Text Zlat buly sicilsk v pekladu Pavla Rakoue

Autor: Rakpav <(at)>, Tma: Dobov dokumenty, Vydno dne: 01. 06. 2008

Privilegium Fridricha II. (Rogera) Sicilskho, kterm se potvrzuje platnost volby eskho krle a vymezuj se jeho prva a povinnosti k i, Basilej, 26.z 1212

Peklad latinskho textu (Archivum Coronae regni Bohemiae) upraven vzhledem k souasnmu znn etiny. Podtrenm jsou vyznaeny vznamnj zmny oproti charakteru, i znn pekladu Josefa emliky. Ten je doposud vude pepisovn a pouvn (vetn oficieln parlamentn elektronick knihovny). Drobn zmny v interpunkci, i ppadn zmna pechodnk za rozvit zpsob vyjden vyznaeny nejsou.

Fridrich, z Bo milosti a pzn vyvolen csa msk, vdy rozmnoitel e, krl sicilsk, vvoda apulsk a kne kapujsk. Ponvad ozdoba a moc csask pedchz n stav, e nejen hodnosti ostatnch knat, nbr i krlovsk ezla udluje n majestt, pokldme za slavnou a velikou vc, e v tak velikm dobrodin na tdrosti i jinm vzrst rozmnoen krlovsk dstojnosti a e tm nae vzneenost netrp nijakou jmu. Proto my pihlejce k peslavnm slubm oddanosti, kter veker lid esk od dvnho asu vrn a oddan prokazoval csastv mskmu, a e jasn krl jejich Otakar od zatku mezi jinmi knaty, zvlt ped ostatnmi ns zvolil csaem a pi na volb ustavin a uiten setrval, jako n mil strc blah pamti krl Filip, poradiv se se vemi knaty, svm privilegiem ustanovil, tak i my jej krlem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvtn a dstojn ustanoven schvalujeme a krlovstv esk tde a beze veho vymhn penz i obvykl spravedlnosti naeho dvora jemu a jeho nstupcm na vky propjujeme, chtjce, aby kdokoli z nich bude zvolen krlem, k nm nebo naim nstupcm pijel a nleitm zpsobem odznaky krlovsk pijal. Tak povolujeme, aby on a jeho nstupcov dreli vechny hranice, kter zmnnmu krlovstv pat, a ji by byly jakkoli odcizeny. Tak jemu a jeho ddicm pln povolujeme prvo a moc uvdti v ad biskupy jeho krlovstv, avak tak, aby se tili t svobod a bezpenosti, kterou mvali od naich pedchdc. Ustanovujeme pak z nadbytku na tdrosti, e een jasn krl nebo jeho ddicov nejsou povinni ast na dnm naem snmu, s vjimkou tch, kter bychom svolali do Bamberku nebo Norimberku, nebo kdybychom dreli snm v Merseburku, tam tak asti jsou povinni. Kdyby kne polsk, jsa pozvn, piel, maj mu dti prvod, jako nkdy jejich pedchdcov, krlov et, invali, avak tak, aby jim naped byla urena lhta esti nedl k nvtv eench snm. S tou vak vhradou, kdybychom my nebo nai nstupci byli v m korunovni, ponechvme na vli eenmu krli Otakarovi nebo jeho nstupcm, aby nm poslal ti sta ozbrojenc nebo vyplatil ti sta marek.
K trval pamti a moci tohoto naeho ustanoven a potvrzen poruili jsme toto privilegium napsati rukou Jindicha z Pairis, note a vrnho naeho, a zlatou bulou na stvrditi roku, msce a indikce ne psanch.
Tto vci svdkov jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup tridentsk, biskup basilejsk, biskup kostnick, biskup chursk; opat reichenousk, opat svatohavelsk, opat weisembursk, Berthold z Nuffen, protonot krlovsk kancele, hrab Oldich z Kyburku, hrab Rudolf z Habsburku a lantkrab alsask, hrabata Ludvk a Heman z Freiburku, hrab Werner z Hohenburku, urozen Arnold z Wart, Rudolf fojt z Raprechtsweileru, Rudolf z Ramensberku, Albero z Tanehausu, komornk, a mnoho jinch velmo a urozench a svobodnch, jejich svdectvm je toto privilegium potvrzeno. Stalo se lta od vtlen Pn tischo dvoustho dvanctho, v msci z, v patnct indikci, krlovstv vak pna naeho Fridricha nejjasnjho vyvolenho csae mskho a vdy rozmnoitele e, krle sicilskho, roku patnctho. Dno astn ve vzneenm mst Basileji rukou Oldicha mstoprotonote estch kalend jnovch. Amen.