Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Přemyslovské princezny
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=126
Stránka 1 z 13

Autor:  acoma [ 07 lis 2006 19:26 ]
Předmět příspěvku:  Přemyslovské princezny

Byla Eliška Pøemyslovna panovaèná hysterická semetrika nebo nepochopená zlomená žena?
*****************************************************************************************************************
Eliška Pøemyslovna byla vyèlenìna na zákaldì koncenzu správcù do samostaného tématu viewtopic.php?t=352
JM 27. 6. 2007

Autor:  acoma [ 03 úno 2007 22:58 ]
Předmět příspěvku:  Anežka Pøemyslovna

Sestra Václava I., byla svatoøeèená v r.1989. O její svatoøeèení usilovala již Eliška Pøemyslovna, však marnì. Anežka v Praze založila ženský klášter sv. Františka - jediný èeský øád køížovníkù s èervenou hvìzdou a uvedla do Èech františkány a klarisky. Vždy podporovala svého bratra i svého synovce.

Autor:  acoma [ 05 úno 2007 21:01 ]
Předmět příspěvku: 

Tak zase já. :wink: Anežka Pøemyslovna se po svých neúspìšných zásnubách zøejmì pøemyslovsky "zabejèila" a rozhodla se, že vynikne v jiné oblasti a to v oblasti duchovní. Krátce po smrti sv. Františka navázala spojení s jeho duchovní sestrou a spoluzakladatelkou øádu s. Klárou z jejíhož kláštera pøišly první jeptišky. Hlavním mecenášem byl Anežèin bratr Václav I., který je v klášterním kostele sv. Františka také pohøben stejnì jako jeho manželka Kunhuta Štaufská.
Anežèin synovec Pøemysl Otakar II. aspiroval na post øímského krále, tyto ambice byly vyjádøeny založením budoucího mauzolea právì v Anežèinì klášteøe. Vzorem bylo pohøebištì fr. králu v Saint-Denis. Legenda blahoslavené Anežky praví, že Anežka zdobila svatyni slavnými ostatky svatých, bohoslužebnými nádobami a drahocennými rouchy, pøíslušnými k bohoslužbì, ježto milovala okrasu domu Božího. Se vznikem pøemyslovského pohøebištì zøejmì souvisí i vznik øady iluminovaných rukopisù, napø. Františkánský brevíø, Bible františkánského kláštera a dvoudílný Osecký lekcionáø, kde je dokonce dvakrát zobrazena objednavatelka rukopisu Anežka. Jednou v iniciále S se sv. Anežkou Øímskou a podruhé v pozici donátorky u výjevu Stìtí sv. Jana Køtitele. Pøemysl Otakar II. je tam zpodobnìn v roli Judy Makabejského èi starozákonního krále Šalamouna, což odpovídá jeho soudobému hodnocení.
Z uvedeného plyne, že se Anežka jako osoba církevní nevzdala možnosti ovlivòovat život svìtský a èinila tak ve prospìch bratra i synovce velmi zdatnì. :D

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 06 úno 2007 09:17 ]
Předmět příspěvku:  Anežka Pøemyslovna vs. Èeská

acoma píše:
... Anežka Pøemyslovna...
Celkem mì vždycky mate toto spojení, jelikož Pøemysloven bylo víc a Anežek nepoèítanì i u Pøemyslovcù.
Zajímalo by mì, jestli není pùvodnìjší její jméno jako Anežka Èeská? Jaké pøíjmení se obecnìji vžilo v minulosti? (Kromì toho, že se ve støedovìku ještì nehrálo tolik na pøíjmení...)
Obrázek
(sv.Anežka Èeská.)

Autor:  acoma [ 06 úno 2007 14:37 ]
Předmět příspěvku: 

to je jak Jan Èeský - Jan Lucemburský nebo Václav Èeský a je to Václav Lucemburský.:) Pro mì je Anežka Pøemyslovna vždycky tahle. Nevím proè. Ty ostatní mám zafixovaný tøeba jako sestru Václava II. nebo nìèí dcery a tak. Tahle Anežka Pøemyslovna je pro mne ze všech Anežek nejvýraznìjší. To jsem zas vytvoøila blábol. :roll: Je to srozumitelné? :wink:

Autor:  Ježek [ 07 úno 2007 14:46 ]
Předmět příspěvku:  Anežka

Anežka, jedna z našich svìtic, byla ovlivnìna významnými ženami té doby, shodou okolností byla s obìma pøíbuzná - sv. Hedvika, v jejím klášteøe v Tøebnici byla vychována a sv. Alžebìta Durynská - http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... a-Durynska
. Že by se nìjak extra zapojovala do politiky bych vùbec neøekl, spíše byla morální oporou pro pøíbuzné...
Více by ji urèitì ovlivnila, tím, že by se provdala (nápadníkù bylo dost)

Autor:  Viola [ 07 úno 2007 17:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Anežka

Ježek píše:
Anežka, jedna z našich svìtic, byla ovlivnìna významnými ženami té doby, shodou okolností byla s obìma pøíbuzná - sv. Hedvika, v jejím klášteøe v Tøebnici byla vychována a sv. Alžebìta Durynská - http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... a-Durynska
. Že by se nìjak extra zapojovala do politiky bych vùbec neøekl, spíše byla morální oporou pro pøíbuzné...
Více by ji urèitì ovlivnila, tím, že by se provdala (nápadníkù bylo dost)


Nevím, ale tøeba mohla být takovou "šedou eminencí", Václav i Pøemysl k ní nepochybnì chodili pro radu, takže kdoví? Ale tøeba takové usmíøení Václava s Pøemyslem nepochybnì prostøedkovala ona a je otázkou, do jaké míry k nìmu dala impuls.

Autor:  Ježek [ 07 úno 2007 17:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Anežka

Viola píše:
Nevím, ale tøeba mohla být takovou "šedou eminencí", Václav i Pøemysl k ní nepochybnì chodili pro radu, takže kdoví?

Myslím, že mìla docela jiné starosti - péèi o chudé, nemocné...

Autor:  Viola [ 07 úno 2007 17:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Anežka

Ježek píše:
Myslím, že mìla docela jiné starosti - péèi o chudé, nemocné...


Ale jistì, nemyslela jsem to tak, že by to byla její priorita, ale že možná nevíme, kde oba králové brali nìkteré své myšlenky.

Autor:  Viola [ 07 úno 2007 17:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Anežka Pøemyslovna vs. Èeská

Celkem mì vždycky mate toto spojení, jelikož Pøemysloven bylo víc a Anežek nepoèítanì i u Pøemyslovcù.
Zajímalo by mì, jestli není pùvodnìjší její jméno jako Anežka Èeská? Jaké pøíjmení se obecnìji vžilo v minulosti? (Kromì toho, že se ve støedovìku ještì nehrálo tolik na pøíjmení...)
(sv.Anežka Èeská.)[/quote]

Myslím, že v pøípadì všech Anežek, o kterých mluvíš, je správné øíkat Anežka Èeská i Anežka Pøemyslovna, jde jen o to, jaký je vžitý název pro tu èi onu. Je to tak i u ostatních rodù, tøeba Oldøich Sponheimský=Korutanský, nejlepší podle mì bude sv. Anežka :D

Autor:  acoma [ 26 bře 2007 18:50 ]
Předmět příspěvku:  Kunhuta Pøemyslovna

Viola píše:
Jinak k té provdané sestøe Kunhutì - myslím, že je nepochybné, že její sòatek s uskuteènil s jejím souhlasem...

To je nepochybné, ale asi jí to manželství moc neuspokojovalo, protože se po tøech dìtech s Boleslavem Lehnickým rozvedla a vrátila se domù a za svého pùsobení v pozici abatyše svatojiøského kláštera nechala zhotovit Pasionál abatyše Kunhuty (makal na nìm i Kolda z Koldic, který se pozdìji proslavil jako první z inkvizitorù na èeském území).

Autor:  Viola [ 26 bře 2007 19:21 ]
Předmět příspěvku: 

Jistì, ale to pøeci Václav tehdy nemohl vìdìt. Jsem ráda, že jsi založila tohle téma:)
Tak já pøihodím, že Kunhuta se narodila roku 1265 jako první pøeživší dítì Pøemysla a Kunhuty (poøád mì zajímá, jak by se jmenovala, kdyby se maminka a babièka nejmenovaly stejnì :wink: ). Protože se dìdic narodil až roku 1271, Pøemysl se snažil øešit otázku nástupnictví pravdìpodobnì tzv. privilegiem Richarda Cornwallského, asi z konce 60. let, které se bohužel nedochovaly. Asi se jednalo o obdobu babenberského privilegia minus, které zaruèovalo právo k trùnu i po pøeslici (pochopitelnì nemohla královna vládnout sama, ale prostøednictvím svého manžela, kterým mìl být v Kunhutinì pøípadì Fridrich Míšeòský).
S narozením Václava její role jako potenciální manželky utichla, aby se opìt objevila roku 1276, kdy byla zasnoubena synovi Rudolfa Habsburského Hartmanovi. Roku 1277 však vstoupila do kláštera své pratety Anežky (tìžko øíct, jestli z podnìtu svého uraženého? otce, nebo vlastního), každopádnì zde pøeèkala "zlá léta", po smrti Anežky se stala jeho abatyší. Z klášterního klidu ji "vytáhl" až její bratr, kdy si roku 1291 vzala Boleslava Mazovského. Tomu porodila pravdìpodobnì tøi dìti, pøitom roku 1302 je již doložen její pobyt v Praze, kam snad mìla pøijet s jedním miminkem (není ovšem známo, kam se podìlo). Stala se abatyší u sv. Jiøí na Hradì, kde žila až do své smrti roku 1321.
Z jejího podnìtu vznikl Pasionál abatyše Kunhuty, snad to bylo také jejím vlivem, že Eliška Pøemyslovna, její neteø a pravdìpodobnì jakási "náhradní dcera" mìla snad vstoupit do kláštera...

Autor:  acoma [ 26 bře 2007 22:27 ]
Předmět příspěvku: 

ObrázekAndìlské hierarchie z Pasionálu Abatyše Kunhuty

Autor:  acoma [ 31 bře 2007 16:05 ]
Předmět příspěvku:  Blažena, Viléma, Vilemína èi Felix?

V roce 1300 probìhl v Milánì zajímavý inkvizièní proces. Podle výpovìdí tehdejších svìdkù pøišla se svým synkem pøed desítkami let do Itálie paní Viléma èi Vilemína (Guillelma, Guilemina), pùvodnì prý zvaná Felix, èesky asi Blažena. Matkou této paní mìla být Konstancie a její otec a bratr mìli být králi.

Okolo paní Blaženy vznikl okruh lidí, kteøí byli pøesvìdèeni o její svatosti èi pøímo božskosti. Zemøela v r. 1281 a tìlo zesnulé odnesli pøíznivci do cisterciáckého opatství v Chiaravalle a slavnostnì pohøbili a uctívali tak dlouho a vytrvale (údajnì ji ztotožòovali s Duchem svatým), až pøilákali pozornost Svaté inkvizice. Nìkolik "fanouškù" skonèilo v plamenech a nebohá Blažena byla dokonce exhumována a pro jistotu upálena taky.

Do Milána mohla Blažena dorazit zhruba v r. 1260 neznámo odkud. Dva z jejích pøátel chtìli prý informovat èeského krále o smrti pøíbuzné, ale zrovna žádného nezastihli - byla tu právì "zlá léta". Zbytek královské rodiny o Blaženì - Vilémì asi nic nevìdìl nebo vìdìt nechtìl....

Autor:  Viola [ 31 bře 2007 22:30 ]
Předmět příspěvku: 

Podle mì je to blbost - myslím, že to byla taková Lžiblažena... Není o ní jediný dùkaz, jenom to, že ona toto o sobì prohlašovala.

Autor:  acoma [ 31 bře 2007 22:39 ]
Předmět příspěvku: 

No, ale zase z toho prohlasovani asi nic moc nevytezila, myslim. Narozdil treba od Waldemara o par desitek let pozdeji.:)

Autor:  Viola [ 31 bře 2007 22:50 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
No, ale zase z toho prohlasovani asi nic moc nevytezila, myslim. Narozdil treba od Waldemara o par desitek let pozdeji.:)


Tøeba proto, že se "nehodila nikomu do krámu" tak jako Waldemar Karlovi. :wink:

Autor:  acoma [ 31 bře 2007 22:53 ]
Předmět příspěvku: 

V tom s Tebou musim jedine souhlasit, ale pro jistotu bychom pripadne povidani o Waldemarovi a jeho výhodnosti pro jisteho panovnika mely kvuli Velkému bratrovi psat do oddilu Karlova, ze? :wink: Proc by to nemohla byt Premyslovna?

Autor:  Viola [ 31 bře 2007 23:01 ]
Předmět příspěvku: 

Podle mì to, že nìkdo o sobì prohlašuje, že je dcerou èeského krále, ještì nic nedokládá... Øíkám si, že kdyby mìla nìjaký problém tøeba s rodinou, a proto uprchla do Itálie, poøád tu byla Anežka s jejím klášterem, která by ji jistì vøele pøijala.

Autor:  acoma [ 31 bře 2007 23:02 ]
Předmět příspěvku: 

No tøeba Anežka zas nebyla tak svatá... :wink:

Stránka 1 z 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/