Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 lis 2020 07:22

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Postavení ženy
PříspěvekNapsal: 13 čer 2007 23:18 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Tehdejší pøíslušnice nìžnìjšího pohlaví to zøejmì nemìly vùbec jednoduché. Na výbìr byl buï klášter anebo manželství. A zøejmì ani zde se nedá pøedpokládat možnost svobodné volby. Dívky byly vìtšinou vdávány sotva odrostlé dìtským støevíèkùm bez možnosti vlastního výbìru vhodného protìjšku. Jejich manželé èasto bývali o mnoho let starší a nová žena pro nìj mìla být záruka vìna, dobøe prosperující domácnosti a hlavnì potomstva, což nejedné z nich podlomilo zdraví až k smrti...

PS. samozøejmì musíme pøi pøemýšlení nad ženskými osudy myslet i na jejich postavení ve spoleèenském žebøíèku. Jiné to bylo u dcery krále a jiné u dcery obecního pasáka ovcí. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 čer 2007 10:07 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Postavení ženy ve støedovìku bylo v zásadì horší než muže, ale i tak mìla žena urèitá vymezená práva.

Pøedevším Bøetislavova dekreta roku 1039 zakotvila monogamii a nerozluènost manželství. Oba manželé si mìli být vìrni, ovšem výslovnì bylo umožnìno stíhat nevìrnou manželku (manžel mìl právo manželku i jejího milence na místì zabít, stejné právo mìl i otec nad svobodnou dcerou). Svobodná dcera byla pod "ochranou" svého otce, vdaná pøecházela pod svého manžela.

Do svého manželství si žena pøinášela vìno, jehož výše nebyla nikde stanovena, nýbrž byla pøedmìtem pøedmanželských dohod. Žena - dcera mìla svùj podíl na tzv. nedílu, tedy majetku ve vlastnictví celé rodiny, který nemìl být dále dìlen. Sòatkem dostávala tato dcera vìno, èímž zároveò ztrácela právo na nedíl ve své døívìjší (rodné) rodinì. Úèelem vìna bylo pøispìt budoucímu manželovi na spotøebu jeho nové ženy a za trvání manželství se nevracelo - sòatkem se stalo vlastnictvím manžela, který s ním mohl samostatnì hospodaøit. Na vìno mìla dívka právní nárok, o který mohla pøijít jen ze stanovených dùvodù (svatba bez souhlasu rodiny nebo ztráta panenství pøed svatbou). Pro pøípad smrti manžela se zøizovalo (ve svat. smlouvì urèovalo vìno vdovské), zpravidla ve výši 2,5 násobku pùvodního vìna. Vdovské vìno se zajišovalo vìtšinou zástavou na statcích manžela. Jinak žena i v manželství byla zcela majetkovì samostatná, mìla plné dispozièní právo ke svému majetku i poruèenství nad sirotky (stejná ustanovení platila i v mìstském právu, které mìlo proti zemskému právu urèité odlišnosti).

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: vdovské vìno
PříspěvekNapsal: 14 čer 2007 10:58 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
....Vdovské vìno se zajišovalo vìtšinou zástavou na statcích manžela....
Ale ani to nebylo vždycky jisté, že jej dostane. :?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: vdovské vìno
PříspěvekNapsal: 14 čer 2007 11:00 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ale ani to nebylo vždycky jisté, že jej dostane. :?

No dobøe, ale mluvíme o ideálním pøípadì, resp. o tom, jak se to mìlo dìlat :wink: .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Husitství v. nìžné pohlaví
PříspěvekNapsal: 14 čer 2007 11:08 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Radikální zmìnu v postavení ženy v pozdnì støedovìké spoleènosti pøivodilo, pro nìkoho možná paradoxnì, husitství. Nechci zabíhat do podrobností na tomto serveru, pouze uvedu nìkteré zajímavé skuteènosti.

