Dvornost, verše a trubadùři

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Definovat soudy lásky by bylo velmi problematické, pøesto lze zjednodušenì øíci, že se jednalo o veøejné øešení prohøeškù v lásce. Jejich podoba se pravdìpodobnì výraznì lišila s ohledem na kulturní prostøedí. Protože se jednalo pøedevším o dvorskou záležitost, mívala podobu kratochvíle, pøi níž nìkdo urozené spoleènosti pøednesl pøíbìh lásky, která je zrazena, neoslyšena èi zneužita. Spoleènost pak spoleènì hodnotila jednotlivé aktéry, jejich chování a pohnutky, aby na závìr vynesla soud. Mohlo se jednat o oblíbené rytíøské pøíbìhy jako napø. Píseò o Nibelunzích, Tristan a Isolda, artušovské legendy, atd., nebo naopak o soudobé historky (vztah královny Kunhuty a Záviše, královny Richenzy a Jindøicha z Lipé, Jindøicha Proba a tajemné dámy z turnaje…). Protože tato kratochvíle byla velmi oblíbená u „mládeže“, upøednostòovala se skuteèná láska pøed dohodnutým sòatkem z rozumu (a proto býval nezøídka upøednostòován milenec pøed manželem, chytrá manželka pøed žárlivým manželem :lol: ). Byla to nejenom zábava, ale pravdìpodobnì i možnost vzájemného seznámení se s názory a pohledem obou pohlaví. Pánové tak tøeba vyprávìli dívkám takové pøíbìhy, aby si bìhem nich ovìøili, co zabere na tu dívku, která je uchvátila a naopak (nìkterá kráska omdlévala pøi zmínkách o zpìvu pod balkonem, jiná zabírala na rùže, další se tìšila na dlouhé dvoøení a dobývání …). Souèasnì si ale mohl každý postìžovat na svého partnera, když svùj pøíbìh osadil jinými jmény a zmìnil místo, kam byl pøíbìh koncipován…
Nechybí nám dnes takové soudy lásky?
servo
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Maršálek wrote: Nechybí nám dnes takové soudy lásky?
Nevím, jestli je nejlepší nìkde na námìstí probírat osobní život nìkoho (tøeba nedej bože mne) :D
Ale jinak je to velmi zajímavé.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)
servo
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Maršálek wrote:to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)
Vim, ze otazka byla smerovana na Jezka, presto se dovolim vetrit a odpovedet rovnez. Pokud bych ty zucastnene lidi znala tak 10 a vice let proc ne. Jinak bych asi nemela duveru v lidi, ktere neznam. :wink: :D
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

elizabeth wrote:
Maršálek wrote:to je opravdu záležitost uzavøené spoleènosti - co tøeba na hostinì, nebo nejezdíš? :-)
Vim, ze otazka byla smerovana na Jezka, presto se dovolim vetrit a odpovedet rovnez. Pokud bych ty zucastnene lidi znala tak 10 a vice let proc ne. Jinak bych asi nemela duveru v lidi, ktere neznam. :wink: :D
A proto by jsi si pøípadnì postìžovala na svého druha následovnì: "jistý pán na jednom dvoøe mìl velmi pùvabnou a okouzlující paní. Aèkoli ona sama ho velice milovala a odhodlanì odmítala dvoøení a pozornosti ostatních pánù - a její krása byla proslavená, její cho si jí všímal pramálo. Mìl starost jenom o lovy a turnaje, aèkoli pøed lety své paní pøísahal nehynoucí lásku...
Nebo by jsi vylíèila klasický pøíbìh velké lásky, která si však èasem zevšednìla. On si jí již dávno nevšímá a dvoøí se jiným dámám. Ona to dlouho trpnì snášela, až se jí zaèal dvoøit jistý mladý rytíø. Byl pohledný a pozorný a jediné na èem mu opravdu záleželo bylo, aby vykouzlil úsmìv na tváøi dámy svého srdce. Že ji však nechtìl ranit, dlouho a velmi dvornì ji sloužil, v jejím jménu lámal døevce - však tak, aby jenom ona vìdìla pro koho jsou ta vítìzství (aby nebyla zdiskreditována)... Po èase zaèala mít ráda toho milého rytíøe, který se stal jejím jediným a opravdovým pøítelem. Manžel již o ni dávno ztratil zájem a na panovnickém dvoøe dává pøednost kariéøe a své služby nabízí kdejaké dámì. Bylo by tedy høíchem, když by tato paní, jejíž manžel ji nemiluje, oslyšela svého favorita za všechna dobrodiní, pøátelství a lásku jež jí prokazuje...? :lol:
Ovšem klasický pøíbìh by zaèal slovy: on byl starý a nerudný, aè s dobrého rodu, ona mladá a tolik toužící po opravdové lásce…
:P
servo
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

soudy lásky jsou také jenom o vyprávìní milostných pøíbìhù, viz. tøeba Marie de France, nebo žertovných pøíbìhù, v nichž mladá chytrá žena vyzraje nad svým starým žárlivcem (a naopak mladík nad starou semetrikou, abych dámám poøád nenadržoval) :lol:
servo
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.

Giullaume de Machaut, který po jeho boku strávil skoro 30let (aby se po jeho smrti dal do služeb Janovy dcery Bonny) napsal mimo jiné dílo - Jugement du roy de Behaing, neboli Soud Èeského krále. Bohužel jsem nenašla ani zmínku o èeském pøekladu.
Šlo však o to, že pisatel vyslechl diskusi mezi dámou, které zemøel její milý a rytíøem, kterého dotyèná dáma oklamala, a nyní se dohadují, který z nich je více neštasten. Král je rozsoudí a vítìzem se stane oklamaný rytíø. Jak k tomuto výsledku král Jan došel nevím, nicménì, pokud si nìkteRÉ ! vzpomenete, tento pøíbìh použila v malé obmìnì paní Vaòková v lucemburské trilogii. Podle ní Jan tento soud tehdy uspoøádal, když mìl políèeno na svou budoucí druhou manželku Beatrix.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Katerina wrote:No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.

Giullaume de Machaut, který po jeho boku strávil skoro 30let (aby se po jeho smrti dal do služeb Janovy dcery Bonny) napsal mimo jiné dílo - Jugement du roy de Behaing, neboli Soud Èeského krále. Bohužel jsem nenašla ani zmínku o èeském pøekladu.
Šlo však o to, že pisatel vyslechl diskusi mezi dámou, které zemøel její milý a rytíøem, kterého dotyèná dáma oklamala, a nyní se dohadují, který z nich je více neštasten. Král je rozsoudí a vítìzem se stane oklamaný rytíø. Jak k tomuto výsledku král Jan došel nevím, nicménì, pokud si nìkteRÉ ! vzpomenete, tento pøíbìh použila v malé obmìnì paní Vaòková v lucemburské trilogii. Podle ní Jan tento soud tehdy uspoøádal, když mìl políèeno na svou budoucí druhou manželku Beatrix.
Vzpomínám. :lol: Katerino, ale rekni mi, kam na ty informace ta Vankova chodi a chodila. :lol: Klobouk dolu pred jejim umenim je "vystarat".
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

acoma wrote:
Katerina wrote:No, ještì bych asi dodala, že vyhlášeným "odborníkem" na Soudy lásky byl Jan Lucemburský.
Vzpomínám. :lol: Katerino, ale rekni mi, kam na ty informace ta Vankova chodi a chodila. :lol: Klobouk dolu pred jejim umenim je "vystarat".
To máš pravdu, jsem si skoro jistá, že zrovna toto Machautovo dílo do èeštiny pøeloženo nebylo, a že se mi obèas zpìtnì stává, že narazím na urèité informace, které cílenì hledám, a zjistím, že už to paní Vaòková zpracováno má.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Vankova je v tomhle fakt uzasna, bylo by prima byt muska jenom zlata a nakouknout do jejich zapisniku na zdroje tech informaci. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Machautùv Soud èeského krále dosud bohužel pøeložen nebyl. Co se týèe Vaòkové, absolvovala filosofii a historii na UK, ve starších vydáních jsou ještì její podìkování Spìváèkovi, Šmahelovi a dalším za odbornou korekci :wink:
servo
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Prokop Lucemburský (1354 èi 1355 - 24.09.1405)

" V cizí zemi host, smutku mám až dost, ta tam má radost.
Z vlasti jsem vypuzen a z Moravy vyhozen.
Jsem tu jak venkovan, nejsprostìji udolán.
Kdybych byl rytíøem, harcoval bych.
Kdybych byl lotrem, drancoval bych.

Nejsem rytíø ani lotr,
jsem jen praubohý žáèek-kmotr.
Uhøi, to jsou pánové!
Kdepak, spíše lotrové!
Satan, ten je sebere a pak všechny posere."
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

acoma wrote:Prokop Lucemburský (1354 èi 1355 - 24.09.1405)

" V cizí zemi host, smutku mám až dost, ta tam má radost.
Z vlasti jsem vypuzen a z Moravy vyhozen.
Jsem tu jak venkovan, nejsprostìji udolán.
Kdybych byl rytíøem, harcoval bych.
Kdybych byl lotrem, drancoval bych.

Nejsem rytíø ani lotr,
jsem jen praubohý žáèek-kmotr.
Uhøi, to jsou pánové!
Kdepak, spíše lotrové!
Satan, ten je sebere a pak všechny posere."
Hled´me ho Lucemburka ! Kde jsi to našla ??? Nevìdìla jsem, že se jeho verše zachovaly. To je úžasné.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Katerina wrote:
Hled´me ho Lucemburka ! Kde jsi to našla ??? Nevìdìla jsem, že se jeho verše zachovaly. To je úžasné.
Ve Vlèkovi - Èeští králové I. - dají se tam najít docela zajímavé vìci. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Jindøich Frauenlob

Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Friedrich von Sonnenburg jako oèitý svìdek

Unread post by acoma »

Uherské tažení Pøemysla Otakara II. v r. 1271

" Kde sedm týdnù èeský král
s královskou slávou bojoval,
kde dobøe dvacet pevností
vzal - v zemi uherské - já s ním byl všady.

Pøes Dunaj most vzdor Uhrùm postavil,
ten dlouhý tisíc loktù byl,
øek osm potom pøemostí -
a Bratislavy dobude pak útokem bez vady.

Altenburg zøel jsem obléhat
ze všech stran, na vodì a na souši,
Miesenburg nemoha vzdorovat
- vìže i valy mu rozmetal - se sotva bránit pokouší,
a Huny od té chvíle
-bylo jich tøicet tisíc snad -
on zaèal do Rábnice hnát
(jich mnoho utonulo) daleko na tøi míle."
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Heinrich von Pressela

Unread post by Ježek »

Heinrich von Pressela, ztotožòovaný s vratislavským knížetem Jindøichem IV. Probem (Henryk IV. Probus), který byl vychován na pražském dvoøe Pøemysla II. (Probus), napsal tyto verše (nìmecky):

Slyš mùj náøek, máji, slyš mne, letní slasti,
slyš mùj náøek, jasné širé vøesovištì,
slyš mùj náøek, bìloskvoucí jeteli,
slyš mùj náøek, zelený lese, slyš mne, slunce,
slyš mùj náøek, Venuše, slyš žal mé touhy,
že mne láska tak trápí.
Leè když se vám zachce mi pomoci,
já - doufám - oddám se lásce
celým svým milujícím bytím.
Tak jsem vám vylíèil svùj zármutek
Proboha, pomozte mi k úlevì.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

když máme takový podivný "zimní" èas, nesu dámám jaro :wink:

Byl vlahý máj
a vonìl kraj,
ó jarní èasy krásné;
já èasnì vstal
na loutnu hrál,
tam u studánky jasné.
Za keøem dlím
tím šípkovým,
zní viola hudbou,
tu tanèit zøím
s urozeným rytíøem dívku krásnou.
servo
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Urození trubadúøi

Unread post by Katerina »

A jeìtì jeden urozený trubadour - dokonce slovanský - kníže Witslav III. Rujanský 1265 - 1325, poslední kníže slovanského rodu na Rujánì. Ona všude publikovaná iluminace trubadoura Frauenloeba má být údajnì - Frauenlob na jeho dvoøe .
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Guest

Unread post by Guest »

No,Pierre de Ronsard je mùj velmi oblíbený básník,alke se støedovìkem mám dojem už moc nesouvisí...pokud se nepletu,tak je pozdìjší,kolem 16. století...ale musela bych se doma kouknout do sbírky jeho veršù... a co takový Vogelvide,èi jak se píše,o nìm se øíká,že se narodil na èeském území... ale jinak se toto skuteènì krásnì ète,tolik veršù,jež potìší.... :studium: