Smírčí kříže

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Smírčí kříže

Unread post by KOMOŃ »

Vèera sem usínal nad jedním poøadem pro dìti,nicménì docela zajmavý i pro mì.
Tento poøad se týkal smírèích køížù.Než sem usnul,tak sem si napsal poznámku,abych se pozdìji na tuhle problematiku podíval a trochu se o ní dovìdìl.Hodnì sem byl pøekvapen,kolik lidí se o to zajmá.Mám sice informace ovìøené z internetu,ale považuji za vìrohodné.

Je totiž až zarážející,kolik smírèích køížù nemusí souviset se smrtí nebo jinou násilnou událostí.
Mùže se jednat v nekterých pøípadech o hranièní kámen,oznaèení církevního majetku,nebo teda o násilném èinu,èi jiné možnosti.

Dále styl a stavba kamene podléhá krajovým zvyklostem.Jiné sou ve støedních Èechách a jiné v okolí.
Takže kdo o tomhle nìco ví víc než je tady v kostce popsáno,má fotky køíže nebo jen chu napsat sem,tak a to teda klidnì udìlá.Docela mì to chytlo.
Pozítøí pojedu domù,kde se snad má nacházet jeden z nejstarších køížù-prý.Už se na nìj docela i tìším.Protože se nachází u cesty,kde se museli køížit cesty už ve støedovìku,tak je docela klidnì možné,že jde o ten "pravý"smírèí køíž.
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:Hodnì sem byl pøekvapen,kolik lidí se o to zajmá...
Já se zas pøed lety bavil s jedním fotografem, co je nafocoval odbornì a ten takový názor nemìl.
Dnes už aspoò k tomu vyšla kniha, ale jinak jinak to zas tak frekventované téma nebývalo.
Kamenné køíže Èech a Moravy
Kamenné køíže Èech a Moravy II.
Jinak na internetu se každý zajímá o všechno a kopíruje jeden od druhého. Skoro to je jako se pøehrabovat v popelnici.
Taky jsem se pøehraboval :D
** Kamenné køíže a køížové kameny
** Smírèí køíže, køížové kameny...
** Smírèí køíže - souèasný stav poznání
** Krajinou kamenných køížù
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Smírèí køíže.

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:Hodnì sem byl pøekvapen,kolik lidí se o to zajmá...
Já se zas pøed lety bavil s jedním fotografem, co je nafocoval odbornì a ten takový názor nemìl.
Dnes už aspoò k tomu vyšla kniha, ale jinak jinak to zas tak frekventované téma nebývalo.
Kamenné køíže Èech a Moravy
Kamenné køíže Èech a Moravy II.
Jinak na internetu se každý zajímá o všechno a kopíruje jeden od druhého. Skoro to je jako se pøehrabovat v popelnici.
Taky jsem se pøehraboval :D
** Kamenné køíže a køížové kameny
** Smírèí køíže, køížové kameny...
** Smírèí køíže - souèasný stav poznání
** Krajinou kamenných køížù
Vzhledem ktomu,že celá tøetina køížù leží na hranicích bývalých panství,tak je docela pádný dùvod se domnívat,že všechno o smírèích køížích nevíme dokonale,tak jak si myslíme.
Tøeba nìjakej jeden fotograf má pravdu já nevím...
Já se zas nìjak nepøehraboval a vycházím ze seriozního zdroje.Rozhodnì by je nenapadlo napsat,že se udál zloèin a na pamìt toho,se postavil u nejbližší hranice panství køíž.
To podle mého názoru trochu postrádá smysl upomínkového pøedmìtu na dávný zloèin.Ale je možné,že tuhle "logiku" opravdu nìkdo preferoval.
Bez piva to není ono.
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

evidence smírèích køížù

Unread post by Verna »

Ústøední evidenci kamenných køížù a božích muk Èeské republiky vede muzeum v Aši: www.muzeum-as.cz
Prý se tam konají poslední víkend v záøí setkání tìch, co se o tuto problematiku zabývají.
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: evidence smírèích køížù

Unread post by KOMOŃ »

Verna wrote:Ústøední evidenci kamenných køížù a božích muk Èeské republiky vede muzeum v Aši: www.muzeum-as.cz
Prý se tam konají poslední víkend v záøí setkání tìch, co se o tuto problematiku zabývají.
Od nich sem právì èerpal a tohle je ten vìrohodný zdroj.Pøemek dokokonce uvedl jejich stránku když se pøehraboval jako v popelnici :twisted:
Bez piva to není ono.
Guest

Re: evidence smírèích køížù

Unread post by Guest »

No já sem se teda taky pøehraboval.Køíž o nìmž sem mluvil a který má být hodnì starý,tak teda zase tak starý není.
Zajmavé je proè...Roku 1700 spadl císaøský posel z konì u Nové Vsi nad Popelkou a zabil se.Teï mì napadá,co tam asi tak dìlal.
User avatar
honyk
Měšťan
Posts: 26
Joined: 02 Sep 2007 13:10
Location: Dobruška

Unread post by honyk »

Nedaleko o naší vsi je též kamenný køíž. Babièka vyprávìla, že jde o památku na sedmiletou válku (v kronikách okolních obcí však nejsou žádné informace, že by zde probíhaly nìjaké boje). Potom byl uveden v regionální publikaci zabývající se smírèími køíži. A nakonec jsem objevil následující povìst http://www.bilyujezd.cz/hroska/cermak.html Tak si vyberte :-)
Dnes je na nìm tìžko znatelný nápis s letopoètem. Asi bych vìøil té poslední variantì (v reálnìjším provedení), až na to, že v dobì, kterou povìst popisuje, by køíž stál uprostøed hlubokého lesa (podle map 1. voj. mapování)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:Rozhodnì by je nenapadlo napsat,že se udál zloèin a na pamìt toho,se postavil u nejbližší hranice panství køíž...
Na to je nutno pohlížet ze dvou hledisek.
Jestli se k tomu nìjaká událost váže v místních kronikách, mìstských knihách, úètech nebo èerných (smolných) knihách?
A pak, jestli jen nejde o typický pøíklad toho, že všem podobným kamenným objektùm je laickou veøejností obecnì pøezdíváno tzv. smírèí køíže.
Guest

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Guest »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:Rozhodnì by je nenapadlo napsat,že se udál zloèin a na pamìt toho,se postavil u nejbližší hranice panství køíž...
Na to je nutno pohlížet ze dvou hledisek.
Jestli se k tomu nìjaká událost váže v místních kronikách, mìstských knihách, úètech nebo èerných (smolných) knihách?
A pak, jestli jen nejde o typický pøíklad toho, že všem podobným kamenným objektùm je laickou veøejností obecnì pøezdíváno tzv. smírèí køíže.
Ta laická veøejnost jak ty øíkáš, je jediná instituce,která se tím serióznì zabejvá.
A je hodnì zajmavé,proè celá tøetina "klasických"smírèích køížù leží na hranici pozemkù.Proto je toto téma pro mì zvláštní a urèitì stojí za to se tím vážnì zabejvat.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: Smírèí køíže.

Unread post by floriš »

Anonym wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:Rozhodnì by je nenapadlo napsat,že se udál zloèin a na pamìt toho,se postavil u nejbližší hranice panství køíž...
Na to je nutno pohlížet ze dvou hledisek.
Jestli se k tomu nìjaká událost váže v místních kronikách, mìstských knihách, úètech nebo èerných (smolných) knihách?
A pak, jestli jen nejde o typický pøíklad toho, že všem podobným kamenným objektùm je laickou veøejností obecnì pøezdíváno tzv. smírèí køíže.
Ta laická veøejnost jak ty øíkáš, je jediná instituce,která se tím serióznì zabejvá.
A je hodnì zajmavé,proè celá tøetina "klasických"smírèích køížù leží na hranici pozemkù.Proto je toto téma pro mì zvláštní a urèitì stojí za to se tím vážnì zabejvat.
No - èím míò toho laická veøejnost ví, tím zbìsileji se montuje do módních témat.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

floriš wrote:
Anonym wrote:Ta laická veøejnost jak ty øíkáš, je jediná instituce,která se tím serióznì zabejvá.
No - èím míò toho laická veøejnost ví, tím zbìsileji se montuje do módních témat.
:D Tak to bylo krásné uzemìní, k nìmuž není co dodat! =D>

Pøesto se na chvilku pozastavím...
Já odpovídal na konkrétní vìc a Ty´s jako anonym reagoval konfrontaènì a úplnì od vìci. Zamysli se nad tím. 8)
Neznám souèasný stav bádání v tomto smìru - jistì nám ho v této kapitolce pøiblížíš :wink: ale prostý lid (laická veøejnost) obecnì všechny podobnì opracované kameny nazývá "smírèími køíži."
Pokud se nìkteré køíže nacházejí na katastrálních hranicích, je nutno nejprve zjistit, zda se jedná o pohranièní kameny nebo o smírèí køíže v místì katastrální hranice.
Ani neznám procentuelní zastoupení takovýchto køížù v pomìru k ostatním, ale to nám jistì opìt prozradíš Ty.

Já se tímto tématem dosud nijak nezabýval, už nìkolik let se zamìøuji na jedno téma a ne každou chvíli na jiné, ale u nás (za Šibenièním vrchem u Vysokého n. Jiz.) jsou nedaleko od sebe dva takové køíže a to podél staré pùvodní, místy témìø zaniklé cesty, nikoliv na gruntovních hranicích.
Ignaz Voegelchen

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Ignaz Voegelchen »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Neznám souèasný stav bádání v tomto smìru - jistì nám ho v této kapitolce pøiblížíš :wink: ale prostý lid (laická veøejnost) obecnì všechny podobnì opracované kameny nazývá "smírèími køíži."
Pokud se nìkteré køíže nacházejí na katastrálních hranicích, je nutno nejprve zjistit, zda se jedná o pohranièní kameny nebo o smírèí køíže v místì katastrální hranice.
Ani neznám procentuelní zastoupení takovýchto køížù v pomìru k ostatním....
V okoli Mimone laicka verejnost nadsene patra po smircich krizich,ktere se tam nachazeji po lesich.Nikomu nevadi,ze presne kopiruji hranici panstvi Hartigù(Mimon) a Sporku (Zakupy/Reichstadt) a jsou opatreny prislusnymi napisy.
Przemysl de Nyestieyky wrote:...u nás (za Šibenièním vrchem u Vysokého n. Jiz.) jsou nedaleko od sebe dva takové køíže a to podél staré pùvodní, místy témìø zaniklé cesty, nikoliv na gruntovních hranicích
To vypada na analogii s tzv.Mecovym kamenem u Konojed,ktery je u stare uvozove cesty u mohutneho stoupani/klesani a vyryte znacky vypadaji presne jako formanske nebo zeleznicarske cuby na brzdeni vozu,ale laicka verejnost v tom videla kordy a immer waehre patra ve starych kronikach po nejakem mordu nebo souboji (a ne a ne najit - leda tak v romanticke bachorce z pera nemeckeho kronikare ze 70.let 19.stoleti).
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Smírèí køíže.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ignaz Voegelchen wrote:..u stare uvozove cesty u mohutneho stoupani/klesani a vyryte znacky vypadaji presne jako formanske nebo zeleznicarske cuby na brzdeni vozu...
Tak tohle jistì nelze ztotožnit s tìmi køíži u Vysokého :arrow:
Image Image
Ten s datem 1736 má být prý kvùli nìjakému úmrtí knìze.

Rozhodnì ale také si asi málokdo splete hranièní kámen, jako je tøeba na vyobrazení níže nedaleko vsi Klenice na Hoøicku, s køížem smírèím, aè i na nìm je vyryt køíž a jakýsi "letopoèet(?)". :)
Image
...jeden z hranièních kamenù u Klenice
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

mì se líbí køíže nìmeckých rytíøù (ale to jsou mezní kameny) z Jindøichova Hradce. Dnes je dochován už jen jeden a je usazený na zámku v JH v komnatì Svatojiøské legendy:
Image

taktéž smírèí køíž z Lipolce jsem už párkrát prohlížel (a podivoval se nad tím, že ho ještì nikdo neukradl- je hned u cesty vedle strejdova baráku)
Image
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Hranièní kameny,celou øadu po 150m jeden s datem 17/nevím/ lze nalézt nad Údolím samoty,kudy vedla stará Lipská cesta.
Pravé smírèí køíže byly vázány na osídlení nìm.vnìj.kolonizací,v místech kde platilo tzv.Magdeburgské právo,tedy pøedevším severní Èechy.
Pùvodním držitelem tìchto práv byl lokátor,pozdìji rychtáø,èi starosta s radou.Mìstským právem bylo právo muèení,skøipec,pranýø,rány holí,hrdelní soud a právo popravy.Všechna rozhodnutí vedl tehdy mìstský písaø v tzv.èerné knize.V té cvikovské bylo k doètení,že jeden mladík,jménem Leubner z dolního pøedmìstí pøi pasení dobytka u domu otce,se dostal do sporu se svým bratrem.Toho pøi rvaèce zabil.Jako trest musel vytesat smírèí køíž vsadit ho do zemì a to pøedtím než byl obìšen na šibenici.R.1698.Køíž byl zanesen,asi náplavami,stál na bøehu potoka a tak se historka dostala mezi cvik. báje.R.1996 byl pøi opravì bøehù nalezen a znovu postaven.

Image
foto J.Kluch
Jeden také leží nedaleko Ojbina u tzv Èertovy stìny
Image
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

Název køížù

Unread post by jitřenka »

Oznaèení "smírèí køíž" pochází z pozdního støedovìku. Dle tradice se vztyèoval na místech, na nichž došlo k brutálnímu èinu vraždy a postavit jej mìla za úkol jak rodina zavraždìného, tak rodina vraha. Cílem bylo symbolické odpuštìní vin a dosáhnutí smíru nejen mezi sebou, ale i mezi èlovìkem a Bohem...
J.
User avatar
boukaljan
Panoš
Posts: 37
Joined: 17 Feb 2017 22:42
Been thanked: 1 time

Re: Smírèí køíže

Unread post by boukaljan »

Jedním z mála kamenných křížů, k nimž se dochovala autentická listina charakteru smírčí smlouvy, je kříž v Krásně (okr. Sokolov). Listina je uložena ve SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích a je digitalizovaná: https://www.portafontium.eu/charter/soa ... vkov-l0007" onclick="window.open(this.href);return false;

Existuje i český překlad od karlovarského muzejníka Burachoviče: http://www.casopis-arnika.cz/pdf/arnika_1985_13.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;