Fórum zájemců o historii
https://e-stredovek.cz/forum/

Historický kalendář
https://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=429
Stránka 1 z 6

Autor:  Ježek [ 29 srp 2007 11:44 ]
Předmět příspěvku:  Historický kalendář

Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:
http://www.e-stredovek.cz/histkal.php

Až bude naplnìn událostmi, tak ho rád pøidám na stránky jako nìjaký blok nìkde na vrchu stránek.
Problém je v tom (jen menší), že to jde pøidávat pouze pøes administraci.
Výhoda je v tom, že se to pøímo mùže provázat odkazy s èlánky a rejstøíkem.
Další je v tom, že s vzhledem je možno si pohrát - vyškrtnout další podrobnosti, když nebudou ...

Dìkuji panu Kosmákovi za poskytnutí tohoto pluginu.

Autor:  Viola [ 29 srp 2007 11:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Historický kalendáø

Ježek píše:
Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:

Parádní nápad!!! Jak to tam chceš teda dát? Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?

Autor:  Ježek [ 29 srp 2007 11:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Historický kalendáø

Viola píše:
Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?

Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...

Autor:  Dagmar [ 29 srp 2007 11:52 ]
Předmět příspěvku: 

Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?

Autor:  Ježek [ 29 srp 2007 11:56 ]
Předmět příspěvku: 

Dagmar píše:
Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?

Pøesnì tak, øeknìme že je to lepší seznam výroèí než ten, který je teï na hlavní stranì.
V souvislosti se støedovìkem. Období dlouhého støedovìku, významné historigrafické události a snad i nìjaká data tady ze stránek a fóra. (kronika stránek)

Autor:  acoma [ 29 srp 2007 13:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Historický kalendáø

Ježek píše:
Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...
Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:

Autor:  Ježek [ 29 srp 2007 14:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Historický kalendáø

acoma píše:
Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:

To byl naposledy Hašek, pak nìkoho ztøískal a neska ho nikdo nemá rád ...

Autor:  acoma [ 29 srp 2007 14:08 ]
Předmět příspěvku: 

seš velice schopný, když chceš... :lol: :lol: :lol:

Autor:  Ježek [ 30 srp 2007 19:55 ]
Předmět příspěvku: 

Dal jsem tam nìjaká data, co mi poslala døív Acoma ze záøí a øíjna, takže by to pomalu mohlo jít na stránky ...

Autor:  floriš [ 31 srp 2007 08:09 ]
Předmět příspěvku: 

takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil: Prosim pìknì, nešlo by to øadit podle dat, nikoli podle èasové diference, která je navíc ponìkud neviditelná? Ono se v tom kalendáøi pak líp hledá. :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 01 zář 2007 11:54 ]
Předmět příspěvku:  selekce(?)...

Chtìl bych se zeptat, podle jakých kritérií se do kalendáøe vybírají datumy. Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.

Pøedstava je zøejmì taková, že se bude postupnì doplòovat a doplòovat. Ale asi ne do nekoneèna, že... :?
A nebylo by jednodušší zaèít nejprve s datumy z èeských dìjin a teprve poté s...? Prostì zvolit nìjaký systém... :wink:

Autor:  Ježek [ 02 zář 2007 14:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: selekce(?)...

Jiøí Motyèka píše:
Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.

Mì tam tøeba chybí vražda jednoho knížete, smrt dalšího a nástup ještì dalšího, kus lestra z Bázlu, nejenom vražda zemánka z Nemanic.

Jak jsem øekl, co kdo pošle, to tam bude, myslim, že mohu dìlat relativnì užiteènìjší vìci, než vytahovat data do kalendáøe, který navíc není ještì veøejný ...
floriš píše:
takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:

Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.

Autor:  Viola [ 02 zář 2007 20:01 ]
Předmět příspěvku: 

Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .

Autor:  Ježek [ 02 zář 2007 20:24 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky. Ta výroèí by pokud možno mìla odkazovat na nìjaký èlánek nebo rejstøíkové heslo.

Viola píše:
A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
Samoøejmì s odkazy k vám.

Autor:  Jiří Motyčka [ 03 zář 2007 12:49 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Viola píše:
...Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky...
Urèitì, tím budeme originální :palec: , protože vìtšina serverù a (vyhledávacích) portálù tam má jen údaj, jaký je datum a kdo má dnes svátek...

Ježek píše:
Viola píše:
A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink:
Samoøejmì s odkazy k vám.
To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...

Autor:  Ježek [ 03 zář 2007 13:05 ]
Předmět příspěvku: 

Jiøí Motyèka píše:
To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...

Jasnì, takhle to je i u mne. Pro mne ten kalendáø není taková priorita, jako jiné vìci na stránkách.

Ten odkaz >>Další info, dám pryè, ve vìtšinì pøípadù to povede k èlánkùm a to chceme...

Autor:  acoma [ 04 zář 2007 14:11 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .

Souhlasim s Violou, a data muzeme shanet vsichni.:)

Autor:  Jakez [ 04 zář 2007 21:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: selekce(?)...

Ježek píše:
floriš píše:
takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:

Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.

Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.

Autor:  floriš [ 05 zář 2007 11:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: selekce(?)...

Jakez píše:
Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.
Asi ten výrok zní pøíliš pøíkøe... pokládám si otázku, èemu má kalendáø sloužit. Pokud má zobrazovat každý den pøi ranní kávì, jaké události že se budeme ve svých úvahách vìnovat, je denní výpis v poøádku. Pokud má tento kalendáø vytváøet soupis událostí od nejstarší k nejmladší s pøepoètem stáøí v letech, je to ganz in zeug. Osobnì bych však pøedpokládal úèinnost kalendáøe ve schopnosti avizovat v prùpìhu roku nástup jednotlivých jubileí. Proto bych fortifikoval øazení pøísnì od 1.1. do 31. 12. s upøednostnìním starší události v témže datu (napø. den sv. Rufa). Tak jak to teï je bez ladu a skladu po mìsících, mùže být +/- použitelné, když je dat 6-10. Jakmile jich bude 15-25, co chvíli nìkde nìco pøehlídneš a nad 40 položek se taková databáze pøehledností pøiblíží typickému ouøednickému kompu, na kterém klapsfrajle ukládá všechno do adresáøe Dokumenty. :roll:

Autor:  Jakez [ 05 zář 2007 16:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: selekce(?)...

Tak jestli tomu správnì rozumím, tak by se to ve výpisu mìlo øadit prioritnì podle dne a mìsíce a až pak podle roku. Pøíklad: 1.2.1415, 1.2.1560, 2.2.1120, 5.6.1095 atd. Jestli je to tak, není nic jednoduššího, staèí jen pøehodit podmínky øazení a to je velice jednoduchá úprava.

Stránka 1 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/