Nedestrukn archeologick sondy GPR u Nkla

Autor: Jan Galatk <(at)>, Tma: Ostatn, Vydno dne: 28. 03. 2010

Amatrsk rekonstrukce popisu cesty na trhy Svatoplukova msta, sepsan perskmi kupci, naznaila novou monost Weligradu. Propast Nkla na vyvenin mezi Hodonnem a Kyjovem. Vznikla vzedmutm jlovch vrstev pod tlakem metanu blzkho loiska uhlovodk. Na vrcholu vytryskl kdysi dvno mohutn vron artzsk vody. Vytvoil obrovsk krter, jeho protrenm vznikly pstupov rokle. To je v souladu s nzvem cle perskch cestopis. Hora ze kter vytk voda. Tak odpovd popisu velkho msta, lecho hluboko pod rovn zem i nedalekch pohebnch pahrbk, kde uctvali ohe.

Na pat Nkla se toti nachz nejvt loisko metanu na naem zem. Jmenuje se Sedmiroh. Bahenn sopky, mohylovit pahrbky, tam vznikly pirozenmi erupcemi uhlovodk. Z nich ti nejvt maj i sv jmna. ertoprd, Kopec a sv. Anna. Proto se zejm mimo Sedmiroh pouval i nzev Rohot, Ti rohy a (nmecky) Dreiecke, jak svd mstn nzvy lesnch trat u Rohatce. Ponkud opovliv me bt i nzor, e zobrazen t kopc na mstskch znacch mnoha okolnch osad, jako Vracov, Bzenec, Strnice erotn, Skalica, Myjava, Hohenau, Beclav a dalch, me souviset se znakem Hornch Uher a pozdjho Slovenska. Stejn, jako znaky obou biskupstv, kter si na Metodjv stolec kladly nrok. Bavorsk m 3 Moravsk 7 roh. Heraldikov povauj nejstar znaky za tsnopis historie. Tyto piktogramy, srozumiteln vem, byly pedchdce psma. Naly uplatnn v pozdj mstsk, rodov i crkevn heraldice. Zvltnost roh, zub, trn a kopc bahennch sopek.Loisko uhlovodk Sedmiroh m ti rohy, kter jsou vrazn vt.

Monost polohy sdla Mojmrovc v propasti Nkla zpotku vyvolala negativn reakci nkterch archeolog. Dnes se nepovauje za zcela vylouenou. Internetov encyklopedie Wikipedia uvd: Dle jin populrn teorie mohl bt Veligrad umstn v krteru Nklo pobl Moravsk Sahary u Hodonna. Tato teorie je zajmav pedevm pro pedstavu msta s astmi vrony plyn a petroleje, kter pi hoen mohly psobit fascinujcm dojmem. Zprva o mon erupci metanu u Metodjova stolce je v Theofylaktov dle ivot sv. Klimenta, biskupa Bulhar, z roku 885: Zatsl Bh zem a rozevel ji. Zaznl hukot. Zatsli se obyvatel Msta, beli k vladai a dli: Co se dje? Zd se, e erupce mohly bt vyvolvan i umle, naznauje to dal pokraovn tohoto textu Theofylakta: avak jazyk heretik pomlouval ten div, kaje, to jsou kouzla a ry kouzelnk, sami jsouce v jejich moci

Vznam tto lokality podpoil tak nlez velk koncentrace hut v okol a pozstatky intenzivn tby elezn rudy ve Straovicch u Kyjova. Hornci, kte tam tili z hlubiny valouny hematitu, vak le zapomenuti naimi historiky. Pesto, e jejich tla ukrv nejvt znm velkomoravsk mohylnk na Morav. Plon archeologick vzkum rozshl lokality propasti Nkla i loiska uhlovodk by byl velmi nkladn. Zatm je vak jedinou uznvanou metodou pro komplexn hodnocen msta a mon ztotonn s nzvy historickch dokument. Profesionln archeologov vak maj jin oblasti zjmu. Amatrm zbvaj nedestruktivn metody. Jednou z nich je GPS. Tato zkratka se pouv pro radarovou detekci pedmt uloench pod zemskm povrchem. (Ground Penetrating Radar). Pomoc vyslac antny se do zem vyle krtk, ale velmi siln signl elektromagnetickho zen. Ten pronik do pdy a odr se od veho, co m odlin vlastnosti. Vznikl odrazy zachytv druh, pijmac antna. Odrazy od vrstev a pedmt uloench v hloubce, se na obrazovce radaru zobrazuj. Meme tak zjistit rzn pedmty a vrstvy, uloen v hloubce. Protoe tak zptn odrazy se na rozhran znovu odr, je asto pedmt, nebo vrstva zobrazena v opakujcch se odrazech v hloubce. Prvn sondy jsme provedli 23. jna 2009 na Sedmiroh. Pouvali jsme radar typu LOZA, pracujc na frekvenci 200MHz. Ml dosah do hloubky asi 20 m. Odraz vznik jen rozhran materil s rznou permitivitou, nebo rznou vodivost.. Odraen paprsek pitom mn fzi signlu. Podle tto zmny se zjist, zda se jedn o odraz od materilu s vy, nebo ni permitivitou. m vt je rozdl permitivit, tm kontrastnj je jeho zachycen obraz. Vzduch m hodnotu permitivity 1, hlna a skla 5 15, voda 81. Na snmcch jednotlivch sond je na vodorovn ose vzdlenost v metrech a na svisl ose hloubka v metrech. Pi men se postupovalo tak, e se dvojice vyslac a pijmac antny posouvala po 10 cm. Postupovali jsme podl mcho psma dlky 30 m.

Vsledky radarovch sond Men jsme provdli na pahrbku, na nm jsme leteckmi snmky nali siluety monch hrob a staveb. Jeho lidov nzev Svat Anna zejm souvis se stejnojmennou sochou na jejm pat. Poten bod men se nachzel 68 m od okraje pole u potoka, kde je vrazn orientan bod - strom. Na parcele je viditeln mez. Sondy 1 a 2 byly vedeny paraleln s touto mez v dlce 60 m. Od 30 m prvn sondy byla provedena dal, smujc na n kolmo, smrem na (v ternu dobe patrn) mstek pes potok. Po mstku pokrauje tato poln cesta z Vacenovic k Miloticm k bvalmu stedisku nafta, nazvanmu dodnes Metan. V bod potku tet sondy jsme provedli kopanou sondou do hloubky 2,2 m. GPS souadnice msta jsou 48 st 57 min 09,29 sec N a 17 st. 10 min 00,98 sec E.Radarogramy Na svahu bahenn sopky sv. Anna jsme provedli 1700 bodovch men na liniovch sondch celkov dlky 170 m. Radarogramy naznauj etn artefakty. Pi radarovm przkumu jsme nali i nkolik malch loisek uhlovodk tsn pi povrchu. Pro upesnn hloubky byla provedena kopan sonda. Vsledek ns pekvapil. Pravdpodobn jsme nali msto, kde byl pirozen vron uhlovodk umle utsnn jlem a zaten kamenivem. Dvodem pro toto ucpn mohlo bt jeho vyuit pi vhodn pleitosti. Stopy po poru naznauj, e zde dolo k detonacm spojenm s porem. Na pat pahrbku se zejm nachzej tak kostrov hroby. To by mohlo podporovat monost vznamnho pohebit, naznaen zde nlezem uniktn kostry avarsk princezny. Snmky vkopu sondy, poit i oplen kamenivo ucpvky.
Snmky vkopu sondy a nalezenho pozstatku erupce uhlovodk, jejho ucpn kameny s jlem a poru.Nkter artefakty jsme oznaili ipkami. V poloze 146 a 165 jde pravdpodobn o kostrov hroby. Kopulovit tvary pedstavuj miniaturn loiska uhlovodk. Nkter dal artefakty mohou souviset s konstrukcemi monch staveb, nalezench leteckmi snmky porostu. Dal upesnn by mohly pinst nov sondy.