Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Václav I.
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=178
Stránka 1 z 5

Autor:  acoma [ 19 led 2007 14:52 ]
Předmět příspěvku:  Václav I.

Byl Václav I. (tzv. Jednooký) dobrý panovník a diplomat nebo strávil svùj život jen na lovu a útìkem pøed zvukem zvonù? :wink: Má podíl na získání babenberského dìdictví?

Autor:  qwer139 [ 19 led 2007 15:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Václav I.

acoma píše:
Byl Václav I. (tzv. Jednooký) dobrý panovník a diplomat nebo strávil svùj život jen na lovu a útìkem pøed zvukem zvonù? :wink: Má podíl na získání babenberského dìdictví?


Myslím, že byl dùstojným nástupcem svého otce, na èeské zemi mu urèitì záleželo a dokázal zvládnout i svého tìžce zvládnutelného syna, takže nìjakého toho kòoura bych mu dopøál. :D

Autor:  Ježek [ 02 úno 2007 11:49 ]
Předmět příspěvku:  Václav I.

Øeklo by se, že to byl nevýrazný panovní, ale Václav I. dokázal udržet vysokou politiku svého otce, a co víc, dopomoci synùm k získání Rakous.
Dokázal vyøešit problémy s bratrem Pøemyslem -markrabìtem moravským, ubránit se Fridrichovi Bojovnému. Dobøe se orientoval v boji mezi císaøem a papežem.
Ovšem nedokázal pomoci Jindøichu II. Pobožnému u Lehnice. Asi to bylo dobøe, ta pomoc by tu bitvu stejnì nezvrátila. Tady mìl štìstí, že tataøi naším uzemím jen protáhli, nìmyslím, že by je dokázal porazit. Porazil jen nepoèetný oddíl u Žitavy.
Poté nastal rozmach stavby hradù.
Po sporech s Bojovným dokázal oženit Vladislava s Gertrudou v kvìtnu 46. O mìsíc pozdìji poslední Babenberg padl, ale Vladislav umírá již v lednu.
O povstání kralevice Pøemysla jsem mluvil, tady: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... c&start=15
Z boje o rakouské dìdictvíc - interesovaných bylo opravdu dost - císaøství, uherský král, bavorský vévoda, Jindøich Míšeòský.
Václav tìsnìji pøipojil Žitavsko k Èechám, Opavsko zabezpìèil pro Piastovcùm. Pokraèoval rozvoj mìst

Autor:  Filip Svehla [ 03 úno 2007 18:56 ]
Předmět příspěvku: 

Byl panovníkem v pøevratné dobì plné zmìn, zajisté nebylo lehké vycházet se šlechtou, která se v té dobì snažila co nejvíce odpoutat od jeho vlivu (viz. onen spor se synem), mì osobnì je tedy milejší než kupøíkladu právì Pøemysl Otakar II., takže já bych hodnotil kladnì.

Autor:  acoma [ 26 úno 2007 16:30 ]
Předmět příspěvku: 

Vèera jsem ho psala do rejstøíku, myslím si, že mìl regulérní depresi. Jinak se to podle mého názoru vysvìtlit nedá. :cry: A nejen proto klobouk dolù pøed jeho kralováním. :) Dokázal toho dost.

Autor:  Viola [ 26 úno 2007 16:50 ]
Předmět příspěvku: 

Myslím, že byl dost nedocenìným panovníkem. Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné. Babenberské dìdictví by jistì Pøemysl bez Václavovy podpory nezískal. Rozvoj mìst, kolonizace, rytíøská kultura v Èechách, zlepšování ekonomické situace zemì. Dost nevyrovnaný èlovìk - na jednu stranu lhostejnost k manželce (aèkoliv nevíme, co jí pøedcházelo), na druhou stranu možná až patologický vztah k matce a sestøe Anežce...

Autor:  acoma [ 26 úno 2007 16:57 ]
Předmět příspěvku: 

jako osobnost musel byt fakt zvlastni. Schopnej, nadanej a asi trochu divnej. Napada me, jestli v tom nehral nejakou roli jeho fotrik...

Autor:  Viola [ 26 úno 2007 17:06 ]
Předmět příspěvku: 

Øekla bych, že u všech jeho dìtí. Pøemysl asi chtìl pro dìti to nejlepší, jinak byl autorita, despota, proti nìmu asi nìžná máma Konstancie... Možná žil Václav s pocitem, že se mu nikdy nevyrovná... No vùbec se mi líbí ty vztahy v jejich rodinì ke konci Pøemyslova života... Teda když zapomenu na vìèný spory s bratrem Pøemyslem, myslím, že tam rodina i celkem fungovala. Narozdíl od pozdìjších dob (Anna vs. Eliška). Taky to možná bylo lidmi, kteøí tu rodinu vytváøeli, a také tìmi, kteøí je ovlivòovali - Konstancie, Anežka, to byly asi obìtavé ženy bes diskuse, ale i Anna, provdaná do Slezska, ovlivnìná svou tchýní, sv. Hedvikou, a Judita Korutanská - tam ty vazby vlastnì pøetrvaly do vlády Pøemysla. Vždy jeho bratranci z Korutan a Slezska byli vychováni v Praze. (Zase jsem odboèila :D .)

Autor:  Ježek [ 26 úno 2007 18:18 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné.

Podle toho jak to myslíš... Za Pøemysla se válèilo v Øíši. Pøedtím se válèilo také dost, ovšem povìtšinou to bylo taky venku - Slezsko, Rakousko. Když už se k nám cizinec dostal, tak pouze jako spojenec vyhnaného Pøemyslovce, který táhl na Prahu. Ale za Václava se obecnì válèilo míò, ovšem víc s cizinci, než mezi sebou...

Autor:  Katerina [ 26 úno 2007 20:22 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Myslím, že byl dost nedocenìným panovníkem. Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné. Babenberské dìdictví by jistì Pøemysl bez Václavovy podpory nezískal. Rozvoj mìst, kolonizace, rytíøská kultura v Èechách, zlepšování ekonomické situace zemì. Dost nevyrovnaný èlovìk - na jednu stranu lhostejnost k manželce (aèkoliv nevíme, co jí pøedcházelo), na druhou stranu možná až patologický vztah k matce a sestøe Anežce...


Jestli mohu trochu rozvinout tu rytíøskou kulturu - u Václava to asi opravdu v Èechách poøádnì zaèalo. První turnaje jsou spojeny s jeho oblíbencem Ojíøem z Friedberka, za nìj máme prvního doloženého minnesangera ve službách èeského krále reinmara von Zweter.
Václava I. tam vylíèil jako ctitele žen (inu Pøemyslovec) a podporovatele umìní.

Autor:  Viola [ 26 úno 2007 20:37 ]
Předmět příspěvku: 

Citace:
Podle toho jak to myslíš... Za Pøemysla se válèilo v Øíši. Pøedtím se válèilo také dost, ovšem povìtšinou to bylo taky venku - Slezsko, Rakousko. Když už se k nám cizinec dostal, tak pouze jako spojenec vyhnaného Pøemyslovce, který táhl na Prahu. Ale za Václava se obecnì válèilo míò, ovšem víc s cizinci, než mezi sebou...


Myslela jsem to tak, že to je jedna z jeho typických charakteristik jeho vlády, ne jediná:)

Autor:  acoma [ 28 úno 2007 22:49 ]
Předmět příspěvku: 

Udajne zlato zpusobuje nebo zhorsuje bolesti hlavy. A pokud nekoho boli hlava, tak zvoneni musi byt peklo. Takze prichazim s teorii, ze Vaclava mohla stale nebo casto bolet hlava a proto mel radsi lesni ticho a klid. Migrena? Kdo mate zkusenosti s bolenim hlavy - co myslite :?:

Autor:  Viola [ 01 bře 2007 14:41 ]
Předmět příspěvku: 

Jak to bylo vlastnì s tìmi Mongoly? trubadúøi ho opìvovali jako zachránce (køesanské) Evropy, získal si tím ohromnou prestiž, v publikacích o nìm (viz napø. Žemlièka - Poèátky Èech královských) jsou zmínky o jisté snaze Václava o spolupráci pøi obranì pøed Mongoly, na druhou stranu obecnì se o tom moc neví, mám navíc doma jednu knihu - podotýkám, že je populární - s kapitolkou o Mongolech - a o našem Václavovi ani zmínka:(

Autor:  Ježek [ 01 bře 2007 16:58 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Jak to bylo vlastnì s tìmi Mongoly? trubadúøi ho opìvovali jako zachránce (køesanské) Evropy, získal si tím ohromnou prestiž, v publikacích o nìm (viz napø. Žemlièka - Poèátky Èech královských) jsou zmínky o jisté snaze Václava o spolupráci pøi obranì pøed Mongoly, na druhou stranu obecnì se o tom moc neví,

Václav spìchal na Lehnici, ale nestihl pomoci Pobožnému (díkybohu), takže opìvòoval pohranièí. To se ale ukázalo jako nedostateèné, když Mongolové projeli Moravou (cíl tažení bylo porazit Bélu), Nìjaký zbloudilý koøistný oddíl byl poražen u Žitavy Václavem a snad došlo k nìjakému vítìznému boji u Olomouce. Nikdy to nebyl støet s celou armádou, vždy jen potyèky s plenícími bandami. Tou dobou se Mongolové dozvìdìli o smrti hlavního velitele, tak jejich vojevùdci rychle spìchali do východní Asie (ne)dìlit se o moc.
Proto západní Evropì mohlo pøijít, že je nìjak zázraènì zastavil právì Václav.

Autor:  Viola [ 01 bře 2007 17:03 ]
Předmět příspěvku: 

Mimochodem - kolem Lehnice jsem projíždìla, je to strašnì blízko! èlovìk si to ani neuvìdomí... Teï mì napadlo, že tam pøeci jen nìjaké opevnìní být muselo, pøeci jinak by to vzali rovnou na jih pøes Èechy, a nevraceli by se zpátky, aby to vzali pøes Moravu.

Autor:  p(o)sel z budoucnosti [ 01 bře 2007 18:23 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Václav spìchal na Lehnici, ale nestihl pomoci Pobožnému (díkybohu), takže opìvòoval pohranièí. To se ale ukázalo jako nedostateèné, když Mongolové projeli Moravou (cíl tažení bylo porazit Bélu), Nìjaký zbloudilý koøistný oddíl byl poražen u Žitavy Václavem a snad došlo k nìjakému vítìznému boji u Olomouce. Nikdy to nebyl støet s celou armádou, vždy jen potyèky s plenícími bandami. Tou dobou se Mongolové dozvìdìli o smrti hlavního velitele, tak jejich vojevùdci rychle spìchali do východní Asie (ne)dìlit se o moc.
Proto západní Evropì mohlo pøijít, že je nìjak zázraènì zastavil právì Václav.Dovolim si oponovat.Vmongolskem lidovem folkloru se vypravi ze prave jejich velka armada byla zastavena na ceskem uzemi.(konkretne na morave)ja vim je to folklor kterej nic nemusi rikat ale kdyz se mluvi o armade??? :roll:


Nekolik badatelu a snad i nekteri historici se pripojuji k domence ze prave u oOlomouce doslo k vetsimu stretu.
Stoji za to se zajimat vic nez napsat jen par radku.Zvlast kdyz v lidovem folkloru se vyoravi "to a to".Pokud vim mongolove narazily nekolikrat ale nejak prilis se tim nechlubily natoz aby se o tom vypravelo malejm detem jeste dnes.Ale s bitkou u Olomouce to tak je!!!

Pokud sou nazory alespon z 50%pravdive tak mongolci narazily vlivem (asi podceneni) ve stylu boje kterej jim nevyhovuje.(Utocit na kopec kde se branily muzi sesikovany pomoci falandy,falangy-zname z alexandra velikeho v jehoz podani byla takova armada neporazitelna)
Proto je mozne ze mongolove zaznamenali necekane ztraty kdy se nekolikrat marne snazily prolomit tuhle fenomenalni barieru az se to dostalo do povesti...
No nevim posudte sami popr .si to zjistete take sami.Ja mam ted na praci trochu odlisne veci ale rad si to prectu a az bude trosku casu zacnu se o to malinko zajimat. :twisted:

Autor:  Ježek [ 02 bře 2007 10:30 ]
Předmět příspěvku: 

p(o)sel z budoucnosti píše:
Vmongolskem lidovem folkloru se vypravi ze prave jejich velka armada byla zastavena na ceskem uzemi

¨V Mongolsku mohli být tak daleko od reality jako tøeba ve Španìlsku. Pouze ohlas toho, že se Mongolové stoèili k východu.

Autor:  Viola [ 07 bře 2007 21:22 ]
Předmět příspěvku: 

Tak jsem si zase hrála s mapièkou...

Obrázek

Tataøi táhli od Lehnice zpátky, aby vpadli na Moravu. Èechy byly pravdìpodobnì dobøe opevnìné, asi pomohly i hory, že nezaútoèili do Èech od severu. Od Lehnice na Opavu je cca 250-300 km (podle toho, kudy se jde :) )

Autor:  Ježek [ 07 bře 2007 21:30 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:

Tataøi táhli od Lehnice zpátky, aby vpadli na Moravu. Èechy byly pravdìpodobnì dobøe opevnìné, asi pomohly i hory, že nezaútoèili do Èech od severu. Od Lehnice na Opavu je cca 250-300 km (podle toho, kudy se jde :) )

Podél Odry a Moravy byla nejjednodušší cesta do Uher. Václavovi opevòovací prace mohly znamenat záseky a pohranièní opevnìní v našem pohoøí.
U té Žitavy to byl asi jen nìjaká plenivá družina, pokud se vùbec chtìla dostat na jih, tak asi podél Labe - a øádnì si zarabovat cestou...

Autor:  Viola [ 07 bře 2007 21:56 ]
Předmět příspěvku: 

Spíš mi pøijde zvláštní, že nevpadli do Èech, ale vraceli se už vydrancovaným Slezskem.

Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/