Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Nové knihy
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=294
Stránka 1 z 39

Autor:  acoma [ 01 úno 2007 18:52 ]
Předmět příspěvku:  Kataøi

Nesmìjte se mi - dostala jsem k vánocùm knihu Labyrint - je to zhruba nìco jako Šifra mistra Leonarda. Zaujala mì historie Okcitánie a katarù - máte nìkdo vìdomost o dobøe èitelné literatuøe faktu nebo i beletrii, která se tímto obdobím zabývá???

Autor:  Katerina [ 25 úno 2007 19:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kataøi

acoma píše:
Nesmìjte se mi - dostala jsem k vánocùm knihu Labyrint - je to zhruba nìco jako Šifra mistra Leonarda. Zaujala mì historie Okcitánie a katarù - máte nìkdo vìdomost o dobøe èitelné literatuøe faktu nebo i beletrii, která se tímto obdobím zabývá???


V edici Mladá fronta vyšla Zemì zapomnìní - Po stezkách katarù od Antoni Dalmaua, doèetla jsem to pøed tøema dny. Nìco se tam dovíš, jinak je t celkem prùmìrná kniha, beletrie.

Docela dobré je uvádìní kapitol verši tehdejších okcitánských trubadúrù, vždy v originále i s èeským pøekladem. Škoda jen, že vždy pouze jedna sloka, ale i tak dobré.
Zbytek je takový prùmìrný milostný román na pozadí reálných historických událostí, ale tøeba jsem jen zbyteènì kritická. Uvidíš. Mjí to tøeba v Kalzensbergerovi , knížka je to útlounká, za pouhých 29 kacek, tak jsem nelitovala. Je to stejná edice jako napø. Cesta do Svaté zemì, nebo vikingská - Støíbrné kladivo.

K.

Autor:  acoma [ 26 dub 2007 09:32 ]
Předmět příspěvku: 

Máte nìkdo tu knihu od Koláèka o Jindøichovi z Lipé? Zajímá mne zda je v ní aspoò nìco kloudného.

Autor:  Katerina [ 26 dub 2007 10:50 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Máte nìkdo tu knihu od Koláèka o Jindøichovi z Lipé? Zajímá mne zda je v ní aspoò nìco kloudného.


Mám, ale fakt to nestojí za to to èíst. Je to hnusné a vymýšlí si opravdu cokoliv na kohokoliv, asi poèítá s tím, že lidé 700 let mrtví ho nemùžou zažalovat.
Ale mùžu pùjèit, nebo ti jí i dám.

Autor:  Ježek [ 10 čer 2007 18:41 ]
Předmět příspěvku:  Epocha

Vèera jsem koukal v èasopisu Epocha je 50 nejvìtších záhad našich dìjin:
http://www.rf-hobby.cz/index.php?locale ... d6fd36cb9b
To jsem zvìdav a hlavnì jsem zvìdav na odbornou úroveò ...
Tak kdyby nìkdo to mìl, a poreferuje

Autor:  Viola [ 10 čer 2007 18:44 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Vèera jsem koukal v èasopisu Epocha je 50 nejvìtších záhad našich dìjin

No, vzhledem k tomu, že to psal Bauer... :shock:

Autor:  acoma [ 10 čer 2007 19:58 ]
Předmět příspěvku: 

Epocha je s******. :cry:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 10 čer 2007 20:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Epocha

Ježek píše:
kdyby nìkdo to mìl, a poreferuje
leží mi to tu, vypadá to zajímavì, ale opravdu tam dominuje Bauer, takže se od toho nedá èekat nic pøevratného. :roll: (ještì jsem to neèet, ale pochybuju že to bude v jiným duchu než zbytek jeho blabla zaruèených záhad a vizí...)

Autor:  Viola [ 14 čer 2007 12:28 ]
Předmět příspěvku:  Václav II.

Tahle otázka bude asi smìøovat na acomu, ale možná ho máte doma i nìkdo další - jaký je ten Václav II. od Charvátové? Stojí za ty tøi stovky?

Autor:  Katerina [ 14 čer 2007 12:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Václav II.

Viola píše:
Tahle otázka bude asi smìøovat na acomu, ale možná ho máte doma i nìkdo další - jaký je ten Václav II. od Charvátové? Stojí za ty tøi stovky?


Už ho mám, vèera jsem si ho odnesla jako koøist z Luxoru. Zatím jsem ho jen prolistovala , prohlédla jsem si obrázky, a proèetla letmo nìkteré kapitoly.
Mám pocit, že spoustu vìcí jsem už èetla nìkde jinde, ale na druhou stranu si jsou tam i vìci pro mì nové - nebo ne nové , ale podrobnìjší, napøíklad rodina Kunhuty Halièské, í myslím, že pokud se o jeho dobu zajímáš tak stojí za to mít ji v knihovnì , døíve nebo pozdìji.
Když vydržíš pøes víkend, budu mít proèteno zevrubnì tam i zpátky a dám ti vìdìt.

Autor:  elizabeth [ 14 čer 2007 14:19 ]
Předmět příspěvku: 

Jaktože vy v tý Praze máte vždycky všechno døív :?: :D Já když si vèera Václava II. chtìla koupit, tak mi bylo øeèeno, že vychází 21. a že si mì napíšou na objednávkový papír. :roll:

Autor:  Katerina [ 14 čer 2007 14:27 ]
Předmět příspěvku: 

elizabeth píše:
Jaktože vy v tý Praze máte vždycky všechno døív :?: :D Já když si vèera Václava II. chtìla koupit, tak mi bylo øeèeno, že vychází 21. a že si mì napíšou na objednávkový papír. :roll:

Jestli to spíš nebude tím Luxorem, je to pravdìpodobnì nejvetší knihkupectví, a už se mi i stalo, že mi dali avizo z Kosmase, že mnou žádaná kniha vyšla, já si tam dobìhla, a jerštì ji nemìli v prodejnì, a Luxor ji už mìl. jsou hodnì pružní.

Autor:  Viola [ 14 čer 2007 14:36 ]
Předmět příspěvku: 

No mìla vyjít v pondìlí a v Academii ji mìli už v nedìli, ale v Luxoru ještì ne :wink: Bìtko, musíš se pøestìhovat do velkomìsta :lol: :lol:

Autor:  Katerina [ 14 čer 2007 14:57 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
No mìla vyjít v pondìlí a v Academii ji mìli už v nedìli, ale v Luxoru ještì ne :wink:


V Academii mají i toho Wihodu - Vladislav Jindøich, ale stojí 350kaèek ..

Autor:  Katerina [ 18 čer 2007 13:04 ]
Předmět příspěvku:  Žemlièkùv sborník

Tak dotaz na Vás , pøátelé, proèítal jste už nìkdo ten sborník k Žemlièkovým 60 - sátinám : Od knížat ke králùm - NLN ???

Moc by mì zajímal Váš názor.
Jak jsem nakukovala na autory - Wihoda, Bobková, Tøeštík a další , i na témata ... vypadalo to slibnì.
Pokud jste to už nìkdo èetl, co Vy na to ? Doporuèili byste to koupit ?

Autor:  Ježek [ 19 čer 2007 08:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žemlièkùv sborník

Katerina píše:
Tak dotaz na Vás , pøátelé, proèítal jste už nìkdo ten sborník k Žemlièkovým 60 - sátinám : Od knížat ke králùm - NLN ???

Moc by mì zajímal Váš názor.
Jak jsem nakukovala na autory - Wihoda, Bobková, Tøeštík a další , i na témata ... vypadalo to slibnì.
Pokud jste to už nìkdo èetl, co Vy na to ? Doporuèili byste to koupit ?

Nìco takovýho je? tak to musím mít!

Autor:  Katerina [ 19 čer 2007 11:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žemlièkùv sborník

Ježek píše:
Katerina píše:
Tak dotaz na Vás , pøátelé, proèítal jste už nìkdo ten sborník k Žemlièkovým 60 - sátinám : Od knížat ke králùm - NLN ???

Nìco takovýho je? tak to musím mít!


Jo, novì vyšlé, vèera jsem si v tom èetla lespon o tom Hovorovi, Dovorovi, co mìl být udajnì prapøedek Ronovcù (ale nebyl).

Tady je co o tom píšou v NLN na webu. Zkusím tedka vlítnout do Luxoru a opsat pár témat.

Od knížat ke králùmSborník u pøíležitosti 60. narozenin Josefa Žemlièky
uspoøádali Eva Doležalová a Robert Šimùnek
Sborník 49 historických esejù pøedstavuje texty širokého okruhu pøátel, kolegù a žákù profesora Josefa Žemlièky. Nepodaøilo se (a ani to nebylo snahou editorù) vytvoøit úzce monotematický svazek. Jednotícím námìtem jsou dìjiny støedovìku v širokém smyslu i jejich novodobá odezva (napøíklad støedovìk ve filmu èi v beletrii). Oslavence, jenž sám nedávno naturalisticky drsnou støedovìkou detektivkou Kukatova zpovìï zabrousil i do hájemství krásné literatury, jistì potìší, že jedním z nich je kontrafaktuální zamyšlení, co by se možná stalo, kdyby poslední Pøemyslovec olomoucký atentát pøežil.

Autor:  Katerina [ 19 čer 2007 16:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žemlièka

KLid, pánové, pivo bude... :)

Dneska jsem si v tom zase chvíli èetla, je tam sice spousta vìcí, které až tak moc nepotøebuji - o kostelech, a mnišských øádech ale naopak spousta vìcí, co se budou hodit. Takže si jí koupím

Je tam mimochodem namátkou - nìco o Emmì, pøemyslovské panování v Polsku !!!, o používání titulu comes v Èechách - zajímavé, a v nepsolední øadì pro dámy - nìco o Pøemku Opavském ml. , se vzláštním zøetelem na jeho pùvod - øešeni Kueringové , vèetnì nìkolika pramenù..

Cha .. každý si pøijde na své

Autor:  Viola [ 19 čer 2007 21:01 ]
Předmět příspěvku:  Žemlièka

Byla jsem se na ni podívat v Academii, má pøes 600 stran a stojí 380,-, to není až tak moc a vypadá slibnì.

Jinak jsem našla zajímavou knihu - 800 cisterciáckého øádu u nás, vydala to Univerzita Palackého v Olomouci, sborník pøíspìvkù s dùrazem na Velehrad. Bohužel se mi moc nezdá ta cena, cca 300,- za 300 stran :( .

A ještì vyšlo èíslo Lidé a zemì "Èeská Kanada" - jenom jsem to proletìla, ale jsou tam tøi stránky o Landštejnu a taky o dalších památkách.

Autor:  Ježek [ 19 čer 2007 21:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žemlièka

Viola píše:
Byla jsem se na ni podívat v Academii, má pøes 600 stran a stojí 380,-, to není až tak moc a vypadá slibnì.

http://www.nln.cz/nahled.php?book_id=004954
Koukám, že i pro mne pøes net, to pùjde objednat, takže jak budou peníze, tak do toho jdu. Protože tyhle sborníky k narozeninám se budou tøeba za 5 let strašnì špatnì shánìt.

Stránka 1 z 39 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/