Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 07 črc 2022 19:14

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Nové knihy
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2013 00:56 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Jestli do toho můžu ještě trochu vrtat, protože se o toto období zajímám. Rod hrabat ze Schauenburku by měl být z Dolního Saska. Holštýn získali lénem.
Je to dobře vidět i na družině olomouckého biskupa Bruna, kde převažují rytíři z Dolního Saska a Vestfálska. Heinrich z Rottorfu, Rudger z Bardeleben, Herman z Wertinghusenu, Heinrich z Emsu, Konrad z Landsbergu. Asi bych dohledal další.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Nové knihy
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2013 09:44 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Laurentius píše:
Zajímavé je, že je celkem dobře znám Hartman z Holštejna a jeho bratr Bohuše. Trochu zapomenutá je ovšem i významná druhá větev rodu, kterou zastupují moravští podkomoří Hartleb a Černín z Popovic.

Kde je doložena jejich příbuznost?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Nové knihy
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2013 21:09 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Přesné příbuzenské vztahy mezi Crhou a Častolovem a mezi Věcenem neznáme. V další generaci (Bohuše, Hartman, Petr - Hartleb, Černín, Bolibor) také ne. Důkazem příbuznosti je tak pro mě hlavně stejný erb (dva beraní rohy). Například pečeť Hartmana z Holštejna a Hartleba je skoro stejná. A potom také členové rodu vlastní majetky na Rosicku (Ceblovice, Vysoké Popovice, Příbram na Moravě).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 19 črc 2013 13:54 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 črc 2013 13:39
Příspěvky: 8
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pány z Čeblovic (aj. - také erbu beraních rohů) se zabývám dlouho, především Okrouhlickými z Kněnic. Ale ty "Čeblovické" apod. z Jedovnice - bádá a skvěle Ing. Plch na www.plch.info.
Mám i rtůzné obrázky erbů, ale nevím přesně, jak sem poslat.
hibou píše:
ctìl bych sem napsat nìco málo o rodu, který mne zajímá a co jsem se o nìm dozvìdìl. Budu rád, když mé pøípadné omyly opravíte, èi ještì doplníte o jiné poznatky.Na webu jsem našel erb pouze na Zanyho stránkách a tak sem s dovolením na nìj dám odkaz

