Dušan Třeštík

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderátor: Ježek

Katerina
Královna
Příspěvky: 1813
Registrován: 29 led 2007 17:32
Bydliště: Velvary

Re: Petr Placák

Nový příspěvek od Katerina »

Przemysl de Nyestieyky píše:Abych pravdu øekl, tak ani nevím o co autorovi šlo.
Kritika (a už Tøeštíka nebo svatováclavské ikony) byla obsahovì pomìrnì plochá > to ke jménu Petra Placáka (když už jsme u toho jména).
Je to pomìrnì mladý èlovìk, v životì jsem o nìm neslyšel a jeho knížky jsou spíš povídkové (poetické).


Já jsem se s tím jménem nìkolikrát setkala v souvislosti se sdružením nebo snad dokonce malièkou politickou stranou za obnovení monarchie v Èechách.
Bohužel èi bohudík :) si nepamatuji jméno toho štastlivce co by to mìl na sebe vzít.
Jinak mì to pøišlo jako obhajoba legend, které vytváøely Svatováclavskou tradici - tedy kníže jako mírumilovný svìtec, mnich, uskuteènující zázraky. Tøeštíkovy názory do tohoto schématu nepatøí, tak byly pranýøovány. Všimni si té vìty - legendy potvrzené mimo jiné Karlem IV. - a z toho vyplývající i když neøeèené - jak by o tom mohl nìkdo pochybovat, když vznikly už krátce po jeho smrti a ještì je povrdil i Otec vlasti.

Je to prostì jeho názor.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 434
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Re: kritika...

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Jiøí Motyèka píše:Poprvé po jeho smrti jsem èetl v tomto èlánku kritiku Tøeštíkových hypotéz, které vydával za "skuteènosti", od historika Petra Placáka. Ponechávám bez komentáøe.


Ten èlánek je dohromady o nièem; a to jsem jej pøeèetla tøikrát v zoufalé snaze najít nìjakou pointu. Kromì souèasných ideologických klišé jsem nenašla nic.

Jinak se domnívám, že Petr Placák NENÍ historik. Sice o sobì tvrdí, že absolvoval FF CUNI v letech 1992 - 2000, ale jednak nepoužívá žádný titul a druhak jsem nikde nenarazila na jedinou jeho odbornou práci. Což mne ponìkud zaráží...
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Kontaktovat uživatele:

Re: kritika...

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Kateøina_z_Landštejna píše:..Petr Placák NENÍ historik...
Placák opravdu s historikem nemá nic spoleèného... na internetu lze najít jenom nìjaké jeho básnièky nebo anti-komunistickou angažovanost... to je tak vše.
Ale když ona touha po zviditelnìní je tak obrovská :twisted: že si prostì neodpustil napsat nìjakou nejapnou poznámku (za Tøeštíkova života by si to èlovìk Placákova formátu nedovolil) a pak je to sázka na jisto, že bude v internetových vyhledávaèích Tøeštíkovo jméno v kursu a tak mnozí narazí i na Placák. :D (Nebo se øíká, padla kosa na kámen? :? )

Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :D
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 434
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Re: kritika...

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Przemysl de Nyestieyky píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:..Petr Placák NENÍ historik...
Placák opravdu s historikem nemá nic spoleèného... na internetu lze najít jenom nìjaké jeho básnièky nebo anti-komunistickou angažovanost... to je tak vše.
Ale když ona touha po zviditelnìní je tak obrovská :twisted: že si prostì neodpustil napsat nìjakou nejapnou poznámku (za Tøeštíkova života by si to èlovìk Placákova formátu nedovolil) a pak je to sázka na jisto, že bude v internetových vyhledávaèích Tøeštíkovo jméno v kursu a tak mnozí narazí i na Placák. :D (Nebo se øíká, padla kosa na kámen? :? )

Já to zkusila obrácenì - vyjma toho jalového slohového cvièení mi Placák v souvislosti s Tøeštíkem nikde nevybìhl. Cca 7 odkazù. Takže zadat Tøeštík a doufat, že se tam nìkde objeví Placák, to by se synek naèekal :twisted:

Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :D


Przemysl de Nyestieyky píše:
Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :DNo právì - ona srovnává knihy, jež asi tedy èetla velmi nepozornì, staré desítky let, s nejmodernìjšími poznatky i "poznatky". Protože si vùbec neuvìdomuje nebo nepøipouští, že tak, jako dogmata existovala døíve, tak i dnes vznikají stále nová. Napø. to, že husité byli krvelaèní vrazi a lupièi, prznitelé panen a žháøi, zatímco všichni ostatní byli holubièky bílé, intelektuálnì vrkající minnesang.
A to, že Ivanov i Tøeštík dokáží polemizovat sami se sebou - proboha, to je právì ukázka odborné velikosti tìch lidí!!! Kriticky zhodnotit vlastní závìry a dospìt k jiným; kolik z lidí tohle dokáže?!
Také jsem v mládí ráda dìlala rychlé a kategorické závìry. Pár facek od života mne to docela rychle odnauèilo :wink:
Volo, multum, statim!
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3604
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha

Placák a Tøeštík

Nový příspěvek od Ježek »

Z Levných knih mám od Placáka celkem kvalitní studii Svatováclavské milenium:
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... =7721#7721

Že by Tøeštík vyvracel svoje teorie :?: On napíše vývoj dosavadního bádání, rùzné názory a ty vyvrací :arrow: vyvrací myšlenky jiných, které napsal do své knihy ...
Další pøíklad radikálního, nevyváženého pøístupu ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1163
Registrován: 19 srp 2006 00:38

Dušan Tøeštík a kolegové

Nový příspěvek od acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Famm-09
Měšťan
Příspěvky: 23
Registrován: 15 črc 2006 18:37
Bydliště: Domažlice a Èeské Budìjovice

BK

Nový příspěvek od Famm-09 »

Tak koukám, že to jsou dva roky, co zemøela žena pana Tøeštíka. Možná jsou opìt spolu, kdož ví...ale ti dva to ví bezpeènì
Vincere aut mori
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3604
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha

Nový příspěvek od Ježek »

Bertoldus, frater Templi píše:Tøeštíkzaèal sunout do odborné literaury pøedstavu o "støedoìvropském modelu" fungování státu., který ovšem Modzelewski, ani nikdo z Polákù ani Gyoerffy ani nikdo z Madarù nepøijal. Pak na nìho (Tøeštíka) navázal J. Žemlièka, jako jeho žák a epigon, a dnes to sune do publika, jako by to byla jediná pravda, byï existují oponentí tohoto názoru. Ve skuteènosti tam jde o dost, protože ty rozporné názoty dokáží vlastnì pøevracet systém fungování starého pøemyslovského stát, tak to alespoò z èetby chápu.

Tohle by mne zajímalo. Pøedevším o co se ty teorie opírají (Kosmovi pokraèovatelé, CDB I. a td.)
To se ale Slavníkovcù také netýká ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Příspěvky: 60
Registrován: 10 led 2008 22:03

Nový příspěvek od Bertoldus, frater Templi »

Ale, no oco se to opírá? to jsou fakticky jen Tøeštíkovy vychytávky nápadù jinde, leckde. Ale to bys ho musel znát ...
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3604
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha

Nový příspěvek od Ježek »

Bertoldus, frater Templi píše: Ale to bys ho musel znát ...

Jo, tady bude ten problém ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Příspěvky: 60
Registrován: 10 led 2008 22:03

Nový příspěvek od Bertoldus, frater Templi »

jasnì, ale on je to tak trošku osobní problém, prot ože já nìmám rád nápady sunuté do obecného povìdomí prostøednitcvím sdìlovacích prostøedkù, a to se v jeho pøípadì stávalo. Jeden pøítel øíkal, a já s tím souhlasím, že on se stal zajatcem èi obìtí sebe samého.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3604
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha

Nový příspěvek od Ježek »

Po tolika letech se vrátím k Třeštíkovi. Všichni v předchozích příspěvcích v něm vidíme jednoho z největších historiků a velkého popularizátora. Co z něho dnes zbylo? Cituje se? Vydávají se znovu jeho knihy?

Nevychoval si žádného známého a uznávaného nástupce a jeho teorie většinou nejsou buď přijímány nebo zpochybněny (služebné vesnice, středoevropský model) ...

Zajímavou myšlenku měl Lukáš Reitinger - Třeštík byl poslední historik, který byl oblíbeným v médiích, měl ohromnou autoritu u laické veřejnosti, vyjadřoval se k aktuálním společenským problémů a vysvětloval je z hlediska historie. Po jeho smrti jeho místo nikdo tak výrazný nenahradil a historici se namísto komentování současnosti stáhli do ulit minulosti. Třeštíkovo místo ve veřejném prostoru nahradili laici typu Vondruška nebo Daniel Vávra, kteří vykládají historii selektivně k podpoření svých ideologických postojů nebo komerčnímu úspěchu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2803
Registrován: 02 led 2007 16:55

Re: Dušan Třeštík

Nový příspěvek od Viola »

Tím obdobím se vlastně moc nezabývám, ale přijde mi, že Třeštík stál dlouhé roky rozkročen jako silný strom nad všemi, kteří by se tímto zabývali - nikdo vedle něj nevyrostl, což mohlo mít své osobní důvody. Přijde mi, že dnes se tím obdobím zabývá více historiků i archeologů a jsou schopni spolu spolupracovat, tím pádem je zde víc názorů, a ne pouze jedna oficiální pravda.

Ten přesah do dnešních dnů s tím může souviset - věřím tomu, že pro historika/archeologa je někdy těžké spojovat veřejně to staré s tím současným, už jen proto, že by mohl odnést negativní reakce různých diskutérů apod. Pro novináře nebo dramaturga nějaké debaty zase může být složité hledat někoho, kdo by se k tématu mohl vyjádřit, a proto sáhne po osvědčeném Vondruškovi. Třeba Jan Klápště je z mého pohledu velmi dobře schopen propojit staré s novým, ale toho kromě odborníků a zasvěcených lidí nikdo moc nezná - a novináři se neptají.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti