Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Jan Masaryk
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=738
Stránka 3 z 4

Autor:  Georg [ 14 dub 2008 21:27 ]
Předmět příspěvku: 

Páteral jsem po rodinì Creneových.Kanuku velice zajímavý èlánek
http://www.visualstatistics.net/East-We ... mporal.htm
Upozoròuji Mucha J.Masaryk ,Beneš ,Štefánik,snad i TGM velice významní zednáøi.Jako Crane

Autor:  Viola [ 15 kvě 2008 13:36 ]
Předmět příspěvku: 

Èlánek o smrti Jana Masaryka v Reflexu.

Autor:  Návštěvník [ 18 kvě 2008 02:25 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Èlánek o smrti Jana Masaryka v Reflexu.


Koneènì poøádné zhodnocení pro ty,kteøí si myslí o úmrtí Masaryka své.Pokud je tohle všechno pravda,tak se není èemu divit,že Vlèek evidentnì lhal a zamlèoval informace ze strachu o život.
Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.

Autor:  Katerina [ 18 kvě 2008 09:30 ]
Předmět příspěvku:  Vlèek

Já celkem poøád nechápu, proè takové obviòování profesora Vlèka. Staèí si pøeèíst onu pitevní zprávu - co dodala Viola.
1. Celá pitevní zpráva je naprosto profesionální a exaktní !- a bez jakýkoliv hypotéz !
Vždy faktum - a k tomu - zda k poranìní došlo za živa èi mohlo být posmrtné, jak k takovému poranìní došlo.
2. Je zde jasnì popsáno, a opìt bez hodnocení za jakých okolností bylo tìlo pitváno, kdo byl pøítomen, jaké vyšetøení bylo provedeno, jaké ne - viz . nedošlo k antropologickému zkoumání
3. Není to pitevní zpráva prof. Vlèka, je zde jasnì uvedeno, že v té dobì byl pouhým medikem, a u pitvy pouze pøihlížel
4. Na konci èlánku je uvedeno Vlèkovo hodnocení - kde se vyjadøuje k tomu, že Jan Masaryk dopadl na dlažbu ještì živý, a nebyl ani v bezvìdomí ani omámen.
Dùležitá je tato vìta: Tyto mocné dojmy jsou pøítomny jak pøi sebevraždách, tak i pøi vraždách, takže pro posouzení pøípadu jsou nerozhodné. Myslím, že exatní vìdec nemùže na základì pouhých fakt øící víc.

Jediné, co mùže být zavádìjící je poslední odstavec èlánku - který ale ani stylovì ani logicky nezapadá do Vlèkovy zprávy, za to stylem pøipomíná první uvozující èlánek - Antonína Suma, a poslední vìta :Jan Masaryk byl první dobrovolnou obìtí protestující proti zvùli agresora. O dvacet let pozdìji vystoupili se svým odporem další – Jan Palach a Jan Zajíc.) zdá se býti redaèním pøídavkem.

K tomu bych jen dodala, že moji prarodièe, kteøí dobu zažili nikdy nepochybovali o tom, že byl Masaryk odstranìn, ostatnì jeho pohøeb - jedno z posledních svobodných vyjádøení èsl. obèanù v duchu tradic pohøbù Havlíèka, Nìmcové a mnohem pozdìji i výše zmínìného Palacha nasvìdèuje tomu, že lidé tehdy mìli jasno.
S tím nemohli noc udìlat ani sovìtší poradci, ani STB - jen se pokusit zmanipulovat událost pro budoucnost, ale ani to se jim zcela nepodaøilo. Spíš ji zpochybnit a zabránit potrestání viníkù. To ano.

Autor:  Návštěvník [ 18 kvě 2008 13:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vlèek

Katerina píše:
Já celkem poøád nechápu, proè takové obviòování profesora Vlèka. Staèí si pøeèíst onu pitevní zprávu - co dodala Viola.


Nepøekrucuj laskavì slova :evil: Nikdo tady nikoho neobviòuje!Jasnì sem napsal,proè se nepouštìl do žádných a zcela oprávnìných spekulácí,které sou spojené se zvláštním zpùsobem "sebevraždy" a podivným zranìním.
Prostì se bál o život a pokud si pøeèteme sérii podivných úmrtí lidí,kteøí sou s pøípadem obeznámeni jako on,tak možná pochopíš proè.
Všichni museli moc dobøe vìdìt,že není nìco v poøádku!Zvláštní neshody by si nevšimnul asi jen pitomec natož vìdec vìhlasného zaèátku a je jedno jestli byl tehdy na samém zaèátku kariéry.
I po pøevratu radìji mlèel a moc se nedivím.

Autor:  Viola [ 18 kvě 2008 14:11 ]
Předmět příspěvku: 

Anonym píše:
Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.
Chce se mi blejt.

Já bych øekla, anonyme, že by ses zaprvé mohlpøihlásit, a víme, s kým máme tu èest :wink: , a také by sis to Rusko mohl tak na týden zkusit, ne? A souhlasím s Katkou - obvinit prof. Vlèka ze lži na základì vlastních, zcela neodborných a nepodložených dojmù je na mì trochu silné kafe. Jinak ten èlánek je až z roku 1994...

Autor:  Návštěvník [ 18 kvě 2008 18:42 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Anonym píše:
Po pøeètení toho všeho sem získal pocit,že Èesko je ještì více prohnilejší než sem si myslel a nìkteré praktiky sou podobné praktikám dnešního Putinovského demokratického Ruska,kde demokraticky umírají novináøi a nedemokraticky se ztrácejí bezestopy.
Chce se mi blejt.

Já bych øekla, anonyme, že by ses zaprvé mohlpøihlásit, a víme, s kým máme tu èest :wink: , a také by sis to Rusko mohl tak na týden zkusit, ne? A souhlasím s Katkou - obvinit prof. Vlèka ze lži na základì vlastních, zcela neodborných a nepodložených dojmù je na mì trochu silné kafe. Jinak ten èlánek je až z roku 1994...


Za to Ty odborností sršíš jako kulový blesk!A neple sem Rusko!Ty tam nevydržíš ani den.
Rusko sem uvedl jako pøíklad "demokracie" i když každý ví,jak to stou demokracií ve skuteènosti je.Tak nepøekrucuj fakta když nemáš co k danému tématu øíct.

Autor:  Viola [ 18 kvě 2008 18:55 ]
Předmět příspěvku: 

Nemùžeš sem alespoò napsat své jméno, když už se tu tak bavíme?

Autor:  Michal [ 17 lis 2009 19:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Viola píše:
... - asi nejzajímavější mi přišel nový přístup zkoumání smrti Jana Masaryka, možná už jsi o tom slyšel, já tedy ještě ne, přiznávám. :)

No, jestli máš na mysli toho soudního znalce, který to zkoumal, tak logiku to má pouze v případě, že se budeš držet vzdálenosti těla od budovy. Jenže na obrazovce byla i jeho zpráva a v té stálo, že vnější síla byla vedena na těžiště těla. A v případě, že stál na římse a držel se parapetu to všechno padá. V této pozici nelšlo působit velkou vnější silou na těžiště těla. :think:

Autor:  KOMOŃ [ 17 lis 2009 22:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Na tomhle tématu je nejlepší, že zásadní zde řečená fakta se zlehčují, přehlíží, či naprosto ignorují.

Masaryk se nají, obleče do županu, veme si prášek proti bolestem a nestandardně (z koupelny) skočí de facto s nahatým zadkem...Ostudu u člověka světového významu, který skončí takto ponižujícím způsobem nemdusím zdůrazňovat.Takhle zdravej člověk nejedná, byť se chce zabít.A to ani nemluvím o jídle, či prášku na bolest...Má zapotřebí sebevrah pár minut před smrtí jíst a brát si prášek na bolest?Nemá! Fakt, který zde téměř nikdo nerespektuje!

Má odřené břicho a omítku za nehty-fakt, který podle dam a jednoho právníka nic neznamená :lol:

Vrátný byl prokazatelně uzamčen na svém pracovišti a byl odstřihnut telefon...Fakt-podle některých jde o náhodu.

Účastnící pitvy mají asi hodně velký strach.I přes evidentní zranění, které si nemohl způsobit sám, raději mlčí a záměrně bagatelizují.Někteří účastníci/e tohoto fóra jim to dokonce věří :lol:

Podle policejní rekonstrukce je jasné, že byl shozen/vyhozen z okna - dokáže to někdo zvás vyvrátit a jak dokážete odůvodnit série "nešťastných" nehod u osob, kteří k této cause mají osobní interesace?Nedokážete!
Další okolnosti nemá cenu zdůrazňovat.Nebaví mne to zrovna furt opakovat.Jen mne udivuje slepost, se kterou se zde diskutuje...

Autor:  slavicekvac [ 18 lis 2009 17:01 ]
Předmět příspěvku:  Re:

Georg píše:
del
Aèkoliv lékaøi varovali pøed jeho stavem,stanul opìt po návratu do vlasti v èele ministerstva.Zde již plnì spoleènì s Benešem pracovali na rozdìlení Evropy a pøiklonìní se SSSR.Pøi nabídce Maršalova plánu odjel na konzultaci do Moskvy a za odmìnu 5kg kaviáru!!!ji odmítl.Proè skoèil z okna se nerozebíralo.

Neprodal to, ale byli zmasírováni tak, že odmítnutí M plánu opravdu byla skutečnost. Sám se o tom ovšem vyjádřil takto: Do Moskvy jsem jel jako ministr zahraničí svobodného státu, a z Moskvy jsem se vrátil jako Stalinův pacholek.
Pak následovala jeho údajná sebevražda, při které tělo dopadlo tam kam by při nejlepší vůli nedoskočil. Jsem rád, že jsem se podílel na opožděném vstupu do M. plánu, tedy do organizace OECD, která vznikla jako nástupnická instituce tohoto poválečného instrumentu obnovy Evropy. Dnes platforma tříbení vládních názorů na ekonomii celosvětově. Bohužel méně akceschopná zabránit příchodu krizí, ale stále schopná navrhnout slušná řešení existujících potíží.

Autor:  thovtt [ 20 lis 2009 11:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Jan Masaryk byl svobodným zednářem.Do řádu ho přijímal astronom Nušl poslanec Slavík a redaktor Ventura všichni tři z J.Hradce.Zasvěcení se odehrálo v Praze v jednom soukromém bytě. Je to popsáno v knize o Yednářích v čechách.

Autor:  IVONIUS [ 08 srp 2010 21:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Navštěvoval školy v Praze, Akademické gymnázium (maturoval 1906), a v USA (1907-13). V roce 1913 se vrátil do Čech. Za první světové války nastoupil vojenskou službu v rakousko-uherské armádě (1915-18 v týlu uherského pluku na polské frontě, byl povýšen na důstojníka a vyznamenán medailí za statečnost).

Autor:  Georg [ 11 srp 2010 09:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.

Autor:  Katerina [ 11 srp 2010 10:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Georg píše:
3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.


Śkola pro idioty ??? To existuje ??

No jinak prý byl výborný klavírista .. a nepochybně bohém - ono taky - žij ve stínu dokonalého tatínka - Tatíčka .. Osvoboditele. Na jednu stranu máš respektovaný vzor - na durhou at děláš co děláš - furt tě budou všichni srovnávat.

K Masarykovi otci dodnes cítím kromě respektu jakýsi ostych - před ikonou, ani ty utajené lásky na stará kolena , mi moc nepomohly se toho ostychu zbavit - ale ráda se dívám na staré filmy s rodinkou Masarykovic - kde si dědeček hraje s vnoučky - Heŕbertem a ted jsem zapomněla jak se jmenoval ten druhý.

Zatímco k Janovi (Honzovi) jak říkávala moje babi - můžeme svobodně cítit sympatie bez toho ostychu - četla jsem Volá, Londýn .. no .. trochu prosté, ale to je naprosto pochopitelné, mluvil ke všem lidem doma v nebezpečí .. a byl to tedy kus práce..
MOje babička ho tak nějak brala jako "externího " člena domácnosti - neřekla jinak než náš HOnza :)
jo, holt ty Ješkové .. :wink:

.. zatímco Zápotocký byl dle babičky Zápotonda (v lepším případě) jinak ušatý torpédo :) .
Sakryš, jak to tady píšu, nějak se mi po ní začalo stejskat ...

Autor:  floriš [ 11 srp 2010 12:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Katerina píše:
Georg píše:
3kolu v Praze nedokončil,v USA navštěvoval školu pro idioty,viz pořad čt2.


Śkola pro idioty ??? To existuje ??

No jinak prý byl výborný klavírista .....

... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy a nikdy nepracoval jako kantor - co víc bys na důkaz jeho idiocie ještě chtěla?

Autor:  Georg [ 11 srp 2010 15:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

floriš píše:

... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy[/quote]
Když pobýval tak dlouho v cizině...Navíc tehdá bylo v modě lepších kruhů mít francouzskou a anglickou guvernantku pro malé děti.Na klavír hrál,v pražských putikách raádi vzpomínali,jak otočl obraz fotříka ke zdi a rozjel to.Po té co nedodělal střední školu v Praze byl poslín do Ameriky k příteli Cranemu.Jenže práce mu nevoněla,půjčoval si peníze a tak ho poslali do toho institutu.Viděl jsem v televizi foto.Tatík mu pak díky jazyku obstaral dobré místečko.A uznávanř diplomat?Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu.Byl dobrý společník,měl dar řeči,rád se napil.Toť vše.A ten doktorát asi dělal v Plzni.

Autor:  floriš [ 11 srp 2010 22:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

floriš píše:
... mluvil plynně 2 světovými a 2 nesvětovými jazyky, obdržel doktorát práv a byl za vlastní zásluhy přes 20 let respektován evropskými diplomatickými kruhy

Georg píše:
Když pobýval tak dlouho v cizině...
Hmmm, potkal jsem v životě spousty lidí, kteří žili v cizině dlouhé roky, ale místní jazyk se nenaučili ani na úrovni absolventů obecné školy (o měšťance nemluvě) a o veřejně užitelné kvalitě se nedalo ani uvažovat (mimo jiné desítky tvých soukmenovců v Liberci, N. Boru apod.), a při tom o nich nikdo nemluvil jako o idiotech

Georg píše:
Navíc tehdá bylo v modě lepších kruhů mít francouzskou a anglickou guvernantku pro malé děti....

Nejsem si tak zcela jist, jestli se rodina asketického filosofa T. G. Masaryka, pocházejícího ze zcela nuzných poměrů, v letech Janova útlého mládí (1888-1895) dala považovat za patřící k "lepším kruhům", podléhající nějakým módám a pořizující si guvernantku k dětem.

Georg píše:
...A uznávanř diplomat?Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu....
Jednak jsi poněkud nerozlišil obsahy pojmů "respektovaný" a "uznávaný", což by se u tebe jako učitele s předpokládanou solidní znalostí jazyka moc nečekalo, jednak ideové linie práce JM byly dány bezvýhradnou poslušností vůči otci resp. Benešovi. Ostatně, žádný diplomat zahraniční politiku nevytváří, nýbrž je +/- zaměstnancem, který nějakou stategii dodržuje a provádí... Jako příklad uvedu, že obchodní ředitel mladoboleslavské Škody auta ani nevyvíjí, ani nevyrábí, nýbrž se je pouze snaží dobře prodávat.

Georg píše:
A ten doktorát asi dělal v Plzni.

...na každý pád uměl česky i ostatní jazyky podstatně lépe než ty a při tom jsem ještě neslyšel, že by někdo označil tvou almu mater (PF Ústí nad Labem) za školu pro idioty.

Autor:  Katerina [ 11 srp 2010 23:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

A nehádat se , pánové !!!

Je také celkem možné, že určité pochybnosti (například o těch školách a vzdělání) způsobil Jan Masaryk sám, protože s oblibou si sám ze sebe na toto téma utahoval ..a asi se tím i bavil.
Beneše skutečně podporoval bezvýhradně, chápal to jako otcův odkaz, dokonce to snad i tak měl sám říct.
JInak prostě bonviván první republiky - dokud nešlo do tuhého, pak se stal odpovědným politikem a vlastencem.

No a pak je tu samozřejmě "pravda" těch co po únou zvítězili a umím si představit, že jedna z prvních věcí co tajná policie udělala musela být příprava jeho dehonestace. To bylo jasné, syn prezidenta osvoboditele, symbolu demokracie, ještě byl , drzoun v tom "špatném! exilu, lidi ho milovali, Evropa uznávala .. takže když ho zabilli, bylo nutno vymyslet nějakou očernující fámu - přece jen - bylo ještě přílliš krátce po únoru.

Autor:  jur [ 12 srp 2010 12:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jan Masaryk

Georg píše:
Pak se musím ptát,co dělal,že došlo k Mnichovu ...

Nezda se mi, ze by ministr zahranici Ceskoslovenska mel dost sil a prostredku, aby mohl zabranit pokusu o revizi Versailles.
Mohly tomu zabranit pouze vlady nebo diktatori Ruska a Nemecka.

Stránka 3 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/