http://hrady.dejiny.cz/holstejn/004_s.gif

Tento rod se psal po zaniklé vesnici na Rosicku, jihozápadnì od Brna.
Prvními doloženými èleny rodu byli bratøi(?) Èastolov, uvádìn v listinách v letech 1228 až 1240 a Crha(Cyril?). O Èastolovovi toho moc nevíme, ale Crha byl osobou známou a pravdìpodobnì i významnou. O tom kdo byli jejich rodièe a odkud se rod vzal není nic známo. Jisto ovšem je, že roku 1228 je Crha uvádìn v listinách jako truksas. Od roku 1244 až do roku 1250 je pak purkrabím na královském hranièním hradì Dìvièky. V letech 1250 až 1251 je kastelánem Olomouckým. V tomto roce, 1251, umírá. Jak je vidìt podle úøadù, které zastával, nebyl to èlovìk bezvýznamný, ba dokonce požíval velké dùvìry krále Pøemysla Otakara II. Na Moravsko-Rakouské hranici docházelo v té dobì k èastému potýkání a výpravy za hranici nebyly cizí jedné ani druhé stranì. Pøi jedné takové akci v roce 1246 však purkrabí Crha padl do rukou Rakušanù. Ti si byli vìdomi, že je to dobrá šance získat hrad Dìvièky.Pøitáhli proto i se zajatcem k hradu a nutili ho, aby pøikázal otevøít bránu a vydati hradu. Purkrabí Crha však projevil osobní stateènost a vìrnost a ani pøes muèení, bylo mi vypíchnuto levé oko, hradu nevydal. Jak se Crha s této šlamastiky dostal nevíme, nicménì je jasné, že projev takovéto vìrnosti nemohl zùstat bez panovníkovy pozornosti. Asi v této dobì získal pro sebe a své potomky území na Drahanské vrchovinì a sídlo rodu bylo teï na tvrzi v Jedovnici. Navíc získal v roce 1250 prestižní a jistì i výnosný úøad Olomouckého kastelána.
V roce 1251 Crha z Ceblovic a na Jedovnici umírá.
Kladný vztah však Pøemysl Otakar II. pøenesl i na Crhovy syny Bohuše a Hartmana. Tøetí syn Petr byl øeholníkem v Brnì.
Bohuš se v roce 1251 zùèastnil Pøemyslovy jízdy pøi pøebírání dìdictví babenberského. Byl rovnìž pøítomen na svatbì Pøemysla Otakara II. s Markétou Bábenberskou v roce 1252. Bohuš si pravdìpodobnì získal takovou dùvìru panovníka, že mu tento svìøil v letech 1252 až 1254 úøad purkrabího na dùležitém rakouském pohranièním hradì a mìstì Láva.
Nìkdy v této dobì získal druhý Crhùv syn Hartman v této oblasti pozemkové majetky. Dopomohl mu k nim pravdìpodobnì bratr Buhuš. Oba bratøi pak pøivedli na Drahanskou vrchovinu z tohot prostoru nìmecky mluvící kolonisty.Tito pøistìhovalci založili asi 16 vesnic, které se pozdìji staly základem pro Holštejnské panství.
Bohuš z Èeblovic a na Jedovnici se i v následujících letech tìšil pøízni Pøemysla Otakara II. a v letech 1263 – 1266 zastával úøad kastalána v Pøerovì. V letech 1266 až 1281 pak byl Moravským maršálkem. Nìkdy kolem roku 1266 se Bohuš pøesouvá z Jedovnice na pøerovsko. Zøejmì to bylo díky výnosnému místu pøerovského kastelána a roku 1269 získává panství Drahotuš. Zde budeje hrad stejného jména a stává se praotcem rodu pánù z Drahotuš, který vymírá až v 17. století.
Na Jedovnici zùstává Hartman a tvrz mu pøestává staèit. Buduje si proto nový hrad jménem Holštejn. Ten vzniká pøed 5. bøeznem 1268. Na listinì s tímto datem pro zábrdovický klášter je totiž Hartman poprvé uveden s novým predikátem. Rovnìž Hartman, stejnì jako jeho bratr, zastával dùležité úøady. V letech 1278 až 1286 je uvádìn jako brnìnský komorník. Hartman z Holštejna se naposledy vyskytuje v listinì z roku 1302, ve které svìdèíl pro Bluda a Jindøicha z Pøíbora. Hartmanùv syn Crha se pøipomíná v listinách z let 1288 až 1308. Ve sporech mezi Jindøichem Korutanským a Friedrichem Habsburským vystupuje jako straník Habsburkù. Snad pro provázanost otce a strýce na rakouské majetky. 14. srpna 1308 se Crha z Holštejna uvádí jako zástavní držitel královského mìsta Podivína na jižní Moravì. Rudolf Habsburský vládl v Èechách v letech 1306 – 1307. Po zmìnì pomìrù v zemi se Crha jako exponent Habsburkù stahuje do ústraní v Rakousku, nebo velmi brzo umírá. Stopa po nìm totiž mizí. Crh z Holštejna umírá bez dìdicù.
Ještì jednou, a to v roce 1315, se objevuje listina signována Hartmanem z Holštejna. Kdyby to mìl být Crhùv otec byl by už na tehdejší dobu velmi starý. Pro existenci Crhova syna neexistují žádné dùkazy. Byly vysloveny i domìnky o tom, že Crha z Holštejna byl pøíslušníkem øádu johanitù, ale to podle posledních studií v knize Davida Papajíka – Páni z Holštejna, se nejeví jako pravdìpodobné. Tato kniha se však zabývá druhými pány z Holštejna, kteøí pøed rokem 1321 získali Vokem hrad a panství a patøili do rozrodu Hrutovicù.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2013 00:09 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 črc 2013 13:39
Příspěvky: 8
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak se pokusím poslat ony pečetě. Vše mám od Ing. Plcha.
Snad se podařilo.
Laurentius píše:
To by bylo fajn. Vložit obrázek by měl jít při psaní příspěvku. Dole je v nabídce možnost - Procházet ... Přiložit soubor.


Přílohy:
03 Hartleb PLCH.jpg
03 Hartleb PLCH.jpg [ 1.4 MiB | Zobrazeno 17349 krát ]
02 Bohuse z B. PLCH.jpg
02 Bohuse z B. PLCH.jpg [ 26.83 KiB | Zobrazeno 17349 krát ]
01 Bitov PLCH.jpg
01 Bitov PLCH.jpg [ 443.26 KiB | Zobrazeno 17349 krát ]
Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2013 11:13 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Zaseknul jsem se hned u druhé. Ten Bohuše z Bítova :?: bude trochu oříšek. To se opravdu špatně čte. Hned mě zarazilo mimo predikátu "z Bítova" :?: , proč jsou písmena / čtení obráceně?

Tak jsem našel tu pečeť u listiny z ledna 1278 ze známého soudu v Brně (CDB V., č.857 ). U listiny jsou celkem tři pečetě vydavatelů listiny a to: Harthlibus camerarius de Vetow; Bohusso, marechalcus terre Morauie, et Scheborius, quondam filius Egidii de Swebniz, iudices a serenissimo rege Bohemie delegati (...Hartleb, bítovský komorník, Bohuše, moravský maršálek a Všebor, syn kdysi Idíka ze Švábenic...)
Podle listiny je to opravdu pečeť moravského maršálka Bohuše z Drahotuš. Hartlebova pečeť (tzv. list kopřivy) je vedle a špatně dochovaná pečeť Všebora by vypadala jinak. Ono i u Hartleba má Sedláček zřejmě chybné čtení "Brušperk" správně "Pfansberk" (tj. asi přímo Dubno) na pečeti "+S ..TLIBI.. PH.ANSPE.CH".

Když vezmu v jakém je ta pečeť stavu, tak bych se stejně přiklonil s trochou fantazie raději ke čtení Bohuš z Drahotuš nebo přímo Bohuše maršálek Moravy. Rozhodně ne z Bítova. Možná ho zmátlo na listině, že Hartleb z Dubna byl v té době bítovským komorníkem.

Na jiné pečeti z roku 1280 má Bohuše přibližně tento opis: +BOHUSII MARSALCI MORAVIE


Přílohy:
pecet.jpg
pecet.jpg [ 66.28 KiB | Zobrazeno 17345 krát ]
Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2013 11:36 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Ta třetí pečeť vůbec nevypadá na člena rodu pánů z Ceblovic. To nejsou takové klasické beraní rohy, ale nějaké rohaté zvíře co používám i já tady na fóru :). Ta podoba.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2013 01:14 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 črc 2013 13:39
Příspěvky: 8
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No nevím... při zvětšení to jako beraní rohy vypadá. Ale popravdě - mne tyto rody zajímají z toho důvodu, že bádám rod Okrouhlických z Kněnic, kteří měli údajně být spřízněni s Drahotušskými.Snažím se o to již pár let, ale pořád nějak i přes velké množství informací, se nemůžu dobrat cíle, tedy kdeže byly ony Kněnice.
Laurentius píše:
Ta třetí pečeť vůbec nevypadá na člena rodu pánů z Ceblovic. To nejsou takové klasické beraní rohy, ale nějaké rohaté zvíře co používám i já tady na fóru :). Ta podoba.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2013 12:21 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Doufám, že mluvíme o stejné pečeti. Obrázek pečeti označený jako "Bořivoj z Bítova" vypadá rozhodně na jiný rod než páni z Drahotuš. Myslím, že znak rodu z Drahotuš má pouze beraní rohy. Hlavu zvířete (vola a kozla) používají v značném množství v erbu na jižní Moravě jiné rody už od 13. století.
Zajímám se hlavně o 13. a 14. století a Okrouhličtí už jsou uváděni trochu pozdě. Tomek z Kněnic jak jsem se dočetl někdy v polovině 15. století. Když vezmu dochované erby rodu (jasné beraní rohy), tak to podle erbu opravdu vypadá opravdu na větev a možné příbuzenství s jedním z nejstarším moravských rodů s majetky na Brněnsku (z Drahotuš, Holštejna, Popovic apod.).
Ale pozor, podobné zmatky jsou i okolo moravského rodu ze Švábenic. Původní znak pánů ze Švábenic začal později používat i další vladycký rod, který neměl s tím původním toho moc společného.

Kněnice můžou být teoreticky i nějaké dnešní Knínice. Knínic je bohužel na Moravě větší množství (Miroslavské Knínice, Moravské Knínice. Knínice u Boskovic, Veverské Knínice, Knínice u Telče). Právě podle Miroslavských Knínic se podle mě psal rod erbu kozí hlavy z krkem. K jeho nejstarším předkům patří Jaroslav z Knínic, ale psalo se to i z Kněnic (Iaroslaus de Chnehniz, Jaroslaus de Knenicz).
Z jeho členů proslul zejména Jan Sokol z Lamberka. S tímto názorem nesouhlasí Ježek a za sídlo rodu považuje myslím Knínice (u Telče) viz. http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisl ... 2010060002
nebo Veverské Knínice.

Knínice (u Telče) spíš držel ve 13. století rod Ranožírovců, stejně jako sousední Krasonice. Psal se podle nich Jaroš z Knínic, bratr Smila z Bílkova.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 23 črc 2013 02:36 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 črc 2013 13:39
Příspěvky: 8
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak ano - moje chyba, samozřejmě jde-li u tuto pečeť, tak to beraní rohy nejsou :)
Jinak díky za info - jak Ranožírovce, tak Kněnické s vojevůdcem Sokolem mám zmapované (co šlo...), ale ať vezmu Sedláčka či ost., tak situují Kněnice do Čech (Čáslavsko...). Mám silné pochybnosti a pracuji na verzi, že se jedná o Kněnice ve Slezsku.
Na základě dost slušných polských zdrojů zatím můžu říct toto stručné resumé:
"Tomasz zv. Jawor, potomek Jana de clenodio Romany (Romanczow) – wojta wolbromského, dostává od bratra Mikolaje ves Książnice na Śląsku (pravděpodobně u Gdowa, K. je zde také více)."
Nakolik se blížím pravdě - toť samozřejmě obrovská otázka. Ale i ti velcí rodopisci se mohli mýlit - objevili jsme např. chybu u manželky Bohuše O. z K. (takto přisouzenou Sedláčkem a tím pádem i dalšími), která však byla 1. manželkou jeho bratra Václava st. O.z K.
Ještě malá odbočka - zde mne zaujal příspěvěk od "JirkaK2" ohledně Voračických a Okrouhlických, ale nevím, jak se s dotyčným zkontaktovat, škoda.

Laurentius píše:
Doufám, že mluvíme o stejné pečeti. Obrázek pečeti označený jako "Bořivoj z Bítova" vypadá rozhodně na jiný rod než páni z Drahotuš. Myslím, že znak rodu z Drahotuš má pouze beraní rohy. Hlavu zvířete (vola a kozla) používají v značném množství v erbu na jižní Moravě jiné rody už od 13. století.
Zajímám se hlavně o 13. a 14. století a Okrouhličtí už jsou uváděni trochu pozdě. Tomek z Kněnic jak jsem se dočetl někdy v polovině 15. století. Když vezmu dochované erby rodu (jasné beraní rohy), tak to podle erbu opravdu vypadá opravdu na větev a možné příbuzenství s jedním z nejstarším moravských rodů s majetky na Brněnsku (z Drahotuš, Holštejna, Popovic apod.).
Ale pozor, podobné zmatky jsou i okolo moravského rodu ze Švábenic. Původní znak pánů ze Švábenic začal později používat i další vladycký rod, který neměl s tím původním toho moc společného.

Kněnice můžou být teoreticky i nějaké dnešní Knínice. Knínic je bohužel na Moravě větší množství (Miroslavské Knínice, Moravské Knínice. Knínice u Boskovic, Veverské Knínice, Knínice u Telče). Právě podle Miroslavských Knínic se podle mě psal rod erbu kozí hlavy z krkem. K jeho nejstarším předkům patří Jaroslav z Knínic, ale psalo se to i z Kněnic (Iaroslaus de Chnehniz, Jaroslaus de Knenicz).
Z jeho členů proslul zejména Jan Sokol z Lamberka. S tímto názorem nesouhlasí Ježek a za sídlo rodu považuje myslím Knínice (u Telče) viz. http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisl ... 2010060002
nebo Veverské Knínice.

Knínice (u Telče) spíš držel ve 13. století rod Ranožírovců, stejně jako sousední Krasonice. Psal se podle nich Jaroš z Knínic, bratr Smila z Bílkova.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 04 říj 2013 21:32 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
filipek píše:
Mám silné pochybnosti a pracuji na verzi, že se jedná o Kněnice ve Slezsku.
Na základě dost slušných polských zdrojů zatím můžu říct toto stručné resumé:
"Tomasz zv. Jawor, potomek Jana de clenodio Romany (Romanczow) – wojta wolbromského, dostává od bratra Mikolaje ves Książnice na Śląsku (pravděpodobně u Gdowa, K. je zde také více)."
To nemusí být Kněnice - książ je polsky kníže.

Zpracoval jsem podle laurentiových podkladů rodokmeny pánů z Čeblovic (u pánů z Drahotuš jen k roku 1278)


Přílohy:
zceblovic2.jpg
zceblovic2.jpg [ 16.26 KiB | Zobrazeno 17185 krát ]
zceblovic1.jpg
zceblovic1.jpg [ 48.96 KiB | Zobrazeno 17185 krát ]

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 24 říj 2013 14:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Můj objev: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Tova%C ... z_Cimburka
Byl synem Albrechta a Žofie z Drahotuš - LCS I, č. 860, s. 327: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... button=%21

Herart bude Heralt (Erhart z Drahotuš), kterého mám zatím doloženého 1376 - 1390, syn Kuníka na Libosváru. Je to logičtější než páni ze západočeského Herštejna, i když musím říct, že Heralt a Kuník byli již poměrně vzdálení příbuzní. Kuníkův otec byl Friduš (1358 - 86), kterého nedokážu napojit na známou linii

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 24 říj 2013 14:30 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Já jsem měl jako manželku Albrechta z Cimburka nějakou Anežku z Herštejna. Tak jsem jí škrtnul a naspal jsem si tam tu Žofii z Drahotuš. Ta Anežka z Herštejna bude spíš manželkou asi jeho strýce Albrechta z Cimburka (na Sehradicích). U něho jsem měl Anežku z Velhartic, ale asi to bude totožná osoba.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 25 říj 2013 21:37 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Ježek píše:
u pánů z Čeblovic neznáme žádné manželky.
Blbost, viz. rodokmeny.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 27 říj 2013 17:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Příloha:
drahotuse1.jpg
drahotuse1.jpg [ 109.24 KiB | Zobrazeno 16450 krát ]
Hlavní linie. Zde je sporný přiražení Archleba a nevím, jestli děti Erharta byly ze 2 manželek. Manželka Jaroše by mohla být z některé z vedlejších linií Kunštátů.
Příloha:
drahotuse2.jpg
drahotuse2.jpg [ 17.52 KiB | Zobrazeno 16450 krát ]

Příloha:
drahotuse3.jpg
drahotuse3.jpg [ 9.03 KiB | Zobrazeno 16450 krát ]

Příloha:
drahotuse4.jpg
drahotuse4.jpg [ 25.65 KiB | Zobrazeno 16450 krát ]

U Friduše podle jména tuším matku z Linavy. Od ní by získal majetky na jih od Přerova. Jeho manželka Anna z Rokytnice byla dcera Herše, který byl v té době olomouckým sudím.

V rodokmenu chybí abatyše Markéta od augustiniánek sv. Jakuba v Olomouci (1353) a Jaroš, farář v Senici (1401)

Rodokmeny končí před husitskými válkami.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 říj 2013 15:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
mapa majetků


Přílohy:
mapa.png
mapa.png [ 1.44 MiB | Zobrazeno 16339 krát ]

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 říj 2013 22:08 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 20:14
Příspěvky: 929
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Dík Ježku za přínosné informace. Díval jsem se na ten majetek v Rakousku (Harras a Patzmannsdorf) a myslím, že to bylo přes Alžbětu, manželku Hartmana z Holštejna. V tom případě by teorie o jejím rakouském původu byla pravdivá. Navíc bych odhadoval, že by mohla být z rodu pánů z Baumgartenu. Považuji je za větev ministeriálního rakouského rodu Kadolticů - Seefeldů.
1288 (září) - bratři Albert a Dietmar z Baumgartenu a jejich synovci Wichard a Kadolt dávají polovinu beneficia v Harrasu johanitské komendě v Mailbergu.
1290 (15. březen) - Dietmar (starší) z Baumgartenu a jeho synové Dietmar a Dietrich postupují komturovi a komendě johanitů v Mailbergu lán v Patzmannsdorfu, polovinu lánu v Pernhofenu atd.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 04 lis 2013 10:55 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
V listinách z lichtenštejnského archivu k roku 1374 se uvádí 1374, že Jan II Opavský potvrzuje, že Jindřich z Domance prodal Jarošovi z Drahotuš Neplachovice a uděluje mu je v léno.

A druhé zjištění. Manželka Erharta z Drahotuš, nebyla z Kraví Hory (tam se provdala), ale z Kněžic.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 10 lis 2013 02:48 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 črc 2013 13:39
Příspěvky: 8
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
... z Kněžic ... prosím z kterých Kněžic, resp. kde se nacházejí. Díky moc!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 10 lis 2013 10:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 20:01
Příspěvky: 4475
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Mezi Jihlavou a Třebíčí

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: AhrefsBot2 a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz