Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Nejhorší zkušenosti na hradech?
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=198
Stránka 3 z 7

Autor:  Zany [ 26 kvě 2008 21:07 ]
Předmět příspěvku: 

taky nepohrdnu, ale pøednášku o nehmotnu klidnì vynechám

Autor:  Maria [ 26 kvě 2008 22:44 ]
Předmět příspěvku:  Nejhorší poznatky na hradech

Ráda vás u nás na hradì pøivítám a zaøídím...staèí termín..mùj telefon: 602 288 602...
:lol: \:D/ :P :oops:

Autor:  Kunhuta Haličská [ 27 kvě 2008 08:09 ]
Předmět příspěvku:  Skušenost

Moje nejhorší skušenost s hradem byla na Buchlovì výklad zdejší prùvodkynì byl tak neprofesionální prostì hrozný!

Autor:  Viola [ 27 kvě 2008 08:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Skušenost

Kunhuta Halièská píše:
Moje nejhorší skušenost s hradem byla na Buchlovì výklad zdejší prùvodkynì byl tak neprofesionální prostì hrozný!

V jakém smyslu? Co tøeba øíkala? pøidej perlièky :wink:

Autor:  KOMOŃ [ 27 kvě 2008 11:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: hrad Kost

Dagmar píše:
Maria píše:
..Ale stejnì je to úžas si chodit po hradì ....obzvlášt pøi soukromých prohlídkách èi šmejdìní jen ..staèí napsat a mùžu zaøídit...


Moc ráda bych tvé nabídky využila\:D/ :D ...... pøidá se ještì nìkdo :?: :lol:


Kost je krásná a byl sem tam snad už šetkrát.V samotném hradu teda pouze jednou ale i tak se tam moc rád vracím.
Loòský jarní výklad považuju za zcela zdaøilý a profesionální ale já mám spíš soucit s chudákama prùvodcema než s posluchaèema.

Autor:  Maria [ 29 kvě 2008 15:59 ]
Předmět příspěvku:  nejhorší zkušenosti na hradech

No chcete perlièku??? Tak tady je. Vèera pøišel do kasy mladík a prohlásil,:Máte tady vìž???No my že ju. A mùže se do ní??nemùže...tak teda nemáte vìž???? no a odešel, aniž by zhlédl hrad. Škoda, že Bílá vìž je tak vysoká ... :lol:
Do vìže mùžou jen známí a na vlastní riziko. Je chudinka v desolátním stavu. kdyby se tam chodilo v zástupech , tak by se jistì brzo schodištì zøítilo...

Autor:  mbalon [ 01 čer 2008 17:45 ]
Předmět příspěvku: 

Nejhorší zkušenost byla v oblasti Ralska, je zde nejménì 15 zøícenin hradù a nikdo se o to nestará, zdi jsou popsané azbukou ještì z totality, v hradbách jsou díry od kabelù, které sem rusové tahaly a celkový stav je hrozný. Prošli jsme 3 zøíceniny a bylo to všude stejný. Za cesty narazili i na pár raket RPG! Je to nebezpeèná oblast zvl᚝ obora Židlov, pokud nìkdy do Ralska vyrazíte tak ten plot do obory Židlov nepøelézejte jako my :D . A ještì k tomu pod hradem Ralsko jsou uranové doly, prostì strašný.

Autor:  Maria [ 09 čer 2008 17:35 ]
Předmět příspěvku:  Nejhorší zkušenosti

To je pravda, to jsou ale nenahraditelné škody a nikomu se do toho nechce, protože nikdo neví co tak vlastnì všechno okupanti natahali.Ale snad èasem se snad nìkdo najde...kdo se do toho pustí.. :(

Autor:  Zany [ 26 čer 2008 11:06 ]
Předmět příspěvku: 

nedá mi to nepodìlit se s aktuálnì vloženým komentáøem k nám na server k Èervené Lhotì"

Snad nikdy jsem nevidìl, že by nìjaký zámek navštìvovalo tak nepøimìøšené množství rodin s malými rozeøvanými parchanty jen kvùli tomu, že se tady toèila stupidní pohádka as nejhorším scénáøem v historii èeské kinematograie.
Obdiv patøí prùvodci, který se ani nezarazil, když mu cizí dítì poblilo nohy, naprosto profesionálnì sundaval jiné jeèící zrùdy z lustrù, kamen, stolkù a pohovek a prohlídku, pøi které bych já skoèil z okna, dovedl do konce. Jsou to už dva roky, od té doby jsme toho sjeli hodnì, ale na tohle se vážnì zapomenout nedá. Babièky, berte svým smradùm aspoò pytlíky na blití..nelépe neprotržené...
Nebo na zámk ylezte, až budou mít rozum, když už ho nemáte vy!!!!

Autor:  Viola [ 26 čer 2008 11:15 ]
Předmět příspěvku: 

Minulý týden jsem o stejném problému èetla blog - øíká v zásadì to samé, i když rozhodnì kultivovanìjším zpùsobem :wink: .

Autor:  Zany [ 26 čer 2008 14:18 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Minulý týden jsem o stejném problému èetla blog - øíká v zásadì to samé, i když rozhodnì kultivovanìjším zpùsobem :wink: .

jo, ta holèina píše pomìrnì dobøe a hlavnì ví, o èem mluví...

Autor:  Kunhuta Haličská [ 28 čer 2008 08:03 ]
Předmět příspěvku:  Skušenost

Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x

Autor:  Viola [ 28 čer 2008 10:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Skušenost

Kunhuta Halièská píše:
Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x

Mùžeš rovést v èem konkrétnì?

