Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 28 lis 2020 06:01

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 243 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vítek z Prčice a počátky Vítkovců
UNREAD_POSTNapsal: 14 srp 2007 09:04 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Ten rodokmen Vítkovcù se mi nìjak nezdá.
Jeden z Vítkù mìl served to princeps Sobìslav, ten tuším mìl padnout u Lodìnice.
Pak by se mìl tedy objevovat jeho stejnojmenný syn, v r. 1194 podkomoøí.

Pak se objevuje Vítek iunior s bratrem Jindøichem de Novo Castro. S nimi se obèas objevuje Vítek, který není bratr ani syn. Výše zmínìný otec?

Nemluvì o Vítkovi, synu Záviše. Budivojovi synu Záviše. Vokovi synu Vítka. Vítkovci, nebo lenníci, kteøí mají stejná jména jako jejich senioøi? Dar Vítka Milevsku - Vletice 1220.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peèe Vítkovcù
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2007 08:24 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pod heslem Vítek z Prèice jsem nagùgloval obrázek peèeti jednoho Vítka, dle popisu Witko de Planenberc.
Podle tabulky prvních Vítkovcù, tento titul mìl až Vítkùv vnuk, "z Prèice a Planenberku". Jeden pramen tvrdí, že se jedná o nejstarší peèe v èeské historii.
Mám ale dojem, že kdesi na IN jsem objevil obrázek peèeti s popisem Witiko de Przic, nebo tak nìjak. Bohužel, nemohu toto místo znovu najít. Vìdìl by nìkdo nìco o tom? Ta "novìjší" peèe má tvar štítu, a mám dojem, že ta "stará" byla kulatá. Ale krk bych na to nesázel.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: První Vítkovci
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2007 08:53 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Rùzné prameny, vèetnì Palackého, udávají jako potomky Vítka I. (zakladatele rodu, pøesnìji prvního historicky doloženého Vítkovce) Vítky II. až snad IV., III. urèitì.
Tato teorie se mi nezamlouvá. Silnì pochybuji, že v jedné rodinì by bylo totéž jméno dáváno nìkolika dìtem po sobì.
Jako vysvìtlení bych pøijal, že všichni byli nazýváni Vítkovci, tedy jménem rodovým, jejich køestní jména byla rozdílná, ale nezachovala se.
Také k pùvodu jména Witiko. Vítkovci byli nìm. jmenováni Wittigonen. Tedy jednotné èíslo by bylo Wittigon, což bylo zkomoleno na Witiko. Palacký uvádí mnoho výòatkù z listin, ve kterých je uvádìno jméno Witiko jako jméno køestní. Mám ale podezøení, že to byla chyba zapisovatelù. že správné znìní zápisu by bylo xxx Wittigon.
Jinak poznamenávám, že jsem historický skoro analfabet, mým pramenem byl hlavnì Stifterùv román Vítek (v nìm. originále Witiko), palackého Dìjiny, které vlastním, a nìco z Internetu.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vítek z Prèice (V/P)
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2007 09:39 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
V/P je nepochybnì historická osobnost. Ale nezdá se mi být úplnì jasné, odkud pocházel.
Podle Palackého, z "Purchitz", což pøedpokládám, že byl nynìjší Sedlec-Prèice, tedy Støední Èechy. Jméno Purschitz je sice uvádìno v jedné z listin, ale mám podezøení, že se jednalo o písaøùv omyl. I když ve Støedních Èechách mìly existovat ménì významné rody Vítkovcù.
Podle A. Stiftera byl Vítek jihoèeský zeman. V románì Vítek (nìm. Witiko) je popsána cesta V/P když doprovázel biskupa Zdika na útìku z Olomouce do Pasova, nebo tak nìjak, už nevím proè. Podle popisu cesty tato zaèínala v domovì V/P, nìkde v okolí Vodòan a konèila v Plané, kde V/P mìl druhý dùm. Nìkolik km na západ od Vodòan jsem na staré mapì našel obec Vitínìves, dnes Vitín. Vítkovce Palacký také pojmenovává Vitíny. V blízkosti Vitína (Vitínìvsi) je pohøebištì z ranného støedovìku.(Vitínìves existuje také u Starého Hrádku pod Landsberkem - nebo tak nìjak).
Stifterovu podání bych pøikládal dost velkou váhu. Žil v dotyèné oblasti, a jak se nejednou ukázalo, ústnì podávané historické zprávy byly nìkdy pøekvapivì pøesné. Na pø. o bitvì mezi "dlouhouchými" a "èernými" na Velikonoèním ostrovì pøed nìkolika sty lety, jejíž existenci prokázal Heyerdal.
Na západ od È. Krumlova také existovala obec Perschetitz, ale podle informací na IN, tato byla založena až v 15. stol.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peèe Vítkovcù
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2007 17:24 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obrázek

Protože mne to zaujalo, zaèal jsem také hledat. Našel jsem však jen tu ve tvaru štítu. Ale já na té peèeti nemohu pøeèíst Witko de Planenberc ale nìco jako Witko de Planka?erc (nebo Planra?erc). Žádné bližší informace však nemám.
Vítám Tì na tomto fóru.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 28 pro 2007 18:57 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jo, souhlasím. Já jsem napsal Plankenberc podle nìjakého jiného zdroje, ale jsou tam dvì stejná písmena, to první A je jasné.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 pro 2007 17:24 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak jsem k té peèeti našel ještì tohle :

WITKOS . DE . PL . N . . . N . ERC. To písmeno S za Witko je ménì výrazné, písmenem D prochází pak rýha v peèetním vosku, písmena E a PL jsou zcela zøetelné, písmeno na vrcholu peèeti je pro zvýšené úpatí erbovní figury, kterou je pìtilistá rùže ve štítì, nezøetelné a vychýlené z téže pøíèiny trochu napravo, mìlo by ale pøedstavovat A. N za ním je zcela urèité, pak následuje mezera dostaèující pro tøi písmena až ke druhému, zèásti trochu setøenému N, nato prostor pro dvì litery, z nichž ta prvá je pro už zmínìnou rýhu ve vosku zcela neèitelná, druhá oproti tomu má porušenu jen horní èást a dá se èíst jako E, koneènì písmeny R a C nápis konèí. Mezera pro tøi písmena, o které byla øeè, je setøena natolik, že nemùžeme urèit s jistotou žádnou z liter.
O tom, že pùvodní znìní nápisu bylo .:.WITKOS . DE . PLANCHINPERC , nelze mít nijakou opodstatnìnou pochybnost.

Je to z knihy Julia Strnadta - Das Land im Norden der Donau. Ale popisuje jinou, možná tu starší kulatou peèe, o které jsi psal.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vítek z Prèice
UNREAD_POSTNapsal: 29 pro 2007 19:09 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
On je s tìma Vítkovcema - Blankenbegama na poèátku pìkný zmatek. A tak mùžeme naštìstí domýšlet co chceme a to je to krásné na historii. Já tu uvedu nìjaká data, kde se snad objevuje jejich jméno (urèitì nebudou všechna).

1182 - listina kláštera ve Waldsassenu kde je uvádìn castellanus Witigo von Purschitz
1194 - listina biskupa Wolfkera z Pasova kde jako svìdek figuruje Witego de Boemiaa
1194 - listina milevského opata Gerlacha , umírá jakýsi Witigo (musel být dost dùležitý, že stál za poznámku na listinì)
1209 - listina z Gramastettenu Witko de Plachinberc

Výše napsané jsou fakta a teï bych z toho udìlal pøíbìh.
Mì ta jména Witigo a Witego pøijdou hodnì nìmecká a Witko zase hodnì èeské. Takže bych to vidìl tak, že nìjakej Vítek, možná z rodu Schönhering-Blankenbergù, vyrazil na reis do Èech. Možná, že to byl jeden z tìch "mladších bratrù" na která doma nic nezbývalo. A je možné že sloužil u èeského krále. Tady se zamiloval a vyženil Purschitz. A založil nový rod. A to je ten Witigo a Witego. V tom Pasovì byl proto aby zjistil jestli skuteènì z dìdictví Blankenbegù jic neurve. A asi i urval, když tam mìli Vítkovci nìjaké majetky. No a ten Witko, to už je syn a jasnej èech. Tím bych vyhovìl Kateøinì z Landštejna (jsou tam Blankenbergové), Palackému (má tam své Prèice) a i svému "èecháèkovství" (Èechy pøijal za svou vlast a vzal si holku od nás).
Jen aby mi v tom paní Kateøina neudìlala zmatek, když je mi teï vše jasné


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: První Vítkovci
UNREAD_POSTNapsal: 29 pro 2007 22:53 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Šoural jsem trochu dál a našel jsem informaci, že pìt synù Vítka z Prèice se mìlo jmenovat Jindøich, Vilém, Smil, Vok a Sezi(e)ma. Jindøich a Sezima jsou historicky doloženi, ostatní ne. Takže jejich jména Vítek lze brát jako jméno rodinné, správnìji Vítkovec (jako Pøemyslovec). Ale to asi nosím døíví do lesa.
V souvislosti s tím mi napadá, že snad Otakar II. Pøemysl (nebo tak nìjak se to píše) by snad správnì mìl mít jméno Otakar Pøemyslovec II. Ale tøeba Pøemysl bylo skuteènì jeho køestní jméno. Je o tomhle nìco známo?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vítek z Prèice (V/P)
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 06:53 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tam jsou nìjaké nejasnosti. Palacký uvádí
Vitko dapifer (angl. seneschal) 1169 - 1175
1176 Witego de Purschitz (Prèice)
1184 Witcho castellanus de Prahen
(1194 - Witiko de Boemia v Pasovì, nebo tak nìjak - ne Palacký)
1194 obiit Witcho commes (zemøel?)
1196 Witigo subcamerarius

Zde se mi nelíbí dvì vìci
1) v r. 1194 mìl být Witigo v Pasovì, a v témže roce umøít. I když to není vylouèeno, nevypadá to moc pravdìpodobnì. Ale docela dobøe by to mohl být nìkterý ze synù V/P.
2) v r. 1196 mìl být podkomoøím, dva roky po své smrti. Pochybuji, že tehdejší král - nevím který - zamìstnával duchy. Pøedpokládám, že podkomoøí byla hodnost vyšší než senešal nebo kastelán. Nebo to byla hodnost "na odchodnou"?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peèe Vítkovcù
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 09:10 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Zde je nìkolik vìcí, které nehrají.
1) Na obrázku peèeti V/P, který je na nìkolika místech na IN, zøejmì chybí S na konci slova WITKOS. Sice p. Strnadt vidìl ve schwarzenberském archivu nejmíò velmi dobrý obrázek peèeti, snad i originál, ale dle IN obrázku mezi písmeny O a D je na další písmeno dost málo místa, a mezera mezi slovy by úplnì zmizela.
2) Za prvním (zøetelným) N následuje písmeno, které p. Strnadt vùbec nezmiòuje, a které je dost nespornì buï K nebo R, urèitì ne C.
3) Za písmenem K(R?) následuje špatnì èitelné písmeno, které by mohlo být A.
4) Následuje neurèité písmeno, která by mohlo být B, E, H, K nebo R, podle vodorovné èárky v jeho støedu.
5) Následuje mezera pro dvì písmena, po "zèásti setøeném N" není stopy.

Bylo by možno argumentovat, že peèe byla za uplynulých cca 150 let poškozena, ale tím nelze vysvìtlit p. Strnadtem NEZMÍNÌNÉ písmeno K.
Já bych nápis identifikoval jako PLANKAENBERC , nebo spíš PLANRAENBERC

Je možné, aby existovaly dva otisky téže peèeti? V nìkolika odkazech je peèe spojována s r. 1220 a milevským opatstvím, vèetnì odkazu na p. Strnadta.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peèe Vítkovcù
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 09:18 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Na obraze "starší" kulaté(?) peèeti, který je uložen v mojí pamìti (v hlavì) bylo bezpochyby jméno PRZIC (nebo tak nìjak) urèitì ne PLANKENBERC (nebo tak nìjak).
Dále je zajímavé, že i èlánek p. Strnadta uvádí jméno Vítka z Pøícu (von Perchyc).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 18:38 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Citace:
Tak koukám, že jsem povýšil, z poddaného na sedláka. Ale mám dojem, že to nìjak moc nenese.

To by ses divil, jaké máš teï možnosti. Máš napø. menší robotní povinnost, pøi vítání vrchnosti mùžeš stát víc v popøedí a pod.
Citace:
Tam jsou nìjaké nejasnosti. Palacký uvádí
Vitko dapifer (angl. seneschal) 1169 - 1175
1176 Witego de Purschitz (Prèice)
1184 Witcho castellanus de Prahen
(1194 - Witiko de Boemia v Pasovì, nebo tak nìjak - ne Palacký)
1194 obiit Witcho commes (zemøel?)
1196 Witigo subcamerarius

Doporuèuji poèkat na paní Kateøinu z Landštejna, je pøece jen z rodu a kdo jiný by mìl o zakladateli víc vìdìt. Palacký byl zkrátka cizí a nemohl mít ten rodokmen tak v malíèku jako ona.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Peèe Vítkovcù
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 22:34 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislav píše:
Obrázek

Protože mne to zaujalo, zaèal jsem také hledat. Našel jsem však jen tu ve tvaru štítu. Ale já na té peèeti nemohu pøeèíst Witko de Planenberc ale nìco jako Witko de Planka?erc (nebo Planra?erc). Žádné bližší informace však nemám.
Vítám Tì na tomto fóru.


Já tam spíš ètu Witko de Planknberc nebo Planknperc.

Dle popisu Státního oblastního archivu v Tøeboni je tam WITKO. DE: PL/A/NKINBERC - více zde: http://database.aipberoun.cz/pecete/engine/pecete.cg2 (mùj oblíbený web
:) )

Jo, a s tou manželkou Tì budu muset, milý Stanislave, asi zklamat. Zjistila jsem, že mìl za ženu nìjakou paní z Bavorska. Mám to v práci na lísteèku, takže po 2. lednu napíšu pøesnì, protože si to jméno rodu nepamatuji
:oops:

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 22:44 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Citace:
Jo, a s tou manželkou Tì budu muset, milý Stanislave, asi zklamat. Zjistila jsem, že mìl za ženu nìjakou paní z Bavorska

No jestli já to nevìdìl, že mi tu moji krásnou konstrukci hned nerozbiješ.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: peèe
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 23:25 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tady je vìtší peèe:
Obrázek
Je to ofocené z Josef Žemlièka: Èechy v dobì knížecí.

Ta peèe by se mìla nacházet na listinì z CDB II. è. 208 - zde:
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 7&page=200
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 7&page=201
A schází se na ní celý Vítkovský rozrod

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 pro 2007 23:33 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Stanislav píše:
Citace:
Jo, a s tou manželkou Tì budu muset, milý Stanislave, asi zklamat. Zjistila jsem, že mìl za ženu nìjakou paní z Bavorska

No jestli já to nevìdìl, že mi tu moji krásnou konstrukci hned nerozbiješ.


Promiò, to nebylo schválnì O:)

Nìkteøí z nich mìli i èeské manželky. A i celkovì se poèeštili hodnì rychle - oni koneckoncù museli, protože jih Èech (a sever Rakouska) vykazují silné slovanské osídlení již v 10. století. Píší o tom i rakouské zdroje. Hlavnì Vitorazsko.
Snad Tì alespoò tímhle potìším :)

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: První Vítkovci
UNREAD_POSTNapsal: 31 pro 2007 10:34 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To s tìmi jmény mi pøíjde mnohem logiètìjší, než má pùvodní pøedstava, že paní Vítková svolávala ty kluky k obìdu takhe : Heini, Witig, Witig, Witig und Sezem zum Mittag! :lol:pokud to skuteènì nebyla Èeška
Já si myslím, že bychom mìli podat poníženou supliku paní Kateøinì z Landštejna aby nám ten zmatek v jejich rodinì vysvìtlila.
Jak to, že tìch synù je nìkdy pìt a jindy šest? Co u jejích bratrancù (Rožmberkù) dìlali Orsiniové? A jestli by se nedal využít takový hezký jihoèeský název Witigenhaus (stál vedle sv.Tomáše). To Václav Hájek z Liboèan by urèitì dokázal.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peèe Vítkovcù - pár poznámek
UNREAD_POSTNapsal: 01 led 2008 01:29 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
1) Obraz peèeti podle Žemlièky nesouhlasí s popisem, který podal Strnadt (www.kohoutikriz.org/data/w_strna.php).:

S veškerou zøetelností, jakou si jen možno pøát, lze rozeznat následující písmena: WITKOS . DE . PL . N . . . N . ERC. To písmeno S za Witko je ménì výrazné, písmenem D prochází pak rýha v peèetním vosku, písmena E a PL jsou zcela zøetelné, písmeno na vrcholu peèeti je pro zvýšené úpatí erbovní figury, kterou je pìtilistá rùže ve štítì, nezøetelné a vychýlené z téže pøíèiny trochu napravo, mìlo by ale pøedstavovat A. N za ním je zcela urèité, pak následuje mezera dostaèující pro tøi písmena až ke druhému, zèásti trochu setøenému N, nato prostor pro dvì litery, z nichž ta prvá je pro už zmínìnou rýhu ve vosku zcela neèitelná, druhá oproti tomu má porušenu jen horní èást a dá se èíst jako E, koneènì písmeny R a C nápis konèí. Mezera pro tøi písmena, o které byla øeè, je setøena natolik, že nemùžeme urèit s jistotou žádnou z liter.
O tom, že pùvodní znìní nápisu bylo .:.WITKOS . DE . PLANCHINPERC , nelze mít nijakou opodstatnìnou pochybnost.

Pro vysvìtlení tìchto nesrovnalostí jsou snad jen dvì možnosti:
a) Jedná se o dva rùzné otisky téhož peèetidla. To je však dost málo pravdìpodobné, všechny reference smìøují ke klášteru v Milevsku, z r. 1220
b) Peèe byla "zdoktorována" pøi restauraci Friedrichem, o které se zmiòuje Ježkova reference, #201.(Peèe je ve vèelím vosku).
2) Ježkem zmínìná reference uvádí text WITKO DE PLANKINBERC, což sice souhlasí v písmeni K, ale nezdá se pravdìpodobné, že písmeno následující po K by bylo I.
3) Fotografie pùvodní peèeti pøed restaurací by mìla být v Mitteilungen des Vereines fuer Geschichte der Deutschen in Boehmen, sv 38, s 399, 1900. Dle Strnadta je sice nápis velmi špatnì èitelný, ale mohl by objasnit sporná místa. Mìl by nìkdo zájem a možnost se v tom pošourat?[/i]


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: První Vítkovci
UNREAD_POSTNapsal: 01 led 2008 01:47 
Offline
Pán

Registrován: 27 pro 2007 04:16
Příspěvky: 213
Bydliště: Vancouver, BC
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Menší omyl. Ti synové jsou nìkdy ètyøi a nìkdy je jich pìt. Ten "pøebývající" je údajnì levoboèek (nìkde jsem èetl adoptovaný) Sezima (Sezema).
Podle A. Stiftera jejich maminka byla Brunhilda, teda jako jméno pøedstavující národnost. A. Stifter sice není historický pramen, ale mám dojem, že pí Kateøina má nìjakého trumfa v rukávì.
S tìmi Orsiniovci to snad bylo tak, že byli nìjací pøíbuzní s Blankenbergy (podobnost s Plankenberkem èistì nahodilá?), a mìli ve znaku rùži.
A ten Vítkùv Hrádek se jmenoval Wittighausen, jestli se nemýlím.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 243 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz