Hrad Starý Jičín

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderátor: Zany

Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2211
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...

Hrad Starý Jičín

Nový příspěvek od elizabeth »

Jak mnozí z vás vìdí, mám tento kdysi mocný hrad :lol: pøímo u nosu a je jeden z mála, na nìmž bývám velmi èastým a velmi pravidelným hostem.

Seøadila jsem informace, které jsem zatím rùzným zpùsobem nalezla. Od vás uvítám další informace, které víte o hradì samotném i jeho majitelích. Tìším se zde s vámi nìkdy na vidìnou.

Poloha Hradu:
5 km JZ od Nového Jièína. Zbytky hradu stojí v Moravské bránì na Starojickém kopci, vysokém 486 m, který je oddìlen od ostatního pøedhùøí Beskyd.

Historie osídlení:
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravìku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moøi, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností pøehledné kontroly širokého okolí pøitahovala pøíslušníky rùzných pravìkých kultur. Svìdèí o tom èetné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.


Po osídlení naší vlasti Slovany nabyl Starojický kopec asi záhy funkce strážiska. Koncem 12. nebo na samém poèátku 13. století se strážisko mìní v pohranièní hrad støežící cestu do Polska. Hrad mìl funkci vojenskou, z malé èásti snad i správní a odpoèinkovou. Pod ním vznikla malá osada hradèanù nynìjší Starý Jièín, který byl asi po nìjakou dobu nejzazším trvale osídleným místem pøi stezce. Nasvìdèuje tomu i okolnost, že starojický kostel je zasvìcen sv. Václavu, podle tehdejšího pojetí patronovi státní hranice. Hrad i osada pod ním má nespornì jméno slovanské, související se slovem nebo vlastním jménem Dik -divý èlovìk, divokých mravù, divoèák. Dotvoøen pøíponou -ín znamená Dikùv /majetek/.

Historie Hradu

Starý Jièín se stal již na poèátku 13. století tržní vsí. Pøi spojovacích cestách s okolím vznikaly další kolonizaèní osady. Tyto se stávají souèástí panství, jehož tržním centrem je Starý Jièín. Patrnì již kolem r. 1230 získal Starý Jièín s okolím Arnold z Hückeswagenu, šlechtic pocházející z Porýní, jenž zastával dosti významné místo v družinì Pøemysla Otakara I. První písemná zmínka o hradu (postaveném v místì pùvodní døevìné tvrze) pochází ze 14.7.1240, kdy Arnold z Hückeswagenu vydával v "Ditschin" darovací listinu pro premonstráty ve Steinfeldu. Po svém založení mìl hrad funkci vojenskou a strážní. Hlavnì vzhledem ke své strategické poloze blízko obchodní cesty do Polska a také u vstupu do Moravské brány.Poèátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánù z Kravaø, kteøí hrad rozšíøili pøistavìním paláce pøi západní hradbì. Po nìkolika zmìnách majitelù po husitských válkách získává panství na poèátku 16. století rod pánù ze Žerotína. Ti provedli poslední stavební úpravy, když pøistavìli renesanèní palác a renesanèní dìlové bašty. Za úèast na stavovském povstání ztratil Vilém Bedøich ze Žerotína ètyøi pìtiny majetku. Mezi nimi i panství Starý Jièín. 1624 bylo panství pøiøèeno charvátskému bánovi Mikuláši Frankopávovi z Tržacu. Hrad byl v prùbìhu tøicetileté války obsazován vojsky obou táborù. Po válce se v držení Starého Jièína se v prùbìhu 17. a 18. století vystøídala øada rodù. V roce 1727 postavili tehdejší majitelé panství Zenonové z Dannhousen v mìsteèku nový malý zámek pod kostelem, který byl v následujícím století prodán obci k umístìní školy.
Koncem 18. století se hrad i panství dostávají do majetkù rodù Seilernù, kteøí jej drželi do roku 1906. Vzhledem k nezájmu majitelù hrad rychle podléhal rozkladu Ovšem majitelé už nemìli o hrad zájem, ten rychle chátral. Posledními majiteli se po roce 1906 stává dr. Bedøich hrabì Deym ze Støíteže a po nìm jeho pìt dcer.
Bohužel ani jeho snaha o úpravu hradu na poèátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu èasu a z kdysi mohutného hradu se stala zøícenina
Do dnešních èasù se zachovaly èásti hradeb, hranolová vìž se vstupní branou, zdivo renesanèního paláce a dìlové bašty. Nejlépe zachovalou èástí je vnitøní hrad, jehož vnìjší obvodové zdi se zachovaly až do výše 2. patra, zachováno též torzo okrouhlé vìže. V roce 1996 byla zrekonstruována strážní vìž a upravena na hradní kavárnu a vyhlídku, kde je umístìna expozice historie hradu. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní vìž. V pøízemí vìže se nachází stylová restaurace. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentù o hradì a panství Starý Jièín.


A bez obrázku by to nebylo ono:


Obrázek ObrázekObrázek
Obrázek
Obrázek

Obrázek
a zámek z roku 1727, v nìmž pozdìji byla škola:

Obrázek


další pak zde a zde

Zdroji informací byly:
http://www.zsstjicin.edunet.cz/stjicin.html
http://www.stary-jicin.cz/hrad.asp?NCTS ... 7305555556
http://www.hrady.cz/index.php?OID=292
http://www.atlasceska.cz/moravskoslezsk ... ary-jicin/
Naposledy upravil(a) elizabeth dne 06 dub 2008 17:47, celkem upraveno 2 x.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Uživatelský avatar
Zany
Král
Příspěvky: 1257
Registrován: 07 říj 2007 19:37
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Zany »

o hradu kromì obvyklých encyklopedických zdrojù více:
Rostislav Vojkovský: Starý Jièín, Beatris, Dobrá 2001, ISBN 80-86737-47-0
Jiøí Tichánek, Zdenìk Šerý: Šlechtická sídla na Novojièínsku, Jiøí Müller - Butterfly, Opava 2003, ISBN 80-239-1701-2 (str. 236-253)
Katerina
Královna
Příspěvky: 1813
Registrován: 29 led 2007 17:32
Bydliště: Velvary

Nový příspěvek od Katerina »

Hezký !!!

Jen jsem si chtìla ovìøit, když jedu do Ostravy ,z Bìlotína smìr Starý a NOvý Jièín tak pøed odboèkou na NOvý Jièín jedu takovou jakoby dálnicí s mírnejma zatáèkama, než zaèínám sjíždìt z kopce smìr Pøíbor. A pøed sebou , pokud mì pamìt neklame po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Uživatelský avatar
Zany
Král
Příspěvky: 1257
Registrován: 07 říj 2007 19:37
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Zany »

Katerina píše:po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?

jo, to je pøesnì on :)
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Kontaktovat uživatele:

Rekonstrukce hradu pro dobu kolem r. 1690

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Obrázek
Beatris.cz
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Kontaktovat uživatele:

Rekonstrukce hradu kolem r. 1400

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Obrázek
Beatris.cz
Smil z Lichtenburka
Poddaný
Příspěvky: 2
Registrován: 18 led 2010 10:31

Re: Hrad Starý Jičín

Nový příspěvek od Smil z Lichtenburka »

hrad je hezky, jen je skoda ze se o nem nikde moc neemluvi, jsem z jizni moravy a v miste meho sidla se o nmem moc nevi, do doby nez jsme zde loni vystupoivali se skupinou mi o jicine nebylo znamo nic :cry: ale to same muze byt zas na severu, kde nikdo nebude znat me sidelni hrady
maresch
Rytíř
Příspěvky: 195
Registrován: 22 bře 2009 11:41

Re: Hrad Starý Jičín

Nový příspěvek od maresch »

Jen ty arkýře na věži, trošku kazí dojem. Jinak je hrad super.
Uživatelský avatar
elizabeth
Vévodkyně
Příspěvky: 2211
Registrován: 04 zář 2006 15:24
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...

Něco pro Ježka a nejen pro něj...

Nový příspěvek od elizabeth »

"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
mmac
Rytíř
Příspěvky: 170
Registrován: 22 kvě 2015 19:15
Bydliště: Holešov

Re: Hrad Starý Jičín

Nový příspěvek od mmac »

Už jsem tou popisovanou cestou na Ostravu docela dlouho nejel, ale pochybuji, že se za tu dobu něco změnilo. Dominantní Starojický kopec s hradem na vrcholu je sice nepřehlédnutelný, ale co moje paměť sahá, hrad samotný vždycky z velké části zakrývaly stromy. Zvláště právě ze strany oné silnice. To je samozřejmě problém většiny hradů a u zřícenin to platí téměř na 100 %.
Na kopci Chlum u Bystřice pod Hostýnem v minulých letech (údajně) zaúřadoval kůrovec a byl vymýcen celý vrchol kopce. V plné kráse se tak ukázaly valy a centrální pahorek zaniklého hradu, jak jej nebylo možno spatřit desítky, možná i stovky let ... Ochránci přírody mě asi budou kamenovat, ale bylo by hezké, kdyby i Starojický kopec navštívil kůrovec, aby byl viditelný celý hradní areál.
P. S. : nedávno jsem byl u myslivecké chaty nad obcí Branky u Valašského Meziříčí (je to nedaleko vrcholu Sedliska - 414 m. n. m.) ... průsekem v lese bylo odtamtud vidět velkou část údolí se Starojickým kopcem ... povim vám - byl to úchvatný pohled :clap:
Ale k hradu samotnému ... disponujete někdo kompletní posloupností majitelů hradu ??
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3604
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha

Re: Hrad Starý Jičín

Nový příspěvek od Ježek »

Tak na rychlo, určitě to nebude zcela přesné. Na druhou stranu existuje ještě brožurka nakladatelství Putujme, ale ta je dělá podle literatury, ne pramenů, takže tam jsou taky nepřesnosti.

Adolf Turek, Hrad Starý Jičín, 1965.
turek_sj1.PNG
turek_sj2.PNG
turek_sj3.PNG
turek_sj4.PNG
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti