Kosmv esk Achilles Betislav I.

Autor: Tom Mller <(at)>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 13. 11. 2016

Kdo jsou Kosmovi hrdinov ? Je mon jednoznan definovat mnoinu oblbenc praskho dkana? M tato skupina jednoznan kritria nebo sten podlh nahodilostem, dobovm kontextm i pisatelovm nladm. Meme na ppadu jednotlivce demonstrovat Kosmova idelnho hrdinu, tedy krle, vldce, biskupa etc.? Na nkter ztchto otzek se pokusm sten odpovdt.

Kosmova latinsky psan Chronica Boemorum je poprv dlem, kter meme nazvat djepiseckm vpravm slova smyslu. Zachycuje poprv zmrn djiny obyvatel esk zem od nejstarch mtickch dob a po autorovu souasnost. Ta je ostatn tak sporn, alespo jej st, tkajc se autorova narozen. Ve tet knize, vkapitole 59 si autor povzdechne a nazve se osmdestiletm starcem, a je zejm, e meme rok jeho narozen datovat do obdob 1045 1060. Datum mrt znme pesnji, skonal 21. jna 1125. Kosmas pravdpodobn pochzel zvrstvy, zejm nepli poetn, domcch intelektul, kte se pohybovali vblzkosti svatovtsk kapituly. Takt meme konstatovat, e jeho studia (vy nebo pokraujc) na katedrln kole v Lutychu mu pinesla vynikajc rozhled. Ostatn sten se Kosmas o absolvovanm triviu na tto kole zmiuje vkapitole 59 tet knihy. Navc se Kosmas vslovn ve svch vzpomnkch na lutysk astn asy vslovn vnuje pamtce mistra Franka. Je pozoruhodn, e u od 10. stolet existovaly mezi Prahou a Lutychem iv kulturn styky. Od as biskupa Notkera, ptele druhho praskho biskupa Vojtcha, byl v lutysk dieczi pstovn svatovojtsk kult. V tomto smru uinil nedvno pozoruhodn objev nmeck medievista Johannes Fried: prvn legenda o sv. Vojtchovi, obecn pipisovan autorstv aventinskho opata Jana Canaparia, ve skutenosti asi vzela z okol zmnnho Notkera. V letech 10081016 vyuoval na prask katedrln kole mistr Hubald, Notkerv k a kanovnk lutysk kapituly. V echch byl zase znm kult sv. Lamberta. Od Kosmy vme, e velkm ctitelem lutyskho patrona byl prask biskup Heman. A samotnmu Kosmovi poslouil ivot Lambertv (Vita Lamberti), napsan v 10. stolet lutyskm biskupem tpnem, jako stylistick vzor pro nkter pase kroniky. Je tak pravdpodobn, e nkdo z trojice znmch Kosmovch ten (ptel) byl pedtm jeho lutyskm spolukem. Nkdej partnersk msto, lec na zpadnm okraji msk e, symbolizuje dnes vzvu pro badatele jako potenciln zdroj novch zjitn o Kosmovi, takto pslunku obce lutyskch vzdlanc a litert.

Pokud vak shrneme Kosmova lutysk lta vetn let pravdpodobn strvench ina jinch kolch (kole) ve Francch, nejsme si jisti, kdy skonila. Na pevnou pdu datovn se dostvme zvrem roku 1091, kdy je Kosmas ptomen vdoprovodu praskho biskupa Kosmy aolomouckho biskupa Ondeje do Mantovy. Vprbhu let se oenil, i il sdrukou vpevnm svazku, byl otcem syna Jindicha aeknme astn lta zakonuje a smrt druky Boetchy 23. ledna 1117. Onkolik mlo let i msc pozdji pebr ad dkana svatovtsk kapituly po svm pteli Gervasiovi.

Kosmas svoje dlo pojal sttotvorn, zeteln sleduje vprvn ad linii pemyslovskho vldnoucho rodu a souasn prioritn poukazuje na vznam latinskho ritu pi bohoslubch. Nkter vldce vyzdvihuje, jin doslova zatracuje. Jednm zjeho, jednoznan kladn pojatch, hrdin je postava Betislava I. Na nkolika pkladech se budu snait ukzat, jakm zpsobem Kosmas mnohdy elov pracuje sinformacemi tak, aby jednak udrel spd djov linie v nastolenm djovm rytmu a souasn nkter informace vynech.

Roku 1025 zemel Boleslav Chrabr ajeho nstupcem se stal Mek II. Lambert, stejn jako jeho otec schopn politik avlenk. Ke korunovaci Mka dolo, stejn jako ujeho otce, bez souhlasu csae, co bylo mono povaovat uzurpaci trnu aurku csaskho majesttu. Vsledkem je, e e Boleslava Chrabrho se zan hroutit. esk stt mezitm pomalu pekonv desetilet trvajc krizov stav. Dky tomu, e csa je zamstnvn situac vItlii, Burgundsku ivnmeckch oblastech e asoused eskho panovnka nezasahuj do vnitn politiky sttu, me Oldich upevnit sv postaven vechch asouasn zauuje svho jedinho syna do systmu sprvy sttu. Betislav se prakticky zauuje do panovnick role na Morav a snad vroce 1021 se en sJuditou Babenberskou, kterou si unesl zrodinnho kltera Babenberk ve Schweinfurtu. Dobr vztahy mezi Pemyslovci a Babenberky mly bt stvrzeny satkem, o kterm se nejspe jednalo kolem roku 1020. Markrab vchodn marky Vojtch tou dobou neml dceru ve vhodnm vku, a tak v vahu pichzela jeho nete Jitka. Syn eskho kne Oldicha Betislav byl ovem nemanelskho pvodu, co pli nenapomhalo vyhldkm na satek s urozenou Jitkou. Betislav problm vyeil sm, kdy ji zejm v roce 1021 unesl z rodinnho kltera. Vojtch a zejm i Jitka o pipravovanm nosu vdli, protoe Betislav ani nebyl za svj tehdy tk zloin potrestn.

Aco otchto udlostech soud Kosmas? Mezitm Betislav, syn knete, peel zdtskho vku vjinosk akrel od ctnosti ke ctnosti. Ml nad jin zdar vsvm ponn, ztepil tlo, krsnou postavu, velikou slu amoudrost, vnetst statenost, ve tst rozumnou mrnost. Aokousek dle se doteme, jak krsn byla Jitka akterak ji jej rodie umstili do kltera, co bylo pro ni velmi dobr. Betislav j ovem vpodstat nemohl odolat. Betislav, nejkrsnj zjinoch apeudatn hrdina, se zmnohch vyprvn doslechl oneobyejn krse, ulechtilosti aurozenm pvodu een dvky... Mysl jinochova, vzncen ohnm Venuinm, ve, jako kdy ohni sl Etna. Ajasnm hlasem sm na sebe zvol: Bu mi bude dlem vten satek, anebo upadnu ve vn posmch. Kronik neopomene jedinou pleitost pohant vrmci monost Nmce auin to se zadostiuinnm ivtto souvislosti: ...Nebo uvaoval ope, je je Nmcm vrozena, aotom, jak vdy snadutou domlivost shlej na Slovany ana jejich jazyk. Souasn slenm udatnosti Betislavovy, dostv se nm t barvitho len krutch skutk spojench snosem Jitky zkltera. Domnvm se, e Kosmas opedem dohodnutm nosu vdl nebo alespo tuil, e vc byla dohodnuta apesto ml, aby nesnil Betislavovu odvahu (krlovsk ctnost) atakt, aby nezmneil trpkost porky, kterou vtto souvislosti Nmci vKosmovch och utrpli. Po tomto spchu ili Betislav aJitka vOlomouci, kde se narodil vroce 1031 jejich prvorozen syn Spytihnv. Na konci dvactch let 11. stolet se pozornost Konrda II. obrac opt vchodnm smrem, jeho clem je pedevm zruen dsledk budynskho mru asamozejm tak omezen pli okat proklamovan suverenity polskho krle. Mek II. se vyprav, tlaen poadavky polskch velmo, na jae 1028 do Luice. Na to Konrd odpov vpdem vlt 1029, pokus vak nebyl pli spn. Mek, podncen pedchozm spchem, podnik na potku roku 1030 vpd do Saska azpusto zem a kece Sle. Odvetn vprava se nakonec obrac od Polska smrem do Uher, skon takt nespchem csae aoba akti (csa iuhersk krl tpn) daj pednost jednn. Uhersk krl zskv pi tchto jednnch zejm rozshl zem bavorsk vchodn marky. esk kne Oldich se na tchto akcch pmo nepodlel.Tmto smrem se vak zjevn ctil pokozen Betislav, protoe tpnovy Uhry nyn ohroovaly jin hranici moravskho zem. Pinese to vpd do Uher vlt roku 1031, Betislavovo vojsko postupuje po levm behu Dunaje a poplen zemi a kOstihomi. Zde Kosmas tyto udlosti popisuje stdm, jazykem analisty: Toho roku kne Betislav zpsobil Uhrm velkou porku apoplenil jejich zem a khradu Ostihomi. Pravdou vak je, e tyto udlosti klade myln do roku 1030, avak souasn popisuje vdal vt odchod ptho praskho biskupa ztohoto svta, co je vak datovno sprvn. Kosmas zcela opomj fakt, e vtto dob se zhorily vztahy csae Konrda II. aeskho knete Oldicha. Astejn ignoruje monost, e pinou byl zejm nejen rst esk suverenity avlivu, ale tak esk politika vUhrch, kter zmnn rst suverenity jen dokldala. Vsledkem je Konrdovo pozvn eskho vladae do Merseburku kde se mla esk ipolsk otzka eit, na co Oldich nereagoval. Csa tedy proti nmu vyle vojsko veden tehdy patnctiletm Jindichem aten eskho knete poraz, nezbude mu tedy ne se dostavit na snm do Werben. Oldich zejm nen ochoten se podrobit podmnkm, kter jsou mu kladeny atak je za zrdn jednn sesazen aodsouzen do vyhnanstv, vldu pebr Betislav. Ten je ovem Konrdovi nepohodln stejn jako Oldich, vyle tedy proti nmu vojsko, vprava vak nem douc spch. Csa se pokus rozdlit vldu vechch (stejn jako se oto pedtm pokusil vPolsku) atm Betislava oslabit. Dsledkem tohoto rozhodnut je udlen milosti Oldichovi oVelikonocch 1034 amonost navrtit se do ech jako spoluvlada svho bratra Jaromra. Jaromr se vrtil po Oldichovi do ech, Oldich jej dal vak oslepit ainternovat vknecm dvorci vLys nad Labem, Betislav zobavy ped otcem uprchl. Na svtek sv. muednice Theodory, vsobotu 9. listopadu 1034, bhem stolovn nhle kne Oldich opustil krlovstv zemsk akrlovstv nebesk zskal. Jaromr jet pronese nad bratrem pohebn smuten e, uvede synovce Betislava ped velmoe adosad jej se souhlasem vech na knec stolec, vrahovi vak ji neunikne akrtce na to (4. listopadu 1035) je zpopudu Vrovc zavradn.

Betislav nastupuje na trn ve velmi pzniv situaci. Je jedinm dosplm vldy schopnm Pemyslovcem, zkuenm vlenkem apolitikem. Manelstv mu zajistilo nejen pbuzensk vztahy vi, ale tak ddice. Tm se nemohl chlubit ani polsk stt (po smrti Mka II - 1034 - se zmtal vnepokojch), ani uhersk krl (zemel 1038) bez ddic. Navc csae Konrda zamstnvaly zleitosti burgundsk aitalsk, vchodn otzky zstanou a do csaovi smrti (1039) mimo okruh jeho zjm. Jet pod Betislava opodporu ve vprav proti Luticm, stane se tak na prvnm sjezdu, kde je nov esk kne ptomen aten dohodnut zvazek spln, astn se vpravy tho roku. Betislavovy osobn ambice se vak upnaj pedevm smrem do Polska. Nejen, e vid e Polsko se rozpadlo na dly veden mstnmi velmoi, ale souasn tak usiluje oposlen vlastnho vlivu. Slibuje si toti od polsk vpravy zisk koisti asnad ji tak pot nebo douf ve vyzdvien ostatk sv. Vojtcha. To by toti mohlo vst kzisku samostatnho arcibiskupskho stolce atm ivzniku samostatnho eskho krlovstv. Strhl by tm na sebe lohu prvnho vldce stedovchodn Evropy ana vchod od Krunch hor by byl nejvlivnjm spojencem mskho csae. Kosmas to vid obdobn: Kdy tedy kne Betislav ji upevnil svoji moc na otcovskm stolci, nsledoval stopy svch pedk skutky milmi Bohu ilidem, ajet je pekonal souvislou v ctnost. Ajako slunce ve sv sle zastiuje aoslabuje silnm leskem svm svtlo hvzd amsce, tak nov Achilles, nov Tdeovec, Betislav, novmi triumfy umenuje azatemuje hrdinstv anejskvlej vtzstv svch dd. Zde opt Kosmas siln idealizuje svho favorita. Na podzim roku 1038 nebo zatkem roku 1039 se Betislav odhodlal asvolal vojsko na vpravu. Kdo se nedostav, tomu hroz ibenice. Navc Kosmas vnsledujcch dcch zmiuje vradn akrut krveprolit vpolsk zemi, kter nen hodno nejctnostnjho zctnostnch. Kosmas dr ideu sttu asilnho panovnka izde, ato za kadou cenu. et bojovnci vele sBetislavem vstoup do msta, do katedrln baziliky Panny Marie, kde byly uloeny ostatky sv. Vojtcha. Chtli se jich neprodlen zmocnit, ale na varovn biskupa ebe ( a po dajnm zbaven smysl na ti hodiny) jali se postit amodlit po ti dny, aby byli hodni ostatky vyzvednout. Zdar cel akce ml tedy podpoit nejen pst, ale hlavn pijet poadavk prosazovanch kdysi Vojtchem, kvli jejich neplnn ze strany ech kdysi biskup Vojtch svj nrod opustil. Zkazatelny chrmu vyhlsil Betislav sv Dekrety, znm t jako Hnzdensk statuta. Tyto dekrety byly nameny pedevm proti zbytkm pohanstv, proti vem nepravostem, jak tvrd Kosmas : ..je se protiv Bohu, pro ty se svat Vojtch rozmrzel ans, sv oveky, opustil aradji el uit ciz nrody. e to ji vce init nebudeme, stvrzujeme psahou na nai ina vai vru. Zde se Kosmas dopout pravdpodobn zbon li, pomj zcela poadavky smovan na velmoe, vysok crkevn hodnoste aknete apracuje pouze sustanovenmi, kter se tkaj prostho obyvatelstva. Statuta vslovn zakazuj mnohoenstv, ustanoven ouzavrn anerozluitelnosti manelstv, otrestn hrdelnch zloin, zkaz provozovn krem, zkaz konn trh, zkaz prce vnedli asvtcch azkaz pohbvn mimo hbitov. Vojtchv poadavek zkazu prodeje kesanskch otrok azajatc, tkajc se pedevm knete ajeho druiny nen pro esk politick elity tohoto obdob straviteln. Souasn tak zkaz manelstv klerik, ili ustanoven tkajc se tak privilegovan vrstvy spolenosti, nebyl jet dlouho vechch respektovn. Meme to shrnout tm zpsobem, e Betislav se chov sice sttnicky, ale souasn tak elov aKosmas nad tm pive i obas pln zave ob oi, je-li mono alespo sten iny vladae ospravedlnit njakm vym zmrem. Jsou li nkter vladaova rozhodnut pli kontroverzn, Kosmas je prost vynech.

