Zemì Koruny èeské

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Zemì Koruny èeské

Unread post by Viola »

Tak mì napadlo, že tu píšeme o Èechách a Moravì a obèas o dalších zemích, které byly na pøechodnou dobu souèástí Èeského království a které byly zastøešeny pojmem "Koruna èeská". I když tento pojem poprvé použil až Jan Lucemburský, chtìla bych, abychom dali dohromady, co víme o ostatních nám blízkých zemích.
Já mám tøeba parádní zmatek v obou Lužicích - Budyšínsko, Zhoøelecko, další zemì; nìkdy byly souèástí Èech, pak stopa mizí, a pøipojuje je další panovník, ovšem èasto pod jiným názvem...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Územní zmìny

Unread post by Ježek »

Kdybychom tady dali dohromady územní zmìny èeského knížectví a království bylo by to fajn a dalo by se to jistojistì pozdìji využít.

Sušicko
Málo se ví, že od roku 1124 neznámo jak velká èást Sušicka patøila pánùm z Bogenu a posléze bavorským vévodùm. Ti jej získali od Vladislava I. jako vìny ke Svatavì :D Zpìt toto území získal až Pøemysl II. Otakar.

Vitorazsko
Kraj kolem Weitry v dnešním Rakousku patøil ke knížectví snad od poèátku. Od poloviny 12. století z øíšské strany toto území bylo kolonizováno a pøivtìlováno k Východní marce. Sobìslav II. o nìj válèil, nárokù na nìj se vzdal Bedøich na poèátku vlády.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Vitorazsko

Unread post by Viola »

Našla jsem, že Vitorazska se vzdal Bedøich roku 1186, lenními pány této oblasti se stali Kuenringové, pochopitelnì v rámci Dolních Rakous. Po Moravském poli, kdy Jindøich V. z Kuenringu stál na stranì Pøemysla, bylo Vitorazsko zabaveno Rudolfem a roku 1285 dáno do správy svým dvìma synùm (škoda, že jsem nenašla kterým :(). S krátkou pøestávkou koncem 13. století tak bylo souèástí panovníkova majetku. Lenní vztah k èeskému králi tedy zanikl, aèkoliv o ovládnutí Vitorazska se pokusil i Jan Lucemburský (roku 1332 byl obléhán hrad Vitoraz-Weitra èeskými vojsky).
Roku 1920 byla západní èást Vitorazska pøipojena opìt k Èechám - tato oblast je zhruba vyznaèena èervenou barvièkou:
Image
Last edited by Viola on 16 Apr 2007 13:39, edited 1 time in total.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Lužice

Lužice se dìlila na Horní (u èeských hranic) a Dolní (Niederlausitz - s centrem v Chotìbuzi - Cottbusu). Horní Lužice (Oberlausitz) se ještì dìlila na západní Budyšínsko a východní Zhoøelecko.

Lužice byla v 10. století zaèlenìna do Východní marky a do Míšeòské marky. Na území Budyšínska vznikla marka, kterou spravovali od konce 10. století Wettinové. Budyšínsko bylo roku 1003 pøipojeno jako øíšské léno k Polsku. V roce 1076 dostal lénem èást území pozdìjší Horní Lužice a èást Dolní Lužice (Východní Marku) Vratislav II. (I.), jemuž se ji však nepodaøilo do roku 1081/86 ovládnout. Znovu bylo území pozdìjší Horní Lužice pøipojeno k Èeskému státu až za Sobìslava I. roku 1136.
Poté muselo být minimálnì Budyšínsko od Èech oddìleno, nebo se opìt jako léno vrací do rukou Vladislava II. (I.) roku 1158 z rukou Fridricha Barbarossy.

Nìkde jsem se doèetla, že k oddìlení Zhoøelecka od Budyšínska došlo až roku 1268, znamená to tedy, že pøedtím lze ztotožnit pojmy Budyšínsko a Horní Lužice?

Horní Lužice pøešla roku 1256 (nebo 1253?) do rukou Oty III. Braniborského jako zástava za vìno princezny Boženy, dcery Václava I. V braniborských rukou byla tedy asi až do roku 1319, kdy po vymøení Askáncù získal král Jan nejprve Budyšínsko, poté roku 1329 Zhoøelecko a roku 1346 Lubañ (?), aby spolu s Žitavskem vytvoøily Horní Lužici.
V letech 1348 a 1364-1368 byla pøikoupena Karlem IV. k Èeskému království Dolní Lužice (trvale 1373).

