Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Matúš Čák trenčiansky - Samostatný vládca?
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=778
Stránka 1 z 2

Autor:  Barbo [ 20 kvě 2008 18:59 ]
Předmět příspěvku:  Matúš Čák trenčiansky - Samostatný vládca?

Bol Matúš Èák naozaj samostatný? Ma´dari a iný ¾udia napr. Poliaci nám to chcú odoprie.

Autor:  Viola [ 20 kvě 2008 19:13 ]
Předmět příspěvku: 

Jde o to, co si pøedstavuješ pod pojmem "samostatný" :wink: . K Matúšovi tento èlánek.

Autor:  Barbo [ 20 kvě 2008 19:22 ]
Předmět příspěvku: 

proste nezávistlý od Uhorska.
My, s Peacemakerom si to myslíme ( a vieme, že je to pravda), ale Maïari a Poliaci na zahraniènom fóre nám to nechcú uzna.

Autor:  Michal [ 29 kvě 2008 22:39 ]
Předmět příspěvku: 

Je to poznámka k èlánku: já nevím, píše se, že Peter Èák, mìl statnou postavu, na Trenèínském hradì, jsem byl nìkolikrát, naposledy pøed devíti lety a v nejstarší èásti, v hlavní vìži jsou futra hroznì malá, na mùj dotaz mi prùvodce sdìlili, že Èák mìl jen nìco málo pøes metr padesát, to je i tehdejší dobu hodnì málo, takž to je kec :D
Právì proto bych vidìl i pozdìjší Matúšovu oblibu v lehké zbroji jako pravdìpodobnou, na koni se ztratí výškový handicap a v brnìní by se nemohl ohánìt meèem páè nemìl dost sil.

Autor:  Peacemaker [ 02 čer 2008 23:45 ]
Předmět příspěvku: 

Ale statná postava nemusela zákonite znamena vtedy aj vysoká. A zase na stránke druhej nevieme presne, že èi bola tá veža postavená na "mieru" :wink:
Mòa by ale osobne zaujímalo a k èomu sa neviem ani nejak moc dopátra, èo sa stalo s jeho bratom Petrom. :-k

Autor:  Michal [ 03 čer 2008 15:01 ]
Předmět příspěvku: 

Možná je to jen špatný pøeklad, tøeba tím bylo pùvodnì myšleno, že byl stateèný a dobrý turnajník. :wink:
Pokud jde o tu vìž, tak to prùvodce vyloženì smìøoval na jeho osobu.
Já jsem se neptal pøímo na nìj. 8)
Co se stalo s bratrem Petrem taky nevím.

Autor:  Barbo [ 03 čer 2008 17:07 ]
Předmět příspěvku: 

Peacemaker píše:
Ale statná postava nemusela zákonite znamena vtedy aj vysoká. A zase na stránke druhej nevieme presne, že èi bola tá veža postavená na "mieru" :wink:
Mòa by ale osobne zaujímalo a k èomu sa neviem ani nejak moc dopátra, èo sa stalo s jeho bratom Petrom. :-kJa som o tom nieèo èítal ale asi je to blbls, lebvo je to v tom románe od ferku :? :lol:

Autor:  Peacemaker [ 03 čer 2008 18:02 ]
Předmět příspěvku: 

No a èo tam teda píše ?

Autor:  Barbo [ 03 čer 2008 18:25 ]
Předmět příspěvku: 

Peacemaker píše:
No a èo tam teda píše ?


Vraj ho zabili pod budínskou bránou, keï sa ho pokúšal Matúš dobi.

Autor:  Robert [ 05 led 2009 23:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Matúš Èák trenèiansky - Samostatný vládca?

Barbo píše:
Bol Matúš Èák naozaj samostatný? Ma´dari a iný ¾udia napr. Poliaci nám to chcú odoprie.Nebol. Bol napr. zaèas uhorským palatínom. Koncom 13.st bolo podobných "nezávislých" panovníkov aj v U-ku viac. Spisovne sa to volá feudálna anarchia, keï sa krá¾ovstvo prakticky rozpadáva na oblasti ovládané mocnými oligarchami. Aby som doložil aj iný príklad tak trebárs pri rakúskych hraniciach podobne "panoval" klan Koszegiovcov, v Èeskom krá¾ovstve možno napr. vláda klanu Vítkovcov. Podobných príkladov v stredovekej Európe je viac, málokedy sa však pokladajú za akýsi zárodok nového štátu.

Autor:  Peacemaker [ 06 led 2009 18:12 ]
Předmět příspěvku: 

Nie, nehovoríme o základe nejakého štátu, ale èi bol samostatný vládca. No a spomenul si pánov z Kyseku (Koszeg). Práve ich ako najmocnejších oligarchov porazil Matúš Èák a ich majetky si samozrejme ponechal.

Autor:  Viola [ 06 led 2009 18:37 ]
Předmět příspěvku: 

Poøád se motáme v kruhu - co je to samostatný vládce? Mohl si dìlat, co chtìl? No pokud byl poddaným uherského krále, tak asi tìžko. Zøejmì si tedy vybojoval pomìrnì nezávislou pozici, což nebylo zas až tak výjimeèné - ale poøád nebyl samostatný. Pokud se podíváme na zmiòované Vítkovce, ti nebyli samostatní ani omylem, v urèité dobì si mohli dovolit dìlat do urèité míry svou politiku, ovšem poøád byli poddanými èeského krále.

Autor:  Peacemaker [ 06 led 2009 19:16 ]
Předmět příspěvku: 

Tak nezávislý ako tak, že razil vlastné mince, vymenovával vlastný dvor a kastelánov. A samozrejme neustále konflikty medzi vojskami krá¾a a Matúša Èáka.

Autor:  Robert [ 06 led 2009 20:03 ]
Předmět příspěvku: 

Peacemaker píše:
Tak nezávislý ako tak, že razil vlastné mince, vymenovával vlastný dvor a kastelánov. A samozrejme neustále konflikty medzi vojskami krá¾a a Matúša Èáka.


Takých ako Matúš Csák (Èák) bolo viac. Aj mince si asi razili viacerí - menu opä zjednotil až krá¾ Karol - Robert d´Anjou. A napokon bol Csák a jeho spojenci z rodu Aba (Omodejovci ) v bitke pri Rozhanovciach krá¾om porazení. Na svojom panstve mohol síce Csák dopanova, ale po jeho smrti sa jeho domény stali bez problémov organickou súèasou uhorského štátu.
Matúša Csáka, pôvodom z rodu, ktorý sa odvádzal od jedného zo 7 staromaïarských náèelníkov, pod¾a mòa iba nafúkli slovenskí nacionálne ladení historici a z jeho oligarchického panstva sa snažia urobi samostatný štát.

Autor:  Viola [ 06 led 2009 20:18 ]
Předmět příspěvku: 

Peacemaker píše:
Tak nezávislý ako tak, že razil vlastné mince, vymenovával vlastný dvor a kastelánov.

Co je "vymenovával"? Jmenoval kastelány na královských hradech?

Autor:  Robert [ 06 led 2009 20:32 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Peacemaker píše:
Tak nezávislý ako tak, že razil vlastné mince, vymenovával vlastný dvor a kastelánov.

Co je "vymenovával"? Jmenoval kastelány na královských hradech?


Stredoveká feudálna hierarchia nebola celkom zhodná s tou západnou. Dedièné tituly sa viac udomácnili až v nasledujúcom období, hoci niektoré rody pôvodne z iných oblastí tituly používali (napr. grófsky titul Chorvátov Zrinskych, vtedy ešte pod rodovým menom Šubšiè ). Kastelán krá¾ovského hradu bol už š¾achtic na úrovni - v podstate krá¾ov vazal . Keï mal Matúš Csák vlastných kastelánov - mal vlastných vazalov. Ale bol aj palatínom krajiny, èiže toto "mal v popise práce". Samozrejme tam dosádzal svojich ¾udí.

Autor:  Viola [ 06 led 2009 20:46 ]
Předmět příspěvku: 

Nevím, na tom mi nepøipadá nic nenormálního - prostì lenní hierarchie umožòovala a vlastnì mìla tak nìjak v popisu práce, že král mìl na svých hradech kastelány z øad nejvyšší šlechty, vyšší šlechtici mìli kastelány na svých hradech tøeba nižší šlechtice.

Autor:  Robert [ 06 led 2009 20:53 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Nevím, na tom mi nepøipadá nic nenormálního - prostì lenní hierarchie umožòovala a vlastnì mìla tak nìjak v popisu práce, že král mìl na svých hradech kastelány z øad nejvyšší šlechty, vyšší šlechtici mìli kastelány na svých hradech tøeba nižší šlechtice.


Bol rozdiel medzi kastelánom hradu ve¾moža a kastelánom krá¾ovského hradu. Ten prvý bol vazalom ve¾moža, ten druhý priamo krá¾a, èiže bol v podstate na podobnej úrovni ako ve¾mož. Palatín bol najvyšší krá¾ovský úradník, ktorý niektoré funkcie krá¾a suploval. Èosi podobné, ako u Španielov "miestokrá¾". Tento systém pokia¾ viem, vo feudálnej Európe nebol celkom bežný.

Autor:  Ježek [ 21 říj 2012 20:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Matúš Čák trenčiansky - Samostatný vládca?

V souvislosti se ziskem Veselí nad Moravou se uvažuje, že MČT byl spojenec moravské šlechty, alespoň části a že mohl být bratrancem Štěpána ze Šternberka. Určitě to bude vysvětleno v knize Pokludy, ale zabýval se tím někdo již dříve?

Autor:  Laurentius [ 21 říj 2012 20:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Matúš Čák trenčiansky - Samostatný vládca?

Na tu knihu se také chystám. Ve Šternbercích je docela zmatek a tak snad ta kniha pomůže. Já mám zatím Štěpána (István Cseh) jako syna Zdeslava ze Šternberka a dcery Matúše Čáka.

Ještě k předchozím příspěvkům. Tento uherský magnát "samostatný" na Uhersku nebyl. Že to neměl uherský král vůbec pod kontrolou je věc jiná, ale dobře to napsal Robert. Podobných případů bylo v té době víc. Například mocný rod Šubičů z Bribiru v dnešním Chorvatsku ovládal podobně jih země. Pavel z Bribiru razil taky vlastní mince atd.

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/