Základy heraldiky

Autor: Laranthas <(at)>, Téma: Ostatní, Zdroj: Osobný archív, Vydáno dne: 02. 02. 2006

Ako prvej by som sa chcel na týchto stránkach venovať heraldike.Myslím, že je to najviac pútavá téma, ktorá sa bezpochyby týka stredoveku. Postupne budem pridávať viac a viac informácií a samozrejme aj ostatných pomocných vied historických...

Heraldika
- pomocná veda historická zaoberajúca sa štúdiom vznikom, používaním a vývojom erbov
-používa elementy vojenskej výstroje

Hlavné časti erbu:
a) štít so znamením
b) prilba
c) klenot
d) prikrývadlá

Vedľajšie časti:
a) strážcovia alebo nosii štítu
b) erbové plášte, stany, zástavy, koruhvy
c) koruny, klobúky, čapice
d) heslá
e) iné znaky

Kategórie praktickej heraldiky: a) blasonovanie (popisovanie z pohadu toho, kto nosí štít)
b) historizovanie
c) kritizovanie
d) vytváranie erbu

HERALDICKÉ ZÁSADY
a) nemeniteľnosť
so súhlasom panovníka mohlo dôjs k polepšeniu erbu pridaním heraldickej figúry, jedna farba bola zmenená na zlatú, na hlavu štítu sa pridala koruna
b) sfarbenie
Farby/smalty: červená/purpurová, modrá, zelená, čierna
Kovy: zlato, striebro
Kožušiny: hermelín/hranostaj, kuna, nórska veverica, sobol
farba a kov sa kladú na seba striedavo, nikdy nie farba na farbu alebo kov na kov, táto zásada neplatí na kožušiny
c) vlastníctvo erbu (pôvodné erby, získané erby)

Najvyššou heraldickou autoritou v SR je Heraldický register vedený od roku 1991 Ministerstvom vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odbor archívnictva a spisovej služby. Register spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom.
herold – od XII. storoia znalec erbov, ohlasuje turnaj, predstavuje účastníkov, vyhlasuje víazov; vo funkcii posla s osobitnými imunitami; organizátor štátnych ceremónií; v službách králov, kniežat, miest, ale aj nižších rytierov; v niektorých krajinách sú heroldi poverení vydávaním certifikátov na nosenie zbraní