Vyvradn Slavnkovc (28. 9. 995)

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 29. 08. 2005

V tomto lnku se vrtm k udlosti eskch djin. Vyvradn rodu Slavnkovc byl jeden z nejvtch a nejstarch masakr eskch djin. Pro se tak stalo? Vm, e Slavnkovci vlastnili rozshl zem v echch, razili vlastn mince a byli velc konkurenti vldnoucch Pemyslovc. Byl toto jedin dvod k zabit celho rodu vetn en, dt i starc? Jist ne. Dvod bylo hned nkolik.

Zastaral lnek

Slavnkovsk denrNejdve je nutn osvtlit situaci v tehdejch knecch echch. Po smrti svatho Vclava se vldy ujal jeho bratr Boleslav I. Tm zaala ra vzestupu knectv. Boleslav se dokzal vymanit z podru e, stal se jejm partnerem ("pomoc" v bitv u Lechu 955). esk stt se stal vznamnou mocnost stedn Evropy, pot co se podailo obsadit Slezsko, Krakovsko a proniknout a k nynjm hranicm Bloruska. V tchto oblastech dval kne "chytat" obyvatelstvo, kter pozdji bylo prodvno jako otroci v Praze. Navc tudy vedla dlkov kupeck stezka a jej kontrolou Pemyslovci zskvali tak zisky. Vtinu penz z prodeje dostalo knec vojsko. Jeho lid po celm zem knectv. Jak se pozdji ukzalo, systm nebyl pli stabiln.
Ob - Slavnkovci. Vzestup rodu zaal v druh polovin stolet. Ped masakrem jim patila oblast ve vchodnch echch. Jejich centrum byl hrad v Libici nad Cidlinou. Ble neznm satek potvrzuje sept se saskou csaskou dynasti. D se pedpokldat, e sask dynastie chtla mt ve Slavnkovcch eskou protivhu Pemyslovcm. Slavnkovci jist nebyli proti. Podailo se jim prosadit do adu praskho biskupa Vojtcha. Tehdy se u asy mnily. Knetem byl Boleslavv stejnojmen syn - Boleslav II. Za nj vzniklo prask biskupstv, jejim prvnm biskupem se stal Sas znal eskch pomr - Dtmar. Druhm biskupem se stal z diplomatickch dvod Slavnkovec Vojtch. Zneptelit si Slavnkovce by se Pemyslovcm mohlo krut nevyplatit.
Nsiln akt probhl v roce 995. Tehdy byl Vojtch po neshodch s knetem u rok pry z ech. Napt mezi vldnoucmi Pemyslovci a ambicioznmi Slavnkovci slilo. Tato "kokurence" nebyla jedinm dvodem.
V echch se zanala projevovat krize. Knectv zaalo ztrcet sv dravy nabyt ped generac. Ztratilo Malopolsko, Krakov a okolo roku 990 (Polt badatel pedpokldaj pedchoz desetilet) Slezsko. Klesaly tak knec pjmy, kter pot (ne)dostvali vojci. Vojci, kterm se podailo uniknout ze Slezska situaci tak nezlepili. Slab ekonomika, zaloen na podmannch zemch, knec vojsko nemohlo vyivit. Morlka byla tak patn. Drastick in mohl zlepit pochroumanou morlku druiny a pinst penze ze slavnkovskho zem. Dalm dvodem byly mocensk ambice dalho rodu, tentokrt Vrovc.
edestilet, tce nemocn vldce nemohl poadavkm sv druiny dlouho elit. Kvli nemoci ml vn psychick problmy, nhl vztek a ztrtu intelektu. Proto se ned divit, e vydal rozkaz ke znien Slavnkovc. Kadopdn dokonale vyuil situace.
Libice - zklady kostela a palceNmeck csa pipravoval vpravu proti pohanskm Obodritm. ei poslali dva kontingenty. Jeden Pemyslovci, vedl je syn knete - Boleslav Ryav (pozdji kne Boleslav III.). Druh (Slavnkovsk) vedl nejstar syn Slavnka, Sobbor. Sdlo Slavnkovc - Libice, bylo bez zkuench bojovnk jen s malou posdkou. Ta byla vedena tymi bratry Sobslava. Byly to: Spytimr, Dobraslav, Porej, slav.
27. 9. 995 zaal pod vedenm Vrovc tok na Libici. Druina rozprila okoln lid a oblehla Libici. Obrnci chtli den ped svtkem svatho Vclava nebojovat, ale tonci jim to nedovolili. Zaal tuh boj ve kterm, i pes svoji odvahu, obrnci nemli anci. Museli se uchlit do kostela. tonci jim dali nadji, e je nechaj naivu. Jakmile vyli z kostela, byli vichni pobiti vetn en a dt.
Jedin dva Slavnkovci, kte peili - Vojtch a Sobbor, doili v Polsku v azylu Boleslava Chrabrho. Libice byla vnovna Vrovcm, ty ale v roce 1108 stihl stejn osud. Byli tak vyvradni. Smrt Boleslava II. (999) zaala v knectv krize, pi n se nkolikrt vystdal panovnk. Moravu dobyl polsk panovnk Boleslav Chrabr (na chvli se stal i knetem ech), drel ji do roku 1019.

Ve strunosti uvdm jet teorii pana Tetka o pinch vyvradn Slavnkovc. 22.1.06
Biskup Vojtch poskytl v kltee sv. Ji poskytl azyl nevrn en urozenho pvodu a zastal se ji ped pbuznmi manela, kte se doadovali jejho vydn. Mstitel mu nedopli muednickou smrt, za to mu zabij jeho pbuzn vetn en a dt. Cizolonice byla nakonec zavradna. Podle domcho prva mla bt nevrn ena zavradna, podle crkevnho mla prvo na azyl. Mezi tmto inem a samotnm masakrem v Libici vid pan Tetk pmou souvislost, podle prva krevn msty. Vojtch pot v m uvd, e vyvradn je inem celho nroda, aby se zbavil nutnosti spravovat svoji dieczy (v minulosti utkal od povinnost). Jet ped ochodem z ech dv Vojtch klatbu na rod Vrovc. Zcela selhal kne Boleslav, pesto, e Slavnkovcm slbil ochranu, krevn mst, tradin sousti prva barbarsk sti Evropy, nezabrnil.

Pouit literatura: Josef emlika: echy v dob knec; asopis Historick revue; asopis Djiny a souastnost
Diskuse: Vyvradn Slavnkovc speak up спик ап