Autor:  KOMOŃ [ 28 čer 2008 13:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Skušenost

Kunhuta Halièská píše:
Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x


Poøád tam je ta protivná prùvodkynì?

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 28 čer 2008 15:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: zkušenost

Kunhuta Halièská píše:
..nejhorší skušenost...na Hrubém Rohozci!
Já si na Rohozec stìžovat nemùžu, provázela tam sice mladá dívèina-brigádnice-studentka, ale zvládla to dobøe (na zámku nemùžu èekat, že bych tam slyšel nìco, co by mì zajímalo) a dovolila bez problémù fotit strašidla :D ...co by èlovìk víc chtìl?

Autor:  Georg [ 28 čer 2008 15:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nejhorší zkušenosti

Maria píše:
Citace:
To je pravda, to jsou ale nenahraditelné škody a nikomu se do toho nechce, protože nikdo neví co tak vlastnì všechno okupanti natahali.

Není to až tak pravda.Tady bylo cvièištì armády již za I.ÈSR,pak Nìmci,pak naše armáda s Izraelskou a,ještì do 50.let pak PTP od r. 68 Rusové.

Autor:  jitřenka [ 29 čer 2008 18:22 ]
Předmět příspěvku:  Nemilá zkušenost

Nejhorší zkušenost

Za mì jednoznaènì zámek Kromìøíž. Neochotná prùvodkynì, naštvaná, když vy nìco víte a ona ne 8) . Turisty tam vùbec neradi vidí, protože se jim nechce pracovat, hlavnì v kvìtnu a záøí, kdy ten nával turistù není velký a obèas se dá dohromady tìch pìt úèastníkù pro prohlídku jen ztuha. To jsou pak hodnì neochotní.

Jinak v pohodì. Rozhodnì tím nechci nikoho odradit. Je nutné se vykašlat na nìjakou nerudnou ženskou a nenechat si zkazit opravdu úchvatnou podívanou (a už zámek, èi zahrady, nebo chrám - tam jsou o hodnì milejší. A vùbec nejmilejší jsou v tamìjších proslulých vinných sklepech :wink: :lol: )

Autor:  LaVoisin [ 15 zář 2008 15:50 ]
Předmět příspěvku: 

Mì teda v poslední dobì nejvíc zklamala prohlídka zámku Èeský Krumlov. Rožmberkové jsou mojí platonickou láskou, tak jsem se tìšila co se dovim nového a nedozvìdìla jsem se kromì jmen Petr Vok a Vilém z Rožmberka nic. Bylo to struènì, jasnì o nièem :cry:
A taky se mi nelíbila letošní prohlídka Janohradu v Lednicích. Postarší dáma toho øekla o polovinu míò než prùvodkynì v loòském roce, stále se zakoktávala a chvílema mi pøišlo, že ani neví o èem mluví. Asi se špatnì vyspala a myslela na nìco jiného než na výklad.

Autor:  Maria [ 09 lis 2008 14:15 ]
Předmět příspěvku:  Nejhorší zkušenosti

No na to co napsal Zany ,mohu jen dodat zmínìný prùvodce, pracuje i sem tamu nás. Tuto barvitou událost vylíèil velice humornì....Dávám za pravdu , že malé uøvané dìti na hrady a zámky nepatøí.Ale rodièe si to neuvìdomují..jsou nesoudný. Pak jsou nepøíjemní. Mohu napsat jen takovu vìcièku. U nás je udìlaná muèírna, troufám si øíci, že velice dobøe.Pøi zakupování vstupenek vždy se øekne formulka..že to není vhodné pro malé dìti, že se tam mluví hodnì o trestním právu atd. A i pøesto rodièe nereagují a pak klidnì vynadají...Další vìc jsou zahranièní turisté.letos nìmeètí rádoby kulturní motorkáøi, podotýkám starší, nepoèkali na prùvodkyni než otevøe bránu a klidnì ji vysadili, nechali ji rozvalenou. Chovali se sprostì...no výkvìt. Na druhé stanì jsou lidièky velice milí, zbožnì koukají a poslouchají. Ted chodilo hodnì lidí co chce mít výklad s málo lidma a v klidu.Tak na to je dobrý øíjen. U nás se chdilo i s jedním èlovíèkem...
Takže co pøinese další sezona???Uvidíme... :D :D :D

Autor:  Zany [ 09 lis 2008 21:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nejhorší poznatky na hradech

Dagmar píše:
Zany píše:
Katerina píše:
Michal píše:
Maria píše:
Ráda vás u nás na hradì pøivítám a zaøídím...staèí termín..mùj telefon: 602 288 602...
:lol: \:D/ :P :oops:

Na Kosti jsem nebyl, ale rád se nìkdy pøijedu podívat. 8)


J8 bych také ráda .. nedomluvíme nìco ??

Pokud bude Maria ochotná protáhnout nás hradem i takto mimo návštìvní dobu, tak jsem pro nìjakou hromadnou výpravu všemi deseti. Ostatnì i na ofic. stránkách stojí "Jiný termín je možný po pøedchozí domluvì."


Jsem také zájemce a už mùžu i øídit..... :D

Fajn, pojïme se tedy pøesunout do pokecového tématu, kde se domlouvala pøedchozí akce, to už s tímto tématem pøíliš nesouvisí...
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=955

Stránka 3 z 7 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/