Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Nové články na stránkách
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=580
Stránka 5 z 13

Autor:  Ježek [ 20 dub 2008 15:54 ]
Předmět příspěvku:  ...

Ježek píše:
Jelikož to bude referát ze srazu, domluvíme se na srazu ...

Na tohle jsem zapomnìl. Ani se nedomluvil tam jaký ...
Referát Violy bel velmi pìkný, nebál bych se ho tam. Problémy jsou dva, ten referát zatím nemám a není zkotrolovaný. Nevim, jak naši zmožení korektoøi budou mít neska èas a chu, jak potom (zítra, kdy má Tekla uzávìrku, pozítøí). Pøinejhoršim se to mùže zkotrolovat dodateènì (moc chyb tam nebude).

Pokud se tohle nezdaøí, dám tam svùj nerozšíøený referát, což bude celkem špatné, vzhledem k obratùm, které tam jistì budou a chápu je pouze já. I zde by se to mouselo zkontrolovat dodateènì.

Autor:  Ježek [ 20 dub 2008 20:15 ]
Předmět příspěvku: 

Dìkuji za spolupráci:
http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2008040003

Autor:  Ježek [ 24 dub 2008 21:16 ]
Předmět příspěvku: 

Teï mám èlánek od pana Galatíka na tenhle týden.

Ještì tu je ten mùj referát ze srazu a kdybych si dal tak pùlhodiny, hodinu èasu, tak mám hotov èlánek o bitvì u Eveshamu (1265) - z internetových zdrojù vytvoøený.

Autor:  rakpav [ 09 kvě 2008 21:51 ]
Předmět příspěvku:  nový èlánek - zlatá bula sicilská

Koneènì se blížím k finále èlánku o zlaté bule sicilské (pomìrnì dost odlišné od té, co již na e .støedovìku visí). Potøebuji požádat administrátory o spolupráci s kritickou korekcí a pøípadnì se zveøejnìním. Tedy pokud to bude za nìco stát... Pøedem díky...

Autor:  Katerina [ 12 kvě 2008 11:51 ]
Předmět příspěvku:  Jeník III.

Tak mnì se zas chýlí ke konci tøetí díl Jana L. , takže doufám, že tento týden dokonèím, pøes víkend "vypulíruji" a na poøátku pøíštího týdne bych mohla zaslat ke korektuøe .

Poèítala jsem, že by to mìl být pøedposlední díl, ale ted mi Jeník zase nìjak nabobtnal - možná, že nakonec skonèím ne na 4, ale na pìti :evil:

Autor:  rakpav [ 12 kvě 2008 15:37 ]
Předmět příspěvku: 

Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 13 kvě 2008 05:23 ]
Předmět příspěvku:  kam s tím?

rakpav píše:
Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.
Všechno smìøuj na admina Ježka! :) Ten má jediný moc organisovat èlánky na Stránkách.
Jinak v èeštinì jsou zdatnými kupø. Floriš, Tekla, Jirka kališník a další... 8)

Autor:  Viola [ 13 kvě 2008 07:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: kam s tím?

Przemysl de Nyestieyky píše:
rakpav píše:
Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.
Všechno smìøuj na admina Ježka! :) Ten má jediný moc organisovat èlánky na Stránkách.
Jinak v èeštinì jsou zdatnými kupø. Floriš, Tekla, Jirka kališník a další... 8)

Už to øešíme :wink: .

Autor:  rakpav [ 13 kvě 2008 19:21 ]
Předmět příspěvku: 

Eštì to potím. Sebelepší informace jsou vám k nièemu, když jste takový slohový jelito jako já...

Autor:  Ježek [ 18 kvě 2008 18:51 ]
Předmět příspěvku: 

To nám neska ten èlánek nevyjde, nebo?

Autor:  Ježek [ 25 kvě 2008 19:38 ]
Předmět příspěvku:  vùle

Bylo mnoho vùle k lecèemu co prospìje jen tìm, kteøí se v tom angažují - k sudeákùm, k zasahování do pravopisu, øešení hloupého koncertu i srazu. W ogóle nebyla témìø žádná vùle øešit to nejdùležitìjší a nejménì vdìèné - pøidávání nových èlánkù na stránky. Bylo dokonce i dost vùle k tomu, aby po dobrém pùlroce byl i týden bez èlánku.

Takže, až (albo raczej jestli, když vidím tu ochotu) budu po nároèném týdnu v nedìli 1. èervna v podveèerních hodinách pøidávat èlánek, nebude na koleni napsaný hodinu pøedtím.

Autor:  Viola [ 25 kvě 2008 20:08 ]
Předmět příspěvku: 

Za tohle mùžu já, kdybych nebyla nemocná, èlánek dneska byl - rakpavùv o ZBS. Bohužel jsem jej nestihla opravit vèas - zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?

Autor:  Ježek [ 25 kvě 2008 20:55 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?

Ne :!: Pøednì se to všechno mìlo zaèít øešit nìkdy pøed mìsícem,v momentu co jsem napsal, že já ten èas ani chu mít nebudu a ne místo toho na sebe koukat a mlèet. A když pøišel Pavel s tím, že bude mít èlánek, tak nekoukat a mlèet nejen na sebe, ale i na nìj.

Autor:  Zany [ 25 kvě 2008 21:03 ]
Předmět příspěvku: 

Tu dnešní Bitvu u Eveshamu asi nikdo nekontroloval, co? Jen namátkou:
Simonem de Montford
tyto jednotky pøežili

plus nìkteré dost krkolomné formulace, z nichž nìkteré ani nechápu, jako napø. "jejich polní bitva byla znièena"

Autor:  Viola [ 25 kvě 2008 21:05 ]
Předmět příspěvku: 

Pokud budu mluvit za sebe, tak já momentálnì nemám èas vùbec na nic. Prostì zcela pøízemnì je pro mì prioritou práce a zdraví a na ostatní mi teï bohužel èas nezbývá :( .

Autor:  Ježek [ 25 kvě 2008 21:58 ]
Předmět příspěvku: 

Zany píše:
Tu dnešní Bitvu u Eveshamu asi nikdo nekontroloval, co?

Jo, na tom místì mohl být peèlivì pøipravený èlánek bez chyb (klidnì i pøed kontrolou bez chyb) - tøeba od Tebe ...

Viola píše:
Pokud budu mluvit za sebe, tak já momentálnì nemám èas vùbec na nic. Prostì zcela pøízemnì je pro mì prioritou práce a zdraví a na ostatní mi teï bohužel èas nezbývá :( .

Takhle se zcela správnì omluví, øeknìme 5 lidí, kteøí opravdu èas nemìli. 5 nás ovšem není. Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?

Autor:  Zany [ 25 kvě 2008 22:08 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Jo, na tom místì mohl být peèlivì pøipravený èlánek bez chyb (klidnì i pøed kontrolou bez chyb) - tøeba od Tebe ...

kromì toho triforia jsem nikdy žádný èlánek nesliboval, tak není dùvod mi to pøedhazovat.

Autor:  Viola [ 26 kvě 2008 08:08 ]
Předmět příspěvku: 

Ježek píše:
Takhle se zcela správnì omluví, øeknìme 5 lidí, kteøí opravdu èas nemìli. 5 nás ovšem není. Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?

Jenomže Ježku, tohle všechno má dvì zásadní vady:
1. jsme zájmová dobrovolná skupina - nelze zde zavádìt nìjaké povinné omluvy pro to, že nìkdo nenapsal èlánek
2. aspoò pro mì jsou souèasné problémy do urètié míry odreagováním, resp. možností, jak rychle pøihodit svùj názor, aniž musím problém dopodrobna zkoumat. Èas strávený diskusí o Sudetech bych urèitì nevìnovala èlánku - ten by prostì prolétl komínem, a i kdyby, poøád bych z nìj nemìla ani øádku, protože ten èas by staèil tak akorát na prostudování nìjakých materiálù.

Autor:  floriš [ 26 kvě 2008 13:38 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Za tohle mùžu já, kdybych nebyla nemocná, èlánek dneska byl - rakpavùv o ZBS. Bohužel jsem jej nestihla opravit vèas - zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?
Jako vždy: Freude, Freude, Freude - vždycky na tì dojde.

Autor:  Jiří Motyčka [ 26 kvě 2008 15:04 ]
Předmět příspěvku:  je to vùbec nutný?...

Ježek píše:
...Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?...
Jak? No, docela jednoduše. Že nevidím jediný dùvod, proè by každej mìsíc muselo pøibejt na hlavní stranky 10 èlánkù. Když tam bude mìsíc nebo dva pauza, zboøí se snad svìt?... :roll: :o :?

Stránka 5 z 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/