Zvrem bych chtl dodat, e Betislav, jakkoli schopn kne, zejm vtomto ohledu podcenil situaci vi azejmna osobu na csaskm trnu. Svoj odvnou akc si sliboval omezen vlivu e na situaci veskm krlovstv skrze monost poven praskho biskupstv na arcibiskupstv. Slavnostn penesen ostatk sv. Vojtcha, projevy okzal cty kVojtchov tradici apijet kdysi Vojtchovch poadavk, to ve mly bt argumenty kjednn opoven praskho biskupstv, tedy ozzen samostatn crkevn provincie vechch. Betislav okamit po nvratu zPolska vysl poselstv se dost do ma. Ve vak dopadlo jinak. Po mnoha prosbch, omluvch avyjden ltosti esk kne nen sesazen, pape vzal vvahu nevdomost i dobr mysl auloil kneti postavit dstojn chrm, kter nakonec mohl 19. kvtna 1046 biskup eb vysvtit. Jindich III. vak tolik pochopen neml achpal tok na Polsko jako poruen sk suverenity. Kosmas vak nadle svho knete vyzdvihuje, vzvru jeho ivota jej bezvhradn opvuje: ..vzletl mu knebesm duch, kdy opustil tlesn dy, dne 10. msce ledna, izaznl velik pl hned potom nad touto smrt. Ciceronova vmluvnost by se octla vkoncch dve, ne by vyloila postupn vechny jeho zsluhy, jak byl tento kne Betislav rozumn ajak ml bystr sudek vboskch zkonech ipi svtskch soudech nebo jak tde rozdval almuny ajak milostiv podporoval svou pzn kostely i vdovy. Inu, vlada dle Kosmova gusta.

Pouit prameny a literatura:
Bernard z Clairvaux: O stupnch pokory a pchy. Chvly panensk Matky. Praha, 1999.
Henryk Lowmiaski.: Poczatki Polski. Zdziejw Slowia w I. tysjacleciu n. e. IV VI. Warszawa, 1970, 1973, 1985.
Libor Jan, Zdenk Draho: Osobnosti moravskch djin (1). Brno, 2006
Kosmas: Kronika ech. Praha, 2011.