Středověk
Dnes je: 24. 04. 2018  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
08.04.2018: Pražský biskup
05.02.2017: Rodokmen
Po dlouhé době rodokmen: Páni z Pardubic

17.04.2016: Jakub Kon(e)ček z Prus
Nižší moravský šlechtic, v závěru života majitel zdouneckého panství
Poslední komentáře
 • Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je někde možné zjistit cokoli o rodu Brennerů, ze kterého vzeš . . . (Pražští biskupové a arcibiskupové)
 • Docela by bylo dobře doplnit arcibiskupy před Arnoštem z Pardubic. Arcibiskupství nebylo v Praze, al . . . (Pražští biskupové a arcibiskupové)
 • Je to docela dobré, včetně předmluvy s jakýmsi příběhem dle Widukinda. Jen mi chybí bilingva - latin . . . (Widukindova kronika v českém překladu)
 • Tady se jedná o to, zda bylo v Čechách užívané vlastní jméno s příponou -bor. U Kosmy je jmenován So . . . (Spor o původ Svaté Ludmily)
 • Soběbor a Soběslav jsou rozpory u Kosmase, v počtu bratrů svatého Vojtěcha. Je to podle mne právě pr . . . (Spor o původ Svaté Ludmily)
 • Sociální sítě a ostatní


  Lucemburkové

  * Karel IV. a kult franských světců. Прием макулатуры ц&

  Autor: Luboš Rokos . Vydáno dne 10. 07. 2016 (1675 přečtení)

  Karel IV. proslul v duchovním životě jako sběratel relikvií a propagátor kultů křesanských světců. Díky Karlovým cestám, velikosti jeho říše i rozlehlosti lucemburských držav probíhal živý přenos kultů mezi evropskými zeměmi. Do českých zemí se tak dostaly kulty franských světců. Kult největšího franského císaře Karla Velikého vyjadřoval Karlovy osobní zájmy, ale svatého Zikmunda prosadil Karel přímo mezi české patrony.

  POČÁTKY FRANSKÉHO KŘESANSTVÍ A SV. REMIGIUS

  Franský král a sjednotitel franské říše Chlodvík přijal na permanentní naléhání své ženy Clotildy křesanství. Mělo se tak stát po bitvě s Alamany u Tolbiaku r. 496, kdy modlitba k Bohu pomohla bitvu zvrátit. Chlodvíka pokřtil galorománský biskup Remigius, zvaný také jako apoštol Franků. Po Remigiovi se jmenuje město Remeš, mezi lety 816-1825 tisícileté korunovační místo francouzských králů. A dále nese jméno tohoto biskupa kostel sv. Remigia v pražských Čakovicích.1)

  Nynější kostelní stavba je novorománská a třetí v pořadí. První stavba tu stála od pol. 14. stol. Ostatky sv. Remigia se sem dostaly právě díky Karlovu sběratelství. Karel ostatky daroval nejprve svatovítské kapitule, ta je r. 1409 předala benediktinskému klášteru Na Slovanech na Novém Městě Pražském. Mniši vlastnili právě i čakovický kostel a ostatky přenesli do něho. Došlo tedy k přesvěcení kostela na nového patrona a jeho jméno tu zůstalo dodnes.

  Význam kultu sv. Remigia je v českých zemích minimální. Zasvěcení kostela je jediné nejen v Česku, ale v celém bývalém Rakousku-Uhersku, a tak je tento kult výjimečný spíše svou kuriózností, než svým významem.

  SVATÝ ZIKMUND

  Burgundský král

  Zikmund nebo-li Sigismund byl burgundským králem z 6. století. Burgundové byli germánský kmen, který v době stěhování národů překročil hranice tehdejší římské říše a po střetech s Římany a Huny byl usazen přibližně v oblasti dnešního Burgundska a Švýcarska; porážka z rukou Hunů byla literárně zpracována v Písni o Nibelunzích. Burgundové byli zemepisně uzavřeni horami a politicky silnějšími sousedy, nejprve Římany, pak Franky. Franské sousedství se stalo Burgundům osudným, i když věc není tak přímočará, jak se jeví.

  Sama Chlodvíkova manželka Clotilda byla Burgundka. K zásahu v Burgundsku vyzvala své syny, aby pomstili vraždu jejích rodičů. Frankové tedy vytáhli proti Gundobadovým synům Sigismundovi a Godomarovi. Alespoň tak to tvrdí franský kronikář Řehoř z Tours.

  Chlodvíkovi synové si po jeho smrti r. 511 rozdělili franskou říši na samostatná království a vedli samostatnou politiku. Jejich jména byla Chlotar, Childebert, Chlodomer a Theuderich. Chlodomer měl za ženu další Burgundku Guntheucu, což byla zřejmě příbuzná Sigismundova syna Sigericha, kterého dal Sigismund zabít z obav, že ho chce svrhnout z trůnu. Chlodomer by tak po odstranění Sigismunda měl dynastický nárok na trůn a také vystupoval jako nejagilnější vojevůdce ve fransko-burgundské válce.

