Vampýrismus

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Vampýrismus

Unread post by KOMOŃ »

O vampýrismu se zmiòují staré kroniky a proto sem myslel že téma by klidnì zde mohlo být.
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Vampýrismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:O vampýrismu se zmiòují staré kroniky a proto sem myslel že téma by klidnì zde mohlo být.
Které kromì tøeba Neplachovy?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Vampýrismus

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:O vampýrismu se zmiòují staré kroniky a proto sem myslel že téma by klidnì zde mohlo být.
Které kromì tøeba Neplachovy?
Neplachova kronika a srbské,uherské úøední záznamy. :studium:
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Upíøi v Srbsku & Uhrách

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:...srbské,uherské úøední záznamy.
Leze to z tebe jak z chlupatý deky... tyhle záznamy neznám, ale jestli omezíš tempo svý strohosti, rád si (nejen já) o tom nìco poslechnu. 8)
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Upíøi v Srbsku & Uhrách

Unread post by KOMOŃ »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
KOMOÑ wrote:...srbské,uherské úøední záznamy.
Leze to z tebe jak z chlupatý deky... tyhle záznamy neznám, ale jestli omezíš tempo svý strohosti, rád si (nejen já) o tom nìco poslechnu. 8)
Musím øíci že sem si to pøeèetl na netu ale je to oficiální úøednický dokument.


FAKTA
OVÌØENÉ DOKUMENTY

Podobných pøípadù bychom ve starých písemnostech nalezli velmi mnoho. Problémem je, že je sporné, zda mají také faktickou hodnotu, a když ano, tak do jaké míry. Proto se jimi nebudeme zabývat nijak vážnì. Existují však i úøední dokumenty, které jev upírství potrvzují a které už nelze brát jen tak na lehkou váhu. Jsou totiž sepsány a podepsány soudci, lékaøi nebo vojáky, kteøí jakožto úøední osoby pohlíželi na svìt realisticky a ve spisech nic nepøikrášlovali ani nepøidávali. Právì takovéto osoby bývaly povìøeny zprávy o upírech zkoumat, a na základì toho vyhotovili listiny, o nichž si teï povíme.
Zajímavý pøípad se stal v roce 1725 ve vesnici Kisilovy v Uhrách. Asi tøi týdny po pohøbu jistého Petra Plogojovièe onemocnìlo náhle ve vesnici nìkolik osob. V osmi dnech zemøelo devìt osob, starých i mladých, a to po krátké jedno- èi dvoudenní nemoci. Všichni na smrtelné loži vypovìdìli, že pøíèinou jejich smrti je Plogojoviè, který k nim v noci pøišel jako upír, lehl si na nì, stiskl jim hrdlo a vysál jim krev. Aby bylo zabránìno dalšímu neštìstí, rozhodli se obèané otevøít Plogojovièùv hrob a mrtvolu spálit. Obrátili se proto na císaøského místodržitele a na místního faráøe, aby jim k tomu udìlili povolení. Ti se zpoèátku zdráhali, ale když jim vesnièané pohrozili, že opustí vesnici a usadí se jinde, postoupili nakonec celou záležitost soudnímu dvoru do Bìlehradu, odkud byli do vesnice vysláni dva úøedníci. Komise dala otevøít hroby všech, kteøí zemøeli v posledních šesti týdnech. Když otevøeli hrob Plogojovièe, nalezli jej s otevøenýma oèima, s pøirozenou barvou oblièeje a bez nejmenšího mrtvolného zápachu. K nálezu byl proto pøivolán ještì císaøský dùstojník z Gradišky, který do úøedního protokolu uvedl následující:
...odebral jsem se v prùvodu popa z Gradišky do jmenované obce Kisilovy, abych prohlédl již vykopané tìlo Petra Plogojovièe a podle skuteèné pravdy jsem zjistil toto: Pøednì nebylo tu ani stopy onoho zápachu, jaký pociujeme z hrobu a z tìla mrtvého. Tìlo, jehož nos byl pouze trochu splasklý, bylo zcela èerstvé, vlasy, vousy i nehty, když pøedtím staré vypadaly, byly znovu narostlé, stará kùže, která byla ponìkud bìlavá, se oloupala a novou bylo pod ní vidìti. Oblièej, ruce i nohy a vùbec celé tìlo bylo takové, že za života nemohlo lépe vypadati. V jeho ústech jsem spatøil - ne bez úžasu - trochu èerstvé krve, kterou vysál podle všeobecných výrokù z tìch, jež pøipravil o život - sumou byly tu všechny známky, jaké takoví lidé, jako již shora povìdìno, mají míti. Když tedy pop i já jsme spatøili toto divadlo, pøièemž lid byl stále rozèilenìjší a také podìšenìjší, pøipravili všichni poddaní rychle kùl, který zahrotili, pøiložili jej mrtvému tìlu na srdce, aby bylo probodeno, a pøi probodení nejen že se mnoho krve ukázalo z úst a uší, a sice krve zcela èerstvé, nýbrž objevily se ještì jiné pusté známky, kterých z respektu pomíjím. Potom zmínìné tìlo podle zvyku spálili na popel, což vysoce slavnému úøadu oznamuji a zároveò oddanì a nejposlušnìji prosím, aby, kdyby se tu byla stala nìjaká chyba, nebyla pøiètena mnì, nýbrž lidu, který byl strachem jako bez sebe.
Doba, o které se hovoøí, je doba, kdy Evropu doslova zachvátila vlna upírství. Úøady se k vìci nestavìly vùbec laxnì, dùkazem toho je, že byly ustanoveny mnohé komise povìøené zkoumáním zpráv o upírech a pøípadnì zásahem. Èastým exhumacím byli pøítomni lékaøi, kteøí byli povìøeni vyhotovením protokolu o zásahu.


