Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Jan Masaryk
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=738
Stránka 2 z 4

Autor:  jur [ 04 dub 2008 17:58 ]
Předmět příspěvku: 

Georg píše:
Tomu taky pøispìli Beneš s JM.když ještì pøed koncem 2.WW ustavili vládu kde mìli komunisté vìtšinu.Na tu jejich zásluhu se také jaksi zapomíná.A nemìli jsme tu sov.vojska.

No, prispeli, ale take mocni toho sveta rozhodli v Teheranu a Jalte, ze tu bude ruska zona, tak byla - pochybuji, jestli by jine vysledky voleb neco na tom zmenily.
Cetl jsem kdysi v knize Pavla Tigrida, ze pri jinem vysledku voleb 1946 by CSR hrozila jen nejaka forma finlandizace, ale to jsou - podle mne - jen takove novinarske spekulace.
Czesi proste Rusko neznali a mnozi ho neznaji dodnes - proto u vas bylo mozne, ze volici volili komunisty, za kterymi stal SSSR. Neco takoveho u sousedu Ruska bylo tezce predstavitelne.

Autor:  KOMOŃ [ 04 dub 2008 23:40 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Georg píše:
A omlouvat to tím,jak argumentovali naši historici,že mnìl komplexy z otce a myslel si,že když byl Beneš tajemník TGM a pak se stal presidentem,já tajemník Beneše jím budu po nìm je dle mého cynismus.jak byl taky vstøícný k Gotvaldovi!

Vstøícný?? Ani bych neøekla...
On Masaryk mìl takový blok závazek, který dal otci, že bude stát za Benešem, a se bude dít cokoliv.


A Beneš sliboval nad hrobem Masaryka jak se nikdy nevzdá Hitlerovi...

Autor:  Viola [ 06 dub 2008 17:05 ]
Předmět příspěvku: 

Zpráva prof. Vlèka o pitvì Jana Masaryka zde.

Autor:  KOMOŃ [ 06 dub 2008 22:52 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Zpráva prof. Vlèka o pitvì Jana Masaryka zde.


Já tomu nìjak nemùžu uvìøit.
Pan Masaryk se nají,spolkne prášky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama(županu) a skoèí nelogicky-obrácenì(èelem do koupelny) dolù.

To spíš svìdèí,že to udìlal v náhlém duševním pohnutí a neplánovanì.
Nebo ho opravdu nìkdo vyhodil... :?:

Autor:  kanuk [ 07 dub 2008 08:59 ]
Předmět příspěvku:  Sebevražda?

Mnì se také nelíbí zjištìní, že by sebevrah skákal èelem k budovì a pøi tom si odøel bøicho. Pokud se týèe nálezu stolice v okolí øitì, pøikládal bych to také vlivu setrvaènosti, a ne nìjaké emoci.
Kdesi jsem èetl závìr, že JM vylezl ze strachu (pøed nìkým) na okenní øímsu u koupelny, odkud spadl. Také tam bylo uvedeno, že za nehty JM byly nalezeny stopy omítky, což snad naznaèovalo, že JM se v pádu snažil zachytit. Tato èást nálezu v textu prof. Vlèka není. Proè?

Autor:  floriš [ 07 dub 2008 11:44 ]
Předmět příspěvku: 

KOMOÑ píše:
...Já tomu nìjak nemùžu uvìøit.
Pan Masaryk se nají,spolkne prášky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama(županu) a skoèí nelogicky-obrácenì(èelem do koupelny) dolù....
...a ještì k tomu nohama napøed (viz mnohoèetné fraktury patních kostí, bércù apod.). Tak takového sebevraha aby èlovìk pohledal :-k

Autor:  KOMOŃ [ 07 dub 2008 13:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Sebevražda?

kanuk píše:
Mnì se také nelíbí zjištìní, že by sebevrah skákal èelem k budovì a pøi tom si odøel bøicho. Pokud se týèe nálezu stolice v okolí øitì, pøikládal bych to také vlivu setrvaènosti, a ne nìjaké emoci.
Kdesi jsem èetl závìr, že JM vylezl ze strachu (pøed nìkým) na okenní øímsu u koupelny, odkud spadl. Také tam bylo uvedeno, že za nehty JM byly nalezeny stopy omítky, což snad naznaèovalo, že JM se v pádu snažil zachytit. Tato èást nálezu v textu prof. Vlèka není. Proè?


Sem rád že semnou souhlasíte.I já si tohle myslím.Nejvíc zarážející je to pyžamo.Každej sebevrah má tolik soudnosti v sobì,aby ho lidé nenalezli skoro nahého-teda v pyžamu na ulici.A ještì k tomu,když je to ministr zahranièí takového formátu jakým byl on...Takhle neumírají ani nejvìtší nuzáci,natož významní pøedstavitelé republiky.

Navíc sebevrah neøeší prázdný žaludek a urèitì ne bolest hlavy,nebude skákat skoro nahý a obrácenì proti všem logickým možnostem...

Takže buï si sebevraždu neplánoval a byla provedena v náhlém duševním pohnutí,nebo se zdá,že tomu nìkdo pomohl.

Autor:  KOMOŃ [ 07 dub 2008 20:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Sebevražda?

Já sem se divil ,proè se tady nespekulovalo o vraždì,když už byla v roce 2003 vyrèena jako prokázaná...
Našel sem ten èlánek a stojí za pøeètení.Myslete si o tom co chcete.Já mám z toho trochu škodolibou radost.Pan Vlèek se možná dost spletl a asi to nebylo poprvé...
No tak si to tady pøeètìte a napište,co si o tom myslíte???
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp? ... dj=1&amb=1

A na novinkách je podporována moje teorie,což mì hroznì moc potìšilo a dodává mi to vnitøní síly a vìdomí,že nejsem tak hloupej ,jak se o mì myslí.

Autor:  Viola [ 07 dub 2008 20:33 ]
Předmět příspěvku: 

Tak nevím, èí je ta teorie, myslím, že ty tøi hlavní jsou omílány poøád dokola a pro každou z nich je nìjaký podklad. Problém je v tom, že veškeré pøípadné stopy hovoøící pro vraždu byly uklizeny, stalo se to pøed 60 lety, nikdo z nás tam nebyl a dokud se neotevøou staré sovìtské archivy, všechno budou jenom spekulace 8) . Jinak o té teorii o pyžamu, programu na další den a sebevraždì vím, jenže taky jsem èetla o sebevraždách, které se opravdu takhle staly, takže tìžko øíct...

Autor:  KOMOŃ [ 07 dub 2008 20:47 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Tak nevím, èí je ta teorie, myslím, že ty tøi hlavní jsou omílány poøád dokola a pro každou z nich je nìjaký podklad. Problém je v tom, že veškeré pøípadné stopy hovoøící pro vraždu byly uklizeny, stalo se to pøed 60 lety, nikdo z nás tam nebyl a dokud se neotevøou staré sovìtské archivy, všechno budou jenom spekulace 8) . Jinak o té teorii o pyžamu, programu na další den a sebevraždì vím, jenže taky jsem èetla o sebevraždách, které se opravdu takhle staly, takže tìžko øíct...


No ono se to klidnì mohlo stát i jinak.Napøíklad to mohl narafièit tak,že to vypadá jako velmi podezøelé úmrtí,pøièemž spáchal sebevraždu on sám na sobì a zámìrnì udìlal nìkolik podezøelých úkonù,aby to vypadalo ,že byl zavraždìn...
Tøeba se obìtoval jako Jan Palach...
Ale pokud to tak bylo,tak jako pokus to byl moc naivní.

Jinak ta teorie je samozøejmì toho psychiatra a já sem ji nezávisle taky použil a to jenom proto,že mi pøipadá podezøelé,že èlovìk se jde najíst,sní tehdejší fenomenální léky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama a skoèí úplnì obrácenì...
No èekal sem od tebe alespoò pochvalu.Ale já se pochválím sám!
Sem dobrej!!!-co si neudìlám,to nemám. 8)

Autor:  kanuk [ 07 dub 2008 22:14 ]
Předmět příspěvku:  Pitevní nález

Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva. Zásadnì, jsou tøi možnosti pøíèiny smrti JM. Sebevražda, vražda, a náhoda (jako by bylo mnou zmínìné spadnutí). Já bych tu sebevraždu vylouèil. A pokud se týèe pitevního nálezu, aby si nìkdo ochránil kùži, nebylo tøeba lhát. Staèilo zamlèet nìkteré nálezy.

Autor:  KOMOŃ [ 08 dub 2008 14:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Pitevní nález

kanuk píše:
Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva. Zásadnì, jsou tøi možnosti pøíèiny smrti JM. Sebevražda, vražda, a náhoda (jako by bylo mnou zmínìné spadnutí). Já bych tu sebevraždu vylouèil. A pokud se týèe pitevního nálezu, aby si nìkdo ochránil kùži, nebylo tøeba lhát. Staèilo zamlèet nìkteré nálezy.


Nebo si navní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo...

Já jen pro úplnost...Antropologové a patologové zkoumají rùzné pøíèiny smrti.
Ale nikdy,nikdy,nemohou nahradit rekonstrukci,která se pokud sem si dobøe vìdom nikdy neprovedla,aby mohlo být jednoznaènì øeèeno jakým zpùsobem Masaryk pøišel o život.Pokud by se nejednalo o Jana Masaryka,jistì by se rekonstrukce provedla...
Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv.
Kdyby smrt Masaryka nikoho nevzrušovala a nezajímala,tak by pøímo pøi soudním ohledání nebyli dva neznamý mužové a STBáci...Oni asi vìdìli proè je tam posílají!

Autor:  Zany [ 12 dub 2008 23:53 ]
Předmět příspěvku: 

Georg píše:
Proè skoèil z okna se nerozebíralo.

To proto, že to byla jen první èást dokumentu pøíznaènì pojmenovaná "Život". Otázce jeho smrti se zevrubnì vìnovala druhá èást vysílaná ve ètvrtek. První èást jsem bohužel zaregistroval až dodateènì pøi ètení tohoto tématu, druhou už jsem si nastavil na nahrávání, takže pokud nìkdo nestihnul...

Kód:
http://rapidshare.com/files/106998713/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part1.rar
http://rapidshare.com/files/106998075/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part2.rar
http://rapidshare.com/files/106999669/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part3.rar
http://rapidshare.com/files/107002235/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part4.rar
http://rapidshare.com/files/107002752/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part5.rar
http://rapidshare.com/files/107003220/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part6.rar
http://rapidshare.com/files/107001721/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part7.rar


heslo pro rozbalení je
MadeByZany

Autor:  kanuk [ 14 dub 2008 08:24 ]
Předmět příspěvku:  Pár poznámek

1) Manželka, se kterou se J. Masaryk pozdìji rozvedl, byla Crane-ová. Crane se ète Krejn. Dost pochybuji, že by ji nechali vzít si nìjakého blba.
2) "Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv" P. Komoò by si mìl ještì jednou poøádnì pøeèíst, co jsem napsal. Mám dojem, že tomu špatnì porozumnìl.

Autor:  KOMOŃ [ 14 dub 2008 17:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Pár poznámek

kanuk píše:
1) Manželka, se kterou se J. Masaryk pozdìji rozvedl, byla Crane-ová. Crane se ète Krejn. Dost pochybuji, že by ji nechali vzít si nìjakého blba.
2) "Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv" P. Komoò by si mìl ještì jednou poøádnì pøeèíst, co jsem napsal. Mám dojem, že tomu špatnì porozumnìl.


Ale já stebou spíš souhlasím!

Autor:  kanuk [ 14 dub 2008 18:23 ]
Předmět příspěvku:  Smrt JM

Komoni, v tom pøípadì se omlouvám. Ale tvoje poznámka "Nebo si naivní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo... " na to zrovna nevypadala.

Autor:  KOMOŃ [ 14 dub 2008 18:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Smrt JM

kanuk píše:
Komoni, v tom pøípadì se omlouvám. Ale tvoje poznámka "Nebo si naivní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo... " na to zrovna nevypadala.


Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná.Když si mi zde dokážeme pøedstavit podezøelost umrtí,tak patologovi pøi soudní pitvì musí doslova jiskøit mozek...To by mu však ale nesmìli stát za zádama STBáci...

Jinak stebou souhlasím.

Autor:  kanuk [ 14 dub 2008 19:18 ]
Předmět příspěvku:  Smrt

"Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná."...Ale vždy já si myslím to samé!!! Viz: "Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva."

Autor:  Georg [ 14 dub 2008 19:36 ]
Předmět příspěvku: 

Roédina Craneova je z dalších záhad èsl.dìjin.Velice vlivný amerièan,s kterým mìl TGM úzké styky již pøed 1.WW.Proè se neví.Nìkteøí historici se domnívají,že šlo o kontakt vytvoøený svob.zednáøi.Nakonec to byl on,kdo pomohl TGM ke styku s amer. prezidentem W.Wilsonem/znám tím,že nevìdìl nic o Evropì/.Jehjo body pak byly jednoznaèným pøíspìvkem ke vzniku èsl.
Craneovou si bral jako rozvedenou se 4 dìtmi a TGM se s tím dlouho nemohl smíøit.Díky zpùsobu života Jana se rozvedla podruhé .Jan byl významný sv. zednáø stejnì jako Crane.

Autor:  KOMOŃ [ 14 dub 2008 20:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Smrt

kanuk píše:
"Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná."...Ale vždy já si myslím to samé!!! Viz: "Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva."


Tak to sorry.Já se omlouvám.Vypadlo mi u tebe dvì písmenka a problém je hned na støeše...Nìkdy ètu tak rychle,že mi mozek ani nestíhá :lol: .

Stránka 2 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/