Husovo uèení poprvé vyslovilo nahlas a bez výjimek tenkrát pøevratnou tezi o naprosto rovnoprávném postavení muže a ženy pøed Bohem. A to do všech dùsledkù! Tj. vè. pøístupu ke vzdìlání, potírání negramotnosti žen, které se mj. projevilo i v tom, jak husitské ženy brilantnì ovládaly znalost Písma, v jehož èeských pøekladech nejen èetly, ale i nad jeho textem hloubaly. To oceòuje i velký a šokovaný znalec èeských pomìrù oné doby Eneáš Silvius Piccolomini, jehož výrok o tom, že táborská žena zná Bibli lépe než kdejaký klerik, je všeobecnì známý.
Husitský akcent na mravnost smetl v duchu odkazu Jana Milíèe z Kromìøíže z povrchu zemského nevìstince. Nevìstince v Praze se opìt objevily až s pøíchodem Zikmunda do Èech po r. 1436. :!:
Husitské vojenské øády pod enormnì pøísnými tresty zakazovaly znásilòování a vraždìní žen i dìtí, èímž se naopak vyznaèovaly cizí intervenèní armády. I na tu dobu neobvyklých zvìrstev se na ženách a dìtech dopouštìli zejména Zikmundovi krutí Kumáni, kterým já øíkám zvíøata, která sedlala daleko ušlechtilejší zvíøecí druh.
Také v husitském vojsku mìly ženy ve službì polních kuchaøek, samaritánek i vojenské(!) rovnoprávné postavení. Husitské ženy nejen bojovaly se svými muži za prosazení zákona božího, ale také pomáhaly zcela spontánnì napø. pøi opevòovacích pracích.
Také nepøátelské ženy se stávaly i mocnými pøímluvkynìmi za obležené mìsto, jejichž pøímluvy byly obléhateli alespoò v urèitém rozsahu respektovány. Etc. ...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 17 čer 2007 17:33, celkově upraveno 4

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Majetkové pomìry žen
PříspěvekNapsal: 14 čer 2007 12:19 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ještì se vrátím k nedílu - to byl pomìrnì zásadní institut, který zabraòoval dìlení majetku na syny a jeho rozdrobení. Pokud mìl otec i dcery - svobodné, mìly k nedílu nárok jako synové, pøíp. strýcové a bratranci, pokud se nedíl vztahoval i na nì. Co mi ale není úplnì jasné, jestli nedílné vlastnictví bylo automatické, nebo o nìm musel rozhodnout vlastník a zanést do zemských desek apod. NEvíte nìkdo?

Jinak pokud nebyl majetek v nedílu, dìdili nejprve pouze synové, od Statut Konrádových i dcery, jestliže synù nebylo.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitství v. nìžné pohlaví
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 11:33 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Jiøí Motyèka píše:
Radikální zmìnu v postavení ženy v pozdnì støedovìké spoleènosti pøivodilo, pro nìkoho možná paradoxnì, husitství.
Husitské vojenské øády pod enormnì pøísnými tresty zakazovaly znásilòování a vraždìní žen i dìtí, èímž se naopak vyznaèovaly cizí intervenèní armády. .


No já nevím, Jiøí, ty jsi na toto téma expert, a vùbec nediskutuji zásluhy na vzdìlanosti žen, kterážto pøetrvala i pozdìji, ale k tomu násilí na ženách .. husitské øády to zakazovaly, ale co spanilé jízdy napø. do sousedního Slezka, èi zacházení s øádovými sestrami,
i když jsem asi trochu odboèila od tématu. :oops:

Jinak ale ANO, zásluha na pozdvihnutí vzdìlanosti mezi ženami je nepopiratelná a zásadní.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitství v. nìžné pohlaví
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 13:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...i když jsem asi trochu odboèila od tématu...
...myslím, že ani ne. :idea: :)

Katerina píše:
...ale k tomu násilí na ženách ... husitské øády to zakazovaly, ale co spanilé jízdy napø. do sousedního Slezka, èi zacházení s øádovými sestrami, ...
Myslíš, jako že pøísné husitské vojenské øády se vztahovaly na zacházení s ženami (a dìtmi) pouze na uzemí Èech?...
Ano husiti jeptišky z kláštera, pokud neutekly už pøedtím, vyhnali a pak tøeba klášter vybili a zapálili. To ano. A tys jako chtìla naznaèit, že je pøed tím vyhnáním hromadnì znásilnili, protože onen husity "vybílený" ženský klášter byl tøeba v Sasku a ne v Èechách?... :?

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitství v. nìžné pohlaví
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 14:48 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Jiøí Motyèka píše:
Katerina píše:
...i když jsem asi trochu odboèila od tématu...
...myslím, že ani ne. :idea: :)
Myslíš, jako že pøísné husitské vojenské øády se vztahovaly na zacházení s ženami (a dìtmi) pouze na uzemí Èech?...

Ne, ani ne, jen že jsem nìkdì èetla, že Slezané na ty spanilé jízdy nevzpomínali moc v dobrém, a obávám se, že ani jejich ženy, a že tam ke krutému zacházení docházelo .
A abych byla spravedlivá, bylo to prý vzájemné, na oplátku si zajeli Slezané zase k nám a jak už to tak bývá (jeden za 18 ...)

