ernot herci ve hrch o stedovku

Autor: Lubo Rokos <(at)>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 18. 11. 2018

Historick vda je pomrn stlm oborem se stabilnm okruhem tmat si stabilnm okruhem metod bdn. Obas se do n ale promtaj aktuln spoleensk jevy, co se d brt jako ohroen, nebo jako vzva, nebo jako obohacen. Ze zpadnho svta tak promlouv levicov/liberln proud zamen na ochranu menin veho druhu.

V eskm prosted se tak dokala kritiky potaov hra Kingdom Come: Deliverance. Autor hry Dan Vvra byl podroben kritice mimo jin za to, e do prosted eskho stedovku nedosadil ernosk postavy. Nkte lid v tom hledaj projev rasismu.1)
Autorova sympatie k rasismu mla bt dle vyjdena tm, e nosil triko metalov kapely Burzum, kter v prbhu sv innosti inklinuje vce i mn k neonacismu.2) To je vc, kterou nechvm na okomentovn jemu samotnmu. J osobn bych takov triko na sebe nevzal. Stejn tak je mi ciz autorv styl diskuse, kde svho oponenta Ameriana znevauje tm, e rozum evropskm djinm urit lpe ne rodil Evropan.3)
Obsazovn ernoch do rol do potaovch nebo filmovch her je otzka samostatn a nen zdaleka nov. Nkolikrt byl filmov zpracovn anglosask epos Beowulf, jeho rukopis pochz asi z 10. stolet. Filmov adaptace z r. 1999 (pojat, uznvm, vce jako fantasy ve stylu Barbara Conana) obsazuje do jedn z dleitch rol ernocha, kter dokonce nos brle.4) Jak s tm me naloit historick vda, to je vzva.

Metoda empatie

Duan Tetk jako specialista na esk ran stedovk si v rmci svho studia opsal latinsky celou Kosmovu kroniku. Chtl se tm vctit do pocit a mylenek tohoto eskho kronike, aby lpe pochopil jeho osobu a dlo. Tetk to teoreticky zdvodoval jako soust sv metody bdn, kdy se historik m oprostit od souasnho svta, vnoit se takto do svta minulho, tam v rmci monost pochopit, jak svt fungoval oima tehdejch lid, a pak tyto poznatky vtlit do dnench slov pro dnenho tene.
Populrn zpracovn djin v podob film nebo literatury se chov leckdy naopak. Momentln spoleensk motivy se dvaj do minulosti, jako kdyby tam u tehdy patily. ena se me hdat s manelem o sv prva, stedovk kac se me hdat o svobodu vyznn atd.
Klasikou u je vkldn nacionlnch motiv. I v lehk komedii Noc na Karltejn mus Karel IV. prohlaovat, jak dv svou vldcovskou pze stejnou mrou echm i Nmcm (zatmco v Nmecku je charakterizovn jako vldce, kter ze svho praskho sdla neeil sk zleitosti tolik, co jin csaov). Nmeck lechtic tpn Bavorsk v podob Miloe Kopeckho zase mus vystupovat jako pletich.
Ale zatmco v ppad nacionalismu si autoi upmn mysl, e minulost nesla stejn nacionln konflikty jako dnes, tak obsazovn ernoskch herc do eskch nebo anglosaskch stedovkch djin peci jenom bije do o.

Pravda a jej msto

Zmnn metoda empatie zabruuje do psychologie a u n lze v tto polemice setrvat. Duevn ivot lovka se odehrv v citu, rozumu a vli (mimo dalho, teba lska se d charakterizovat jako kombinace a harmonizace uvedenho). V duevnm ivot pak me lovk podle pirozench oblast smovat citem ke krse, rozumem ku pravd, vl k dobru.
Kde se zanou tyto oblasti msit, vyvstv nesoulad. Obtn se rozumem vysvtluje umn. V poadu Historie.cs lze pedvst ivot teba K. H. Mchy, ale pi rozboru jeho dla z st historik nastupuj frze. Naopak pi pochopen rovnice atomovho tpen si nelze vystait s pocitem, e je krsn (i kdy jsou fyzici, kterm se skuten lb). Oblast vle se projevuje u politik, kdeto voli se ideln rozhoduje rozumov podle stranickch program. V realit se ale hodn voli orientuje citov podle toho, s jakm roztomilm zvtkem se nech politik fotit.
Obsazovn ernoch do stedovkch kulis vnmm jako podobn nesoulad. Mme tu njakou vli (pedpokldejme, e dobrou), kter chce prosazovat rovnoprvnost ras. Jene tato oblast vle se prosazuje jaksi neoprvnn i do oblasti rozumovho hledn pravdy, kam v tu chvli nepat.5) Vznik z toho paskvil, kter prosazuje, e ernoi ili i v dob a zem, kdy neili.6) nebo mon i paskvil, kter sice uznv, e ernoi v njak dob a zem t nemohli, ale podle kvt na rovnoprvn obsazovn ernoskch herc do film tu bt obsazeni mus...
Levicov/liberln proud bv nkdy nazvn jako progresivistick, od slova vvoj. Je mon, e jde skuten s vvojem i e mu pat budoucnost. A tam bych zase vidl jeho ideln pole psobnosti proti futuristickm filmm jako Matrix, kde je hlavn hrdina menec a jeho guru je ernoch, nelze v tomto ohledu namtat nic. Ale zkouet zakldat njak nov svt i na nepravdch by ho destabilizovalo od zatku, spolen s odhalenou l by mohla spadnout cel pracn budovan konstrukce i se vm krsnm a dobrm.
Pokud jsme u rovnoprvnosti, tak rovn postaven si zasluhuje vedle vle prv pravda. M velkou hodnotu, Hus za n byl odhodln zemt, Masaryk ji dal na prezidentskou standartu (tam je heslo "Pravda vtz" dodnes, chyblo jen v dob Protektortu). Dnes a pravda psob jako majk svtla ve smrti vech fake news a konspiranch halucinac nebo opakovanch tendenc znetvoovat historii v ten i onen prospch.

Poznmky:
1) Vzva k bojkotu Kingdom Come
2) Jednolenn hudebn tleso vede Nor Varg Vickernes, kter ve svm mladickm zpalu sepsal dlo s nzvem Vargsmal (Vargova e), viz odkaz V pedmluv z listopadu 1999 se vyznv: "Mj norsk nacionalismus perostl v pangermnsk nacionalismus (pangermanismus) a dokonce v panevropsk nacionalismus (v rasovm smyslu)."
Z toho vyjmm: "Modr oi jsou oi barvy vnosti a nebe. Moe je modr, mnoh krsn kvty jsou modr. Co jsou hnd oi? Hnd je barva hnoje!" (kap. 29)
Krajn postoje, minimln antisemitsk, zastv Varg dodnes.
3) Vvrv dialog s Amerianem viz odkaz
4) Beowulf na SFD ernosk herec se jmenuje Charles Robinson, vystupuje tu jako zbroj.
5) To nen mnno tak, e by rovnoprvnost ras byla njak le a nepravda. No v dnen dob je lpe se takto krt hned od zatku.
6) Nebo mon i paskvil, kter sice uznv, e ernoi v njak dob a zem t nemohli, ale podle kvt na rovnoprvn obsazovn ernoskch herc do film tu bt obsazeni mus... Co by bylo z hlediska nakldn s pravdou jet hor.