Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 27 lis 2020 05:47

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 269 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Tipy na zajímavé knihy
UNREAD_POSTNapsal: 17 kvě 2006 16:15 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dovolila jsem si založit toto téma, protože mám pocit, že tady nìco podobného chybí. budu ráda, když sem obèas nìkdo nìjaký zajímavý tip pøihodí.

Nedávno jsem zakoupila tuto knihu:


Encyklopedie slovanských bohù a mýtù
Autoøi: Naïa Profantová, Martin Profant
Stran: 260
Vydalo: Nakladatelství Libri, Praha 2004, 2. vydání

Obrázek

Kniha - èili slovník - je opatøena rozsáhlou pøedmluvou o slovanské historii (30 stran). Ta konkrétnì pojednává:
I. o slovanské expanzi v 6. století, nejstarších historických pramenech o Slovanech, pøesunech slovanských kmenù v 7. a 8. století, pronikání køes?anství na území Slovanù ve století 9.
II. o slovanské mytologii
III. o vlivu køes?anství na zánik pùvodní slovanské víry
IV. o povìsti o založení Prahy
V. o termínu "pohan"
VI. o etnografii jako zdroji poznání slovanské mytologii
VII. o "mýtickém myšlení"
VIII. o indoevropské mytologii
IX. o rozdílech ve slovanských mytologiích

Hesla v encyklopedii se vztahují ke slovanské mytologii obecnì (pojmy), ale jsou zpracována na základì konkrétních údajù - èasto se jedná o archeologické nálezy (mìsta, místa, nálezy, nákresy,...) nebo citáty z historických pramenù. Uvádìny jsou i osobnosti, které o slovanské mytologii psaly, popøípadì se vyskytují ve starých povìstech a záznamech. Popsán je i panteon slovanských bohù a pøírodní síly jako napø. víly, atd., slovanské svátky a obøady, posvátné rostliny a místa...
Každé heslo navíc obsahuje pøehlednou navigaci na související témata, takže se dá èíst po urèitých "tématických vláknech".

Kniha je doplnìna o Seznam pramenù a doporuèené literatury a také Rejstøík historických postav.

S klidným svìdomím tuto publikaci mohu doporuèit každému, koho zajímá slovanská mytologie a také dìjiny slovanských národù obecnì, protože zde najde skuteènì mnoho (dosud pravdìpodobnì nikde jinde nepublikovaných) zajímavých podrobností.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Šmahel
UNREAD_POSTNapsal: 23 kvě 2006 13:56 
Já si musím pøisadit ze "svého" období. Jedná se o knihu

Idea národa v husitských èechách.
Autor: František Šmahel
vydalo: nakladatelství Argo Praha, r. 2000

Tuto knihu uvádím zámìrnì, protože to není pouze "o husitech", ale je zajímavá tím, že se snaží novátorsky a zajímavým zpùsobem hledat koøeny èeského nacionalizmu v "dávném" støedovìku. Ale kvalifikovanìjší recenze než moje, viz http://www.aluze.cz/2000_03/smahel.php .
No a lépe než já o Františku Šmahelovi, svìtovì proslulém medievalistovi a odborníkovi na husitství, viz http://oldwww.upol.cz/UP/Vyzkum/smahel.htm#ba .


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Paprocký
UNREAD_POSTNapsal: 09 čer 2006 15:30 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Každý pøetisk a znovuvydání starých a klasických dìl je vždy pøínosné. Stejnì tak se domnívám i o následujících publikacích autora, který je u nás považován za základ genealogického bádání vùbec.

DIADOCHOS ID EST SVCCESSIO: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králùw Cžeských, Biskupùw y Arcybiskupùw Pražských, a wssech tøech Stawùw Slawného Králowstwj Cžeského, to gest Panského, Rytjøského a Mìstského, krátce sebraná a wydaná Skrze
BARTHOLOMìGE PAPROCKÉHO Z GLOGOL A Z PAPROCKÉWùLE.

Pùvodní vydání: Praha 1602
Fotoreprint: nakladatelství GARN, Brno 2005
Pùvodní rozsah 5. knih vydán ve tøech svazcích.
Cena: 3950,-Kè (komplet)
(Pøestože jde o genealogicky významnou knihu i autora, fotoreprint je znaènì nekvalitní a cena, stejnì jako u ostatních titulù tohoto nakl., znaènì nadsazená a dovolil bych si tvrdit, neodpovídající kvalitì tisku, nemluvì však o obsahu. Doporuèoval bych spíš místo poøízení, pouze nahlédnutí v archivech).


ZRDCADLO SLAWNÉHO MARGKRABSTWIJ MORAWSKÉHO: W kterémž geden každý Staw dáwnost, wzáctnost y powinnost swau uhléda: Krátce sebrané a wydané Roku 1593 Skrze
Bartholomìge Paprockého z Glogol a Paprocké Woly

Pùvodní vydání v podobném rozsahu: Olomouc 1593
Fotoreprint: Genealogická agentura, Ostrava 1993
Cena: cca 1100,-
(Kvalita tisku neporovnatelnì lepší, snad i Paprocký si na kvalitì obsahu dával více záležet než u Diadochu, dnes hùøe sehnatelné).


Autor je pùvodem z Polska a i tam vydal nìkolik dìl jako:
Bartosz Paprocki: HERBY RYCERSTWA POLSKIEGO, Kraków 1584
(Sehnat lze novodobì i toto buď ve výborech nebo fotoreprintem na CD-ROM v hodnotì kolem 50zl.)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Blahoslavený Hroznata
UNREAD_POSTNapsal: 18 čer 2006 10:10 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Teď doèítám tuto knihu:
Petr Kubín: Blahoslavený Hroznata Vyšehrad, Praha 2000
Hroznata byl èeský šlechtic (asi 1160 - 1219), který se chtìl zùèastnit dvou køížových výprav (3. køížové a výpravy Jindøicha VI.), ale ani jedné se nezùèastnil, autor knihy v rozporu s legendou tvrdí, že kvùli nestabilní politické situacu v èechách. Proto založil jako dispens založil klášter premonstrátù v Teplé a premonstrátek v Chotìšovì, jako jeden z prvních šlechticù. V klášteøe v Teplé, kam vstoupil na zaèátku století, také dožil. Pozdìji byl blahoslaven, dnes je patronem plzeòské diecéze.
Obrázek
Kapitoly:
1) Prameny I. Tepelské listiny II. Vita fratris Hroznatae III. Ostatní prameny
2) Literatura
1. dvì kapitoly se mi èetly špatnì, autor zde popisuje vzhled listin, jejich osudy, datuje legendu, hledá písaøe, zato je tahle kapitola plná obrazkù zkoumaných listin
3) Hroznatùv pùvod, dìtství a mládí
4) Úèast Hroznaty na køížových výpravách a založení kláštera V tEPLÉ
5) Stavba tepelského kláštera
6) Založení kláštera premonstrátek v Chotìšovì
7) Hroznatùv vstup do øehole
8) Postavení Hroznaty v klášteøe
9) Hroznatova Smrt
Na závìr, kromì seznamu zkratek, pramenù a veobrazení, pøidává autor Roudnický rukopis legendy o bl. Hroznatovy (latinsky) a mapy vesnic náležejících klášterùm.

Petr Kubín konfrontuje kriticky text legendy (Vita fratris Hroznatae) se soudobými tepelskými listinami a èeskou politickou situací. Rozhodnutí èeského velmože tak nejsou èistì duchovní (do kláštera se uchýlil spíše pøed strachem z Pøemysla I; kterého jako velká èást šlechty zradila v roce 1193 ve zdicích a pøiklonila se k biskupovi Jindøichu Bøetislavovi; rovnìž pro svùj klášter získal papežskou ochranu). Tím se dostávám k tomu, že aè jde o životopis "svìtce", autor velmi dobøe popisuje politickou situaci nejen v èechách, ale i v øíši a na køížových výpravách. Tyhle odboèky mne na knize potìšili asi nejvíc. Stejnì bych knihu doporuèil asi jen zájemcùm o politické dìní u nás na pøelomu 12. a 13. století a o duchovní dìjiny.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: MARKVARTICI
UNREAD_POSTNapsal: 25 čer 2006 17:22 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
M A R K V A R T I C I
BERTHOLD WALDSTEIN-WARTENBERG
Rozsah: 124 str.
Pøeložil a vydal: Klub pro èeskou heraldiku a genealogii
Praha 2000 (pùv. vydání v 70tých letech v nìmèinì)
Obsah: Pùvod tohoto panského rodu, Založení Kláštera Hradištì, Havel a Zdislava z Lemberka, Pozemkové vlastnictví rodu, Období Pøemysla Otakara II., Poslední Markvartici.

V pomìrnì tenké publikaci lze nalézt odbornì zasvìcené shrnutí dìjin rodu Markvarticù. Každá kapitola je opatøena bohatým poznámkovým aparátem a na konci knížky nechybí obsažný výèet edièních pramenù a odborné literatury. Doprovázena je i množstvím heraldických perokreseb a starých vyobrazení hradù, stejnì jako genealogickými pøílohami. Celý obsah publikace pak uzavírá doslov Karla st. ze Schwarzenbergu.
Autor publikace sice nepøínáší pøíliš objevného ze soukromých archivních sbírek rodu, zato vyèerpávajícím zpùsobem shrnuje vše, co v literatuøe o rodu vyhledat lze. Jedinou vadou této brožury je, že obsahuje takové množství pøeklepù, jaké bezesporu v žádné jiné publikaci nenajdete.


BERTHOLD WALDSTEIN-WARTENBERG (1925- +1992) byl nejenom potomek markvartického rodu a èlen øádu maltézských rytíøù, ale jako øeditel státního archivu ve Vídni, historiograf, heraldik a genealog mìl jistì tu nejlepší pøíležitost pro vydání této práce, podmiòovanou nejspíše i tím, že se v èechách narodil a žil zde až do své plnoletosti.

MARKVARTICI byli ve své dobì jedním z nejmocnìjších panských rodù za vlády Pøemyslovcù v období vrcholného støedovìku (12-13.stol.). Spolu s Vítkovci, Ronovci, Buzici èi Drslavici tvoøili základ nejstarší èeské šlechty, která se významnì podílela i na Pøemyslovské vysoké politice.
Jejich velká pozemková država a feudální cíle se nìkdy pøirovnávají k jihoèeským Vítkovcùm. Z Markvarticù pocházejí významné èeské rody jako Vartemberkové, Valdštejnové, Lemberkové, páni z Michalovic, ze Zvíøetic, z Rotštejna aj., jejichž panství se pak nalézela po celých èechách a na Moravì.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Tipy na zajímavé knihy
UNREAD_POSTNapsal: 07 črc 2006 10:23 
Offline
Sedlák

Registrován: 15 čer 2006 03:07
Příspěvky: 6
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Zdravím
Pøidal bych také jednu knihu.Je od pana Martina èapského a pojednává o 14. a 15.století na Opavsku
Vévoda Pøemek Opavský (1366-1433) - Ve službách posledních Lucemburkù

Pojednává o životì a dobì posledního syna vévody Mikuláše II.Opavského.
Vydala Matice Moravská jako svùj 17 svazek v roce 2005
Kapitoly:
PøEMEK OPAVSKÝ OèIMA KRONIKÁøù A HISTORIKù

LÉTA PøEMKOVA DOSPÍVÁNÍ

OPAVSKÝ VÉVODA

DO SLUŽEB ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO

NA OKRAJI HUSITSKÉHO SVìTA

ITINERÁø OPAVSKÉHO VÉVODY PøEMKA

Na této knize se podílel i pan PhDr Martin Wihoda a PhDr Dalibor Prix, kteøí s PhDr Pavlem Kouøilem vydali knihu
HRADY èESKÉHO SLEZSKA
kde je popsáno nejen mnoho hradù a tvrzí na Opavsku a Jesenicku,ale i historie Opavska od nejstarších dob.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2006 21:14 
Offline
Měšťan

Registrován: 15 črc 2006 17:37
Příspěvky: 30
Bydliště: Domažlice a Èeské Budìjovice
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já bych si dovolil doporuèit knihy o Pøemyslovcích od známe èeského historika Josefa Žemlièky:

èechy v dobì knížecí

Pøemysl Otakar I.

Zlatá bula sicilská

Století posledních Pøemyslovcù

èechy v dobì královské (myslím, že se tak jmenuje)

Pøemyslovci. Jak žili, vládli a umírali.

a další.

_________________
Vincere aut mori


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kosmas
UNREAD_POSTNapsal: 26 srp 2006 21:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pøátelé, nevím, zda na tomto fóru nebo v nìkterém èlánku na webu byla zmiòována nebo citována tato kniha, kterou jsem dnes obdržel darem z jakési pozùstalosti a už se tìším, jak se do ní zaètu (až mi zbyde èas :( ):

KOSMAS
Autor: Dušan Tøeštík
Vydal: Melantrich Praha, 1972 v edici "Odkazy pokrokových osobností naší minulosti".

Mimochodem velice známá edice, v rámci které byla za bolševika vydávána celá øada zajímavých titulù od neménì zajímavých autorù a "Kosmas" mi to znovu potvrzuje...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 01 zář 2006 20:22, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2006 18:38 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Obrázek

Jan Klápštì: Promìna èeských zemí ve støedovìku

Kapitoly:
I. Støedovìk vzdálený i blízký (vlastnì je to úvod)
II. Promìny moci mocných
III. Køehké jistoty venkova
IV.Cesta do mìsta
V. Zmìna ve zmìnì (shrnutí)

Autor (archeolog) zajímavì popisuje sérii zmìn ve èeských zemích v 12. a 13. století (sídelní výstavbu, nìmeckou kolonizaci, podobu a funkci prvotních mìst a nových vesnic, promìny sídel šlechty. Nesnaží se vypsat všechny místa a formy, vždy uvede jako pøíklad jen jednu lokalitu odlišnou od tìch ostatních, díky pøíkladovosti se kniha pìknì ète.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2006 06:35 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Obrázek

Jan Klápštì: Promìna èeských zemí ve støedovìku

Kapitoly:
I. Støedovìk vzdálený i blízký (vlastnì je to úvod)
II. Promìny moci mocných
III. Køehké jistoty venkova
IV.Cesta do mìsta
V. Zmìna ve zmìnì (shrnutí)

Autor (archeolog) zajímavì popisuje sérii zmìn ve èeských zemích v 12. a 13. století (sídelní výstavbu, nìmeckou kolonizaci, podobu a funkci prvotních mìst a nových vesnic, promìny sídel šlechty. Nesnaží se vypsat všechny místa a formy, vždy uvede jako pøíklad jen jednu lokalitu odlišnou od tìch ostatních, díky pøíkladovosti se kniha pìknì ète.


uz nekolikrat me v knihkupectvi nad touhle knihou svrbela ruka - uz kvuli autorovi...takze opravdu stoji za to si ji koupit? neni to jen prilis obecne povidani?

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2006 09:45 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tekla píše:
neni to jen prilis obecne povidani?

Není, vždy tam jsou konkrétní podoby hrobù, hradù, tvrzí, vesnic a mìst, jak to zjistila archeologie a další vìdy + co k situaci øíkají listiny a prameny.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Polska okol(u)o roku 1300
UNREAD_POSTNapsal: 28 říj 2006 15:13 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Polska okol(u)o roku 1300
Wydawnictwo Neriton Warszawa 2003 - Náklad 500 kusù, takže možná budu jejiný èech, který ji vlastní.
Kniha obsahuje celkem 9 kapitol od 9 polských historikù. V èeské zkratce: Sjenocení Polska, Mìsta a mìšťané, Intelektuálové v Polsku (nudná kapitola - výèet skoro všech polákù, kteøí mìli vyšší vzdìlání - biskupù, vyšších knìží, písaøù), Církev, Architektura, Sochaøství, èeská politika vùèi Polsku za posledních Pøemyslovcù a Lucemburského, polsko- køižácké sousedství a sousedství polsko - litevské.

Kniha se pìknì ète (pìknì se mi èetly politické kapitoly, horší to bylo s církevnìumìleckými) a je vidìt na mnoha místech vliv velkého impéria Pøemyslovcù - nejenom Václavova expanze, také snahy mìšťanstva patøit k èeskému trhu, jihlavské právo, narozdíl od freiberského, èeši ve Slezsku v mnoha pozicích, vliv naší gotiky na polskou, køižácké tažení v rámci spojenectví s naší øíší, litevské v rámci spojenectví s Lokýtkem proti køižákùm a èechùm. Jen ta kniha nemá pevný desky, to je docela nevýhoda...
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Historicky roman na zimni vecery
UNREAD_POSTNapsal: 03 lis 2006 15:54 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Dostal se mi do rukou historicky roman. Pany zklamu, zda se mi vhodny zejmena pro devcata a zeny vsech vekovych kategorii.

]Autor: Zuzana Franckova
Nazev: Lasky kralovske
Nakladatelstvi PETRA, Prague 2006

Jedna se o roman o lasce tri zen k jednomu muzi. ( Ne soucasne, tam to bylo jen u dvou, ta treti do toho zasahla az mnohem pozdeji) Marketa, Anezka a posleze Kunhuta milovaly ceskeho krale Premysla Otakara II. Zadny historicky zazrak necekejte ( dle prvnich stranek mohu i potvrdit), nicmene ctive to je a musime take nekdy po narocnem dni odpocivat. No a pro pany - treba tam bude i pro vas neco zajimaveho, ale liceni velkych bitev ( a ze jich bylo) bych tam prilis necekala.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 06 lis 2006 17:32 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Dovoluji si doporucit pro vsechny zajemce o bitvy (nejen) na Moravskem poli. Nekdo se na to dokonce v oddeleni 1. varovani pred Habsburky ptal. Takze doporucuji:

Autor: Jiri Kovarik
Nazev:Rytirska krev. Rytirske bitvy a osudy 1208-1346

Podrobne rozepsane bitvy i politicka situace ktera jim predchazela. Krome avizovane a nami vsemi casto vzpominane bitvy u Durenkrut ( na Moravskem poli) tez bitva u Lehnice, Courtrai, Bannockburnu a samozrejme u Krescaku.

Nakladatelstvi Mlada Fronta 2006
Myslim, ze ji jeste najdete na kniznich pultech.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: knihy - Šarochová
UNREAD_POSTNapsal: 20 lis 2006 22:00 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
G. V. Šarochová - Eliška Pøemyslovna a Jan Lucemburský. Sòatek z rozumu a od téže autorky Radostný údìl vdovský.Královny-vdovy pøemyslovských èech. Podle mì výbornì napsané, skvìle se to ète, nejedná se jen o suchopárná fakta.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 lis 2006 19:08 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pokud by mìl nìkdo zájem pøeèíst si historický román z doby knížete Vávlava, mohu doporuèit knihu Zuzany Koubkové - Kníže Václav , která v sobì spojuje poutavé vyprávìní i v celku pøesvìdèivou konstrukci událostí a charakterù.

_________________
Historia magisteria vitae.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel IV.
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2006 14:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nìco spíš nebo také pro OH/LH...

Cesta Karla IV. do Francie
Autor: František Šmahel
Vydalo: Argo, 2006

http://www.kosmas.cz/knihy/129124/cesta ... o-francie/
http://www.knihovnice.cz/knihy/dejiny/s ... ancie.html

Mìl jsem možnost v této výpravné publikaci našeho pøedního medievalisty zalistovat v proslulé havlíèkobrodské kavárnì-knihkupectví. Komu by se cena zdála pøíliš vysoká, pochopí, když knihu otevøe...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Chronologie
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2007 00:36 
Offline
Měšťan

Registrován: 15 črc 2006 17:37
Příspěvky: 30
Bydliště: Domažlice a Èeské Budìjovice
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Velice zajímavá, vyèerpávající a pro každého jistì užiteèná je kniha Historická Chronologie od Marie Bláhové. Nakl. Libri 2001, jen cena je vysoká: 960,--

_________________
Vincere aut mori


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: kniha Moravo, Èechy radujte se !
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2007 22:40 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
tady je to hodnocení, jak jsem slíbila

Titul : Moravo, Èechy radujte se ! Nìmeètí a rakouští básníci v èeských zemích za posledních Pøemyslovcù .
Vydala AULA , edice Litteraria Germano - Austro - Bohemica

Profesionálnì i výtvarnì na velmi dobré úrovni.

Každá kapitola,vèetnì struèného historického úvodu každé kapitoly je opatøená odkazy na literaturu, bohužel se jedná ve vìtšinì o nìmecké zdroje.
Pro zájemce o klasickou kurtoazní poezii tam toho zas moc není - v podstatì pouze nìkolik básní Václava II.
JInak jde o lyriku oslavnou , velebí se zde Václav I, hodnì Pøemysl Otakar II. vèetnì žalozpìvù nad jeho smrtí napø. i Otakar Štýrský, inspirace Alexandrem Velikým, Tristanem, oslavné verše na Pannu Marii apod.
Dost místa je vìnováno rozborùm jednotlivých veršù.

Takže seèteno, podtrženo, za 260 Kè, je to zajímavá kniha pro ty , kteøí se více zajímají o svìtskou lyriku doby Pøemyslovské, pøedevším jakými cestami do ní pronikali nové vlivy z øíše.

Jen pro zajímavost první sloka básnì, kterou Reimar von Zweter skládá poklonu Václavu I.

...Král, který touží vládnout všem
potøebným jeho pomoci, stal se teï i mým vladaøem :
jak by mì mohl postrádat, rozdává-li tak tuze rád !


tady je to hodnocení, jak jsem slíbila

Titul : Moravo, Èechy radujte se ! Nìmeètí a rakouští básníci v èeských zemích za posledních Pøemyslovcù .
Vydala AULA , edice Litteraria Germano - Austro - Bohemica

Profesionálnì i výtvarnì na velmi dobré úrovni.

Každá kapitola,vèetnì struèného historického úvodu každé kapitoly je opatøená odkazy na literaturu, bohužel se jedná ve vìtšinì o nìmecké zdroje.
Pro zájemce o klasickou kurtoazní poezii tam toho zas moc není - v podstatì pouze nìkolik básní Václava II.
JInak jde o lyriku oslavnou , velebí se zde Václav I, hodnì Pøemysl Otakar II. vèetnì žalozpìvù nad jeho smrtí napø. i Otakar Štýrský, inspirace Alexandrem Velikým, Tristanem, oslavné verše na Pannu Marii apod.
Dost místa je vìnováno rozborùm jednotlivých veršù.

Takže seèteno, podtrženo, za 260 Kè, je to zajímavá kniha pro ty , kteøí se více zajímají o svìtskou lyriku doby Pøemyslovské, pøedevším jakými cestami do ní pronikali nové vlivy z øíše.

Jen pro zajímavost první sloka básnì, kterou Reimar von Zweter skládá poklonu Václavu I.

...Král, který touží vládnout všem
potøebným jeho pomoci, stal se teï i mým vladaøem :
jak by mì mohl postrádat, rozdává-li tak tuze rád !


K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 dub 2007 20:13 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Jiøí Jurok - Èeská šlechta a feudalita ve støedovìku a raném novovìku - autor øeší majetkovou situaci a politickou moc naší šlechty. Napø. se dozvíte kolik mìli Rožmberci nebo Šternberkové hradù v r. 1350 a kolik v r. 1419. Nebo se dozvíte kolik drželi úøadù za Lucemburkù. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 269 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz