Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 30 lis 2020 03:24

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2007 14:53 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Maršálek píše:
:lol: :lol: :lol: døevec cca 2-3 kg, což je ovšem pøi jeho délce 3-4 m solidní váha, držíš-li døevec prakticky v jedné ètvrtinì jeho délky :wink:
Tìžký kbelcový helm, užívaný na první srážku na kopí - bìžný pro turnajký tjost má cca 4-5kg (helmice ve tvaru kbelíku zakrývající celou hlavu a dosedající na ramena jezdce), menší hrncová helmice, která kryje jenom hlavu má cca 2,5-3kg. Šlap s hledím a kroužkovým závìsem kryjícím ramena a krk (špièatá helmice, bìžnì zdobená chocholem) má cca 3kg. Tìžká celokroužková zbroj odpovídající dobì Záviše z Falkenštejna (vèetnì helmice, štítu, meèe) má cca 25 kg a tìžká zbroj odpovídající dobì Jindøicha z Lipé ve stejném rozsahu (novinkou jsou ranné plátové doplòky) je výraznì lehèí - cca 20 kg.

Nedávno jsem se takhle na dotaz známého vážil v plné zbroji a postupnì jsem pak na váhu házel další èásti zbroje - má paní ze mì mìla dìsnou bžundu, protože mi to všechno padalo z váhy a tak mi nakonec nezbylo, než se postupnì obléknout a vážit to na sobì (nejlepší byl døevec - bydlím v paneláku) :lol: :lol: :lol:
P.S. protože už to bylo v pozdní noèní dobì, pøišel na mì soused a když mì vidìl, zaèal blbnout se mnou :lol:


tak co to tam v ty knizce pisou.:( Takhle blbnout verejnost. :evil: :shock: A to se tam jeste odvolavaj na konzultace s odborniky na rytirskou vyzbroj. :!:
PS. a to vazeni muselo stat za pohled... :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Husitský pøesun
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2007 16:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Ale zdá se mi to nereálné, 70km za den, navíc, jestli jel s doprovodem. Je to vùbec možné?
Možná jo. Uvedu jiný pøíklad, který se týká vítìzství husitù u Domažlic...
Poslední etapu pøesunu husitské asi dvacetitisícové (SLÈ uvádí 40.000) spojené armády v plné polní od chotìšovského kláštera k Domažlicím (cca 30 km) pøekonali husité bìhem jednoho pùldne a nìco a brzy odpoledne je zdìšení velitelé køižáckých oddílù a papežský legát, kardinál Giuliano Cesarini spatøili. Absolutnì nechápali rychlost, s níž se husité objevili u Domažlic. Kde se tady z nièeho nic vzali ti kacíøští zplozenci pekel? Nikoli "zplozenci pekel", ale úžasní profesionální váleèníci. Pak se nedivmì, že staèilo zapìt z onìch 20.000 hrdel husitský chorál a nepøítel zpanikaøil "posvátnou" hrùzou...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2007 16:53 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
ohlednì Husitù - uvážíme-li že jejich rychlost byla omezená i možnostmi vozù, pak je to skuteènì solidní výkon. Taková vzdálenost se dá pøekonat za jediný den, ale bez vozù a je otázkou, nakolik by bylo vojsko bojeschopné, uvážíme-li, že bojeschopné musí být jako celek a musí být pøipraveno plnì reagovat pøi prvním kontaktu s nepøítelem. Bìžné feudální armády pochodovaly roztažené v dlouhých kolonách, které byly jednak snadno napadnutelné (bez hrozby úèinného protiútoku ze strany napadených) a doba potøebná k šikování takové armády k boji byla enormì dlouhá. To nebylo dáno neschopností èi neznalostí velitelù, ale faktem, že vojsko obvykle tvoøilo množství nesourodých námezných družin, družin korouhevních pánù, vozatajù, služebnictva, atd. Oproti tomu byla disciplinovaná a modernì vedená armáda Božích bojovníkù velmi kompatibilní a pružnou bojovou jednotkou, pøipravenou prakticky kdykoli utkat se bìhem pochodu s nepøítelem - prostì sen všech støedovìkých vojevùdcù :lol:
Ale to jsme odboèili od tématu, prostì mùžeme opìt konstatovat, že nebyla rychlost jako rychlost :wink: Lehký jízdní oddíl (nebo družina) mohl crestovat velmi rychle a v pøípadì jednorázové cesty s možností delšího odpoèinku urazit snad až 100 km za den (ale to hádám a opírám se o zmínku o cestování jízdních poslù z HK do Prahy za den).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2007 23:00 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
acoma píše:
Ježek píše:
Viola píše:
acoma píše:
Katerina píše:
A což teprv šílený leè proslulý jezdec Jan L. :lol:

K.


Janovi udajne trvala Praha - Pariz 14 dni.:)


Takže pøi 1000 km vzdálenosti rychlost cca 70 km/h... Patrnì jenom ve dne, ne? :(

To je ta úsmìvná historka, kdy chtìl být Král cizinec na Vánoce v Paøíži?
Ale zdá se mi to nereálné, 70km za den, navíc, jestli jel s doprovodem. Je to vùbec možné?


Doprovod byl údajnì vybírán podle toho, jací byli Janovi prùvodci jezdci. Pomalejším zkrátka ujel.:)


Joooo. Vlèek co zkoumal jeho kostru dokonce napsal že .. reliéfy svalových úponù hovoøí o svalnaté postavì zatížené neustálým tréninkem. Prý pøi pochodech bylo jeho minimum denní jízdy 80 - 120 km denní jízdy. To se mi ale zdá trošku moc. I když .. pøedpokládá to jet tak deset hodin dennì cca 10km rychlostí ... na rychlost by to šlo, ale tìch 10 hodin v sedle...

K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 úno 2007 08:04 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vlèek také zhodnotil Jana jako desetibojaøe - olympionika a Karla jako tìžkého alteta - olympionika :wink: Jako jezdce bych je nepodceòoval a Jan navíc proslul svou schopností rychlých pøesunù, které ostatnì vyžadoval i po svých vojácích a družinících.

To ovšem stejnì nevypovídá o tom, jakých prùmìrných rychlostí pøi cestování tehdejší lidé mohli dosahovat, protože nám zcela chybí srovnání (konì, vozy, nosítka, pìší, øíèní èluny, atd.) a museli bychom si vybrat konkrétní lokalitu - zemskou stezku, nebo zájmovou trasu, abychom mohli vzít v úvahu i další aspekty jako byl terén, prostupnost a sjízdnost... Co si tedy vybrat nìjakou trasu, vyzkoušet ji a výsledky pak pøizpùsobit dobovým informacím o terénu?


Naposledy upravil Maršálek dne 02 led 2008 10:06, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: denní postup vojska v 15. století
UNREAD_POSTNapsal: 20 úno 2007 20:50 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
"Prùbìh tažení severními Èechami lze podle dochovaných zpráv rekonstruovat...(zámìrnì vynechávám data a smìry cest v pøíkladech z listin.) Urazili tedy celou vzdálenost z Prahy pøed Žitavu za dva dny a dvì noci. Poèítáme-li 120 km jako vzdálenost Praha-Žitava, pak to odpovídá rychlosti, kterou známe i z jiných operací, kdy urazili za den až 5 mil (1 staroèeská míle je asi 11 km)...."
R.Andìl: Husitství v severních Èechách, 1961,s.65

Tolik expert na severní Èechy R. Andìl k posunu husitských vojsk v 15. století, za pøedpokladu, že cestou nedošlo k bojovým akcím a že bylo použito nejvhodnìjší cesty.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 úno 2007 21:02 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Maršálek píše:
museli bychom si vybrat konkrétní lokalitu - zemskou stezku, nebo zájmovou trasu, abychom mohli vzít v úvahu i další aspekty jako byl terén, prostupnost a sjízdnost... Co si tedy vybrat nìjakou trasu, vyzkoušet ji a výsledky pak pøizpùsobyt dobovým informacím o terénu?

Plánujete nìjaký experiment?
Ovšem naráží to na jednu velmi dùležitou promìnnou. Dnešní èlovìk není, to co ten døívìjší. Døíve se dennì nachodil urèitì spostu kilometrù, napø.: pøi orbì lánových pozemkù, èi pøi cestì k nejbližšímu kostelu do centra kastelánie. Na dnešní dobu to musely být maratonské výkony, když se každý vozí autem nebo autobusem a není tolik zvyklý chodit. U koní to posoudit nedokáži.

To samé u husitù - byly to profesionálové a elitní vojáci se špatnou výstrojí a výzbrojí - jako AÈR

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 úno 2007 23:24 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Ježek píše:
Maršálek píše:
museli bychom si vybrat konkrétní lokalitu - zemskou stezku, nebo zájmovou trasu, abychom mohli vzít v úvahu i další aspekty jako byl terén, prostupnost a sjízdnost... Co si tedy vybrat nìjakou trasu, vyzkoušet ji a výsledky pak pøizpùsobyt dobovým informacím o terénu?

Plánujete nìjaký experiment?
Ovšem naráží to na jednu velmi dùležitou promìnnou. Dnešní èlovìk není, to co ten døívìjší. Døíve se dennì nachodil urèitì spostu kilometrù, napø.: pøi orbì lánových pozemkù, èi pøi cestì k nejbližšímu kostelu do centra kastelánie. Na dnešní dobu to musely být maratonské výkony, když se každý vozí autem nebo autobusem a není tolik zvyklý chodit. U koní to posoudit nedokáži.

To samé u husitù - byly to profesionálové a elitní vojáci se špatnou výstrojí a výzbrojí - jako AÈR


Tak s tím tedy 100% souhlas - a obávám se, že to platí i pro konì. Jsou už dneska buï hodnì specializovaní - dostihy, parkur, nebo sice jezdí pøírodou, ale ti nejsou tak kvalitní .
Dneska jsem provedla malý testík - vyjíždu jarní pøírodou , a chápu proè ty Janovy rekordy padaly v zimì. V blátì se moc rychle na koni jet nedá.
Taky jsem se ptala pøátel koñákù co si o tom myslí :

1.Jednak konì by tak dlouho nemohli (a nemìli) cválat, takže se domnívají, že vìtší èást cesty musel takový jezdec klusat - èímž se tedy vysvìtlují ty Janovy svaly a také musel mít své královské pozadí asi ze železa :) a s ním všichni co takové jízdy absolvovali v jeho tempu.
2. Urèitì se to nedalo ujet na jednom koni, že by si pøes noc odpoèinuli a ráno na stejných koních pokraèovali.
Èímž stojím pøed další otázkou, jak to v té dobì mìli asi s tìmi koòmi zorganizováno. Tìžko se dá pøedpokládat , že už by existovalo nìco jako "Pony Express". Je možné , že takové pøesuny mìl naplánovány tak, že na noc dorazil k pokaždé k nìjakému hradu, jehož majitel mu poskytl èerstvé konì z vlastní stáje ? To by možná bylo øešení .
K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 úno 2007 08:20 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Støídání koní není v dané dobì pro velmože, natož pro krále žádný problém - jednotlivá mìsta èi hrady od sebe nebyly vzdáleny dále než cca 30-40 km (ostatnì na tom stál již výraznì starší hradský systém). Královská mìsta a hrady mìly samozøejmì povinnost, poddanské mìsto èi šlechtický hrad také tìžko odmítnou pronájem èerstvých konù a ustájení unavených (bylo na kastelánech a rychtáøích, aby si pak stáhli své konì z dalšího bodu, kdeš urozený cestovatel mìnil). Možná se to zdá složité, ale bylo to prakticky nezbytné a souèasnì to bylo i záležitostí dobrého ocbchodu. Každý opravdu spìchající posel èi nobil si poradil :wink:

P.S. ještì k tìm pochodùm a odolnosti - na vojnì jsme bìhali 3x dennì 10 km (po odchodu do civilu jsem se proto zaøekl, že už jsem se nabìhal dost a nìkolik let jsem demonstrativnì nedobíhal ani autobus, dneska už jsem trochu vymìkl, ale bìhání poøád nesnáším :lol: )
P.P.S. plánujeme jak noèní, tak i vícedenní pøesuny v dobovém cestovním odìvu a v lehkých zbrojích pìšákù, abychom provìøili své schopnosti i výstroj. Zatím jsme absolvovali jednu takovou provìrku v zimì, kdy se nám podaøilo dobré poèasí (13 stupòù pod nulou, silný vítr a sníh po kolena - vyrazili jsme ráno a skonèili jsme v noci, byli jsme utahaní, promoèení a tøetinu výstroje jsme následnì obmìnili protože prostì nevyhovovala :wink: ) Další kolo bude asi letní a zájemci se mohou pøihlásit - konì neslíbím, šlape se po svých :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 úno 2007 19:36 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Maršálek píše:
P.P.S. plánujeme jak noèní, tak i vícedenní pøesuny v dobovém cestovním odìvu a v lehkých zbrojích pìšákù, abychom provìøili své schopnosti i výstroj. Zatím jsme absolvovali jednu takovou provìrku v zimì, kdy se nám podaøilo dobré poèasí (13 stupòù pod nulou, silný vítr a sníh po kolena - vyrazili jsme ráno a skonèili jsme v noci, byli jsme utahaní, promoèení a tøetinu výstroje jsme následnì obmìnili protože prostì nevyhovovala :wink: ) Další kolo bude asi letní a zájemci se mohou pøihlásit - konì neslíbím, šlape se po svých :wink:

Tohle je dobrá vìc - mùžete si zjistit nìjaký poznatky, který nejsou k zahození.
Kudy se pùjde? Orlický hory?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 úno 2007 11:38 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
trasa zatím není pevnì daná, cheme využít lesy, kopcovitou krajinu a vodní toky a plochy kvùli jejich pøekonávání

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: poutì, poutníci
UNREAD_POSTNapsal: 29 pro 2007 22:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Zajímavý èlánek, týkající se tohoto tématu: http://www.livinghistory.cz/modules.php ... cle&sid=84

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: prosba o pomoc
UNREAD_POSTNapsal: 02 led 2008 14:29 
Ahojky.Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Potøebovala bych do své maturitní práce zahrnout to, jak vypadlo ustájení koní ve støedovìku.Ovšem nikde na netu èi v knížkách jsem o tom nic nenašla.Proto bych byla ráda jestli nekdo o tomto nìco víte o radu.Dìkuji moc za odpovìdi


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 říj 2008 09:38 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
K cestování ve støedovìku patøily také pouti na svatá místa (Øím, Jeruzalém, Santiago de Compostela, místní chrámy s ostatky svatých a další památná místa).

Slovo pou v té dobì obsahovalo pramálo zábavného a rozhodnì se nedalo spojovat s tìlesnými požitky, jako je tomu v souèasnosti.

Støedovìká pou znamenala putování za bohem, vnitøní duchovní oèistu, smíøení, pøípadnì odèinìní nìjakého pøíkoøí, jež bylo spácháno v rozporu s køesanskou morálkou. Proto poutníci cestovali èasto stovky èi dokonce tisíce kilometrù, vydávali se na cestu, z níž se také nemuseli vrátit (a mnozí se nevrátili).
Za úèelem zaopatøení rodiny sepisovali závì, smluvnì zavazovali nìkterého mužského pøíbuzného péèí o majetek i rodinu, najímali správce, vypoøádávali rodinné i obchodní vztahy - tedy poèítali s tím, že jejich cesta mùže skonèit smrtí.

Na pou se vydávali pìšky i koòmo, moøe pøekonávali na nejrùznìjších lodích i kocábkách, èelili nepøízni poèadí, pøekonávali hory i pouštì, museli se obávat lupièù, pirátù, øádových rytíøù, lichváøù, obchodníkù s otroky... A pøesto se na pou vydávali.

Mnozí o svém putování sepsali knihy, o mnoha uskuteènìných i smyšlených poutích se zmiòují kroniky i životopisy svatých.

A tak mne napadlo, že bychom se možná tomuto tématu mohli chvilku vìnovat. Je tu mezi námi i pár lidí, kteøí k nìmu mají co øíci po stránce duchovní - a to je velmi dùležitá souèást poutí!

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 06 črc 2010 19:14 
Ježek píše:
Zajímavý èlánek, týkající se tohoto tématu: http://www.livinghistory.cz/modules.php ... cle&sid=84


Nahoru
  
 
UNREAD_POSTNapsal: 06 črc 2010 19:19 
Ježek píše:
Zajímavý èlánek, týkající se tohoto tématu: http://www.livinghistory.cz/modules.php ... cle&sid=84
Nevim jestli jsem zvladl dobre svuj dotaz,ale tady to zkusim take napsat.Maluji obrazy-obrazystejskal.cz a chtel bych opet malovat vetsi dilo bitvy husitu a krizaku.Potreboval bych znat vystroj krizaku a jejich koni a pak odev husitu.Predem dekuji,stejskal


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Cestování ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 30 říj 2012 08:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Rekonstrukce plavby vikinských lodí: http://www.livinghistory.cz/node/171

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Cestování ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 05 lis 2012 20:09 
Offline
Měšťan

Registrován: 27 srp 2012 21:05
Příspěvky: 23
Bydliště: Brno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No..nehledě na fakt, že pokud kůň dosáhl rychlosti 25-35km což se mi zdá celkem pravděpodobné, tak ty následky se nárazu motocyklisty v cca 50 - 70km/hod do pevné překážky ani nepřibližují. Kinetická energie a odstředivá síle vzrůstá exponenciálně nikoli přímo úměrně...Mimochodem 70km/h do pevné překážky i s helmou (dnešní) je prakticky smrt nebo vozejk....Spadl jsem (nejednou) z koně při asi tak 15-20km/h a z motorky (nejednou) v cca 40-50km/h a nedalo se to srovnat ani délkou letu :D a ani následky...to srovnání v článku výše bych viděl dost skepticky..


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re:
UNREAD_POSTNapsal: 05 lis 2012 22:58 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kateřina_z_Landštejna píše:
K cestování ve støedovìku patøily také pouti na svatá místa (Øím, Jeruzalém, Santiago de Compostela, místní chrámy s ostatky svatých a další památná místa).

Slovo pou v té dobì obsahovalo pramálo zábavného a rozhodnì se nedalo spojovat s tìlesnými požitky, jako je tomu v souèasnosti.

Støedovìká pou znamenala putování za bohem, vnitøní duchovní oèistu, smíøení, pøípadnì odèinìní nìjakého pøíkoøí, jež bylo spácháno v rozporu s køesanskou morálkou. Proto poutníci cestovali èasto stovky èi dokonce tisíce kilometrù, vydávali se na cestu, z níž se také nemuseli vrátit (a mnozí se nevrátili).
Za úèelem zaopatøení rodiny sepisovali závì, smluvnì zavazovali nìkterého mužského pøíbuzného péèí o majetek i rodinu, najímali správce, vypoøádávali rodinné i obchodní vztahy - tedy poèítali s tím, že jejich cesta mùže skonèit smrtí.

Na pou se vydávali pìšky i koòmo, moøe pøekonávali na nejrùznìjších lodích i kocábkách, èelili nepøízni poèadí, pøekonávali hory i pouštì, museli se obávat lupièù, pirátù, øádových rytíøù, lichváøù, obchodníkù s otroky... A přesto se na pou vydávali. Mnozí o svém putování sepsali knihy, o mnoha uskuteènìných i smyšlených poutích se zmiòují kroniky i životopisy svatých.

A tak mne napadlo, že bychom se možná tomuto tématu mohli chvilku vìnovat. Je tu mezi námi i pár lidí, kteøí k nìmu mají co øíci po stránce duchovní - a to je velmi dùležitá souèást poutí!

Nějak na tom mám chybně diakritiku.
Ale věcně určitě zajímavé. Středověk i dnešek pro pouť má stejné kořeny: zde jsme jen poutníci, a naše vlast je až po smrti. Předobrazem je cesta Izraele do zaslíbeneé země z otroctví Egypta. To platí pro jednotlivce, cesta do nebe z otroctví hříchu. Pouť zde na místa kultu, je obrazem pouti životní. Je také podporou životní pouti, protože se poutí fyzickou trénujeme na pouť duchovní - života. Tahle filozofie pouti je stabilní, protože je opřena o evangelium. Středověk ji definoval dobře, lépe než my. Mnozí k tomu přidávají vertikální rozměr - pouť na kopce, až hory. Nedávno jsem na toto téma absolvoval týdenní duchovní cvičení.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Cestování ve støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2014 10:55 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
V Brně byly přijímány půhony do moravských zemských desek v pátek, v Olomouci v sobotu. Důvod je ten, že obou zasedání se měl nejvyšší písař. Tato vzdálenost tak musela být k překonání za odpoledne, nebo noc.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz