Bitva u Mailberku (12.5. 1082)

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 19. 08. 2012

Jeden z mlo znmch stet ranho stedovku probhl mezi eskm knetem (pozdji krlem) Vratislavem II. a rakouskm markrabtem Leopoldem II. ...

Leopold II. zaal svoji vldu v Rakousku v sloit dob. V Sasku zaalo povstn mstnch, v bojch s nimi umr Leopoldv otec Arnot. Mnohem sloitj politickou zkoukou byl prv zanajc boj o investituru mezi svtskm csastvm a reformnm papestvm. Jednou z vznamnch osob reformn crkve byl pasovsk biskup Altmann, kter od roku 1076 zce spolupracuje s skou oposici, po volb protikrle Rudolfa ji mu je jasn, e splil za sebou vechny mosty a e se neme vrtit zptky do Pasova ke svm ovekm (pasovsk biskupstv obsadili krlovi vrn Eppensteinov). M tedy na dvr mladho Babenberka. Pod vlivem tohoto klerika v roce 1081 markrab svolal shromdn do Tullnu, kde se jasn pihlsil k tboru novho protikrle Hemana ze Salmu. Podle ivotopisu pasovskho biskupa byl Leopold csaem oznaen za zrdce a jeho majetky byly penechny eskmu kneti Vratislavovi.

esk kronik Kosmas l piiny stetu zcela jinak. Na hranicch Moravy a Rakouska zl lid koistili stle v noci u obojho lidu, navzjem na lup vyjdjce, dobytek kradouce a vsi hubce. Situaci se snail eit znojemsk dlnk Konrd: astokrt vzkazoval po poslech markrabti, aby potlail takov vpady, ale kdy on v nadut pe pohrdal jeho slyvy, obrtil se s prosbou k bratru Vratislavovi, daje si jeho pomoci proti zpupnosti Nmc rakouskch.

Podle eskho kronike, Leopold, v oekvn nadchzejcho stetu kzal, aby se vichni, od paska svin do paska vol ozbrojili kdejakm elezem, od noku do bodce, a pipravili se do boje. U tto informace se zastavme, nemus bt zcela pravdiv, jej smysl me bt symbolick. Kosmas me naznaovat, e rakousk markrab shromdil obrovsk vojsko a tm pdem zveliovat vojenskou zdatnost eskho vojska v ppad spchu. Druh vklad vty si me s tm prvnm protieit kronik tm k, e rakousk vojsko bylo nzk, nelechetn, tedy i nekvalitn a odsouzen k porce.

Vratislav shromdil poetn vojsko, krom bojovnk z ech i obou st Moravy, podle Kosmy ml za old najmout bojovnky ezenskho biskupa (ten stl na stran Jindicha IV; ili lze uvaovat i o politickch motivech asti Bavor. To potvrzuje i sk letopisec: Ten kne byl z rodu ukrutnk; sebral kolem sebe Slovany a Bavory, aby neptelsky napadl zemi Altmannovu a Leopoldovu a zniil v n ve ohnm a meem.

Markrab, kter ekal tok eskho vojska: ji pedem seadil sv vojsko na zpsob devnho klnu a poslil jejich mysli, promluvil k nim ... Kosmas o pr dk po patetickm (a fiktivnm) proslovu babenberskho vldce pe: ale tok ech zkrtil jeho slova. Nebo kne Vratislav vida, e se neptel nehbe z msta, kzal nejprve Nmcm (tj. vojkm eeskho biskupa), by na prav kdlo se vrhli a postavil sv brat, Konrda a Otu, aby bojovali na levm kdle. Sm pak stoje v samm ele boje, , kzal svmu vojsku sesednouti k kon a v pm utkn bojovat s protivnky.

Rakousk pramen k tmu: Tmto se postavil Leopold se svmi a na mst zvanm Mauriberg jim brnil v dalm postupu. Zde se zformovaly oddly a na obou stranch zaznly vlen trubky. Nejdve se bojovalo kopmi a otpy, konen dolo i na mee. Mocn to byla srka, kter byla vedena v silou a na obou stranch padlo mnostv lidu, a si vtzstv tajnm radkem Bom odnesl neptel.

Prask kanovnk naopak pe, e z tak etnho mnostv sotva zbyl, kdo s markrabtem samm uprchl a echov, ztrative jen mlo svch, dobyli nad Rakuany proslulho vtzstv. Nakonec vypotv padlou lechtu: Stan s bratrem Radimem, Hrdo, syn Jana a Dobrohost, syn Hyneho. Bohuel tyto bojovnky nelze spolehliv zaadit mezi pedky dnho pozdjho lechtickho rodu.

Markrab se sthl za Dunaj, nicmn cel stet neml v podstat dn dopad na tv zem, Rakousy nezskal Vratislav, ani se nemnila zemsk hranice . Markrab se ovem sthl z veejnho ivota a do dalch boj (a na jakkkoliv stran) se nezapojoval. V Rakousku, v roce 1091 a v Zeiselmaueru umr pasovsk biskup Altmann.

Pouit prameny a literatura:
Kosmova kronika
Kolektiv autor: Djiny Rakouska
Josef emlika: echy v dob knec

Souvisejc lnky a diskuse: Vlda Vratislava,Zahranin politika Vratislava II., Babenberkov