Po Bílé hoøe, kdy se obì Lužice pøipojily na stranu èeských stavù, získal celou Lužici kromì Chotìbuze, kterou ovládalo Braniborsko, saský kurfiøt, a to nejprve roku 1624 jako zástavu, definitivnì pak 1635.

Tak... Prosím o doplnìní nebo opravu
:wink:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:Lužice

Lužice se dìlila ...
No, taky se tím teï probírám a jsem z toho trošku vedle, , zdá se, že v té dobì jak se prolínaly hranice držby a geografické, rùzné to kouskování a spojování to èíní docela komplikované.

Zkusím písemnì zrekapitulovat co jsem našla:
Pozdìjší Horní Lužice (bez jihovýchodního cípu) se kdysi nazývala provinccie, nebo kraj Milèansko. V listinì z roku 1144 jsou zmínìny 3 provincie - Nížensko, Milèansko, Záhvozd.
Roku 1158 získal král Vladislav (viz) výše jako øíššké léno území Milèansko (což bylo pozdìjší Budyšínsko a Zhoøelecko).
Záhvozd - v nìmž leželo i Žitavsko) pùvodnì také patøil do Milèanska, ale po 11. století se vydìlil, stal se samostatnou provincíí, pøevážnì v majetku míšenského biskupa. Po roce 1253, když PO II. zastavil Horní Lužici Askáncùm byla èást Záhvozdu pøipojena (zpátky) k Budyšínsku a Zhoøelecku a do roku 1307 se tam zaèlenila témeø celá.

Tak pøipadá to zmatené jenom mì ?

Nicménì z toho bych snad i soudila, že odpovìd na tvou otázku je ano - pokud se Horní Lužice kdysi nazývala Milèansko, jehož souèástí bylo Budyšínsko a Zhoølecko, tak logicky by se ztotožnit daly.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Ještì k té Lužici :
1319 - získal Jan Lucemburský Budyšínsko
1329 - Jindøich Javorský postupuje Janovi i Zhoøelecko (kromì mìsta Lubaò a Okregu ) - ty dostal JL až v roce 1346 , po smrti Javorského knížete, ale už pøedem si je zajistil smlouvou.

1346 - Janovi Lucemburskému pøipadly i državy Jindøicha Javorského v Dolní Lužicei. Zbytek Dolní Lužice byl k zemích koruny Èeské pøipojen roku 1368.
Jak psala Viola výše, ztratili jsme je za tøicetileté války.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak to Milèansko - Záhvozd moc nezvládám... Je možné, že by Nížensko bylo pozdìji Dolní Lužice? A kdy tedy dochází ke zmìnì jména? Ach jo :(

Takže si to shrneme: Milèansko odpovídá zhruba Budyšínsku a Zhoøelecku (nazývalo se po srbských kmenech Milèanù), s rozvojem Budyšína a Zhoøelce v první polovinì 13. století se toto území nazývá Budyšínskem, pozdìji západní - Budyšínsko a východní - Zhoøelecko.

Žitavsko bylo souèástí Èech - asi ho lze zhruba ztotožnit s pùvodním názvem Záhvozd. Roku 1346 vytvoøila Žitava spolu s pìti hornolužickými mìsty (Zhoøelec, Budyšín, Kamenec, Löbau a Lubaò) spolek "Šestimìstí" (Oberlausitzer Sechsstädtebund), podporovaný Karlem IV., èímž Žitava (Žitavsko?) pøešla formálnì pod Horní Lužici, a tudíž byla od Èech definitivnì odtržena spolu s Horní Lužicí roku 1635.

Nyní je Lužice rozdìlena mezi nìmecké spolkové státy Sasko a Braniborsko a menší èást mezi polská vojvodství Dolnoslezské a Lubušské.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Chebsko

Unread post by Viola »

Chebsko

První zmínka o Chebu je z roku 1061, od druhé poloviny 11. stol. je Chebsko (tìžko øíct, jak velké) v držení markrabat z Vohburku. Po roce 1149 získává Chebsko jako zástavu na vìno Fridrich Barbarossa, které pozdìji vydìluje v soukromou državu Štaufù. Po zasnoubení dcery Filipa Švábského (Barbarossova syna) Kunhuty èeskému kralevici Václavovi mìlo Chebsko pøejít jako zástava na Kunhutinì vìnu ale z neznámých pøíèin se tomu nestalo (Filip byl roku 1208 zavraždìn, tak možná proto). Každopádnì nároky vznesl pozdìji jak Václav I., tak i jeho a Kunhutin syn Pøemysl.

O Chebsko se dále vedly spory, když po smrti Fridricha II. jménem jeho vnuka Konradina vznesl nároky Konradinùv poruèník, Ludvík Bavorský. Roku 1266 však Chebsko obsadil Pøemysl II., roku 1273 uzavøel dohodu o narovnání právì s LUdvíkem Bavorským, jemuž Konradin, popravený roku 1268, již døíve nároky k Chebsku postoupil. Pøemysl se tak stal "pánem Chebska" (Chebsko bylo nazýváno "regio" nebo také "provincia", takže nebyla samostatným øíšským územím, proto i Pøemysl se nazýval "pánem" - "dominus").

Roku 1274 však øímský král Rudolf a øíšský snìm prohlásit Chebsko za odcizené a tudíž za léno spadlé na Øíši. Pøemysl toto nejprve roku 1276 uznal, poté však uplatòoval dìdický nárok po své matce. Nakonec roku 1277 bylo domluveno, že na Chebsku bude pojištìno vìno dcery Guty, snoubenky kralevice Václava. Fakticky se Václav II. ujal vlády v Chebsku až roku 1291, po sporech se svým švagrem, øímským králem Albrechtem se Chebska vzdal v roce 1305, krátce pøed svou smrtí.

Další Ludvík Bavorský, spojenec Jana Lucemburského, právì èeskému králi pøed svou volbou roku 1314 Chebsko pøislíbil, k pøevzetí došlo až po bitvì u Mühldorfu roku 1322, pøitom této oblasti zùstala její práva a privilegia. Karel IV. pak roku 1348 potvrdil nezcizitelnost a nezastavitelnost Chebska. Tímto se stalo souèástí Èeské koruny.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Chebsko

Unread post by Katerina »

Viola wrote:Chebsko
No a tak je Chebsko jediným územím, pøipojeným k Èeské korunì ve 14. století, které nám zùstalo dodnes.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Dolní Lužice

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina wrote:...Zbytek Dolní Lužice byl k zemích koruny Èeské pøipojen roku 1368...
Milèansko bylo, pokud se nemýlím, takto nazýváno podle kmene Milèanù, jestli se nemýlím. Jinak Dolní Lužice byla v zástavì Bolka II. Malého od r. 1364 a po jeho smrti (+ 1368), podle smlouvy, padly nìkteré jeho statky na správu manželèinu (Anežka + 1392, vèetnì severevýchodních Èech) a Dolní Lužice na Karla IV., který si vzal za svojí 3. manželku jeho neteø.
...Proto rok 1368, kdy pøipadla Dolní Lužice Karlovi IV.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Slezsko - za Lucemburkù

Unread post by Katerina »

Slezsko

Lucemburkové postupnì získali svrchovanost nas jednotlivými knížectvími slezských Piastovcù a tím je pøièlenili ke Korunì èeské jako èeské državy. Vìtšinou to bylo formou léna :
Knížectví : Bytomské, Bøežské, Kozelské, Munsterberské, Nemodlínské (Falkenberg), Olešnické, Osvìtimsko- zátorské, Opolské, Ratiboøské, Støelecké, Stínavské, Tìšínské, Vratislavské, Zahánské.

(Teda tìch Piastovcù ale bylo..)

Dále to byl jejich pøímý majetek ve Slezsku :
Knížectví hlohovské (èásteènì), Lehnické, Milíè, Namyslovské (nejprve léno , pak pøímý majetek).

a nìco zdìdili:

Javorské a Svídnické (po Bolkovi).

Ještì zde bylo knížectví Nisské , majetek vratislavského biskupství.

Vìtšinou k lennímu vztahu došlo v letech kolem 1327/1329, a nìco pak 1334/6 - takže Janova práce.
Nejpozdìjší bylo kolem 1348 knížectví Namyslov.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Slezsko a Kladsko - o vìtší èást tìchto území jsme pøišli v r. 1742.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Furlansko a Pordenone

Unread post by Katerina »

I když tyto zemì zemìpisnì s Èechy nesouvisí , díky Pøemyslovcùm i Lucemburkùm zde již od dob knížecích byly vazby politické i vlastnické.

Pordenone je provincie v oblasti Furlanska. Furlansko je dnes provincie videmská - døíve Furlantsko benátské, Furlantsko nìmecké(rakouské) a hrabství Gorické.

Vystøídali se zde Tuskové, Veneti, keltské kmeny, Øímané, Ostrogoti, , Langobardi, Frankové. Pak bylo markrabství rozdìleno na 4 menší - Furlanské, Istrianské, Krajinské a Vindické.

OtaII. pøipojil Furlanské markrabství k novému vévodství Korutanskému.
V roce 1027 udìlil císaø Konrád svìtská práva nad Furlanskem patriarchùm aquilejským. JIndøich IV, jim pak ještì pøidal Istrii, a Krajinu. Patriarchové dosazovali markrabí dle své vùle , takže došlo nakonec k povstání nìkolika panství, z nichž je pro nás zajímavé hrabství Pordenonské (které se stalo pozdìji lénem rakouských vévodù. Když byl Pøemysl Otakar II.. držitelem hrabství Pordenone, byl tím zároveò vazalem patriarchy Aquilejského, s kterým však nebyl v dobrých vztazích.

S patriarchy Aquilejskými a Furlanskem byli ve styku už kníže Spytihnìv I. a Vratislav I.
Když v roce 1085 císaø Jindøich jmenoval Vratislava II. èeským králem, byl patriarchou - hrabìtem aquilejským Pøemyslovec Svatobor, Vratislavùv synovec. Dal jsi jméno Fridrich a založil zde 2 dùležité kláštery.
Pøemysl Otakar II., kromì toho, že byl hrabìtem Pordenonským, se také snažil o ovládnutí Aquilejského patriarchátu a po roce 1269, po smrti tehdejšího patriarchy Øehoøe ochránil celistvost a prý dokonce existenci furlanského státu.

Po Pøemyslovì smrti mìla nejpøednìší poslavení ve Furlansku (po patriarchovi samozøejmì) hrabata z Gorice. Tìm v boji o získání pozice nejmocnìjšího rodu hodnì pomohl èeský královský titul, který získal jejich bratranec, Jindøich z Gorice, vévoda Korutanský, tedy "náš" JIndøich Korutanský.

Vidíme, že vzájemné styky zde byly neustále i pokusy zaèlenit tato území, èi je nìjak volnì pøipojit ke korunì. Což pokraèovalo a dosti zajímavì i za Lucemburkù. To ale nechám na další pøíspìvek, aby tento nebyl moc dlouhý. :wink:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Lucemburkové a Furlansko

Unread post by Katerina »

za Lucemburkù byly kontakty s provinciíí a patriarchy nejn èasté, ale leckdy i dramatické.

Po korunovaci JL najdeme po jeho boku jako komoøího pøedstavitele mocného furlanského rodu , ano je to Walter z Castellu.
V té dobì je patriarchou aquilejským Bernard de Saint Geneis, který se snažil o ekonomický rùst oblasti, vèetnì zajištení bezpeènosti, zakládání trhù, snažil se kontrolovat celé území, což ho samozøejmì pøivádìlo do konfliktù s místní šlechtou. Proto se opíral o pomoc jak Lucemburkù tak Karla Roberta uherského krále.
Karel ještì jako markrabì moravský byl Bertranovým hostem, když s e na svých "mladických" dobrodružných cestách vylodil v Aquileji. Hned na to zde pobývá i Jan Jindøich , když èekal na pøidìlení svých korutanských lén.
Posléze tam spolu pobývají oba bratøi a chrání Betranda pøed Gorièany, a to zøejmì tak vehementnì , až je musí otec (na žádost Albrechta Habsburského i Ludvíka Bavora) požádat, aby už toho laskavì nechali.
Karel uposlechne, ale Jan Jindøich zùstává a za to mu Betrand poskytuje azyl, když zùstává bez penìz a bez manželky.

Betrand je nakonec šlechtou zavraždìn, ale je prý dodnes ve Furlansku uctíván.

Po nìm nastupuje na trùn patriarchy další Lucemburk - levoboèek
Mikuláš.
7 let po jeho smrti se Karlovi opìt daøí prosadit na trùn patriarchy "svého konì" a rádce Markvarta z Randecku. Ten vydává základní zemský zákon : Constitutiones Patrie Foriiulii (1366-68) - asi ne náhodou to pøipomíná pokus s maiestas Carolinae.

A za dalších 7 let po Markvartovi je na trùnì další Lucemburk - Jan Sobìslav, syn Jana Jindøicha.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Katerina wrote:Když byl Pøemysl Otakar II.. držitelem hrabství Pordenone, byl tím zároveò vazalem patriarchy Aquilejského, s kterým však nebyl v dobrých vztazích.
Já bych jenom upøesnila, že roku 1267 byl aquil. patriarcha Øehoø napaden Albrechtem Tyrolským, byl však Pøemyslem vysvobozen, za což mu byl Øehoø vdìèný. Roku 1269 byl aquil. patriarchou jmenován Filip Korutanský, Pøemyslùv bratranec, snad aby v tak významném a výnosném úøadu zapomnìl na podìbradskou smlouvu mezi Pøemyslem a Filipovým bratrem Oldøichem, na jejímž základì se Pøemysl stal pánem korutanského dìdictví.
Filipovi to však evidentnì nestaèilo, proto se spojil s Rudolfem H., novì zvoleným øímským králem (1273) a zaèal proti Pøemyslovi bojovat...
Roku 1272 se mìl Pøemysl stát generálním kapitánem aquil. patriarchátu.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

A patøí sem i Vindická Marka, která byla državou Sponheimù, a kterou zdìdil Pøemysl Otakar II stejnou , výše zmínìnou podìbradskou smlouvou. Ležela na pomezí Kraòska a Chorvátska , a Filip ze Sponheimu její zdìdìní Pøemyslem nikdy neuznal, stejnì jako v pøípadì Kraòska.
Roku 1374 ji ovládli, (jak jinak ) Habsburkové a tím splynula právì s Kraòskem.
(Pøemysl se snažil, zemi rozšiøoval, ale nakonec z toho nic nebylo .. :(
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Lucké pole

Unread post by Ježek »

Èeské nebylo ještì v 12. století tzv. Lucké pole, oblast jižnì od øeky Olšavy k Moravì, toto území bylo dlouhou dobou málo osídleno a bylo to nárazníkové pásmo mezi èeským a uherským státem. V roce 1123 zde probìhla mezi zmínìnými státy bitva, která skonèila vítìzstvím Èechù.
Èeským se stává až v první polovinì 13. století. Hranice upevòuje Pøemysl Otakar II. který v roce 1272 udìluje Uherskému Brodu øadu výsad.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Èeské zemì - jak vypadaly

Unread post by Katerina »

Tak mì napadlo, když jsme si tu pìknì nadefinovali území, která tvoøila zemì koruny èeské, kdy a jak se k ní pøipojily nebo naopak, dokázali bychom také dát postupnì dohromady jak ta území vypadala, jak je vidìl takový náš pøedek tøeba v dobì knížecí èi pozdìji a jakými prošla zmìnami ?

Napø. víme, že kolem Landštejna býval témeø neproniknutelný prales, s zemskou stezkou udržovanou Landštejny. V jižních èechách zase moèály a blata, témeø neprùchodná, dokud tam Rožmberkové nezaèali s budováním rybníkù a kanálù.
Jak jezdím domù a koukám na tu støedoèeskou kotlinu s Øípem uprostøed - placatou, samá pole a chlumky , v dáli ohranièenou pohranièními horami, pøemýšlím jak asi vypadal kraj kolem Øípu ve støedovìku. Urèitì tam nìkde musela být stezka z Prahy na Mìlník, možná jí dnes kopíruje stará mìlnická cesta ?
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Budyšín

Unread post by acoma »

Budyšín v dobì 16. století - v popøedí hrad Ortenburg

Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Kladsko

Unread post by Ježek »

Prvním držitelem Kladska je zøejmì Slavník, lze spekulovat, zda Kladsko pøedtím patøilo k Èechám, nebo bylo obsazeno spoleènì (pøed) se Slezskem.
Po jejich vyvraždìní pøipadá Pøemyslovcùm.
Otázka zní, kdy bylo Kladsko zabráno Boleslavem Chrabrým, nalezl jsem údaj k roku k roku 999 s Krakovskem, ale mohlo to být klidnì i døív (soubìžnì s vyvražedìním Slavníkovcù - pokud zde opravdu vládli)
V roce 1003 je pøipojeno zpìt k Èechám. V roce 1017 znovu obsazeno Chrabrým, tìžko øíct na jak dlouho - Není hrad Businc (Businec) ono Kladsko?
V letech 1093 -6 bylo propùjèeno Bøetislavem II. budoucímu polskému knížeti Boleslavu III. Køivoústému.

Po smrti Pøemysla II. získává Kladsko vratislavský kníže Jindøich IV. Probus, který jej odkazuje Václavovi II. Od roku 1290 je Kladsko opìt v rukou èeského krále. Po vymøení Pøemyslovcù je Kladsko èasto zastavováno, v roce 1327 Jindøich VI. Vratislavský (poslední Piastovec této linie, v roce 1336 Boleslav II. Minstrberský. Od roku 1341 je již trvale v èeských rukou, vìtšinou v držení èeských šlechtických rodù. V roce 1454 jej kupuje Jiøí z Podìbrad, o osm let pozdìji Kladsko povyšuje na hrabství ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.