Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Kunhuta Haličská
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=133
Stránka 2 z 6

Autor:  acoma [ 04 pro 2006 21:27 ]
Předmět příspěvku:  Knižkeèka Kunhuta, bla bla

takže struènì øeèeno - jedná se o dìsnou agitku na téma národ a vlast. Citace: "dne 25. øíjna 1260 zasnoubil se ovdovìlý èeský král Pøemysl II. s krásnou a duchaplnou Kunhutou, dcerou..." Na str. 36 zmiòuje listiny vydané Kunhutou už na Moravì - 31.8.1279 potvrdila mìstu Krnovu majetek nìkolika vsí, 1.11.1279 obnovila svobody Bruntálu a v kvìtnu 1280 potvrdila biskupovi Brunovi jako majetek mìsto Chøenovice, bla bla. "Jako žena nìžných citù vlasteneckých se nám zjevuje v dosu zachovalém listì zaslaném z Hradcepøíbuzné své Anežce, toho èasu abatyši kláštera tøebnického, kterýžto dopis svìdèí o hlubokém národním vìdomí a o vzácných citech vlasteneckých." " ke konci roku 1280 pøibyl do královské družiny na Hradec i pan Záviš z Falkenštejna, velmož èeský, hlava rodu Vítkovcù v èechách tehda nejmocnìjšího a v brzku postoupil na dùstojnost purkrabího hradeckého. Byl to muž krásný, dvorný, udatný rytíø, ušlechtilé postavy a jemných mravù, duchem a vìdomostmi výteèný....." Zkrátka kouzelné, ale co se týèe podstatných informací, žádný šlágr. ;)

Autor:  elizabeth [ 05 pro 2006 14:09 ]
Předmět příspěvku: 

Takze konecne jsem vcera nasla ve schrance zpravu, ze Kunhutiny listy Premyslovi jsou na poste, tak doufam, ze se pro ne dnes stihnu zastavit a zitra podam reference, min. aspon po te strance, ze reknu, zda se jedna o beznou korespondenci nebo o listy milostne pisare Bohuslava. :) :D Jinak k te knize z knihovny, je uplne jedno, ze to je agitka, ktera vychazela z Palackeho. Kdybych na ni natrefila v antikvariate, byla by jiz doma. Kdyby v knihovne, jiz bych mela kopii nekterych listu.

Autor:  acoma [ 05 pro 2006 17:13 ]
Předmět příspěvku: 

Mam kopii nìkterých, pro mne, zajímavých listù. ;)

Autor:  elizabeth [ 06 pro 2006 11:51 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Mam dojem, ze jsem nekde cetla, ze Kunhuta psala nebo spis diktovala dopisy pro sveho chotì, ktery byl na cestach. Prijde mi silne nepravdepodobne, ze by se jednalo o majetek. Melo tam byt neco "o srdci, ktere cekalo..."
LISTY KRÁLOVNY KUNHUTY KRÁLI PøEMYSLOVI
Uvádìný konvolut dopisù patøí ke skvostùm naší historické literatury. Jejich edici pøipravil profesor Univerzity Karlovy v Praze a nìkdejší øeditel Státního historického ústavu Bedøich Mendl (1892–1940) podle rukopisù, uložených ve vídeòské dvorní knihovnì. Nìkteré z nich sice publikoval již v r. 1842 Fr. Palacký, nicménì teprve B. Mendl vytvoøil soubor, uvádìjící vlevo originální znìní latinských textù, vpravo jejich novoèeský pøeklad, opatøený dùkladným komentáøem, jemuž nic neubralo ani sedm desítek let, jež uplynuly od jeho vzniku.
Takze, prede mnou lezi kniha LISTY KRALOVNY KUNHUTY KRALI PREMYSLOVI. Psana na rucne vyrabenem papire z velkych Losin. Jeden kazdyl list kralovny Kunhuty je psan vzdy latinsky a pote je na vedlejsi strane prelozen do cestiny. Mimo jineho tm i : " cekalo, cekalo srdce nase s radosti na navrat Vas. K jeho uvitani rozhodly jsme se s touhou v srdci i dusi pospisiti vstric na misto i v den, na ktere jste ustanovil, ze poprve vstoupite na pomezi Cech. Tam necht predbehne nas tento listek a uvita Vas tak v radosti a jasani vytouzeneho blaha, vlevaje a podnecuje nade vse milovanemu milostnost drahe sladkosti, a kez te, jez mileho ceka, vrati se stejna laska jeho, utesujici predzvest pritomnosti touzebne ocekavaneho. A kez pak i Vy sam, po nemz touzime, na vrcholu uspechu prijdete v receny kraj, nasim objetim mily, nejmilejsi" Krasne, laskyplne, ne? Lec i primo v pruvodnim slove k dopisum se pise,ze temto listum chybi, to ceho si na korespondenci nejvice cenime a to pohled do pisatelovy duse. Coz ale neni problem techto listu ale stredovekych listu obecne. Nejsou pisatel a adresat v primem styku. Mezi obema stoji pisar, zde mistr Bohuslav, jehoz pero myslenkovy obsah uzpusobuje a utvari dle danych norem. Tyto listy nebyly nepochybne nikdy poslany. Ackoliv bychom si prali , aby byly prave. Aby skutecne Kunhuta Premysla milovala. Listy vydal jiz Palacky, byly objeveny ve videnske dvorni knihovne, a nepochyboval o tom, ze se jedna o skutecne listy Kunhutiny. Ale jedna se pouze o "formulare" , kde nezalezelo na obsahu ale na forme a obcas se vymenila jen jmena. V listari Kunhutine je prepsan list z jineho znameho formulare, sbirky Jindricha z Isernie. A je mozne, ze se mistru pisari Bohuslavovi dostalo od Jindricha predlohy. Nebo dokonce tyto listy byly psany az po smrti Premyslove v Hradci Opavskem a mistr Bohuslav ozivoval pamatku lasky, o niz byly pochybnosti...

Autor:  acoma [ 06 pro 2006 11:59 ]
Předmět příspěvku: 

;)
Obrázek

Autor:  acoma [ 08 úno 2007 21:55 ]
Předmět příspěvku: 

Chci se zeptat, jestli je nejaka literatura k teto kralovne krome Sarochovy. Vite o necem, co by obsahovalo nejake zminky o Kunhutine zivote pred Moravskym polem? Mam pocit, ze nic kloudnyho neni. :cry: Ale treba se pletu.

Autor:  Viola [ 08 úno 2007 22:00 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Chci se zeptat, jestli je nejaka literatura k teto kralovne krome Sarochovy. Vite o necem, co by obsahovalo nejake zminky o Kunhutine zivote pred Moravskym polem? Mam pocit, ze nic kloudnyho neni. :cry: Ale treba se pletu.


Obávám se, že ne - maximálnì v nìjakých knížkách o té dobì. Navíc si myslím, že v souèasné dobì o tak nádherném období našich dìjin se toho napsalo zoufale málo :!: Žemlièka napø. hodnotí Kunhuty velmi negativnì (aèkoliv si ho velmi vážím, tímhle mì fakt naštval :) , oproti tomu Vaníèek ve Velkých dìjinách III. ji hodnotí kladnì a doèteš se tam dost nových informací o dobì bezprostøednì následující po Moravském poli i o jejím slavném útìku z Bezdìzu. Mimochodem, podle nìj snad Kunhutu na Bezdìz neodvezli, ale pøijela na nìj sama, dobrovolnì...

Jo a co øíkáte na Radostný údìl vdovský? Mnì pøijde super, až na pár malièkostí se shoduje s mým názorem 8)

Autor:  acoma [ 08 úno 2007 22:03 ]
Předmět příspěvku: 

Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)

Autor:  Viola [ 08 úno 2007 22:04 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)

A ona je doložená? Nìkdo právì uvádí, že jo, já si zase ale myslím, že kdyby mìl manželku, tak to kroniky rozmázly trochu víc... Ale možná se pletu, zas až tak to nastudované nemám...

Autor:  acoma [ 08 úno 2007 22:05 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
acoma píše:
Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)

A ona je doložená? Nìkdo právì uvádí, že jo, já si zase ale myslím, že kdyby mìl manželku, tak to kroniky rozmázly trochu víc... Ale možná se pletu, zas až tak to nastudované nemám...


Rozmazavali jsme to o 106 v oddilu pana z Lipe. Jukni tam.:)

Autor:  Viola [ 08 úno 2007 22:35 ]
Předmět příspěvku: 

Díky, jukla jsem :) Takže jisté není zase nic :(

Autor:  acoma [ 22 úno 2007 15:21 ]
Předmět příspěvku: 

Karel IV. - "kdysi se již nejjasnìjší èeská královna , když zemøel její manžel král a zanechal po sobì dìti, budoucí nástupce v tomto království, spojila v druhém manželství s jakýmsi urozeným pánem dotyèného království, jaké pøi této pøíležitosti vznikly v království rozbroje a škody, jak se království rozštìpilo a jak mimoøádnì bylo poškozeno..." tolik citace z Maiestas Carolina.
Následkem Kunhutina sòatku s "èarodìjem" z Falkenštejna byla tedy Karlova snaha vtìlit do nového zákoníku ustanovení jednoznaènì vyluèující sòatky královen vdov s pøíslušníky domácí šlechty. Podle tohoto ustanovení se sice mohla královna vdova znovu vdát, ale za
"nìkoho jiného než obyvatele království, pokud je to ovšem urozený kníže, hodný cti a stavu této královny".

Autor:  acoma [ 22 úno 2007 15:22 ]
Předmět příspěvku:  Maiestas Carolina

Dodávám, že tento pøedpis se mìl týkat královen korunovaných a pomazaných. :wink:

Autor:  Viola [ 22 úno 2007 15:40 ]
Předmět příspěvku: 

Super :)

Autor:  Viola [ 26 úno 2007 21:41 ]
Předmět příspěvku: 

Tak, diskuse o mé oblíbené královnì nám tu usíná, takže se to tu trochu pokusím rozvíøit :D Líbí se mi na ní, že se nenechala vláèet dìjinami, ale pokusila se se svým životem nìco udìlat, aèkoliv doba, v které prožila svých posledních 10 let, nebyla nijak rùžová. Úsmìvný mi proto pøijde názor prof. Žemlièky, že "Kunhuta prostì nemùže vzbuzovat mnoho sympatií". Já vždycky, když to ètu, øíkám si, že u mì jich vzbudila dost :)

Citace:
U Kunhuty nemám problém s jejím vztahem k Závišovi, ale opìt pøipomínám její diskutabilní mateøský vztah k malému Vašíkovi po smrti Pøemysla Otakara II. Tam si nejsem zcela jist...


Tohle je stokrát propíraná otázka, takže já pøispìju do mlýna svou ženskou troškou... Jak uvádí Šarochová, v té dobì v 7 letech bylo normální opustit domov (v 7 letech zaèínala pážecí služba). Navíc matky - královny se vìtšinou o dìti až tak nestaraly, od toho mìly chùvy. Takže je možné, že Václav zùstal na Bezdìzu s chùvou. Vaníèek upozoròuje, že Václav byl na Bezdìz odvezen 4. února, Kunhuta 11. února v Praze vydává listinu, takže buï za ním odjela dobrovolnì pozdìji, nebo se mezitím vrátila do Prahy a pak zpìt na Bezdìz. Navíc si nedovedu pøedstavit to rozhodování matky, která buï bude sedìt u svého syna a nepomùže mu, nebo uteèe a bude se mu snažit pomoci zvenèí - tak trochu Sofiina volba, nemyslíte?
Anebo to bylo trochu jinak a v tom útìku mìl být zahrnut i Václav, jenže to prostì nevyšlo?

Autor:  acoma [ 11 dub 2007 22:57 ]
Předmět příspěvku: 

Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:

Autor:  Maršálek [ 12 dub 2007 06:56 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:


v rámci pokrevního pøíbuzenství ano, jinak je docela úsmìvné, že všichni evropští panovníci se také vzájemnì vnímali jako bratranci :wink:

Autor:  elizabeth [ 12 dub 2007 08:17 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:
matka Kunhuty Anna a otec Alžbìty Štìpán byli sourozenci. Lásky bych ale v tomhle "pokrevnim" vztahu pøíliš nehledala, viz Anin útìk i s korunovaèními klenoty k zeti Pøemyslu Otakarovi II.

Autor:  Viola [ 12 dub 2007 08:36 ]
Předmět příspěvku: 

elizabeth píše:
Lásky bych ale v tomhle "pokrevnim" vztahu pøíliš nehledala, viz Anin útìk i s korunovaèními klenoty k zeti Pøemyslu Otakarovi II.

A tøeba vraždu Bély Maèevského, Kunhutina bratra, roku 1272.
Pikantní na tom všem je, že když starý Béla IV. vìdìl, že se blíží jeho konec, zavázal si Pøemysla, svého vlastnì soupeøe, aby poskytl azyl nejen tøeba Annì, ale i dalším šlechticùm, kterým hrozilo nebezpeèí ze strany bélova vlastního syna.

Autor:  acoma [ 13 dub 2007 11:43 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
A tøeba vraždu Bély Maèevského, Kunhutina bratra, roku 1272.


Myslela jsem, že byl zabit jedním z Kyseckých (nepamatuju jakým) za vìdomí tehdy nezletilého Ladislava na Zajeèím ostrovì. A prý obzvláštì bestiálním zpùsobem.

Stránka 2 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/