Svatoplukova dvojnsobn zrada 2. st Karloman obelstn

Autor: Tekla <(at)>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 14. 04. 2006

Druh st pbhu o lstivm krli Svatoplukovi.

Karloman obsazuje Moravu

Rostislav je uvznn, ale Svatoplukovi nen dopno dlouho se radovat z nhle nabyt moci. Akoliv se d pedpokldat, e soust dohody, kterou uzavel s Karlomanem asi u v roce 869, byl pslib, e se stane svrchovanm vldcem ve sv zemi, rozhodnou se Frankov tuto dohodu poruit. Patrn je k tomu vede nestabiln situace na Morav, sv ale asi sehrv i urit nedvra vi mladmu Svatoplukovi.
Na Moravu s nm proto m i dvojice skch hrabat, brati z rodu Vilmovc - Engilschalk I. a Wilhelm II. Hrab Engilschalk byl a dosud vldcem v Horn Panonii. Za enu m dceru odbojnho hrabte Wernera II., jen byl odsouzen za spolky s Rostislavem a pot podncoval Karlomana ke vzpoue proti otci. Druh z bratr, Wilhelm, vldl na ddinm panstv v Traungau.
Oba Vilmovci, dky svm dosavadnm zkuenostem jist dobe znal pomr, kter mezi moravskmi Slovany panuj, dostali od Karlomana jasn kol zemi ovldnout a pipojit k i. Z toho dvodu kadho z nich jmenuje Karloman sprvcem jedn z st moravskho zem. Svatoplukovi svuje ten zbytek tedy pouhou tetinu zem, na kter si mlad ddic rodu Mojmrovc po prvu inil nrok. Svatopluk skpe zuby, pochopil, e Karlomanovi naletl, ale v, e te se nesm unhlit. Jeho chvle urit jet pijde.
Vilmovci bez pot obsazuj moravsk hrady a umsuj na n sv vojensk posdky. Moravt velmoov jsou situac natolik zaskoeni, e se ani nepokus o odpor. Netrv tedy dlouho a minimln dv tetiny Rostislavova zem jsou okupovny Franky. Ti si mnou ruce konen doshli toho, o se dlouh lta marn snaili. Te jim tato bohat zem le u nohou a dokonce je to ani nestlo dn ztrty. Hned se pust do vbru dan, na sv si pijde i bavorsk crkev. Pasovsk biskup Ermanrich obsazuje Metodjovo biskupstv svmi lidmi a dokonce zde pr pod i crkevn synody. To jim vak nesta. Na Karlomanv dvr putuje i moravsk krlovsk poklad. Zd se, e Moravan jsou jako tup stdo se zmnou svho paste smeni.
Rostislav i Metodj (v t dob rovn uvznn v i) jsou smeteni ze scny. Zbv vyeit posledn nepjemnou zleitost zbavit se Svatopluka. Ale ani to pece nen pro protel politiky dn problm. Wilm s Engilschalkem vd jak na to. Obvin jej u Karlomana ze zrady. Ten okamit zashne a nech Svatopluka uvznit.

Svatopluk uvznn Franky

Vchodofransk e, rok 871.
Svatopluk, synovec Rostislavv, byl u Karlomana naen ze zloinu nevrnosti a posln do vzen. (Fuldsk anly k roku 871)
Karloman m situaci zdnliv pevn v rukou. Rostislav oslepen a za memi, Svatopluk rovn v ali, vyetovn ve vci velezrady. Situace na Morav klidn. Kdyby se vak Karloman lpe orientoval v meteorologii, mon by to vdl. e ticho za Dunajem bylo tentokrt onm hrozivm klidem ped bou.

Morava, rok 871
Moravan, ijc u po dv generace nezvisle na okolnch sttech a navc v zemi, jej politicko-spoleensk presti a kulturn rove za poslednch tyicet let nebvale vzrostla, se oklepali z potenho oku. Pochopili, e situace je vn a dospli k rozhodnut, e se nemn Frankm nadle podizovat. Odpor moravskch velmo posiluj i nsilnosti, jich se na prostm obyvatelstvu dopoutj 횚t vojci. Je poteba pozvednou proti nenvidnm okupantm zbran. K tomu vak potebuj vdce a novho vldce. Mus bt z rodu Mojmrovc. Zbv jedin, ikdy jeho boj ml bt pvodn pln jin. Alespo tak mu to kal jeho uitel Metodj.
Slovan, to jest Moravan, se domnvali, e jejich vvoda zahynul a ustanovili vldcem jakhosi knze jmnem Slavomra, pbuznho onoho vvody. Hrozili mi zhubou, nepijme-li nad nimi vldu. Byl tedy nutnost donucen s nimi souhlasit a pokusil se bojovat s Karlomanovmi vojevdci Engilschalkem a Wilhelmem a vypudit je z obsazench mst. Ti vak bojovali proti nepteli se stejnm silm a nkter z jeho vojska pobili a pimli ho k tku. (Fuldsk anly k roku 871)
Fuldsk kronik jist Frankm fandil a byl k jejich vojenskm spchm vce ne shovvav. Jak jinak si vysvtlit, e prv tmito slovy popsal skutenost, e Wilhelm z Engilschalkem ztrceli jeden hrad za druhm, jejich vojci byli vybjeni a harabata byla nucena stle vce se stahovat z dosud ovldanch zem. Moravanm znovu narostla kdla, Karlomanovi pibyly dal vrsky.

Karloman pros Svatopluka o pomoc

Zaskoen nepznivm vvojem na Morav, hled Karloman zpsob, jak se opt stt pnem situace. V blhov nadji na znovuzskn ztracench zem si nech pivst vzn Svatopluka a svuje se mu se svm trpenm. M pro nj toti nvrh. Kdy mu Svatopluk pome dobt zpt Moravu, vrt mu uloupen poklady a ustanov jej do funkce nejvyho sprvce Moravsk marky msto Wilhelma a Engilschalka, kte jej oividn zklamali.
Svatoplukovi, jen mus bt Karlomanovm lehkovnm (i neprozetelnm) ponnm docela pobaven (pokud mu to jeho stav vbec umouje), je jasn, e pli na vbr nem. Je dost chytr na to, aby vdl, e jedinm zpsobem, jak se dostat z ale a uchovat si nadji na samostatnou vldu na Morav, je Karlomanovi kvnout. Vldce Frank netu, e si zahrv s ohnm.
Svatopluk byl Karlomanem proputn, nebo nikdo mu nemohl prokzat zloiny, z nich byl obvinn. Poctn krlovskmi dary, vrtil se do svho krlovstv a pivdl Karlomanovo vojsko, jako by chtl proti Slavomrovi bojovat: tak toti obmysln slbil Karlomanovi, bude-li mu povolen nvrat do vlasti. (Fuldsk anly k roku 871)
Zatmco se Svatopluk bl v ele skho vojska k moravsk zemsk brn, zraje mu v hlav odvn pln. Vped jej ene mylenka na pomstu. Pot, co pekro hranici, m dvrn znmou krajinou k Rostislavovu starmu mstu, v nm je nyn velitelstv povstalc. Nedaleko hradu pak vyd vojsku rozkaz vybudovat leen. S pomoc non tmy a snad i nkolika podplacench vojk se nepozorovan dostane a k hradnmu opevnn. Pesvd obrnce o svch dobrch myslech a pot, co je vputn dovnit, seznm Slavomra a jeho lidi se svm zmrem. Moravan se mus rozhodnout hned, dve, ne bude Svatoplukovo zmizen zpozorovno. Nen as pli pemlet o tom, zda Svatoplukv pln nen jen dal lkou, jak je vydat neptelm. Navc Svatopluk dovede lidi rychle dostat na svoj stranu. Zazn povel a v hraditi shromdn armda se chop svch zbran.
A hned s velkm vojskem napadl v tboe Bavory, kte netuili nic zlho a mn se strili, a mnoho z nich zajal ivch, kdy tm vechny ostatn pobil s vjimkou tch, kte se dve prozrav z tbora vzdlili. A vechna radost Norik z mnoha dvjch vtzstv byla obrcena ve smutek a nek. (Fuldsk anly k roku 871)
Vojsko povstalc v ele se Svatoplukem rychle postupovalo a osvobozovalo dal obsazen hradit. Neptel byli nemilosrdn vybjeni. Ueteni nebyli ani oba nejvy sprvci Wilhelm a Engilschalk.

Svatopluk vldne svobodn Morav
Zakrtko je Morava znovu svobodn. Svatopluk se opt ujm vldy, ovem tentokrt nikoli zsluhou Frank, ale vhradn svou vlastn, navc s obrovskou podporou cel zem.
Kdy Karloman uslyel o zhub svho vojska, nesmrn se vydsil a nutnost pinucen rozkzal shromdit vechny rukojm, kte byli v jeho krlovstv a vrtit je Svatoplukovi. A sm obdrel zpt st jednoho mue, jmnem Ratboda, polomrtvho. (Fuldsk anly k roku 871) Karloman prov skuten tk chvle. Nejen, e je okovn Svatoplukovou vrolomnost a ztrtou velk sti svho vojska, ale daleko vce jej drt vlastn selhn. Te u v, e Svatopluka hrub podcenil. Z Moravy, kter mla bt i dojnou krvou je te iroko daleko nebezpen predtor.

LITERATURA:
Duan Tetk: Vznik Velk Moravy. Moravan, echov a stedn Evropa v letech 791-871. Vydalo nakladatelstv Lidov noviny. Praha 2001
Milo olle: Od svitu kesanstv k sv. Vojtchu, Praha 1996
apka, F.: Djiny zem Koruny esk v datech. Praha 1998
Dmmler Ernst: Geschichte des Ostfrnkischen Reiches. Verlag von Duncker und Humblot Berlin 1865
Mhlbacher Engelbert: Deutsche Geschichte unter den Karolingern. Phaidon Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion
Lubomr E. Havlk: Kronika o Velk Morav. Jota, Brno 1992
Ludk Galuka: Slovan doteky pedk. MZM, Brno 2004