A pak ještì tenhle.

Jedním z nejlépe zdokumentovaných, nejznámìjších a zároveò nejzáhadnìjsích je pøípad z vesnice Medvìdija v Srbsku, o kterém se zachoval úøední dokument, který budu citovat. Název zní "VISUM ET REPERTUM stran tak zvaných upírù, èili vysávaèù krve v Medvìdiji v Srbsku na turecké hranici 1.ledna 1732."
Na opìtná udání, že ve vesnici Medvìdija v Srbsku tak zvaní upíøi mnoho osob bídnì sprovodili ze svìta vysávavše jim krev, byl jsem na rozkaz zdejšího vrchního velitelství spolu s pány dùstojníky a dvìma vojenskými ranhojièi k tomu ustanovenými vyslán, abych vìc podrobnì vyšetøil. Vyšetøování toto konali jsme za pøítomnosti velitele setniny hajdukù, kapitána Goršice Hadnaka barjaktara a starších hajducké vesnice. Tito, byvše vyslechnuti, udali jednohlasnì, že asi pøed pìti lety jeden tamní hajduk, jménem Arnold Paole, který si pádem z vozu zlomil vaz, za svého života èasto vypravoval, že byl za svého pobytu u Gosovu v tureckém Srbsku èasto velmi prudce soužen upírem a že teprve, kdyz pojedl hlíny z hrobu takového upíra a potøel se jeho krví, byl jeho pronásledování zbaven. Zmínìní hajduci vypovìdìli dále toto:

1. Dvacet až tøicet dní po smrti uvedeného Arnolda Paola stìžovali si nìkteøí obyvatelé vesnice, že jsou v noci krutì trýznìni; z nich pak skuteènì ètyøi osoby zemøely. Aby tomu zlu uèinili pøítrž, vykopali zmínìného Arnolda Paola asi za ètyøicet dní po jeho smrti z hrobu a shledali, že jeho mrtvola jest úplnì neporušená, že mu tekla zcela èerstvá krev z oèí, uší a nosu, že rubáš a prostìradlo v rakvi byly veskrze zkrvavené atd. Ponìvadž z toho poznali, že zde bìží o skuteèného upíra, probodli mu podle obyèeje srdce špièatým kùlem, pøièemž
2. vydal zcela dobøe slyšitelné steny a vyšla z nìho hojnost èerstvé krve. Spálili tudíž mrtvolu ještì téhož dne a popel hodili do hrobu. Všichni, kdož byli upírem usmrceni, stali prý se rovnìž upíry. Vykopali proto svrchu zmínìné ètyøi osoby z hrobu, vyšetøili je stejným zpùsobem, propíchli jim srdce kùly a spálili je rovnìž na popel. K tomu pøipojili svìdci, že Arnold Paole útoèil též na dobytèata a vysával jim krev. Ponìvadž pak
3. lidé požili z tìchto dobytèat maso, ukázalo se brzy, že jsou v obci noví upíøi, a skuteènì v dobì tøí mìsícù zemøelo sedmnáct mladých i starších osob, a to vìtšinou bez pøedchozí nemoci ve dvou až tøech dnech. Pøi tom hlásil
4. hajduk Jovíra, že jeho snacha Stanjoska pøed patnácti dny se odebrala svìží a zdráva na lùžko, o pùlnoci však se strašným køikem za velkého zdìšení naøíkala, že syn hajduka, jménem Miloe, zemøelý pøed ètyømi nedìlemi, ji rdousil, a že cítí velkou bolest na prsou. Od té doby chøadla, až osmého dne zemøela. Potud vypovìdìli svìdci. V úøedním spisu se pokraèuje dále:

Ještì téhož dne odpoledne odebrali jsme se v prùvodu uvedených hajdukù na høbitov, abychom dali otevøíti hroby, podle udání podezøelé, a plníce vysoký rozkaz, prohlédli mrtvoly v nich pohøbené. Pøi tom se ukázalo podle výsledkù pitvy toto:
1. Mrtvola ženy jménem Stana, dvacetileté, která zemøela pøed tøemi mìsíci po tøídenní nemoci, byla úplnì neporušená, bez veškeré stopy hniloby. Po otevøení mrtvoly se ukázalo in cavitae pectoris množství èerstvé krve. Cévy, a to arterie i veny, nebyly naplnìny sraženou krví, nýbrž byla v nich nalezena právì tak, jako v plicích, játrech, žaludku a ostatních vnitønostech, èerstvá a tekutá krev, jako u zdravého èlovìka. Na nohou a rukou byly nalezeny èerstvì narostlé nehty a èerstvá kùže.
2. Mrtvola ženy, jménem Milica, asi šedesátileté, zemøelé po tøímìsíèní chorobì a pøed devadesáti dny pohøbené. V dutinì prsní bylo nalezeno mnoho tekuté krve. Vnitønosti byly v témže stavu, jako pod èíslem 1. Pøi pitvì mrtvoly vyslovili všichni pøítomní hajduci podiv nad otylostí zemøelé, kterou všeobecnì od mládí znali jako velmi hubenou a vyzáblou, takže její otylost nastala až po smrti. Stala se upírem, ponìvadž jedla maso z ovcí, zahubených upíry.
3. Osmileté dítì, ležící v hrobì již devadesát dní, bylo shledáno zcela ve "stavu upírském".
4. Mrtvola šestnáctiletého syna hajduka, jménem Miloe, pohøbená pøed devíti nedìlemi po tøídenní nemoci, se podobala ve všem ostatním upírùm.
5. Totéž bylo shledáno u sedmnáctiletého syna hajduka, jménem Jáchym, jenž zemøel po tøídenní nemoci a byl v hrobì osm nedìl a ètyøi dny.
6. U mrtvoly ženy, jménem Ruša, pohøbené pøed šesti nedìlemi po desetidenní nemoci, bylo nalezeno velké množství èerstvé, tekuté krve nejen v dutinì prsní, nýbrž též in fundo ventriculi. Totéž bylo shledáno u jejího dítìte, pohøbeného pøed pìti nedìlemi ve vìku osmnácti dnù.
7. Mrtvola desetiletého dìvèete, zemøelého pøed dvìma mìsíci, byla shledána zcela ve "stavu upírském". V dutinì prsní mìla mnoho èerstvé krve.
8. Vykopané mrtvoly jisté ženy hajdukovy, zemøelé pøed sedmi nedìlemi, a jejího, pøed jednadvaceti dny zemøelého dìcka byly nalezeny v pokroèilém stupni hniloby, aè byly pohøbeny v téže pùdì a v pøímé blízkosti ostatních otevøených hrobù.
9. Mrtvola tøiadvacetiletého sluhy jistého hajduckého desátníka, jménem Rhade, pohøbená pøed pìti nedìlemi, byla nalezena rovnìž v pokroèilém stupni hniloby.
10. Totéž bylo shledáno u ženy zdejšího barjaktara, zemøelé pøed pìti nedìlemi, a jejího dítìte.
11. Mrtvola šedesátiletého hajduka Stanka, zemøelého pøed šesti nedìlemi, byla nalezena neporušená, bez stopy hniloby s množstvím èerstvé krve.
12. Rovnìž ve "stavu upírském" byla nalezena mrtvola dvacetipìtiletého hajduka Milca, zemøelého pøed šesti nedìlemi.
13. Stanjoska, dvacetiletá žena hajdukova, zemøelá pøed osmnácti dny po tøídenní nemoci, byla nalezena v oblièeji úplnì èervená a živé barvy; je to táž, která byla - jak svrchu vylíèeno - zemøelým synem hajduka Miloem o pùlnoci rdoušena. Na pravé stranì pod uchem mìla dlouhé, krví podlité místo. Pøi otevøení rakve proudila jí z nosu èerstvá krev, jakož byla nalezena i v dutinì prsní. Též její vnitønosti byly neporušené.
Po vykonané prohlídce byly mrtvolám, u nichž byly shledány pøíznaky upírství, pøítomnými cikány zutínány hlavy a s jejich tìly spáleny, popel byl pak vržen do øeky. Ostatní mrtvoly byly vloženy zase do svých hrobù.
Actum ut supra.

Jan Flickinger v.r., plukovní ranhojiè slavného pìšího pluku z Fürstenbuchu
Jan Jindøich Siegell v.r., ranhojiè slavného morulského pluku
Jan Bedøich Baumgartner v.r., ranhojiè téhož pluku

Dole podepsaní potvrzujeme, že vše, co plukovní ranhojiè slavného pluku Fürstenbuchova se svými obìma pomocníky stran svrchu uvedených upírù zjistil, ve všem souhlasí s pravdou, že vyšetøování se konalo v naší pøítomnosti a bylo námi øádnì zkoumáno.
Na dùkaz toho naše vlastnoruèní podpisy.
Büttner v.r., podplukovník slavného pluku Alexandrova
J.H.von Lindenels v.r., praporèík téhož pluku

Není to sice støedovìk ale víme že vampírismus je starý skoro jako lidstvo samo.
Bez piva to není ono.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

vampyrické varianty ve støední Evropì

Unread post by acoma »

:arrow: možné "odrùdy":

Mora (noèní mùra) - dusí a moøí spící lidi a zvíøata. Jedná se o živého èlovìka, z nìhož v noci vychází duše a jeho tìlo pak leží jako mrtvé. Nìkdy se uvádí, že má takový èlovìk duše dvì. Morou jste od narození, obzvláštì rizikové je být sedmou dcerou, když není v rodinì syn. Èasto se pozná podle srostlého oboèí a plochých nohou. Je možné se pøed ní bránit "muøí nohou", zrcadlem vloženým do kolébky, koštìtem proutím vzhùru èi pøekøíženými vidlièkami.

Revenant je neklidný mrtvý, který opakovanì vychází z hrobu a v noci trápí a dusí své pøíbuzné. Pøíèinami neklidného vìèného spánku mùže být špatný oblek do rakve, nìco nedoøešeného, nesplnìné závazky. Èasto se vrací sebevrazi, vrahové, co se nikdy nepøiznali, zabití pøi nehodì èi ve válce. Identifikaèními znaky revenanta jsou po smrti neztuhlé tìlo a rùžová barva pokožky.

Vampýr je škodlivý duch, který saje krev lidem i dobytku a tím je "moøí". Má schopnost zabíjet své pøíbuzné jen tím, že v hrobì žvýká svùj rubáš a požírá své tìlo.

Vlkodlakem se èlovìk stává pokud se narodí nohama napøed a nebo se narodí s již vyrostlými zuby. Sexuální styk s upíry nebo vlky zaruèuje narození vlkodlaka.

:arrow: morou èi vlkodlakem se èlovìk mùže stát již bìhem života, upírem èi revenantem až po smrti.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Kaminika
Sedlák
Posts: 7
Joined: 03 Dec 2007 21:24
Location: Lomnice nad Popelkou

Unread post by Kaminika »

Dr. David Dolphin, kanadský lékaø z University of British Columbia ve Vancouveru, vampýrismus vysvìtlil po svém. Podle nìj je to vzácná, ale velmi tìžká krevní choroba. Na lékaøském kongresu v Londýnì, konaném na téma "porfyrinová chemie" (zkoumá vrozené nebo vývojové poruchy látkové výmìny v krevním systému), pøednesl pøíslušnou pøednášku. Podle jeho koncepce není organismus nemocných vampýrismem (Porfýriií) schopen pøemìòovat v krvi železo na porfyriny, což je pro zdravý organismus životnì dùležitý proces. Jestliže ho však organismus není schopen realizovat, krev i porfyriny zbavené železa prostupují kùží, takže konkrétním výsledkem je to, že pokožka reaguje nesmírnì citlivì na svìtlo. Pacient mùže tím pádem vycházet ven jedinì v noci. Úvahy dr. Dolphina jdou ještì dále. Vampýrismus se z lékaøského hlediska dále zhoršuje, když se v krvi odbourá poslední zbytek hemoglobinu. Za jeho rozpad je zodpovìdný enzym P 450. Právì tento enzym je vydatnì obsažen v èesneku, jež, jak je známo, upíry zahání
uccello di bosco
User avatar
Dorful
Poddaný
Posts: 2
Joined: 15 Nov 2007 12:00
Location: Silesia

Unread post by Dorful »

Kaminika wrote:Dr. David Dolphin, kanadský lékaø z University of British Columbia ve Vancouveru, vampýrismus vysvìtlil po svém. Podle nìj je to vzácná, ale velmi tìžká krevní choroba. Na lékaøském kongresu v Londýnì, konaném na téma "porfyrinová chemie" (zkoumá vrozené nebo vývojové poruchy látkové výmìny v krevním systému), pøednesl pøíslušnou pøednášku. Podle jeho koncepce není organismus nemocných vampýrismem (Porfýriií) schopen pøemìòovat v krvi železo na porfyriny, což je pro zdravý organismus životnì dùležitý proces. Jestliže ho však organismus není schopen realizovat, krev i porfyriny zbavené železa prostupují kùží, takže konkrétním výsledkem je to, že pokožka reaguje nesmírnì citlivì na svìtlo. Pacient mùže tím pádem vycházet ven jedinì v noci. Úvahy dr. Dolphina jdou ještì dále. Vampýrismus se z lékaøského hlediska dále zhoršuje, když se v krvi odbourá poslední zbytek hemoglobinu. Za jeho rozpad je zodpovìdný enzym P 450. Právì tento enzym je vydatnì obsažen v èesneku, jež, jak je známo, upíry zahání
Vyzdvihl i jiné pøíznaky, jako odhalené zuby a potlaèení pøíznakù pitím krve apod. Ovšem zmínky o èesneku a jiné jeho teorii dost zhazují, jelikož jeho pojetí upíra je dost moderní (Stokerovské) a nemá to pravdìpodobnì moc spoleèného se støedovìkými povìrami.
.
Image

Image
Kosovo 1448 - za víru a vlast
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

"protivampirická opatøení" sledujeme v archeologických pramenech od Avarù po 18. století. Mnohdy jsou takto oznaèeny i hroby urèené neodbornì (dislokace kostí vlivem hlodavcù èi skutálení se lebky v dutém prostoru, neopatrné vložení do hrobu apod. - Olomouc- Nemilany), což by však zkušený archeolog nebo antropolog mìl poznat.
K nejznámìjším lokalitám patøí tøeba Èelákovice (zde se již spíše uvažuje jako o popravišti), z Brna pohøeb dítìte se svázanýma nohama umístìné mimo pohøebištì (12./13. stol.), Rostock- tìlo bylo pøikryto kùží (?), která byla pøibita k prknu pod zemøelým (8. - 9. stol.), nebo tøeba Radomyšl (zatížení kameny).
Pìknì o tom píše prof. Unger: Pohøební ritus 1. až 20. století v Evropì z antropologicko-archeologické perspektivy, str. 163-167, Brno 2006
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

VAMPyrismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kaminika wrote:Dr. David Dolphin, kanadský lékaø z University of British Columbia ve Vancouveru, vampýrismus vysvìtlil po svém..
Takováto nekomplexní "zhodnocení" jsou spíše zavádìjící, jak už pøipomnìl Dorful. Tito páni doktoøi se totiž danou vìcí (vampyrismem) nikdy nezabývali. Jen spojili vlastní studii s nìèím, co jim pøipadalo vzájemnì podobné. (Vzpomínka na dìtství, pohádky?) :D
Podobnì pøed nìjakým èasem pøišel jeden matematik k ještì hloupìjší tezi jak vyvrátit vampyrismus. Jeho neexistenci dokazoval tím, že kdyby se stal upír z každého, kdo byl upírem napadnut, tak už z lidstva dávno nic nezbylo. :roll:
Zde je patrný silný vliv Stokerùv, protože si mnozí dodnes nedokáží pøedstavit jiný vampyrismus než z romantické beletrie.
maser wrote:Èelákovice (zde se již spíše uvažuje jako o popravišti)
A takto uvažuje kdo? :) Pokud vím, tak J. Špaèek, øeditel èelákovického musea, který dìlal tehdejší výzkumy, popsal u nalezených kosterních pozùstatkù i tzv. protivampyrické zásahy. Což na popravišti nebylo obvyklé. Stejnì tak pøímo lokalisace vlastních popraviš mìla svá pravidla a nejsem si jist, zda èelákovická Mrchovláèka (nebo jak se to tam jmenuje), tyto disposice splòovala...
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

ženský upír

Unread post by jitřenka »

Ženský upír

se nazýval mora, jinak také succubus. Už staøí Germáni pro ni mìli pojmenování, a sice mahr, také mara. Pùvod tohoto démona je ale slovanský, jak je slyšet v názvech mora (PL), mùra (ÈR), èi Morava (Bulh.), a znamená moøiti.
Tento démon vystupoval zpravidla jako stín, vlas, stéblo slámy, myš, koèka, motýl. Vesmìs noèní aktéøi, že? Tak me napadlo, že v dobì povìr byl èlovìk z lecèeho tak vystrašený, že se mohl panicky bát noèního stínu, následoval pocit úzkosti, stupòoval se do dýchaviènosti... Leckdy v tom mohla hrát roli autosugesce, ale démonickou existenci nijak nevyvracím. Jen mùj názor.
Proti mùøe pomáhal již zmínìný pentagram - muøí noha, ale také tøeba jen dvì sekery zkøížené na prahu.
Mužským protìjškem mùry byl morous (název se objevuje až pozdìji, v dualistickém støedovìku...). Až na pohlaví byl totéž v bledì modrém. :wink:
V Polsku se také obávali tzv. mory z lásky. Tou se stávala živá dívka proživší velké milostné zklamání. Lidé v její blízkosti omdlévali a celkovì chøadli. Tato forma byla naštìstí dobøe léèitelná, staèilo pár poøádných ran na pranýøi, jak je výslovnì uvedeno ve spisech. :)
J.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ženský upír

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

jitøenka wrote:Ženský upír se nazýval mora..
Já tomu nerozumím, pøesto bych si dovolil zahltit jeden pøíspìvek svými rozumy. :)
U démonických bytostí bych asi nehledal rozlišení ženského èi mužského rodu. A stejnì tak jsem si vždy myslel, že mora a upír jsou odlišné bytosti, by se u mnohých nìkteré vlastnosti prolínají... 8)
Ale když mùže být Vlad Tepes nebo Alžbìta Bathory taky upírem, proè ne tøeba i mora.... :D
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

To tøídìní

Unread post by jitřenka »

Takhle to tøídí etnologové, radìji jsem se tedy toho držela. I toho, co znám z falkulty a z bestiáøù... To hlavnì pro pobavení, ono už je to pak jedno, když vás to kousne :lol: :wink:
J.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: To tøídìní

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

jitøenka wrote:...ono už je to pak jedno, když vás to kousne
...a ještì to kouše? :?
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

Unread post by jitřenka »

I moderní upíøi a mory koušou... :lol:

Jinak aspoò pøidám odkaz www.fext.cz/bestiar ( opravdu s f). Je to plné informací.
Last edited by jitřenka on 29 Jun 2008 20:15, edited 1 time in total.
J.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

jitøenka wrote:I moderní upíøi a mory koušou... :lol:
No právì... :( a nejoblíbenìjším úpírem je scientolog Tom Cruise... :roll:
(v tom odkaze oprav znìní... ty tøi teèky oddìl od adresy, jinak to nenaète stránku... :D
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

Vampýr Cruise

Unread post by jitřenka »

Doufám, že nebude po smrti vstávat z hrobu... :wink:

Jo ono to funguje jako hypertextový odkaz? Tak to je první, co jsem kdy založila. :D S poèítaèem totiž nejsem kamarád. :oops:
J.
jay

