Milovani ve stredoveku

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Ano, ale umìní a poezie je jedna vìc a každodenní skuteènost je vìc druhá, uznávám, že jisté prameny být mohou, ovšem odhalují jen jistý aspekt vìci, pohled tehdejších lidí na sexualitu (jistì podmínìnou urèitou zkušeností), ale ne sexualitu samotnou.
Historia magisteria vitae.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

MIlý Posle,
našla jsem pro tebe v pøípadì zájmu knihu, která to tak v kostce vše mapuje :
Rozkoš a láska - dìjiny partnerských vztahù ve støedovìku. Autorka : Leah Otis - Court, vyšlo v nakl. Vyšehrad. Mají to tøeba v Luxoru.
Zabývá se nejen mileneckými a manželskými vztahy, sòatky dojednadnými , i z lásky, sexuálním životem v manželtví i mimo nìj, i cizoložstvím a tehdejšími tresty.

Zdá se, že to naši pøedkové pozdìji až tak nepøehánìli, cca od 13. století trestem za mimomanželský vztah už vìtšinou nebyla smrt, ale tzv. ulièka hanby, oba "høíšníci" museli bìžet nazí ulièkou hanby na veøejnosti, pozdìji bylo dokonce možno se z bìhu vykoupit, takže , jak udává autorka, pak už bìhali pouze chudí.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

telo ve stredoveku

Unread post by Tekla »

Lidicky, vydrzte - mam doma bajecnou knizku - jmenuje se Telo ve stredoveku... je tam o tomto tematu take jedna kapitola... takze az posetrim trochu cas, urcite vam sem neco pikantniho postnu... :wink:
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Jako archiváø jsem mìl možnost opakovanì nakouknout do závìtí faráøù v období 18. st. - což je zjevnì mimo téma, nicménì mluvíme o kléru. bylo to mnohdy zajímavé a pomìrnì úsmìvné ètení, když staøièký faráø odkazoval svým nemanželským dìtem, urèoval kdo bude dìdit jeho èetné pohledávky (protože pùjèoval sedlákùm na velmi vysoký úrok), nebo když odkazoval svým cca dvacetiletým milenkám :lol: Dospìl jsem k názoru, že by bylo naivní se domnívat, že lidé jsou dnes nemorální, nebo že tehdejší mentalita byla zásadnì jiná. Když jsem vidìl vyšetøovací spisy dìkanù za jejich sexuální prohøešky, o nichž vìdìla (nejedna) celá ves a které konèily pøísným trestem - výtkou biskupského úøedníka a hrozbou horšího trestu :wink: Myslím, že tìch popravených a pøísnì potrestaných lidí za cizoložství bylo velmi málo a že dnes mnohdy nekriticky pøistupujeme k vzácným informacím o takovém trestu a vyhodnocujeme je jako bìžnou normu.
servo
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Filip Svehla wrote:Ano, ale umìní a poezie je jedna vìc a každodenní skuteènost je vìc druhá, uznávám, že jisté prameny být mohou, ovšem odhalují jen jistý aspekt vìci, pohled tehdejších lidí na sexualitu (jistì podmínìnou urèitou zkušeností), ale ne sexualitu samotnou.
Takhle mohla možná vypadat každodenní zkušenost. :lol:
Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

acoma wrote: Takhle mohla možná vypadat každodenní zkušenost. :lol:
Není to ale nìjaký biblický motiv?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Ježek wrote:
acoma wrote: Takhle mohla možná vypadat každodenní zkušenost. :lol:
Není to ale nìjaký biblický motiv?
No z bible to je. :wink:
Last edited by acoma on 10 Jun 2007 01:05, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

acoma wrote:
Filip Svehla wrote:Ano, ale umìní a poezie je jedna vìc a každodenní skuteènost je vìc druhá, uznávám, že jisté prameny být mohou, ovšem odhalují jen jistý aspekt vìci, pohled tehdejších lidí na sexualitu (jistì podmínìnou urèitou zkušeností), ale ne sexualitu samotnou.
Takhle mohla možná vypadat každodenní zkušenost. :lol:
Image
No a o èem to vypovídá? Ne o sexu samotném, ale o pohledu na nìj, záleží ovšem v jakém je výjev kontextu.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
acoma wrote: Takhle mohla možná vypadat každodenní zkušenost. :lol:
Obrázek
Není to ale nìjaký biblický motiv?
Ano, je - miluj svého bližního! :lol:
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

telo ve stredoveku

Unread post by Tekla »