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitství v. nìžné pohlaví
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 17:39 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...bylo to prý vzájemné, ... (jeden za 18 ...)
No, tak to bych ani neøek' :!: Tìchto hrùz na ženách a dìtech http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?p=4026#4026 se husité nedopouštìli, alespoò já o tom nemám povìdomost... :|

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 18:45 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já mám zápisy popisující spanilou jízdu husitù pøes Lužické hory.Napø. ve vazalské vesnici hradu Milštejna Friedrichsdorfu je popisováno jak v noci zalarmovali prchající lidé pøed husity místní obyvatele.Ti popadli cennosti,dobytek a bìželi do úkrytù v lesích.Nestihl to pouze sedlák Miller který s èeledíny odvážel i potraviny.Zanechal doma svoji starou matku s nejmladší dcerou a èeledína Martina napomoc.Když husité odtáhli na Horní Svìtlou,Našli èeledína napíchnutého na bránì a ženy ohoøelé v uzamèené místnosti.Tato obec již nebyla obnovena.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 19:03 
Offline
Měšťanka
Uživatelský avatar

Registrován: 17 lis 2006 19:10
Příspěvky: 48
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Když husité odtáhli na Horní Svìtlou,Našli èeledína napíchnutého na bránì a ženy ohoøelé v uzamèené místnosti.Tato obec již nebyla obnovena.


Ooops... tak to je docela zavádìjící. Èistì logicky mi taky pøijde jako nemožné aby nikdy k žádnému vážnìjšímu støetu nedošlo... :roll: Nevím, ale øekla bych že válka nebo obecnì boj se bez takovýchto objetí neobejde...

_________________
http://www.janazarku.cz


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 črc 2007 19:30 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Proè zavádìjící?Navíc ti lidé nebojovali,akorát se schovávali.Nemìli ani šanci bojovat.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: "Uzavøení"
PříspěvekNapsal: 12 črc 2007 09:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Ale pokud jsme už u detailù vypálení vsi pod Milštejnem (pak to mùžem vytrhnout a pøesunout k Milštejnu), tak podle mého lze zjistit celkem snadno, jestli šlo o lokální incident, nebo o systematické plenìní pøi váleèné výpravì...
Ano, pøesnì o to jde.
Protože debata se stále odklání od tématu, pokusil bych se s dovolením o jeho zavedení na správnou kolej a o jakési shrnutí pøijatelné myslím pro "obì strany". :wink:
Nelze pochopitelnì absolutnì vylouèit to, že násilí na ženách se husité nedopouštìli. Jsem však pøesvìdèen, že se jednalo spíš o výjimky, které se udály bez vìdomí nejvyšších velitelù a nebyla to programová likvidace druhého pohlaví na nepøátelském území...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 12 črc 2007 20:52 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ještì drobnou poznámku.Ta historie byla i zpracována naším èlenem Petrem takto.Takže to možná bylo jinak.http://ceskolipsko.euweb.cz/karta.php?id=761

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 13 črc 2007 16:10 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
I když to urèitì "slíznu" za stylovou neèistotu, nemohu tento pøíspìvek nenapsat, a nakonec doufám že to i k danému tématu bude.

Vèera jsem èirou náhodou, a bohužel ne od zaèátku shlédla dokument Olgy Sommerové o nìkolika ženách, jejich osudech. Dámy vypovídaly pøed kamerou, vìtšina z nich byla kreativního povolání, jiné v domácnosti, kde se jedna z nich starala o 11 osvojených dìtí.
Zdálo se, jakoby jejich osudy si byly neèím podobné, nepøítomnost otce, nebo jeho absolutní necitlivost a nevšímavost, èímž se u jejich dcer vytváøela skoro neschopnost nìjakého normálního svazku, nìkolik rozvodù, a když manželství vydrželo, tak procházelo velkými problémy. Dále mìly podobné osudy i z hlediska jejich dìtí, bud mìly problémy s drogami, èi byli psychicky nemocné.

Ženy docela zajímavì definovaly svùj názor na rozdílnost mužù a žen vytváøených v prùbìhu vìkù, a co bylo pro mì hodnì podstatné - všechny o sobì tvrdily, že jim bylo osudem hodnì naloženo, ale že se s tím vyrovnaly, protože byly ženy. A ženy jsou podle nich silné. Tuto sílu vnímaly jako nìco zdìdìného generacemi žen, které formulovala zátìž na nì nakládaná.
Hodnì zmiòovaly svou samotu - aè žijí v manželství, cítí se osamìlé.

Ta klasická role ženy, coby matky, manželky a udržovatelky rodinného krbu, osamìle èekající až se pán vrátí z lovu, bitvy , váleèné výpravy, v podstatì nezmìnìná po staletí . Jen ta práce ještì jaksi navíc pøibyla.

Ted když to píšu, zdá se mi to možná kapku feministické, ale vìøte, že na tìch dámác h nic takového nebylo , sledovala jsem to skoro bez hnutí.
A uvìdomoila jsem si , že jak psala Acoma - s nástupem patriarchátu se hodnì zmìnilo ve spoleènosti, což zøejmì ovlivnilo i tu agresivitu ve spoleènosti, zamìøení na úspìch , pomìøování sil vlastních a soupeøù, potlaèování emocí, apod.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Potraty a jiné èarodìjné praktiky
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 08:43 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Tento pøíspìvek bude tak trošku balancovat mezi tématy lékaøství, èarodìjnictví a dalších, ale svou podstatou patøí sem do postavení ženy. Bude-li mít nìkdo výhrady k umístìní, nech do pokecu napíše nápad, kam jej pøesuneme. Pøíbìh který jsem èetla o víkendu již zdaleka není ze støedovìku, takže nelze než souhlasit s Kateøinou, že v podstatì se po celá staletí toto postavení ženy nezmìnilo a dodnes lze najít pøípady domácího násilí a hrubého psychického ponižování a trápení. Ale i pøi pracovním procesu se neustále setkáváme s pomíjením žen a nestejným odmìòováním za stejnou práci. Ale toto jsou jen notoricky známé vìci. Já bych chtìla psát o jiné. Èetla jsem o Mary Boleynové, sestøe královny Anny a tetì královny Alžbìty. Jedná se o dobu kolem 1533, dobu Alžbìtina narození. Strašnì se mì dotklo, že potrat byl považován za høích, protože se z tohoto dùvodu ten Annin nìkolikrát pokusili utajit. To, že s ženami bylo i v 16. století zacházeno jako s dobytkem na trhu bych pominula. Ale to, že žena psychicky i fyzicky zdrbnutá po samovolném potratu se musí tváøit jako by se vùbec nic nestalo a jít vesele skotaèit za manželem, pøípadnì se podívat, jak manžílek skotaèí s jinou, mì dost rozèilovalo. Nakonec ji pak ještì obvinili z èarodìjných praktik, protože potracené dítì bylo postižené a popravili...A to jen proto, že se králi dávno líbila jiná - tentokrát Jana Seymourová. Pokud budu stíhat zøejmì se doèkáte cyklu z Anglických dìjin o ženách Jindøicha VIII. - Janì, dvou Annách a tøech Kateøinách a jeho dcerách Marii a Alžbìtì, abyste si této bezcitné spoleènosti krále, který se považoval za zástupce Boha na zemi, užili spolu se mnou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 17:19 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Støedovìk neskonèil støedovìk trvá.Navštívil mne známý-uèitel na uèilišti instalatérù ve Francii.Pøehrával mi video z Kambodži.Malé hezké dìti pochodující ve štrùdlu jako naše MŠ .Akorát ty dìti pochodují na smetištì a vrhají se za popeláøské vozy aby sebrali nìjaký papír,kov apod.V nedaleké sbìrnì za to pak dostanou trochu rýže.Ve Francii na základì toho udìlali sbírku, což staèí na støedovìké chatrèe,kde se mohou uèit.Pokud se snaží,dostanou jedno jídlo a dìvèata mohou pøespat.Je totiž bìžné,že jsou doma otci znásilòovány,èi nuceny k prostituci.Staèí to pro 5000 .dìtí

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 10:35 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
abych se vrátil zpìt k tématu - støedovìk nezrovnoprávòoval muže a ženy ve støedovìku po stránce práva (tam naopak velmi pokrokovì zasáhlo právì zmiòované husitství). Tento stav ale vydržel prakticky až do 20. století, kdy se teprve na jeho poèátku ve vìtšinì evropských zemích právo obou pohlaví "srovnalo" (velmi zjednodušenì). To jak se k sobì obì pohlaví v minulosti chovala mìlo souvislost i s tímto právním pojetím (tedy nižší postavení ženy ve spoleènosti), to ale neznamená, že ženy neumìli mistrnì využít svých pøirozených zbraní, aby své zájmy prosazovali skrze ty plnoprávné :lol:

tahat do toho feminismus, emancipaci, nebo otázky domácího násilí je dle mého zavádìjící, protože s pùvodním tématem to nesouvisí.

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 11:34 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
abych se vrátil zpìt k tématu - støedovìk ...
...tahat do toho feminismus, emancipaci, nebo otázky domácího násilí je dle mého zavádìjící, protože s pùvodním tématem to nesouvisí.
Téma se jmenuje Postavení ženy. Nikoliv Postavení ženy za støedovìku. A i kdyby, tak to, jak bývá se ženami nìkdy nakládáno v souèasnosti má podle mì koøeny právì v historii, kdy bohužel za støedovìku to patøilo k nejhorším ( žena byla nástrojem ïáblovým a podøízená muži), takže bych to od sebe neoddìlovala. I když støedovìku ke cti slouží to, že tøeba za starovìkého Øíma to nebylo lepší, o Èínì a Persii ani nemluvì.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz