Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 11 kvě 2021 14:19

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

který panovník byl nejlepší?
Sv. Václav  0%  [ 0 ]
Boleslav I.  2%  [ 1 ]
Vratislav I.  2%  [ 1 ]
Pøemysl Otakar I.  9%  [ 4 ]
Pøemysl Otakar II.  29%  [ 13 ]
Václav II.  9%  [ 4 ]
Karel IV.  42%  [ 19 ]
Jiøí z Podìbrad  4%  [ 2 ]
Vladislav Jagellonský  2%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 45
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: 01 lis 2005 20:07 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Který z tìchto (nebo i jiných) panovníkù byl nejvýznamìjší, nejvíc se zasloužil o stát? A Proè?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel IV.
UNREAD_POSTNapsal: 08 led 2006 23:14 
Hlasoval jsem pro Karla IV. A to ne proto, že zvítìzil v anketì Nejvìtší èech, ale pro jeho nezpochybnitelné zásluhy o všestranný rozvoj èeského státu. Jeho vize o rozvoji státu byla založena na bohemocentrickém uspoøádání Svaté øíše øímské.
Vykonal mnoho znamenitých státnických èinù, jež s naplnìním této vize pøímo souvisely. Mezi nejvýznamnìjší patøí bezesporu založení pražského arcibiskupství a pražské univerzity. O úrovni a vìhlasu první støedoevropské univerzity svìdèí poèáteèní období univerzity. Na pražském vysokém uèení vznikly nejpøíznivìjší podmínky pro erudovanou a kritickou analýzu pøevratného díla anglického myslitele Johna Wyclifa. Ve vìdeckém a všem novým, moderním myšlenkám otevøeném prostøedí univerzity pùsobili všestrannì vzdìlaní odborníci evropského formátu. Nelze opominou ani jeho iniciativní pøínos pro stavitelské aktivity (Nové Mìsto, kamenný most pøes Vltavu, sv. Vít, ...).
V neposlední øadì to byla stabilita a relativnì pøíznivý hospodáøský vývoj v zemích Koruny a její územní rozšíøení. ...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Jiøí z Podìbrad
UNREAD_POSTNapsal: 09 led 2006 10:33 
Hned na druhé místo bych zaøadil Jiøího z Podìbrad. Dle mého názoru jednoznaènì patøí mezi nejpokrokovìjší panovníky na èeském trùnì. Byl i politikem s nadèasovými projekty, které ho vøadily mezi panovníky evropského a možná i svìtového formátu. Jeho první pokus o vytvoøení jakési spojenecké organizace køesťanských zemí tehdejšího svìta se nesmazatelnì zapsal do evropských dìjin. Pøedstavitelé svìtské moci nedocenili mezinárodní dosah této velkolepé myšlenky, natož aby ji uskuteènili, a pøedstavitelé moci církevní reprezentované øímskou kurií se jí ani nezabývali, jenom proto, že pocházela od „kacíøského“ krále. Text návrhu všeobecné mírové unie má 2 èásti a tvoøí vlastnì osnovu multilaterální mezinárodní smlouvy. Prvá èást je tvoøena úvodem s dùvody a cíly, které vedly ke zpracování projektu. Péèe o zachování míru a spoleèná obrana proti Turkùm si vyžaduje jednotnou mezinárodní organizaci, jejímiž èleny by se mohly stát v zásadì všechny køesťanské státy. V druhé èásti ve 23 èláncích jsou pak konkrétnì a nìkdy velmi podrobnì vysvìtleny rysy, zásady a organizaèní záležitosti navrhované mezinárodní ligy. Hlavními orgány mìly být stálý kongres se zákonodárnou pravomocí a mezinárodní soudní dvùr. Od pøedchozích podobných návrhù se projekt Jiøího z Podìbrad lišil pokrokovostí a detailním zpracováním, ale hlavnì byl spojen s rozsáhlou diplomatickou akcí, jejímž cílem bylo uvést zásady charty v život. Projekt svojí moderností, spoèívající v tom, že se jednalo o prvý pokus v dìjinách vytvoøit jakousi instituci ne nepodobnou Organizaci spojených národù, pøedbìhl dobu témìø o pìt století. Z dnešního pohledu nìco neuvìøitelného!


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Pøemysl I.
UNREAD_POSTNapsal: 10 led 2006 16:13 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Vyzdvihl bych Pøemysla Otakara I. Dokázal pøekonat období zmatkù pøi nastolování knížat, vmìšování se øímského krále. obratnou diplomacií dosáhl udìlení královského titulu od tøí nìmeckých králù. Možná královskou hodnost pøeceòuji, ale významnì to upevnilo jeho pozici ve státì. Byl nyní Bohem vyvolený a pomazaný, už to nebyl obaèejný èlovìk, který vládl zemi, jeho osboba dostávala sakrální rozmìr a církev hrála velkou roli ve vìdomí. Království nijak nerozšíøil, ale mír uvnitø myslim, velmi pøispìl k rozvoji mìst, øemesel a obchodu. Pøemysl je most mezi knížectvím zmatkù a vyspìlým královstvím 13. století. On podle mne položil základy pro expanzi Pøemysla (za jehož vlády a vlády jeho syna bylo království v lepším stavu) II. tím, že velmi stabilizoval sílu státu, jak vevnitø, tak navenek.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 led 2006 13:25 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Hlasování o nejlepšího panovníka? Zde se dá hovoøi jen o nejvìtích sympatiích, ale ne o pravé podstatì vìci. Každý panovník žil v jiné dobì, øešil jiné situace, navíc každý má jiné mìøítko, nìkdo kolik dokázal získat území, jak dokázal zabezpeèi mír a nebo na kolik proslavil náš stát, takže to je vìc zcela individuální.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 17 led 2006 15:22 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Je to takový Nejvìtší èech støedovìku. každý snad má svùj názor, každý preferuje nìco jiného (hospodáøský rozvoj, váleèné výboje, vìdecký pokrok...)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: (individuální) Hlasování
UNREAD_POSTNapsal: 17 led 2006 15:25 
Filip Svehla píše:
... takže to je vìc zcela individuální.

To nikdo nepopírá. A když budete hlasovat, tak právì tím prezentujete svoji individualitu. A na tom není nic špatného, že.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2006 11:32 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
V tom pøípadì hlasuji pro Karla IV., jeho vlastnosti byly celkovì vyvážené, dokázal skvìle ovládat politiku, ale nebál se ani pozvednout zbraò a podporoval i rozvoj, byť po jeho smrti nastal úpadek kterému zabránit nedokázal, pouze ho oddáli.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 dub 2006 12:07 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Filip Svehla píše:
V tom pøípadì hlasuji pro Karla IV., jeho vlastnosti byly celkovì vyvážené, dokázal skvìle ovládat politiku, ale nebál se ani pozvednout zbraò a podporoval i rozvoj, byť po jeho smrti nastal úpadek kterému zabránit nedokázal, pouze ho oddáli.

Ale období vlády Karla IV. je obdobím bez válek. Nejhùø bylo, když Ludvík Bavor chtìl zaútoèit na èechy v roce 1347, ale zemøel


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 dub 2006 17:22 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Ale období vlády Karla IV. je obdobím bez válek.

Já nemluvím jen o našem území, ale o celkové charakteristice Karla IV. a ten války vedl, zejména v Itálii.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 dub 2006 17:33 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Filip Svehla píše:
Ježek píše:
Ale období vlády Karla IV. je obdobím bez válek.

Já nemluvím jen o našem území, ale o celkové charakteristice Karla IV. a ten války vedl, zejména v Itálii.

Itálský konglomerát byl projekt Jana Lucemburského, Karel si tam získával první vladaøské zkušenosti a jeho tamìjší politika byla spíše obranná, vždyť byl teprv náctiletý


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel IV. a války
UNREAD_POSTNapsal: 08 dub 2006 19:28 
Karel IV. nebyl váleèník napø. typu Pøemysla Otakara II. Karel byl v prvé øadì fenomenální politik a diplomat, který se vyznal v evropské nejvyšší politice. Karel získával nové državy spíše diplomatickými aktivitami a sòatkovou politikou než vojenskými výboji. Mám na mysli pochopitelnì hlavnì období, kdy se po smrti svého otce ujal vlády.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 dub 2006 10:51 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Pøesnì tak. Jeho nezpochybnitelný význam je v tom, že i pøes výrazné zvýšení moci, bohatství a rozlohy státu dokázal pøedejít jakkýmkoli válkám.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 dub 2006 11:04 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Samozøejmì Karel byl v prvé øadì diplomat, o tom není sporu. To však nic nemìní na tom, že války vedl. Nìkolikrát upevòoval lucemburské državy v Itálii, zùèastnil se bitvy k Kresèaku a takto by se dalo pokraèobvat.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 dub 2006 14:47 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Nedalo, za jeho vlády neznám žádnou bitvu, ani válku, kterou by vedl. I Kresèak byl bitvou Jana Lucemburského, pomoc spojenci.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 dub 2006 16:46 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No, zaènu rovnou citací Alexeje Pludka z jeho knihy èeský král Karel:"Jistý stín vrhá na jeho charakter epizoda z boje uznání za øímského krále, v nìmž svou diplomatickou pružnost zneužil až k vìrolomnosti..."
Ale pozor! Nechci, aby zas došlo k omylu, já nechci tohoto panovníka odsuzovat (podobný pøípad jako zde již bylo husitství), pouze chci ukázat, že on a i jiní v dìjinách jsou zkreslováni a náš pohled na nì je èasto špatný. To ale urèitì neznamená, že chci panovníka, který se dostává do èela našeho národního podvìdomí nìjak "shazovat" a jeho jistì nemalé zásluhy zatracovat.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pøemysl I. také zvaný Otakar
UNREAD_POSTNapsal: 20 dub 2006 17:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Je nutné si uvìdomit, že Pøemysl sice vybudoval stabilní stát pod vládou své vìtve Pøemyslovcù, ale zároveò je tím samým èinem vinnen za pozdìjší vymøení Pøemyslovcù.
Pøemysl je asi nejúspìšnìjším králem, co se týèe nièení ostatních vìtví svého rodu. Poslední Sobìslavovec Václav umírá v exilu, Pøemyslùv bratr Vladislav Jindøich umírá bez syna jako nedìdièný markrabí moravský, Dìpoltici jsou vyhnáni do Slezska, kde za nìkolik desetiletí vymírají. Konèí údìlníci, Pøemyslovci už bez reálné moci na Moravì, pouze s nevýznamným titulem. Prvorozeného Vratislava nechá prohlásit za nelegitimního, další syn umírá ještì za jeho vlády, poslední Pøemysl je na devìt let markrabìtem. Pøemyslovci vládnou stabilnímu státu, mocnìjšímu a bohatšímu èeskému státu, než kdy pøedtím, ale balancují na hranì životnosti, neèekanou vraždou Václava III. vymírá hlavní linie, levoboèci Pøemysla II. se mohou stát maximálnì vládci Opavska, jiní nemanželstí nemohou ani to, vìtšinou konèí v církvi. Košatý strom usychá.
Souvisí úbytek Pøemyslovcù s zvýšením stability státu?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 kvě 2006 09:35 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 30 dub 2006 18:24
Příspěvky: 4
Bydliště: Roudnice nad Labem
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Podle mého názoru byl nejlepší panovník otec vlasti tedy Karel IV. Kdybych mìl vyjmenovat co všechno dobrého pro èechy udìlal tak bych psal ještì zítra touhle dobou. Jedinou chybou kterou za svùj život udìlal bylo že pøed svou smrtí rozdìlil svou øiši (nemyslím sv. øíši øímskou) mezi své syny.

_________________
DEUS CELUM REGNAT ET REGES TERRE
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 kvě 2006 21:15 
Myslím si že velmi dobrým panovníkem byl také Václav II, byl vìznìn akorát na Bezdìzu a potom rovnou šupky hupky do vlády a pøesto mnohého doáhl.


Nahoru
  
 
UNREAD_POSTNapsal: 20 čer 2006 15:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Karel je lidem obecnì hodnocen veskrze kladnì, jelikož každý vìdìl, že uskuteèòoval své ideály a z èeho se musel dostat, aby vùbec mohl vládnout. Nebyla mu cizí filosofie, vládl uvážlivì a navíc i jeho vlastnoruèní životopis vypovídá o èlovìku rozumném a pøedevším lidsky cítícím. Po obdobích bezpráví byl on tím, kdo neøád trestal. Také on byl evropským pojmem a skrze nìho bylo zdejší království v Evropì zvuèného jména. Mohl být èlovìk z nìèeho víc nadšen? Není divu, že legenda jeho jména se pøenesla vìky, souèasnì s památkami, které žily z jeho doby za nìj dál...
I já jsem volil Karla IV. jelikož král Šalamoun byl od nìho i našeho království nemálo vzdálen.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz