších dob až k prvním Přemyslovcům, k Velké Moravě, k Sámově říši, nebo i dál ke Germánům a Keltům na „našem území“). Proto bych rád přispěl i svou troškou do mlýna. A tou je, v mojí představě, jakási Časová osa, která pro každý rok posbírá veškeré události a osobnosti s nimi spojené. Tady samozřejmě může někdo namítnout, že máme k dispozici spoustu knih, publikací a článků, které se této tématice věnují, a podotýkám že spoustu velice obsažných. Jenže podle mého (neskromného) názoru ne až tak úplně jdoucích do hloubky a detailu. Čímž samozřejmě ani v nejmenším nechci shazovat práci jejich autorů. Ba právě naopak, jsem neskonale vděčný za veškerý jejich čas a píli, kterou tomu věnovali! Ale v tomto bodě se nabízí internet (a toto fórum) jako perfektní prostředek pro jejich doplnění, zpřesnění a rozšíření. Proto bych můj vlastní příspěvek (a všechny další, pokud se ukáže, že zas tak marné nejsou) bral jako takové shrnutí/svod/kompilaci všech dostupných informací, na kterých se dá eventuálně stavět dál.

Jinak základní kostru, ze které vycházím při skládání jednotlivých událostí do časové osy a na kterou budu „nabalovat maso“, čerpám z této dvojice publikací: Velké dějiny zemí Koruny české a Toulky českou minulostí. Obé se dost dobře blíží mému ideálu a doplňuje je především Morava v době knížecí, Milevský letopis, okrajově i Kosmova kronika, Život ve staletích a pak spousty a spousty dalších knih a materiálu, včetně článků a diplomových prací dohledatelných tady na foru a vůbec na internetu, který já osobně považuju za až neskutečnou možnost pro získávání poznání a zvětšování obzorů, samozřejmě vyžadující opatrnost a ověřování.

Poznámky k textu
Předně bych se chtěl omluvit za dvě věci. Asi nebudu uvádět všechny zdroje a autory, protože to by zabralo jednou tolik prostoru a doufám, že stačí poděkování za jejich práci. Já sám na jejich práci zbohatnout nechci a nenárokuju si autorství veškerého textu. Ba co především, já sám jsem amatér, i když si troufnu říct, že nějaký hrubý přehled jsem snad už vstřebal. Píšu to však proto, že nemám patent na rozum a je dost možné, že některé informace budou třeba chybné, jiné špatně pochopené nebo opomenuté. Proto bych tímto rád vyslovil prosbu na všechny, koho to zaujme a budou k tomu mít co říci, o jakoukoli opravu, doplnění, zpřesnění, vlastní hypotézu, obrázek, mapku a hlavně i odkazy na jiná vlákna na tomto fóru, kde se dané téma/heslo/osobnost/událost rozebírají, případně kamkoli jinam, kde lze k nim najít další informace.

A teď konkrétně k textu. Nerad bych zahlcoval fórum, jenže jako nejlepší možnost se mi zdá pro každý rok otevřít samostatné téma s tím že některé "chudší" na události sloučím. Je to podle mě lepší, aby pro každý rok zůstal prostor k dalšímu přehlednějšímu doplňování a opravám. Každopádně po přemýšlení jsem se rozhodl při uvádění každého roku pro formu screenshotu z Wordu i s vědomím toho, že jednoho dne by mohl zmizet, protože jeho úložiště se stane neaktivní. Vede mě k tomu především to, že přenesení celého textu sem je další spousta práce navíc a čas je dost drahá záležitost.

Struktura textu je následující. Jelikož mám rád určitou přehlednost a možnost rychlejší orientace v textu, přistoupil jsem ke zvýrazňování osob a jejich jmen barvami (ne samozřejmě vždy). Fialovou jsou zvýrazněni Přemyslovci a jejich manželky, tmavě modrou osoby domácího původu či úzce spjaté s českým prostředím, a konečně světle modrou všichni cizinci. K uváděným osobám bych chtěl učinit ještě jednu poznámku, která se týká zejména Přemyslovců. U některých totiž čtenář nalezne trochu jiné pořadové číslování, než je obvyklé, a sice u těch méně významných. Například u nejstaršího syna knížete Soběslava I. uvádím jméno Vladislav III. nebo třeba u syna Vratislava II. je to Boleslav IV. Snažil jsem se na základě dosavadního poznání genealogického stromu přiřazovat jim čísla tak, jak se postupně mezi Přemyslovci jména objevovala. Soběslavův syn Vladislav je tedy třetím nositelem tohoto jména v pořadí podle narození - prvním byli Soběslavův bratr a kníže Vladislav I. a Vladislavův syn Vladislav II. V případě Vratislavova syna Boleslava IV. byli před ním bratr svatého Václava Boleslav I., jeho syn Boleslav II., vnuk Boleslav III. Ryšavý. I když o jejich osudech víme málo, zapomínat bychom na ně neměli. Matoucí také může být zejména nejstarší ze synů Břetislava I., který je obvykle uváděn jako Spytihněv II. A to proto, že na knížecím trůnu opravdu byl jako druhý nositel tohoto jména. Ale pokud bychom vzali v potaz kromě strýce svatého Václava a Boleslava, kterým byl Spytihněv I., ještě jejich vlastního bratra Spytihněva, který se však nedožil dospělosti, musel by Spytihněv II. být ve skutečnosti Spytihněv III. Protože i když o něm nevíme v podstatě nic víc, než že nedostal čas ukázat, co v sobě má, tak zapomínat bychom neměli ani na něj. Proto se tedy držím tohoto pořadí a proto třeba i dalšího ze synů Bořivoje II. označuju jako Spytihněv IV. Nemluvě o tom, že o některých sourozencích třeba ani nevíme, že vůbec existovali a těžko se to kdy ještě dovíme. Trochu jiná situace je pak třeba u Luitpolda Znojemského z větve Konrádovců a Luitpolda, dalšího ze synů Bořivoje II. U těchto dvou zůstávám jen u rozlišení přídomkem.

Dále text doplňují obrázky a mapky. Snažil jsem se vždy najít takové, které danému tématu odpovídá nejlépe. A především každá událost je uvozena datem (pokud je možné ji datovat) a barevným nadpisem, který svou barvou naznačuje, čeho se týká. K datu je někdy uveden v závorce název svátku, který na daný den připadal:

Image

Každá událost je doplněna zdrojem (původním středověkým), který je buď součástí nadpisu, nebo přímo textu, pokud se k popisované události vztahuje více zdrojů:
Image
České zdroje, jako různé Kroniky (Kosmas, Vincentius, Kanovník Vyšehradský...) jsou k nalezení online zde: https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php
Německé zdroje jsou ve formě krátkých shrnutí, čili regest (Regesta Imperii) k nalezení zde: http://www.regesta-imperii.de/regesten/baende.html


Poznámky k heslům doprovázejícím text
K řadě pojmů, názvů a především osobností se váže poznámka, která je vysvětluje nebo doplňuje další informace. Přiznám se, že častokrát jsem při pročítání různých knih a textů narazil na něco, co se obtížně dohledávalo a proto tyto poznámky koncipuju pro amatéry, jako jsem já. Odborníci nechť tedy prominou, pokud by se jim zdály nějakým způsobem zbytečné. Ale třeba v nich i oni najdou něco zajímavého, co ještě nevěděli :) Součástí těchto poznámek jsou také různé obrázky, u osobností pak erby. Heraldika a vše s ní spojené jsou kapitolou samou o sobě a tady bych chtěl poznamenat jen tolik, že erby přikládám zejména pro další zpřehlednění a rychlé zařazení dané osobnosti s vědomím toho, že samotné 12. století je vlastně počátkem heraldiky, o to víc v českých zemích. Pokud ale vezmeme v potaz, že nejstarším dokladem rodového erbu je jezdecká pečeť saského vévody Heinricha Lva z roku 1146, která zobrazuje jezdce se štítem, na kterém je vyobrazený lev, nebo je dokonce možné, že stejného lva nesla už jeho pečeť z roku 1142, která však kvůli poškození není čitelná, a vlastně za počátek heraldiky jako takové je všeobecně považován návrat účastníků První křížové výpravy domů, pak bych si troufnul tvrdit, že uvádění erbů už v tomto období zas až tak „úplně mimo mísu není“, přestože právě pro české země je to stále diskutabilní a počátek heraldiky u nás je spíše spojován až s obléháním Milána roku 1158 či s přelomem 12. a 13. století.
Last edited by Wladislaus on 12 Oct 2021 22:07, edited 36 times in total.
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

1140

Unread post by Wladislaus »

Jelikož forum funguje tak, že se postupně jednotlivá témata zpřehází podle aktivity, tady je přehledný seznam s odkazy na jednotlivé dokončené roky:


Od prapůvodu do roku 500 (PDF)
...Slovo úvodem
...Praslovani
......Balto-Slovanská jednota
............Proto-Indo-Evropani
............Kurgani
............Rozpad indoevropské jednoty – expanze do Evropy
............Rozpad indoevropské jednoty – expanze do Asie
............Vznik evropských národů

......Kočovníci ze stepi
............Kimmerové
............Skythové
............Sarmati

......Neurové a Budini
............Agathyrsové
............Neurové
............Skythové oráči
............Androphagové
............Melanchlaini
............Budini
............Rozpad baltoslovanské jednoty

......-514/-512 př.Kr. – Perské tažení do Skýthie
...První písemné zprávy o Slovanech
......Vislanští Veneti
............Vlivy keltské
......Dněperští Veneti
............Vlivy íránské
......Gótská říše v Černomoří
............Vlivy germánské
......Hunové
......Království Vandalů a Alanů v Africe
......Alani ve Francii a Itálii
......Attila "Bič boží"
......Bitva na Katalaunských polích
......Rozpad Hunské říše
......Pád Říma
......Antové a Sklavini
............První známý slovanský král?
............Slovani jako otroci Hunů?
............Vlivy altajské

......Genetika
...Konec Bájného věku
Diskuse: Etnogeneze Slovanů viewtopic.php?f=12&t=3915&p=70379#p70379

6. století (PDF)
......První Slovani na českém území
......Mýtus o praotci Čechovi
......Češi a Moravani nebo...?
...... ... nebo Srbové a Chorvati?
......500 – Mayská civilizace
......511 – †první franský král Hlodwig I.
......518 – †císař Anastasius Dicorus
......518 – Antové
......524/525 – †filozof Boethius
......525 – Mandylion
......525 – Anno Domini
......526 – †ostrogótský král Theodorich
......527 – císař Justinián I.
......529 – Benediktinští mniši
......531 – Pád Durynského království
......532 – Modří a Zelení
......532 – Sklavini
......533 – Hagia Sophia
......534 – generál Belisarius
......534 – Pád Burgundského království
......535 – Hildigis
......535 – Gótská válka (535-554)
......535/537 – Bledé slunce
......536 – Sirmium
......537-538 – Obléhání Říma
......537 – †legendární král Artuš
......538 – Zákaz práce v neděli
......539 – Obléhání Auxima
......539/540 – †langobardský král Wacho
......540 – Ostrogóti v Persii
......541 – Justiniánský mor
......545 – Válka mezi Anty a Sklaviny
......546 – ostrogótský král Totila
......547 – Nájezd Sklavinů do Ilýrie
......548 – Válka mezi Langobardy a Gepidy
......549 – Nájezd Sklavinů do Thrákie
......550 – Nájezd Sklavinů do Makedonie
......550 – Kosmas Indikopleustés
......550/551 – Kutrigurové a Utigurové
......551 – Nájezd Sklavinů do Ilýrie a Thrákie
......552 – Bitva u Taginae
......552 – Bitva u Asfeldu
......553 – Pátý ekumenický koncil
......553/554 – Hedvábí
......555/556 – Slovanští žoldnéři
......557 – Avaři
......559 – Poslední Belisariova bitva
......559 – První let člověka vzduchem?
......560/562 – Válka mezi Anty a Avary
......562 – Nájezd Avarů do Durynska
......563 – Tsunami na Ženevském jezeře
......565 – †císař Justinián I.
......566 – Válka mezi Langobardy a Gepidy
......567 – Pád Gepidského království
......568 – Odchod Langobardů do Itálie / Avarská říše
......569 – Gökturská říše
......570 – *prorok Mohamed
......572 – Falešní Avaři
......572 – †langobardský král Alboin
......577 – Dobretovo království
......578 – †císař Justin II.
......580 – Počátek Avarsko-Byzantských válek
......583/585 – †letopisec Cassiodorus
......591/595 – Boje v Moesii
......595 – Slovanští guslaři
......595 – Buvol indický
......599 – Bitva u Viminacia
Diskuse: Slovanské osídlení českých zemí viewtopic.php?f=12&t=1625
Diskuse: Masúdí a Václav jako král Doudlebů viewtopic.php?f=12&t=3926


7. století (PDF)
......Avarsko-Slovanská kultura
......602 – Poslední zmínka o Antech / † císař Maurikios
......602-610 – Kolaps dunajské hranice
......610 – †císař Phokas
......610/611 – Nájezd Avarů do Friulska
......615 – †svatý Kolumbanus
......615/617 – Třetí a čtvrté obléhání Soluně
......623 – Avarské intriky
......625/639 – Pád Salony
......626 – Bitva o Konstantinopol
......626/630 – franský kupec Sámo
......626/639 – Balkánští Chorvati a Srbové
......629 – Povýšení svatého Kříže
......630 – Bulhaři
......631 – Bitva u Wogastisburgu
......632/635 – Rozpad Avarské říše
......633/639 – svatý Amandus
......634 – Džihád
......636 – †Isidor Sevillský
......639 – †franský král Dagobert I.
......640 – durynský vévoda Radulf
......641 – †císař Hérakleios
......642 – Konec Alexandrijské knihovny
......643 – Zlatý věk buddhismu v Indii
......647 – †korejská královna Seondeok
......650 – maorský mořeplavec Ui-te-Rangiora
......651 – Korán
......652 – †svatý Jimram
......653 – †austrasijský král Sigisbert III.
......656/657 – Slovani v Malé Asii
......661/665 – Sámův odkaz
......663 – Císař v Římě
......663/664 – Rekonsolidace Avarské říše
......664 – Mor v Británii
......665 – Indická astronomie a matematika
......665/670 – †bulharský kagan Kubrat
......668 – †císař Konstans II. Pogonatos
......668/670 – Chazarská říše
......670/690 – Poklad byzantského kovotepce
......671 – †langobardský král Grimoald I.
......673 – †franský král Chlothar III.
......674 – Řecký oheň
......675 – †franský král Childeric II.
......676-678 – Páté obléhání Soluně
......678 – Avarští vyslanci v Konstantinopoli
......679 – †austrasijský král Dagobert II.
......680 – †franská královna-vdova Balthilde
......680/681 – Šestý ekumenický koncil
......680/681 – Dunajské Bulharsko
......685 – †císař Konstantinos IV.
......685 – Anglosaské hádanky
......686 – otec anglického dějepisu Beda
......687 – Konec franské občanské války
......688 – †langobardský král Perctharith
......690 – Černý Ewald a Světlý Ewald
......691 – †franský král Theuderic III.
......692 – Opsikionští Slovani
......692 – Trullská synoda
......694/695 – †franský král Hlodwig IV.
......695 – Palácový převrat v Konstantinopoli
......697 – benátský dóže Paulucius Anafestus
......698 – Další palácový převrat

8. století (x)
9. století (x)
10. století (x)
11. století (x)[/size]

1125 (Soběslav I.) viewtopic.php?f=12&t=3897
1126 (Bitva u Chlumce) viewtopic.php?f=12&t=3898
1127 a 1128 viewtopic.php?f=12&t=3899
1129 viewtopic.php?f=12&t=3900
1130 (Vyšehradský proces) viewtopic.php?f=12&t=3901
1131 viewtopic.php?f=12&t=3902
1132 viewtopic.php?f=12&t=3903
1133 viewtopic.php?f=12&t=3904
1134 a 1135 viewtopic.php?f=12&t=3905
1136 viewtopic.php?f=12&t=3906
1137 viewtopic.php?f=12&t=3907
1138 viewtopic.php?f=12&t=3908
1139 viewtopic.php?f=12&t=3909
1140 (Vladislav II.) a 1141 viewtopic.php?f=12&t=3910
1142 viewtopic.php?f=12&t=3911
1143 viewtopic.php?f=12&t=3881
1144 viewtopic.php?f=12&t=3912
1145 viewtopic.php?f=12&t=3913
1146 viewtopic.php?f=12&t=3882
1147 (Druhá křížová výprava) viewtopic.php?f=12&t=3883
1148 (Návrat z křížové výpravy) viewtopic.php?f=12&t=3884
1149 a 1150 viewtopic.php?f=12&t=3914
Last edited by Wladislaus on 05 Aug 2022 23:37, edited 28 times in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Ježek »

Ten projekt je naprosto super, ale spíš bych popřemýšlel o publikování na hlavních stránkách, nebo vlastním webu. Tady se to straštně zpřehází.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Ten projekt je naprosto super, ale spíš bych popřemýšlel o publikování na hlavních stránkách, nebo vlastním webu. Tady se to straštně zpřehází.
Tak to mě těší, že vám to přijde super :D O vlastním webu jsem určitě nepřemýšlel, protože ten by mohl zůstat naprosto nepovšimnutý. Jelikož jsem jen pouhý nadšený amatér a na světelné roky vzdálený prostředí a lidem, kteří se historii věnují profesionálně nebo aspoň delší čas (já sám tak maximálně 6 let, z toho opravdu intenzivně poslední 3 roky), tak jsem si dovolil přispět sem. Právě forum přijde jako perfektní prostředek k tomu, aby se jednotlivé roky daly opravovat a doplňovat. I s vědomím, že se zpřehází. Proto ke každému roku uvádím i odkaz na seznam všech roků, plus vždycky předchozí a následující rok.
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Seznam použitých pramenů a literatury:

Arjava, Antti: The Mystery Cloud of 536 CE in the Mediterranean Sources
Atanasov, Georgi: The Patrician Organa (The Red-Khan, Bu-Yurgana) and the beginning of the Bulgarian statehood (článek)
Benech, Jakub: Komparácia avarských pásových garnitúr z územia slovanskej a avarskej oikumeny – kvantitatívne funkčne vyhodnotenie (diplomová práce)
Bielich, Mário – Ruttkay, Matej – Zábojník Jozef: Pohrebisko z obdobia Avarského kagantátu v Nitre-Janíkovciach (studie)
Blažek, Václav – Schwarz, Michal: Tocharové – Kdo byli, odkud přišli, kde žili
Boček, Vít: Praslovanština a jazykový kontakt
Bubeník, Josef: K časně slovanským nalezištím v exponovaných polohách na území Čech (Památky Archeologické, č. 1, ročník LXXIX, 1988)
Čilinská, Zlata: Slovania a Avarský kaganát – Výpoveď staroslovanského pohrebiska v Želovciach
Čobanov, Todor: Archeological and genetic data suggest Ciscaucasian origin for the Proto-Bulgarians
Čobič, Timotej: Origin, domestication and expansion of domestic buffalo in Yugoslavia (článek)
Dickens, Mark: Three Scythian Brothers – An extract from the Chronicle of Michael the Great
Dulinicz, Marek: The Lombard Headman called Ildigis and the Slavs (studie)
Dynda, Jiří: Slovanská hippomancie – Koňsky divinační rituál jako mediátor v symbolické soustavě slovanského pohanství
Fusek, Gabriel – Olexa, Ladislav – Zábojník, Josef: Nové sídliskové nálezy v Nižnej Myše – K problematike včasnoslovanského osídliena horného Potisia (článek)
Hasil, Jan – Profantová, Naďa – Levá, Kateřina: Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti Předpřemyslovských Čech (studie)
Holub, Zbyněk: Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih
Hurbanič, Martin: Avarský útok na Konstantinopol (článek)
Charanis, Peter: The Slavic element in Byzantine Asia Minor in 13th century
Charvát, Petr: Franský kupec Sámo a Sasánovský zábor Arábie (článek)
Janowski, Andrzej: Chronology and Evolution of Early Medieval Hooked Spurs in the Light of New Finds and Analyses (článek)
Jelínková, Dagmar: K otázce datování počátku kultury s keramikou pražského typu na Moravě
Kalhous, David: Sdílení paměti? K otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské (esej)
Kardaras, Georgios: Byzantium and the Avars, 6th-9th Century AD
Kardaras, Georgios: A re-approach of Procopius' ethnographic account on the early Slavs
Kardaras, Georgios - Charalampakis, Pantelis: A funerary inscription of Chilbudius, magister militum per Thraciam?
Kazanski, Michel: Archaeology of the Slavic Migrations (studie)
Kočár, Petr – Kočárová, Romana – Šlézar, Pavel: Vegetace a ekonomika předvelkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu (studie)
Kolektiv autorů: Encyklopedie běloruského folklóru (2006)
Kolektiv autorů: Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin (článek – Scientific Reports)
Kolektiv autorů: Identifying Kurgan Graves in Eastern Hungary (článek)
Kolektiv autorů: Klasifikace slovanských jazyků (Encyklopedický slovník češtiny – czechency.org)
Kolektiv autorů: Multidisciplinary Contributions to the study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain (článek)
Kolektiv autorů: Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance (článek v časopise Current Biology
Kolektiv autorů: Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktorů (studie)
Kozincev, Alexander: The origin of the Okunev population (článek)
Kozincev, Alexander: Scythians of North Pontic Region (článek)
Kuna, Martin (a kolektiv autorů): Archeologický atlas Čech
Kytlicová, Olga: Slovanské pohřebiště v Brandýsku (článek v časopise Památky Archeologické, 1968)
Macháček, Jiří: Keramika středodunajské kulturní tradice (článek ve sborníku)
May, Timothy: Color Symbolism in the Turko-Mongolian world (článek ve sborníku)
Měřínský, Zdeněk: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.
Michaličová Nováková, Jana: Kontakty a archeologie – příklad Avarského kaganátu a západních Slovanů (diplomová práce)
Lutovský, Michal: Doba hradištní bez hradišť? (úvaha)
Lutovský, Michal: Od palisády ke zdi – Raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí (úvaha)
Olajos, Terézia: La chronologie de la dynastie avare de Baian (článek)
Pavelka, Tomáš: Otázky přechodu pohřebního ritu z žárového v kostrový (diplomová práce)
Profantová, Naďa: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách (článek)
Radoměrský, Pavel: Byzantské mince z pokladu v Zemianskem Vrbovku (článek)
Semenov, Alexander – Bulat, Vladimir: Ancient Paleo-DNA of Pre-Copper Age North-Eastern Europe
Slušný, Jaromír: Obraz slovenských dejín – Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov
Stanciu, Ioan: The earliest Slavs in the Intra-Carpathian Region of Romania (studie)
Steinhübel, Ján: Kapitoly z najstarších českých dejín 531-1004
Svoboda, Bedřich: Poklad byzantského kovotepce v Zemianskem Vrbovku (článek)
Szeberényi, Gábor: Obraz raného chorvátskoho štátu v diele De adminstrando imperio (úvaha)
Šefčík, Ondřej: Oškobrh a Říp – dvě předslovanská oronyma v Čechách (článek)
Šimek, Emanuel: Chebsko v nejstarší době (studie)
Šolle, Miloš: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi (studie)
Tóth, Sándor Lászlo: The White and Black Hungarians (studie)
Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců
Váňa, Zdeněk: Svět dávných Slovanů
Varadzin, Ladislav: Raně středověké hradiště Libušín – Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumů (studie)
Vernadsky, George: On the origins of the Antae (úvaha)
Vojnikov, Živko: Who are the ancient Bulgarians or Protobulgarians?
Waldhauser, Jiří – Novák, Ľubomír – Slabina, Miloslav: Archeologie hory Říp (článek)
Wood, Amy: Why were the Sclavenes never Roman Allies (studie)
Živkovič, Tibor: De conversione Croatorum et Serborum, a lost source
Last edited by Wladislaus on 12 Dec 2021 12:56, edited 2 times in total.
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Aktualizace:

- přidán seznam pramenů a literatury
- volně stažitelné PDF s nejstarší historií Slovanů s opravenými chybami a doplněné (odkazy jsou výše v seznamu všech dokončených staletí a roků)
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Aktualizace:

- jako volně stažitelné PDF přidáno 7. století
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Aktualizace:

Proběhla oprava gramatických a pravopisných chyb, plus mírné doplnění textu u PDF:
-7000 až 500
6. století


Původní linky jsou teď nahrazeny linky na opravené verze. Další století budou následovat...
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Aktualizace:

Konečně proběhla oprava gramatických a pravopisných chyb také pro 7. století a taktéž původní link je teď nahrazen linkem na opravenou verzi.

Přesto je možné, že mi někde něco uniklo. Snad to ale bude už jenom naprosté minimum. :mrgreen:
User avatar
Wladislaus
Kníže
Posts: 319
Joined: 18 Jan 2020 08:41

Re: Projekt CORONA REGNI BOHEMIAE (podrobné dějiny českých z

Unread post by Wladislaus »

Oprava chyb

Od prapůvodu do roku 500 - kapitola Antové a Sklavini
Země slovanské jsou velmi chladné a mráz bývá nejsilnější za měsíčných nocí a jasných dnů. Tehdy chlad a mráz zesiluje, země tvrdne jako kámen a všechny tekutiny zamrzají. Studny se pokrývají ledem tak, že jsou jako z kamene. A když lidé vypouštějí páru z nosu, vousy jejich se pokrývají vrstvou ledu jako skleněné. Je těžko jej odlomit, pokud se člověk nezahřeje pod střechou. Za tmavých nocí a mlhavých dnů mráz slábne, chladu ubývá. Tento citát nepochází od Masúdího, nýbrž je z díla Ibráhíma ibn Jákúba

6. století - kapitola Mýtus o praotci Čechovi
Tvrzení, že Přibík Pulkava ve své kronice uvedl, že ještě za jeho života se ukazovalo poutníkům ve Ctiněvsi nedaleko Řípu místo Čechova hrobu a sám prý toto místo viděl, je lež. Nikdy tato slova (prý) nenapsal a objevila se jako dodatek až v některých pozdějších opisech jeho kroniky.

Plus občas se také objevuje tvrzení, že Kosmas mohl příběh o praotci Čechovi okopírovat od římského historika Tita Livia, který prý údajně napsal, že jeden z legendárních synů galského krále Ambigata jménem Segovesus dostal k osídlení Hercynský les a dovedl svůj lid podél řeky Ogary k hoře Rif. To je také lež, protože Livius píše pouze: "Tu byl Segovesovi určen Hercynský les." V celém jeho díle není ani sebemenší zmínka o řece Ogaře či hoře Rif (str. 674-675):
https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vyd ... 20_fin.pdf