  Král Theuderich měl za ženu další Sigismundovu dceru, což byl zřejmě zase důvod, proč se držel při válce stranou a válčil hodně neochotně.

  Válečné tažení r. 523 skončilo vítězstvím zbraní krále Chlodomera a zajmutím Sigismunda. Ač měl být jeho život ušetřen, Chlodomer nakázal Sigismunda i s jeho rodinou zavraždit a jejich těla byla vhozena do studny.

  Chlodomerovi akt vraždy nepřispěl na popularitě a dalšího roku umírá v léčce, "všemi opuštěn". Vdovu po Chlodomerovi, Burngundku Guntheucu, si vzal Chlotar a po úplné porážce Burgundů r. 533/34 (kterého se Theudebert opět nezúčastnil) se ujímá burgundského dědictví. Chlotarův syn dostal burgundské jméno Guntram a r. 561 při dalším dělení říše se ujímá Burgundska. Svého syna pojmenoval dalším burgundským jménem Gundobad. Franská politika vůči Burgundům se tedy vyznačovala jak uzurpátorstvím, dynastickými svazky a boji, tak i respektem k burgundskému dědictví.

  Respekt se týkal i Sigismunda. Když se místo jeho úmrtí stávalo cílem poutí, svolil Theudebertův syn Theuderich r. 535/36 s přenesením Sigismundových ostatků do kláštera sv. Mořice v Agaunu. Tento klášter Sigismund založil a chtěl tam podle legendy po své kapitulaci odejít. Zůstal tu tedy alespoň po své smrti a jeho ostatky mohly čekat, až si je tu najde Karel IV.

  Český patron

  Karel IV. se r. 1365 nechal korunovat arelatským králem. Jednalo se o jedno z hraničních území mezi Říší a Francií, kde probíhaly diplomatické boje obou velmocí. Karel pak pospíchal do kláštera v Agaunu, kde si vyžádal ostatky sv. Zikmunda.

  Mimo sběratelství relikvií mohl mít Karel ještě jeden důvod. Možná počítal s tím, že Burgundsko přenechá nakonec Francouzům, ale duchovní kvalitu země by přenechal Říši. Ostatky uložil ve Freisingu, místě spjatém se Štaufy, kteří si jakožto císařové Burgundsko také nárokovali.

  Roku 1368 se Karlovi narodil syn, kterého pojmenoval Zikmund. Bylo to na počest světce, jemuž se také připisovalo požehnání a pomoc při zplození potomka.

  Svatému Zikmundovi se přičítala ještě pomoc při Karlově uzdravení z náhlé nemoci r. 1371, kdy se i lékaři vzdali naděje. Karlova manželka Eliška slíbila, že provede pou z Karlštejna do Prahy a obětuje na hrobě sv. Zikmunda osm zlatých misek. Tak se stalo a císař nabyl sil.

  Svatý Zikmund byl ustanoven jako jeden z českých patronů. Všichni patroni Karlovy doby jsou vyobrazeni na mozaice Posledního soudu na věži svatovítské katedrály, jsou to sv. Ludmila, Václav, Vojtěch, Vít, Prokop a Zikmund.2) V panteonu českého národa ale Zikmund spíše chybí. Na pomníku svatého Václava na Václavském náměstí chybí Zikmund i Vít a jejich místo nahrazuje svatá (tehdy ještě blahoslavená) Anežka. Zásadní roli zřizovatelů v rozhodování hrála etnicita světců.

  Ještě t잚í to má s přijetím do českého povědomí Karlův syn Zikmund, který zůstává tou "liškou ryšavou" a je vnímán víc jako cizinec, který Čechy dobýval, než jako součást vlastních dějin.

  KAREL VELIKÝ

  Franská říše zůstávala zdrojem legitimity i kultury států západní Evropy. Ke Frankům se hlásili Francouzi, kteří na ně navazovali svým jménem (ale nikoli třeba jazykem). Svatá říše římská zase pocházela z Východofranské říše, její vládci se nechávali korunovat v Cáchách, kde míval falc a pak i hrob a Karel Veliký. 

   Právě toho využil císař Fridrich I. Barbarossa, když nechal r. 1165 vyzvednout Karlovy ostatky a položit na oltář, čímž měl být Karel Veliký svatořečen. Byla to podivné svatořečení, legitimizované vzdoropapežem, kterého prosadil vůči papeži ve Vatikánu právě Barbarossa. Kult Karla Velikého nedošel nějaké lidové zbožnosti, neprovázely ho legendy a zůstal hlavně záležitostí říšské elity.

  Úctu Karlovi Velikému projevoval jeho císařský nástupce Karel IV., zřejmě i kvůli společnému jménu. Karel Veliký nechal postavit v Cáchách baziliku, ke které Karel IV. přistavěl gotický chór. V kostele nechal zřídit kapli sv. Václava s českým kaplanem pro případné české poutníky. Karel IV. chrámu věnoval relikviářovou bustu Karla Velikého a pár ostatků si zase odvezl. V Praze totiž nechal vybudovat kostel zasvěcený Karlu Velikému.

  Kostel dosud stojí na místě zvaném Karlov, původně k němu patřil i augustiniánský klášter.3) Půdorys kostela kopíruje ten cášský, jedná se tedy oktagon, osmiúhelník. Cásšká bazilika je zasvěcená Panně Marii, pražský kostel Karlovi Velikému a Nanebevzetí Panny Marie. Další takový, oktogonální a zasvěcený Narození Panny Marie, mělo na Slovensku do barokní přestavby Nové Mesto nad Váhom. Na oktagon ho nechal přestavět Ctibor ze Všebořic, přítel Zikmunda Lucemburského, který vládl dnešnímu Slovensku z titulu uherského krále.

  Část pražských mnichů poslal Karel IV. jako základ dalšího kláštera v říšském Ingelheimu, který byl považován za rodiště Karla Velikého. Čechy a říše byly přes kult Karla Velikého takto vzájemně propojeny.

  Poznámky:
  1) hrady.cz
  2) obrázek
  3) hrady.cz

  Hlavní literatura:
  Drška, Václav: Dějiny Burgundska. Veduta, České Budějovice 2011.
  Kuthan, Jiří; Royt, Jan: Karel IV., Císař a český král – vizionář a zakladatel. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016.

  Zdroj obrázků: Wikimedia Commons
  Узнайте стоимость приема макулатуры прием макулатуры цена за 1 кг - сохраняйте наши красивые леса.
  Макулату́ра (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отходы производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего использования в качестве волокнистого сырья. Вместо термина макулатура в литературе используют как синонимы термины Ťвторичное волокноť или Ťвторичное сырьеť (в контексте). Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги (писчей, типографской и туалетной бумаги), тарного и упаковочного картона, а также кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Использование макулатуры существенно экономит древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины или 100 кг макулатуры спасают 1 дерево[источник не указан 2301 день]) и позволяет уменьшить вырубку лесов. Макулатура может быть переработана не более чем 5-7 раз прежде чем её волокна станут короткими и непригодными для изготовления бумаги. Подавляющая часть макулатуры заготавливается из легкодоступных компактных источников: промышленных, торговых и административных предприятий и учреждений. Организуется сбор её у населения. Для стимулирования сбора макулатуры в настоящее время используется следующая технология: специализированные предприятия приобретают за деньги небольшие партии макулатуры у сборщиков, а затем продают крупные партии макулатуры бумажным фабрикам. Современная система сбора и переработки макулатуры предусматривает оснащение мест концентрации макулатуры специальным оборудованием. Однако в СССР, начиная с 1960-х гг., существовала иная система сбора макулатуры. Во-первых, к сбору макулатуры привлекались учащиеся школ. Для каждой школы была установлена годовая норма сбора макулатуры. Во-вторых, для стимулирования сбора макулатуры гражданами производился обмен собранной ими макулатуры на так называемые дефицитные, то есть отсутствующие в свободной продаже товары, прежде всего книги. В СССР существовала сеть приёмных пунктов-магазинов ŤСтимулť, граждане сдавали макулатуру и тряпки. После единовременной сдачи 10 кг макулатуры выдавался талон для приобретения дефицитной книги. Однако купить книгу можно было только после сдачи 20 кг макулатуры за один том. При последующей сдаче дополнительных килограммов на талон наклеивали марки. Если художественная книга шла в двух томах — то нужно было сдать 40 кг макулатуры. Некоторые вещи можно было купить только после сдачи определённого количества килограммов тряпок, например, магнитофонную кассету, кубик Рубика. Макулатура составляет по весу примерно 40 % всех твёрдых отходов. На 2004 год уровень сбора макулатуры в России составил 12 %, в мире - 49 %, в США - 50 %, в Европе - 59,4 %. Самый высокий уровень сбора макулатуры был в Германии и составил 73,6 %. По данным на начало 2008 года Европа по-прежнему остаётся мировым лидером по сбору макулатуры с уровнем в 64,5 %. По данным The European Recovered Paper Council (ERPC)[1] уровень сбора макулатуры в Европе в 2015 году достиг отметки в 71,5 %.

  Celý článek | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Záložky:
  Informační e-mailVytisknout článek

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Duben  >>
  PoÚtStČtSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha