Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Jan Parricida - vrah nebo hrdina?
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=122
Stránka 4 z 6

Autor:  acoma [ 01 črc 2007 16:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: Janovi pøátelé

Przemysl de Nyestieyky píše:
acoma píše:
Co Rudolf z Wartu?
Provokatér Rudolf, který na ostatní pokøikoval, "jak dlouho ještì budou vozit tu (budoucí) mrtvolu (Albrechta) s sebou?" :)
Nìkde jsem nedávno o tom nìco èetl, ale už si ani nevzpomenu, kde to bylo...
Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 01 črc 2007 17:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Janovi pøátelé

acoma píše:
...Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Nevím pøesnì, germánsky neumím (i když by èlovìk mìl znát øeè nepøátel) :D ale nìco jsem zahlédl, že byl hrad nìkomu prodán až r. 1309... nevím však kým? :(

Autor:  acoma [ 01 črc 2007 17:05 ]
Předmět příspěvku: 

Tak to oblehani mohlo nejakou dobu trvat? Nejdriv se museli Habsburci vzpamatovat ze soku a pak ujasnit priority. Jestli nejdriv Jan, Balm nebo Wart??? A pak hledat a oblehat???

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 25 črc 2007 13:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Janovi pøátelé

acoma píše:
Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Rudolfovi z Wartu se bohužel nepodaøilo utéct "na západ." Padl do zajetí hrabìte z Blamontu. Ten ho za tuèný peníz pøedal Habsburkùm a umíme si pøedstavit, co se pak podle støedovìkých zvykù dìlo! Ale máš ovìøeno, že ho dostali na Neu-Falkensteinì?
Acoma píše:
Rudolf z Balmu se snad ukryl na svém hradì, který Habsburci dobili a Balma spoleènì s dalšími 50 sali.
O tom nic nevím, ...ale nemìlo se tomuhle druhýmu Rudolfovi (z Balmu) podaøit utéct a skrýt v basilejském ženském klášteøe?

Autor:  acoma [ 25 črc 2007 19:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Janovi pøátelé

Przemysl de Nyestieyky píše:
acoma píše:
Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Rudolfovi z Wartu se bohužel nepodaøilo utéct "na západ." Padl do zajetí hrabìte z Blamontu. Ten ho za tuèný peníz pøedal Habsburkùm a umíme si pøedstavit, co se pak podle støedovìkých zvykù dìlo! Ale máš ovìøeno, že ho dostali na Neu-Falkensteinì?
Acoma píše:
Rudolf z Balmu se snad ukryl na svém hradì, který Habsburci dobili a Balma spoleènì s dalšími 50 sali.
O tom nic nevím, ...ale nemìlo se tomuhle druhýmu Rudolfovi (z Balmu) podaøit utéct a skrýt v basilejském ženském klášteøe?
To, co jsem psala o par radku vyse, mam od Libora Jana z prednasky na Hrade. Pisemne zminky o osudech Janovych spoluspiklencu jsem nikde nenasla.:(

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 27 črc 2007 06:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Janovi pøátelé

acoma píše:
Pisemne zminky o osudech Janovych spoluspiklencu jsem nikde nenasla.:(
Já je teda kromì literatury v pramenech taky nehledal. :) Navíc, by jistì bylo potøeba umìt nìmecky, protože v našich pramenech to budem asi tìžko hledat.. :wink:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 09 srp 2007 19:09 ]
Předmět příspěvku:  Hlasování parricidské

Stejnì jsem rád, že témìø 2/3 hlasujících jsou toho názoru, že morální oprávnìnost poèinu Jana Parricidy byla na místì!
Pokud bych to trochu zlehèil, tak bych øekl, že tito hlasující tuto událost posuzují pohledem idealismu a v nadìji dobra vítìzícího nad zlem;
kdežto zbývající tøetina se na problém dívá realisticky... 8)
Hezká je i pomìrnì vysoká úèast v hlasování :D je vidìt, že každý k tomu zaujmul vlastní postoj.
Takže suma sumárum pro Parricidu 7:4 \:D/
(Další se mohou pøidat!)

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 05 říj 2007 14:21 ]
Předmět příspěvku:  Fiktivní podoba Jana Parricidy

Jan Parricida:
jeho prosba o azyl v klášteøe
v pøedstavì Antona Zieglera.
Obrázek

Autor:  acoma [ 29 lis 2007 21:37 ]
Předmět příspěvku:  Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

Údajnì se Janovi po vraždì podaøilo dostat se na avignonský papežský dvùr. Tam se mladík marnì snažil získat odpuštìní od hlavy církve svaté. Poté se odebral do italské Pisy. Setkal se s novým øímským králem Jindøichem VII, jenž zde byl v rámci své øímské jízdy. Lucemburk nechal Jana na nìjakou dobu uvìznit, ale posledních nìkolik mìsícù pøed smrtí strávil Jan v klášteøe. Údajnì to byl klášter benediktinský. San Niccolo v Pise.

Autor:  Viola [ 30 lis 2007 09:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

acoma píše:
Údajnì se Janovi po vraždì podaøilo dostat se na avignonský papežský dvùr.

Jéje, kdepak jsi tohle vyhrabala? Pro mì nová informace...
Jinak k té smrti v klášteøe - nejsem si opìt jistá, ale myslím, že ten rok 1313 by nemìl být datem jeho smrti, nýbrž poslední zprávy o nìm - víme o tom více?

Autor:  Maršálek [ 30 lis 2007 12:48 ]
Předmět příspěvku: 

to by mnì také zajímalo. já vím jenom to, že Jindøich Lucemburský ihned po doruèení žádosti Habsburkù dal na všechny úèastníky vyhlásit hon a souèasnì je dal v nepøítomnosti odsoudit (respektive dal je vyzvat, aby se dostavili k soudu což neuèinili, následnì je dal odsoudil a dal je nahánìt jako odsouzené zloèince - byl by blázen, kdyby se zachoval jinak, vždy byl sám øímským králem a tak nemohl z žádných dùvodù pominout vraždu øímského krále, ohrozil by autoritu i bezpeènost øímských vládcù jediným takovým precedensem). Jan u nìho marnì žádal o milost pro sebe a své druhy a neuspìl ani na papežském dvoøe. všichni byli v klatbì i pod øíšským achtem, byli tedy ze spoleènosti vyobcováni mocí svìtskou i církevní a to se všemi dùsledky. ostatnì to je také jedna z indicií, která vede k dataci slavného Kodexu Manesse pøed rok 1308

Autor:  acoma [ 30 lis 2007 23:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

Viola píše:
Jinak k té smrti v klášteøe - nejsem si opìt jistá, ale myslím, že ten rok 1313 by nemìl být datem jeho smrti, nýbrž poslední zprávy o nìm - víme o tom více?
Údajnì zemøel 13.12.1312 nebo 1313 snad v Pise a v tom klášteøe San Niccolo je prý i pohøbený. Má tam být neúplnì dochovaný náhrobní nápis.

Autor:  acoma [ 30 lis 2007 23:33 ]
Předmět příspěvku:  vdovské statky Anežky, vdovy po Rudolfovi

Jako vdovské Anežèiny statky prý byly statky v okolí Lenzburgu a Badenu (dnes Švýcarsko). Za navrácení tìchto statkù Janovi se zasazoval i štrasburský biskup Jan I.

Autor:  acoma [ 30 lis 2007 23:35 ]
Předmět příspěvku:  Klatba

Ta øíšská klatba nad vrahy Albrechta I. byla vyhlášena 18.9.1309 ve Špýru.

Autor:  Návštěvník [ 07 úno 2008 18:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Povstání

Ano, ale tvrdí se , že nebyl parricida, že to byl èestný boj a ne vražda vlasního strýce. :wink: A jen tak jednooký Albrech Abzburský dal zabýt vlastního bratra. Panem Konrádem z Botenštejna. Takže i kdyby to byla vražda tak to já si osobnì nemyslím byla by to oprávnìné zabyl mu otce. Kvùli té vraždì se mu také øíkalo Pohrobek.

Autor:  Viola [ 07 úno 2008 20:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Povstání

Anonym píše:
Ano, ale tvrdí se , že nebyl parricida, že to byl èestný boj a ne vražda vlasního strýce. :wink: A jen tak jednooký Albrech Abzburský dal zabýt vlastního bratra. Panem Konrádem z Botenštejna. Takže i kdyby to byla vražda tak to já si osobnì nemyslím byla by to oprávnìné zabyl mu otce. Kvùli té vraždì se mu také øíkalo Pohrobek.

Ahojky,vítáme Tì zde.
Mohl(a) bys pøípadnì své domnìnky nìèím doložit?

Autor:  Katerina [ 07 úno 2008 22:52 ]
Předmět příspěvku:  Jan Habsburský

Nebyl to spíš Bezzemek než Pohrobek ? Johhan OhneLand ?...

Autor:  Bertoldus, frater Templi [ 19 úno 2008 23:06 ]
Předmět příspěvku: 

Pøeklad toho výroku Rudolfa von Wart je spíš takhle: "Jak dlouho ještì necháme tu mrtvolu (iste cadaver) rajtovat?", jinak von Wart mìl žít nìjakou dobu po vraždì na tom svém Falkensteinì a pak se mìl vydat k t papeži žádat o absoluci, na cestì byl ale poznán šaškem hrabìte z Blamontu, se kterým mìl nìjaké drobné, zajat a pøedán Leopoldovi. O tom se píše asi ve dvou nìmeckých análech èi kronikách, teï to rychle nenajdu, ale jestli to nìkoho zajímá, podívám se po tom.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 20 úno 2008 11:49 ]
Předmět příspěvku:  ad:

Bertoldus, frater Templi píše:
...O tom se píše asi ve dvou nìmeckých análech èi kronikách,.. jestli to nìkoho zajímá, podívám se po tom.
Buï tak laskav bratøe Templáøi :) jakékoli zmínky, citace a hypotézy ohlednì Parricidy a jeho kumpánù zde budou vítány a osobnì si je nenechám ujít, by nebudu mít co dodat. :D

Autor:  rakpav [ 30 bře 2008 21:49 ]
Předmět příspěvku: 

Velmi pìknì o smutném odchodu JP z pražského dvora na sklonku vlády Václava II. po dramatickém ochlazení již tak chladných vztahù s Albrechtm píše už Šusta. Osobnì si myslím, že odchod byl smutný hlavnì proto, že si na dvoøe zejména bezstarostnì užíval. JP se neobjevuje témìø u žádných významných aktù, u tažení, èi jiných dìjinných událostí Václava II., kde by pøes své mládí již øeknìme od roku 1300 JP být mohl. Jinak si myslím, že hlavním motivem byly neukojené dìdické nároky. Úkladná vražda však nemá omluvu v žádné dobì. Zajímavé je už to, že pozdìjší kronikáøi a pisatelé z èeského území (napø. Pøibík Pulkava) buï JP odsoudili, nebo vynechali (Balbín). Takže pozitivnì jej hodnotili jen v medailonu citovaní souèasníci, nebo - s ne zcela nestranným pohledem - pak národní buditelé (Palacký). Když pominu (pochopitelný a stranný) negativní pohled ze Schwabischlandu, ani Francie, jinak nepøítel, jej za tento èin v té dobì nechválila. Pouze èin konstatovali. Odpor øímské kurie byl z mravního pohledu pøedem také jasný.

Stránka 4 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/