Vampyrismus

Unread post by jay »

Ja myslim, ze Vampyrismus sam o sobe v dnesni dobe neznamena krome zminek z historie nic. Je vsak spousta spolku venujici se stribrne (mesicni) magii a vyzyvani starych bohu, ktere jsou sami s vampyrismem spojeni (lilith, atd.), nevim kam az se tito lide dostali pokud se vsak uplne nezblaznili. Studuju historii a par techto spolku uz jsem videl na vlastni oci, jsou taci, kteri maji opravdu dost velky historicky zaklad a zkousi za pomoci nekterych medii nejakou invokaci, zda uspesnou ci ne, sem se zatim nedozvedel, pak jsou spolky lidi co chteji byt necim jinym, vystoupit z rady a zvysit si tak sve postaveni ve skupine, mezi tyto lidi patri spis nejaci fanatici, co po vecerech za svitu cernych svicek pijou praseci, nebo v horsim pripade kamaradovo krev a mumlaj dokola nesmysli stazene z netu, kdyz se dobre zhuli, pak i mozna neco vidi, ale to uz nema s vampyrismem nic spolecneho. Nechci Vampyrismus nejak zavrhovat nebo z neho delat nesmysl, urcite ma svuj zaklad a v mnoha knihach se da o nem precist, pak jsou pripisovany ruzne situace typu Celakovice atd. , ktere dle historickych zaznamu spise muzeme pripsat dobe krestanskych honu na carodejnice a paleni inkvizitoru. Zda je to pravda uz se nikdo nedozvi, spolky co to praktikuj ia neco vedi nikde v google nenajdes a lidi cozkousi kazdou blbost to spis dozene do blazince nebo vezeni! Az zde nekdo uvidi vlkodlaka, nebo upira (ted nemyslim astralniho) ale hmotneho, ktery ma nadprirozenou moc a meni s v netopyra c tak neco co se da videt v ruznych zvastech, pak budu prvni kdo bude stat v rade a prijde se na neho podivat!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Vampyrismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

jay wrote:Celakovice atd. , ktere dle historickych zaznamu spise muzeme pripsat dobe krestanskych honu na carodejnice a paleni inkvizitoru.
Nejsem si zcela jist, zda již koncem 10. století, ze kdy je ono pohøebištì, mùžeme hovoøit o inkvisièních procesech...? Dokonce ani køesanství zde ještì nemìlo pevnou pùdu pod nohama.

Ale je pravda, že dnešní vampyrismus je snùškou nesmyslù - "produktem" 20. století. Od té doby, co Bram Stoker napsal Drákulu, již vampyrismus nikdy nebude nezetlelá mrtvola, jejíž pøízrak je po smrti pøíèinou hrozných úmrtí v okolí. Nyní je to sebevìdomím náctiletých puberákù, kterým to mezi vrstevníky pøidává na zajímavosti a podnìcuje erotické pøedstavy.
Ale je celkem zábavné takový vývoj sledovat, oproti upírùm, celá staletí podobného charakteru, jsou dnešní upíøi sexy, koušou jen vybraná hrdla výstavných sleèen, umìjí zacházet se samopaly, ovládají bojová umìní a moderní techniku... :lol:
Image
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Èelákovice

Unread post by duli »

Tady je pùvodní èlánek od Dr.Špaèka. Setkala jsem s ním nebo jeho kolegou, když jsme prolezli pár sklepù a snažili se najít pozùstatky sklepù pùvodní tvrze.
http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?id=133
A také na dvoøe statku viz. http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?id=194 , kdy nám vyšel vstøíc, jak to bylo možné.
Bohužel v minulosti v okolí Èelákovic a širším okolí se kosterní nálezy na polích nebo lomech dost èasto znièily, aniž by je bylo možné prozkoumat.
V souèasné dobì to není o mnoho lepší. viz. http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?id=146
Díky nové výstavbì se pole zaèínala odkrývat a v okolí je nálezù stále více. viz. http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?id=180
Oni ti naši pøedchùdci osídlení nebyli žádní beránci.
Tìžko øíci kdo kdy koho z území vytìsnil nebo kdo se s kým sžil. http://www.muzeum-celakovice.com/index.php?id=185
Ale teï jsem pøekroèila téma vampýrismus. V dalším pøíspìvku se k nìmu vrátím. Polepším se. :mrgreen:
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.