Takže slíbené úryvky z knihy Tìlo ve støedovìké kultuøe (J. Le Goff, N. Truong), Vyšehrad 2006

Str. 36: Dá se tedy øíci, že tìlo je ve støedovìku po sexuální stránce pøevážnì devalvováno, vášeò a tìlesná touha se široce potlaèují. Lékem proti pøílišné smyslnosti má být dokonce i køesanské manželství, k jehož institucionalizaci dochází – ne bez potíží – ve 13. století. Soulož je akceptována a povolena pouze jako akt, jehož cílem je plození. „Cizoloží i ten, kdo pøíliš vášnivì miluje svou ženu“, opakují knìží. Požaduje se ovládání tìla, „úchylné“ praktiky jsou zakázány. Žena má být v posteli pasivní, muž aktivní, ale umírnìnì, bez zápalu.

Str. 37: Pøíruèka biskupa z Wormsu, vzniklá na poèátku 11. století a nazvaná, jako všechny tyto rukovìti, Decret, napøíklad klade manželovi otázku, zdali „obcuje zezadu, po zpùsobu psù“. A ukládá mu v tom pøípadì „pokání deseti dnù o chlebu a vodì“. Podobnì se trestá, spí-li nìkdo s manželkou v dobì její menstruace nebo pøed slehnutím, nebo tøeba v Den Pánì. Vypít manželovo sperma, „aby tì dík tvému ïábelskému jednání víc miloval,“ pokraèuje týž Decret na adresu ženy, vynese sedm let pokání. Odsuzuje se samozøejmì felace, sodomie, masturbace, cizoložství, ale také smilnìní s jeptiškami.

Str. 73: Rytíøská, èi „kurtoazní“ láska pøedstavovala možná i urèitý zpùsob, jak se v dobì nepøíliš vstøícné k tìlesným radostem a vzruchùm srdce líèeným v románech a písních vyrovnávat s potlaèováním sexu a vášní. (…) Román o rùži nabízí dokonce nádherná podrobná pouèení o sexuální oblasti: „A když se dají do díla, každý z nich nech se èiní tak obratnì a s takovou pøesností, aby se slast neomylnì dostavila v tutéž chvíli pro jednoho jako pro druhého… Není dobré, aby jeden nechal toho druhého za sebou: musí plout a neustat, dokud oba nedosáhnou pøístavu; teprve potom poznají dokonalou slast.“
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Ponìkud rozporuplné, že? Nebude to tím, že první citát je obecné shrnutí autorova pohledu, druhý je prakticky kázáním a tøetí je žánrový? tále se domnívám, že nebyli zásadnì jiní než my dnes a že i jejich pohled na sexualitu byl nejednotný, jako je tomu i dnes, vezmeme-li v potaz pohled napø. puritánù ve srovnání s dnešní mládìží :lol: I tehdy mìli veøejné domy a mít milenku èi milence patøilo k dobrému bontonu stejnì jako dnes...
servo
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

uryvky

Unread post by Tekla »

Maršálek wrote: Ponìkud rozporuplné, že? Nebude to tím, že první citát je obecné shrnutí autorova pohledu, druhý je prakticky kázáním a tøetí je žánrový?
No ja myslim, ze v prvnim uryvku autor knihy tlumoci stanovisko cirkve - ona to byla, kdo urcoval "pravidla verejne moralky" - takze je to spis popis snah cirkve o potlacovani prirozene lidske sexuality (v predchozim textu mluvi o tom, ze krev a sperma byly v te dobe tabu - tedy nikoli krev Pane, ale obycejnych smrtelniku, ta byla povazovana za necistou).

druhy uryvek mi pripada zajimavy hlavne z toho duvodu, ze je vlastne svedectvim o tom, jake praktiky se tehdy bezne provozovaly (vpodstate se za ta staleti asi nic noveho nevymyslelo :wink: ) - a ty tresty jsou spis pro pobaveni - pochybuji, ze by je nekdo uplatnoval - kdo by se k tomu dobrovolne priznal a riskoval treba sedm let pokani? :)

treti cast textu mne docela prekvapila - je videt, ze v te dobe skutecne povazovali sexualni zivot partneru za dulezity, a ze o nem premysleli podobne jako my dnes - jinak receno - ze muzi nebyli zadni burani, jak se nam dnes lecktery historicky film nebo roman snazi namluvit, a nedbali jen na sve vlastni uspokojeni...
Maršálek wrote:I tehdy mìli veøejné domy a mít milenku èi milence patøilo k dobrému bontonu stejnì jako dnes...
No tak ja nevim, v jake spolecnosti se pohybujes :wink: ale mne to zrovna jako znamka dobreho chovani nepripada. Spis je to (dnes jako tehdy) dusledek povrchnich vztahu a sobeckeho pristupu k partnerstvi (v te dobe to byl navic dusledek "snatku z rozumu"). U zen je to casto vyraz totalniho zoufalstvi a krize manzelskeho vztahu...

btw. to se ale bavime o dobe ovlivnene krestanstvim - zkusim jeste zapatrat po zajimavem textu, ktery jsem nekde cetla ve vztahu k sexualite "pohanskych" Slovanu - tam bylo vsechno uplne jinak...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Unread post by JOhanka.1412 »

Sice to není ze støedovìku, ale myslím si, že to docela vystihuje.... :lol:

Image
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

JOhanka.1412 wrote:Sice to není ze støedovìku, ale myslím si, že to docela vystihuje.... :lol:
Tak to jsi mì opravdu dostala. Kdyby jsi to tam dal pøed obìdem, tak jsem tím vybavila na zítøejší svatební noc kolegu, který se zítra, øíká, že dobrovolnì, žení.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

odpornost sexu...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

JOhanka.1412 wrote:Sice to není ze støedovìku...
Pøemýšlím nad tím, jestli to bylo myšleno vážnì nebo vtipem? :D Ale u katolíkù bych se snad ani nedivil... 8)
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Re: odpornost sexu...

Unread post by JOhanka.1412 »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Pøemýšlím nad tím, jestli to bylo myšleno vážnì nebo vtipem? :D Ale u katolíkù bych se snad ani nedivil... 8)
Depak, myslím že to je opravdu z nìjakého historického dokumentu. V dnešní dobì už to ale spíš poslouží jako vtip. :lol:
Vzpomínám si, že jsem to jednou èetla v nìjakém èlánku. Ten obrázek, který jsem sem dala dneska mi pøišel jako klasický øetìzák na mail - už jako vtip. :D
A co se týèe tìch katolíkù, tak o tom se snad ani nebudu rozepisovat. Akorát by mi zase stoupl tlak... :lol: :twisted:
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Re: uryvky

Unread post by JOhanka.1412 »

Tekla wrote:zkusim jeste zapatrat po zajimavem textu, ktery jsem nekde cetla ve vztahu k sexualite "pohanskych" Slovanu - tam bylo vsechno uplne jinak...
Sexuální život starých Slovanù - http://civilizace.mysteria.cz/view.php? ... 2004061001
Sexuální život starých slovanù II. - http://civilizace.mysteria.cz/view.php? ... 2007041501
Sexuální hrátky v pøedkøesanské dobì - http://civilizace.mysteria.cz/view.php? ... 2007021004
Panenství v historii - http://civilizace.mysteria.cz/view.php? ... 2007011302
Pøedmanželský sexuální život a prosebné rituály - http://civilizace.mysteria.cz/view.php? ... 2004061004
atd.
A máte co èíst.... :D :D :D :D :lol: :twisted:
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: uryvky

Unread post by Tekla »

JOhanka.1412 wrote:A máte co èíst.... :D :D :D :D :lol: :twisted:
je Johanko diky, ja na tenhle svuj slib uz davno zapomnela... :oops: :D to jsem ale vostuda...

ja mela na mysli tenhle text...
http://www.sendme.cz/trestik/Maiello.htm
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Re: uryvky

Unread post by JOhanka.1412 »

Tekla wrote:
ja mela na mysli tenhle text...
http://www.sendme.cz/trestik/Maiello.htm
Tak o tomhle jsem zas nevìdìla já :D Takže taky díky... :wink:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

acoma wrote:Image

èeské hrátky èeského Václava IV. se sliènými lazebnicemi :lol: :lol: :lol:
Tak ty lazebnice maji byt manzelka (rozdvojena asi :wink: ). Takze zadny hratky ani myti hlavy, ma to vyjadrovat vzajemnou lasku mezi kralovskymi manzely.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!