Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 10 kvě 2021 23:31

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Výroèí Albíkova úmrtí
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 21:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Poèítám-li dobøe, od jeho smrti letos uplynulo 580 let. Docela kulaté výroèí tohoto uznávaného lékaøe a vzdìlance, které nám acoma pøipomnìla.
acoma píše:
22. èervence 1427 – zemøel Zikmund Albík z Unièova, èeský lékaø, právník a arcibiskup pražský (* asi 1358).

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2008 13:36 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 31 črc 2008 13:17
Příspěvky: 2
Bydliště: Plzeò
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Potreboval bych poradit s lekarskym nacinim pouzivanym ve 13/14 stoleti. Pokud nekdo mate nejake zdroje budu vdecny za kazdy kousek. Sam jsem nasel pouze anticke "skalpely" a nic dal.
Vicemene bych potreboval vedet jestli je mozno iluminaci nebo nalezem dolozit neco takoveho :
http://guerriersma.free.fr/contenu/Albums/Album2007/albumeru/slides/meru461.html

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2008 16:43 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
pajiczek píše:
Potreboval bych poradit s lekarskym nacinim ...
Zkoušel si tohle? http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/ ... e/1462.htm

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pouštìní žilou
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2008 17:49 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Této léèby jsme už naštìstí ušetøeni, \:D/ ale jeden nikdy neví...

Køišan z Prachatic / 1366? – 1439/ dìkan artistické fakulty, rektor pražské university
se ve svém traktátu Collecta de sanguinis minucione zabýval nejèastìjším zpùsobem léèby nemocí - pouštìní žilou. Ve svém spise popsal nìkolik bìžnì používaných metod .

Revulse("odvrácení") - otevøení žíly umístìné na vzdáleném a protilehlém místì tìla a derivace ("umenšení")- otevøení žíly na postižené stranì tìla v blízkosti nemocného místa.
Další uvádìná metoda je pouštìní krve pomocí banìk. Zapálený kus troudu byl umístìn do kovové zvonovité nádoby, která pak byla pøiložena ke kùži. Oheò spotøeboval kyslík v nádobce a vzniklý podtlak vytáhl z tìla "škodlivou tìlesnou tekutinu".
Dále se zmiòuje i o pouštìní krve za pomocí pijavic, o vhodném druhu pijavic a varuje pøed jedovatými pijavicemi, zpùsobu jejich uchovávání a pøíprava místa, na které mají být pøiloženy a také zpùsob jejich odstranìní.

Pøi pouštìní krve se používaly povrchové žíly na paži, nohou , na èele, za uchem a pod jazykem.

Mistr Køišan je také autorem prvního èeského herbáøe z r. 1416, který se dochoval v rukupisné podobì a pro svou oblíbenost byl vydáván až do 16.století.

Zdroj: Regenerace, net

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2008 21:04 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Je známo, že velké úspìchy pøi léèbì moru (pravdìpodobnì pouze dýmìjového, na plicní formu zøejmì zemøela jeho první žena a dìti) mìl Michel de Nostradame (14.12.1503-2.7.1566), který vystudoval medicínu právì v Montpelliere (jeho spolužákem byl Francois Rabellais). Navrhoval pokroková opatøení jako umývání rukou, dùraz na èistotu vody, desinfekci octem, vìtrání místností (i když se tehdy bìžnì doporuèovalo právì okna zavírat kvùli "špatnému" vzduchu), zakrývání úst rouškou, odklízení mrtvých tìl z ulic a karanténu. Byl i proti pouštìní žilou. Nostradamovi za jeho pokroky pøi léèbì moru (prakticky vyèistil celou oblast, kde pùsobil - Provence) mìsto Aix en Provence pøiznalo doživotní rentu.
Sám vyrábìl lék z následujících složek (28 gramù = tehdejší 1 unce):

-okvìtní lístky ze 400 rùží, posbírané pøed svítáním (nevím, z jakého dùvodu, asi souvislost s rosou a "èerstvostí")
- 28 gramù pilin z cypøiše
- 160 gramù usušeného oddenku kosatce
- 84 gramù èerstvého høebíèku
- 84 gramù puškvorce
- 84 gramù šávy z aloe

Pøípravkem doporuèoval potírat rty, èímž se mìlo pøedejít nemoci (zøejmì plicní formy).

I když jsem se to ve zdroji nedoèetl, pravdìpodobnì ho podával i k jídlu, protože:

Rùže
Má silné antivirové, antibakteriální, antimikrobiální, antiseptické, andstrigentní (svírací), detoxikaèní, antioxidaèní, dermatoprotektivní a protizánìtlivé úèinky.

Cypøiš
Je antiseptický, vyrovnává nervové napìtí, moèopudný, vhodný na revma a hemoroidy.

Kosatec
Látky obsažené v kosatci pùsobí protizánìtlivì a usnadòují vykašlávání. Pomáhá pøi hojení ran, bolestech v krku, poruchách spánku.

Høebíèek
Obsahuje látky pùsobící proti bolesti, nièí choroboplodné zárodky v žaludku a ve støevech. Podporuje tvorbu bílých krvinek, pomáhá i pøi problémech s dýchacími èi moèovými cestami. Rovnìž podporuje funkci jater. Také odpuzuje hmyz (blechy - pøenašeèi dýmìjového moru).

Puškvorec
Užívá se zejména pøi žaludeèních potížích, nebo podporuje látkovou výmìnu, tvorbu trávicích šáv, zklidòuje køeèovité bolesti a zároveò pùsobí i desinfekènì a moèopudnì. Dále puškvorec i mírnì uklidòuje a pùsobí antidepresivnì, tlumí astmatické záchvaty, celkovì zlepšuje stav zesláblých lidí (ve stáøí, po nemoci, po operaci, ozaøování, chemoterapii ...), v nìkterých pøípadech pùsobí i výraznì protialergicky. Zevnì ve formì koupelí se užívá pøi revmatismu, na ekzémy, na omývání špatnì se hojících ran nebo jako celkovì posilující prostøedek

Aloe
Léèivì pùsobí zejména štávy a gel z dužnatých listù. Je pøirozeným chladivým, hydrataèním a protizánìtlivým prostøedkem, vykazuje i urèitou úèinnost pøi likvidaci bakterií, virù a plísní. Èistá štáva se používá vnitønì jako prostøedek podporující správnou èinnost zažívacího a imunitního systému. Známé je též použití jako projímadla, list obsahuje poblíž okraje listu v jemné vrstvì projímavou látku zvanou aloin, která se používá zejména v pøípadì chronické zácpy.

Pøedpokládám, že vìtšinu úèinkù tìchto rostlin znal. Nejsem lékaø, ale myslím si, že spojený efekt všech složek by mohl výraznì pomoci pøi tak nebezpeèném onemocnìní, jako je mor.

Zdroj (složení léku): http://www.cbwinfo.com/Biological/Pathogens/YP.html


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Chybièka se vloudila
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2008 21:12 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Rùže
Má silné antivirové, antibakteriální, antimikrobiální, antiseptické, andstrigentní (svírací), detoxikaèní, antioxidaèní, dermatoprotektivní a protizánìtlivé úèinky.

Má tam být adstringentní.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 srp 2008 06:30 
Offline
Poddaný
Uživatelský avatar

Registrován: 31 črc 2008 13:17
Příspěvky: 2
Bydliště: Plzeò
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:

tdekuju to je pekny. Ale vzpominam si, ze jsem onehda videl jeste nejake iluminace, kde osetrovali zraneni. a ani za nic to nemuzu doma najit :-k

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re:
UNREAD_POSTNapsal: 30 lis 2009 21:32 
Offline
Pán

Registrován: 22 bře 2009 10:41
Příspěvky: 210
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Stav medicíny úzce souvisel s církví - jasnì. :( Mnišstvo cca do roku 1150 léèilo hlavnì podle Hippokrata - tzv. humorální teorie - hlavní význam pro zdraví mají látky tekuté - voda, hlen, krev a žluè. U zdravého èlovìka by mìly být tyto látky v náležitém pomìru a souladu. Léèba se tedy smìrovala k obnovení rovnováhy životních šáv a spoèívala v již zmiòované dietì, projímadlech a pouštìní žilou. Po roce 1150 došlo k rozmachu anatomie a chirurgie a zásluhu na tom mìly i opìtovnì provádìné pitvy zvíøecích tìl. Díky koncilu v Tours roku 1163, kdy byla duchovním chirurgie zakázána, oddìlila se od univerzitní medicíny a zaèali ji provozovat lázeòští, lazebníci, mastièkáøi, bradýøi a nunváøi (zvìroklestièi). Výjimkou byla jižní Francie a Itálie - univerzity v Montpellier a v Padovì. Právì v tìchto dvou zemích dosáhla støedovìká chirurgie vysoké úrovnì. Takže ne všude byly "jen" bylinky, projímadla, pouštìní žilou atd.
PS. obì univerzity èerpaly z pøeložených arabských lékaøských spisù. :)

jen doplním-hlavní zdroje byli tři. Antický starověk, lidové léčitelství a arabské spisy.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lékaøství
UNREAD_POSTNapsal: 02 pro 2009 15:09 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
p(o)sel z budoucnosti píše:
acoma píše:
A co takhle lékaøství ve støedovìku?


No nic moc.Poustet zilou bylinne obklady a vic nic.Bohuzel se casto z magistru lekarstvi stavali katove.I Jan Mydlar byl lekar ovsem bez slozeni zaverecne magisterske zkousky.
A pak nasemu nejlepsimu vedci v oblasti lekarstvi(jan jesensky)uriznul na popravcim leseni jazyk a pak mu useknul hlavu... :(

Pouštění žilou je velmi rozumné, já jsem si dneska dal opět pustit a je mi dobře. 400 kubíků. Za desítky let už jsou toho značné litry.
Bylinné obklady používám dodnes - řepík lékařský je má oblíbená kytka na rány své i děcek. Zrychluje hojení tak třikrát.
Ten doktor nebyl Čech, ale Slovák Janko Jessenius, či ne?
Výkony ranhojičů na bojištích byly zřejmě docela dobré. Třeba Václav Svatý má ze 12ti let výborně zhojenou sečnou ráru přes očnici, dost hlubokou, jak vidno na lebce dodnes.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 02 pro 2009 15:19 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Troodon píše:
Je známo, že velké úspìchy pøi léèbì moru (pravdìpodobnì pouze dýmìjového, na plicní formu zøejmì zemøela jeho první žena a dìti) mìl Michel de Nostradame (14.12.1503-2.7.1566), který vystudoval medicínu právì v Montpelliere (jeho spolužákem byl Francois Rabellais). Navrhoval pokroková opatøení jako umývání rukou, dùraz na èistotu vody, desinfekci octem, vìtrání místností (i když se tehdy bìžnì doporuèovalo právì okna zavírat kvùli "špatnému" vzduchu), zakrývání úst rouškou, odklízení mrtvých tìl z ulic a karanténu. Byl i proti pouštìní žilou. Nostradamovi za jeho pokroky pøi léèbì moru (prakticky vyèistil celou oblast, kde pùsobil - Provence) mìsto Aix en Provence pøiznalo doživotní rentu.
Sám vyrábìl lék z následujících složek (28 gramù = tehdejší 1 unce):

-okvìtní lístky ze 400 rùží, posbírané pøed svítáním (nevím, z jakého dùvodu, asi souvislost s rosou a "èerstvostí")
- 28 gramù pilin z cypøiše
del
I když jsem se to ve zdroji nedoèetl, pravdìpodobnì ho podával i k jídlu, protože:
Rùže
Má silné antivirové, antibakteriální, antimikrobiální, antiseptické, andstrigentní (svírací), detoxikaèní, antioxidaèní, dermatoprotektivní a protizánìtlivé úèinky. del
Puškvorec
Užívá se zejména pøi žaludeèních potížích, nebo podporuje látkovou výmìnu, tvorbu trávicích šáv, zklidòuje køeèovité bolesti a zároveò pùsobí i desinfekènì a moèopudnì. Dále puškvorec i mírnì uklidòuje a pùsobí antidepresivnì, tlumí astmatické záchvaty, celkovì zlepšuje stav zesláblých lidí (ve stáøí, po nemoci, po operaci, ozaøování, chemoterapii ...), v nìkterých pøípadech pùsobí i výraznì protialergicky. Zevnì ve formì koupelí se užívá pøi revmatismu, na ekzémy, na omývání špatnì se hojících ran nebo jako celkovì posilující prostøedek
del
Zdroj (složení léku): http://www.cbwinfo.com/Biological/Pathogens/YP.html

Ranní sběr čehokoliv včetně růže je pro obsah silic, jež během dne klesá. Je to taky u divizny, sbírá se ráno. Puškvorec je v Kofole, tak si lze vyzkoušet. Kofola byla vyvinuta v Galeně Prostějov, složitě prodána, dnes vlastní jakýsi Řek.je to ale introdukovaná kytka, možná z Avarských dob, možná až z Mongolských vpádů.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lékaøství
UNREAD_POSTNapsal: 25 pro 2009 20:57 
Offline
Pán

Registrován: 22 bře 2009 10:41
Příspěvky: 210
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jedním z nejznámějších lékařů středověku, byl Notker z kláštera v Sankt Gallenu.
Bavorský vévoda Jindřich ho chtěl vyzkoušet a poslal mu lahvičku s močí. Její obsah, ale pocházel od jeho dvorní dámy.
Notker vévodovi vzkázal, že se stal zázrak protože jeho Výsost je těhotná. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lékaøství
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2015 12:44 
Zdravím,

zajímalo by mě co si myslíte o poměrně staré diagnostické metodě, která se aplikuje dodnes. Jmenuje se iridologie a jde o způsob zjištění určitého problému z duhovky oka. (Více zjistíte např. na webu: http://irisdiagnosis.cz/) Tato metoda je podle wikipedie datována už do starověké asie a v určitých formách byla využívána po celou dobu existence moderní civilizace. Myslíte si, že vzhledem k tomu že je stále o tuto diagnostiku zájem, že funguje?


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lékaøství
UNREAD_POSTNapsal: 26 srp 2015 10:07 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Mediavaal píše:
Zdravím,

zajímalo by mě co si myslíte o poměrně staré diagnostické metodě, která se aplikuje dodnes. Jmenuje se iridologie a jde o způsob zjištění určitého problému z duhovky oka. (Více zjistíte např. na webu: http://irisdiagnosis.cz/) Tato metoda je podle wikipedie datována už do starověké asie a v určitých formách byla využívána po celou dobu existence moderní civilizace. Myslíte si, že vzhledem k tomu že je stále o tuto diagnostiku zájem, že funguje?

Spíš jako irisdiagnoza. Viděl jsem léčitelku, která ji provozovala, už je po smrti. Skutečně se trefila bez problémů do prodělaných nemocí a diagnostikovala probíhající nemoc, třebaže zřejmě i z viditelných příznaků. Na duhovce jsou zřejmě opravdu stopy prodělaných a probíhajících chorob. Nejspíš to chce trénink a zkušenosti, ale opravdu to funguje.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Lékaøství
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2015 21:17 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 čer 2008 20:01
Příspěvky: 42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
slavicekvac píše:
Mediavaal píše:
Zdravím,

zajímalo by mě co si myslíte o poměrně staré diagnostické metodě, která se aplikuje dodnes. Jmenuje se iridologie a jde o způsob zjištění určitého problému z duhovky oka. (Více zjistíte např. na webu: http://irisdiagnosis.cz/) Tato metoda je podle wikipedie datována už do starověké asie a v určitých formách byla využívána po celou dobu existence moderní civilizace. Myslíte si, že vzhledem k tomu že je stále o tuto diagnostiku zájem, že funguje?

Spíš jako irisdiagnoza. Viděl jsem léčitelku, která ji provozovala, už je po smrti. Skutečně se trefila bez problémů do prodělaných nemocí a diagnostikovala probíhající nemoc, třebaže zřejmě i z viditelných příznaků. Na duhovce jsou zřejmě opravdu stopy prodělaných a probíhajících chorob. Nejspíš to chce trénink a zkušenosti, ale opravdu to funguje.


Souhlas. Australani tuším nedávno publikovali v nějakém vědeckém článku, že lze z oka určit některé choroby vnitřních orgánů. Tím nechci říct, že do té doby šlo o šarlatánství, ale mám radost, že věda konečně uznává to, co asijští lékaři berou právě už tisíce let jako fakt. Samozřejmě je otázka, co všechno se tím dá zjistit a chce to určitě dobrý zrak a spoustu let zkušeností.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz