Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 lis 2020 08:08

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 19 čer 2008 07:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Na založení tohoto tématu mì pøivedla Katka svým pøíspìvkem v tématu o císaøi Karlu IV.
Taky jsem možná toto téma tak trochu dlužen pánùm z Nístìjky, sedìním na Vysokém a Kolssteynovi. Na oplátku. :wink:

Pojïme si tedy povídat o tomto zajímavém a vysoce postaveném prelátu, který v r. 1379 jako tøetí v poøadí zasedl na arcibiskupský stolec a který se neváhal pustit do fatálního støetu se samotným øímským králem. Toho jsme se dotkli již v tomto tématu.
Janovu závratnou kariéru, který byl nejprve míšeòským biskupem a jako mladého, velice vzdìlaného mladého muže bychom ho mohli bez nadsázky oznaèil jako "lva salonù", pomohl odstartovat jeho strýc a druhý pražský arcibiskup Jan Oèko z Vlašimi...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 24 čer 2008 06:54, celkově upraveno 4

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 19 čer 2008 08:56 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...Sám Karel ovšem jako zásadní zlom udává svùj "vìštecký sen" o dosti drastické smrti jeho vzdáleného pøíbuzného vévody Guida (...)
Bohužel z celé této historky trochu kouká jak sláma z bot Karlova lehce propagandistická didaktika, takže milého císaøe podezírám - že si to spíš tak trochu vymyslel...
No, nevím, Katko. Obávám se, že jsi se na to podívala tak trochu zase tìma svýma oèkama èlovìka z prahu 3. tisíciletí. Jak to opravdu bylo, ví jen sám Karel a ten už nám to asi nepoví... :wink:

Nìco podobného se totiž také pøihodilo Jenštejnovi. Pøed událostmi, které zcela zmìnily Jenštejnovi život, vedl jako biskup v Míšni a poté i v Praze docela prostopášný život svìtského èlovìka. Tento mladý elegán a lev salonù se musel nepochybnì líbit ženám a on si toho byl moc dobøe vìdom. Pak pøišly ony zmiòované události.
V r. 1380 bojoval o holý život pøi vážném onemocnìní (údajnì mor?), které zanechalo následky v podobì epileptických záchvatù, jimiž pak obèas trpìl. Aby toho nebylo málo, velice ho taky zasáhla smrt preláta Ludvíka Míšeòského. Tento klerik byl zosobnìním rychle nastupující krize církve. V r. 1382 se Ludvík v pøestrojení za pištce úèastnil masopustního maškarního veselí doprovázeného maškarní taškaøicí ještì uvnitø budovy. Když v sále této budovy proskoèila zpráva, že hoøí, byl ušlapán v nastalé panice davem, který podlehl hrùze z uhoøení.
Jenštejn mìl také rùzné sny a vidìní, které pøedjímalo papežské schizma a husitské války.

Ve støedovìku lidé vnímali tato osudová znamení jako varovný prst boží, a proto je brali velice vážnì. To dokládá i neuvìøitelná promìna, která se udála v životì arcibiskupa. Stal se z nìho asketa s flagelantskými sklony. Jsem pevnì pøesvìdèen, jak znám Jenštejna, že žádné sny ani vidìní by si úèelovì nevymyslel. Kdyby tomu totiž tak bylo, ztuha by se svého tak sladkého života, který vedl pøedtím, dokázal vzdát...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 27 čer 2008 22:10, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 27 čer 2008 19:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Jsem pevnì pøesvìdèen, jak znám Jenštejna, že žádné sny ani vidìní by si úèelovì nevymyslel.
Stejnou jistotu mám i já. 8) Otázkou ovšem je, jak moc s tím souvisí ono kronikáøovo více než extempore?
S pøihlédnutím k celkové jeho osobnosti beztak není tato událost nijak výrazná, by v pøípadì arcibiskupa šlo o událost pøímo osudovou. Možná že zajímavìjší je pozdìjší náznak podkladù k jeho "beatifikaci"...? :? Nakolik ale tyto vìci spolu souvisí nebo jsou pokraèováním, je otázkou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 28 čer 2008 16:21 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Otázkou ovšem je, jak moc s tím souvisí ono kronikáøovo více než extempore?...
Teï si nejsem úplnì jist, jakou poznámku máš konkrétnì na mysli... :?

Przemysl de Nyestieyky píše:
...S pøihlédnutím k celkové jeho osobnosti beztak není tato událost nijak výrazná, by v pøípadì arcibiskupa šlo o událost pøímo osudovou...
Pokud nìjaká událost - jakákoli(!) - fatálnì zmìní život støedovìkého èlovìka, v tomto pøípadì dokonce klerika, její konsekvence bývají rozmanité a pro souèasného èlovìka mnohdy i nepochopitelné. Ale to platí obecnì, nejen ve vztahu k tomu, co se pøihodilo Jenštejnovi a co následovalo poté.

Przemysl de Nyestieyky píše:
...Možná že zajímavìjší je pozdìjší náznak podkladù k jeho "beatifikaci"...Nakolik ale tyto vìci spolu souvisí nebo jsou pokraèováním, je otázkou.
Pojïme se na to podívat "pouze" z pohledu beatifiakèní komise a Øímské kurie. Pøi procesu blahoøeèení i svatoøeèení se zkoumaly nejenom zázraky, které byly pøièítány (by nìkdy údajnì) onomu potenciálnímu svìtci, ale také veškeré souvislosti, které by nìjakým, tøeba i vykonstruovaným zpùsobem mohly ovlivnit beatifikaci a pozdìji i svatoøeèení. A to by mohlo pasovat tøeba i na Jenštejna...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 29 čer 2008 07:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
...ono kronikáøovo více než extempore?...
Teï si nejsem úplnì jist, jakou poznámku máš konkrétnì na mysli...
Na výše uvedeném odkazu, kde kronikáø Jenštejnovo vidìní pøímo zapasoval do dùvodu jeho resignace na funkci. By ten kronikáø tuto informaci užil buï úèelovì nebo podle oficiálního (státního) stanoviska.
Ukazuje to ale, šlo o událost obecnì známou...
Citace:
... v pøípadì arcibiskupa šlo o událost pøímo osudovou...
Tady jsem to také vyjádøil trochu nepøesnì. Osudovým zlomem pro Jenštejna byla morová epidemie (a tato nejen pro Jenštejna, ale pro celou zemi - naši i Evropu).
Ale Jenštejnovo "vidìní" bylo osudové v tom dùsledku, že šlo o vidìní arcibiskupovo. Tedy, že šlo událost spojenou s nejvyšší církevní autoritou v naší zemi. To muselo mít obrovský vliv na bìžného vìøícího, domnívám se.
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 29 čer 2008 11:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Na výše uvedeném odkazu, kde kronikáø Jenštejnovo vidìní pøímo zapasoval do dùvodu jeho resignace na funkci. By ten kronikáø tuto informaci užil buï úèelovì nebo podle oficiálního (státního) stanoviska...
Sorry, nedoèetl jsem pøedtím ten tvùj pøíspìvek až do úplného konce.

Podíváme-li si na to se snahou po objektivním hodnocení, skuteènì to vypadá, jakoby ono extempore letopiscovo nahrávalo spíše králi a potažmo jakoby oficiálnímu "vládnímu" stanovisku, které - co si budeme namlouvat - vysvìtlovalo Jenštejnovu abdikaci rùznì. Tou nejbìžnìjší výmluvou, kterou známe i ze souèasnosti, bylo to, že arcibiskup pøestal být kompetentní k zastávání svého úøadu. Nechtìl bych však výklad zbyteènì komplikovat, protože úvah se nabízí více, leè spíše tìch hypotetických...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 29 čer 2008 11:45 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...arcibiskup pøestal být kompetentní k zastávání svého úøadu...
Musím øíci, že tuto teorii slyším poprvé... :D Pro dobu Václava IV. bych to pochopil, ale že v souèasnosti nìkdo mùže mít takovýto názor, mi je zcela neuvìøitelné. :D

Sorry, nedoèetl jsem pøedtím ten tvùj pøíspìvek až do úplného konce. <<<To's mi oplatil za to, že jsem nedávno taky hromoval, aniž bych si to poøádnì pøeèetl. :lol: (tenhle mùj konec pøíspìvku klidnì mùžeš vymazat.)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: sny a vidìní
PříspěvekNapsal: 29 čer 2008 14:02 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
JM píše:
...arcibiskup pøestal být kompetentní k zastávání svého úøadu...
Musím øíci, že tuto teorii slyším poprvé... :D Pro dobu Václava IV. bych to pochopil, ale že v souèasnosti nìkdo mùže mít takovýto názor, mi je zcela neuvìøitelné...
Ano, to bylo veskrze dobové zdùvodnìní. Akorát asi výraz "kompetentní" byl nejspíš nahrazen slùvkem zpùsobilý, které nevím, jak vypadalo ve staroèeštinì...

BTW. Dnes už 3. pražský arcibiskup nezajímá mnoho lidí. Pøitom napø. pro pochopení jeho antagonistických vztahù s králem si staèí pøeèíst román Mezi proudy, èást výstižnì - jak jen Mistr Jirásek to dovedl - nazvanou "Dvojí dvùr". Ano. Jeden Jenštejnùv a druhý králùv...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 01 črc 2008 14:08, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: poznámka spíš na okraj..
PříspěvekNapsal: 30 čer 2008 23:16 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
pánové, jen bych chtìla v této souvislosti nadhodit osudy dvou mužù - o pár století døíve , kde nalézám dosti podobností :
a to Jindøicha II. a Thomase Becketa- arcibiskupa z Canterbury.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: poznámka spíš na okraj..
PříspěvekNapsal: 01 črc 2008 14:05 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
... jen bych chtìla v této souvislosti nadhodit osudy dvou mužù - o pár století døíve, kde nalézám dosti podobností:
a to Jindøicha II. a Thomase Becketa- arcibiskupa z Canterbury.
Ano, Katko, dìkuju.

Vskutku je tam podobností více než hodnì. Moc nechybìlo a chudák Jenštejn skonèil stejnì jako svìtec Thomas. Dokonce možná rovnou rukou královou. :shock: Ale nechci vytváøet morbidní hypotézy, tím ménì spekulace ...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 09 lis 2012 17:37 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Dnešní přednáška v rámci medievistického pátku Mgr. Pavla Černuška, Ph.D. pod názvem Spory o časté přijímání laiků v pražské arcidiecézi za episkopátu Jana z Jenštejna poukazovala na politiku pražského arcibiskupa vůči tehdejšímu českému králi Václavu IV. Jenštejn, ač byl zastánce častého přijímání laiků, vedl v roce 1388, kde bylo zakázano částé přijímání. V roce 1391 bylo povoleno a doporučeno. Zdánlivě dva protikladná rozhodnutí vysvětloval přednášející "politickými" motivy. Ve stejném roce, 1388, Václav IV. pronásledoval bekharty a bekyně, pochopitelně s tím, že hranice, kdo byl a kdo ne, byla dost volná, jak bylo represivním složkám třeba. Jenštejn svým rozhodnutím, jednak mohl zjistit, jak je na tom jeho církevní autorita a autorita české církve - kdo nadále přijímal často, mohl být persekuován (to se stalo Matějovi z Janova), ale hlavně ukazoval, že o duchovních záležitostech, pastoraci a pravověrných názorech bude rozhodovat církev, nikoliv (nevypočitatelný) panovník. Proto mohl o pár let později časté přijímání obnovit.
Jako hlava arcidecése v častém přijímání laiků neviděl problém pro církev, který by vyplýval z emancipace laiků. Z dnešního pohledu se dá říst, že pomáhal otevírat stavidla husitstké revoluci, ač to nezamýšlel.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 10 lis 2012 08:56 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Dnešní přednáška v rámci medievistického pátku Mgr. Pavla Černuška, Ph.D. pod názvem Spory o časté přijímání laiků v pražské arcidiecézi za episkopátu Jana z Jenštejna poukazovala na politiku pražského arcibiskupa vůči tehdejšímu českému králi Václavu IV. Jenštejn, ač byl zastánce častého přijímání laiků, vedl v roce 1388, kde bylo zakázano částé přijímání. V roce 1391 bylo povoleno a doporučeno. Zdánlivě dva protikladná rozhodnutí vysvětloval přednášející "politickými" motivy. Ve stejném roce, 1388, Václav IV. pronásledoval bekharty a bekyně, pochopitelně s tím, že hranice, kdo byl a kdo ne, byla dost volná, jak bylo represivním složkám třeba. Jenštejn svým rozhodnutím, jednak mohl zjistit, jak je na tom jeho církevní autorita a autorita české církve - kdo nadále přijímal často, mohl být persekuován (to se stalo Matějovi z Janova), ale hlavně ukazoval, že o duchovních záležitostech, pastoraci a pravověrných názorech bude rozhodovat církev, nikoliv (nevypočitatelný) panovník. Proto mohl o pár let později časté přijímání obnovit.
Jako hlava arcidecése v častém přijímání laiků neviděl problém pro církev, který by vyplýval z emancipace laiků. Z dnešního pohledu se dá říst, že pomáhal otevírat stavidla husitstké revoluci, ač to nezamýšlel.

Poslední věta je skutečně zajímavá, myslím, že husitskou revoluci zadělával už Karel IV, svým neskutečně nesmyslným rozhazováním obročí. Vždy si na to vzpomenu, když se dívám z Petřína na Nové město pražské. Ta fůra kostelů, klášterů, vždy s mnoha oltářníky - mnohoobročníky. Jan z Jenštejna tohle zdědil a musel se s tím vypořádat ve vztahu ke králi, a rostoucí bídě lidí. Slyšel jsem na Vltavě velmi pěkný pořad, kde se hodnotilo, jak Jenštejn měl své povahové vady v neústupnosti vůči králi, jaké měl Václav IV. Vypočítávaly se kauzy na kterých vyvrcholil střet a jak vlastně vypadal. Jenštejn zdrhal z Prahy opravdu před smrtí - je prokázáno, že za Kladruby mu Václav opravdu hrozil smrtí, ale byl tak opilý, že to nedokázal vyslovit jako příkaz, a Jenštejnovi lidé arcibiskupa odtáhli z kostela u mostu, kde se to dělo, do jeho malostranské rezidence, odkud do rána zdrhnul do Italie. V králově moci zůstali Puchník, Jan z Pomuku a ještě jeden děkan kapituly. Ten před útrpným právem podepsal, že nebyl v base a ani vyslýchán, ale zbylí dva byli na mučení. Jan z Pomuku byl první na řadě a král si ho podal sám. Po štosování ho nejdřív pálili prvním stupněm, jen zvenku, pak došlo na pálení až na holá žebra. Jak se prokázalo antropologicky na kostře. Kromě toho měl prokopnutou čelist, samo o sobě smrtelná rána. Představa, že by takhle dopadl Jenštejn byla velmi reálná. Václav byl opilec a cvok. Jenštejn v Římě abdikoval sám, aby umožnil život arcidiecéze, jeho nástupce byl jeho synovec Olbram ze Škvorce ( možná nepřesně - jen z hlavy ). Byla to situace nemlich stejná jako s Beranem, který abdikoval v exilu ve prospěch Tomáška. Po Jenštejnovi máme zajímavosti - třeba dodnes zpíváme jeho Mitittur archangelis, a dodnes celá církev ve světě slaví svátek Navštívení Panny Marie, který papež na jeho žádost posunul v kalendáři na reálné období podle jejího těhotenství a modlíme se Jenštejnův hymnus k tomu v breviáři na celém světě. Byl výborný básník a muzikant. RIP


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 10 lis 2012 15:29 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Tady pořád předhazujete Karlu IV. , že díky němu církev zbohatla, zmocněla a znemravněla. To poslední beru, ale bylo to všude, ne jen u nás. Ale že by zbohatla? Karel toho založil minimum a rozdal ještě méně. Uveďte mi nějaké důkazy o jeho vlivu na zbohatnutí církve.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 10 lis 2012 17:36 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Rubáš z Hrádku píše:
Tady pořád předhazujete Karlu IV. , že díky němu církev zbohatla, zmocněla a znemravněla. To poslední beru, ale bylo to všude, ne jen u nás. Ale že by zbohatla? Karel toho založil minimum a rozdal ještě méně. Uveďte mi nějaké důkazy o jeho vlivu na zbohatnutí církve.

Každý kostel a klášter na Novém Městě pražském dostal hospodářské zázemí. několik vesnic. Porozhlédněte se z Petřína, přičtěte si na každý kostel několik oltářů a ekonomie se ukáže. Aby bylo jasno, já jsem jáhen římskokatolické církve a považuji Karla za velmi zbožného muže, který udělal v této věci obrovské chyby a nevychoval řádnými katolíky své syny. Znáte jak nelze sloužit Bohu a mamonu? Ono to přichází znenáhlu, ale platí to, člověk si musí pořád dávat pozor.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 10 lis 2012 19:27 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
To je hezké, co píšeš. Ale kolik jich založil Karel IV. ??? Vždyť jsou téměř
všechny starší než Nové Město! Pouze se z některých staly kostely farní, ale nedostaly od něho nic, to je jen mýtus!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 11 lis 2012 07:10 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Rubáš z Hrádku píše:
To je hezké, co píšeš. Ale kolik jich založil Karel IV. ??? Vždyť jsou téměř
všechny starší než Nové Město! Pouze se z některých staly kostely farní, ale nedostaly od něho nic, to je jen mýtus!

Tak mi je přepočítej. Uvidíme. Začni třeba na Trávníčku, nezapomeň na Karlák. :-)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 11 lis 2012 11:54 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Dobře, dám pár příkladů. Karel IV. založil na Novém Městě 6 klášterů řádů, které zatím v Praze nesídlily. Jednalo se o augustiniány kanovníky, slovanské benediktiny,ambroziánské benediktiny, karmelitány, servity a augustiniánky.
Servité obdrželi starší kapli. Slovanští benediktini (Emauzy) dostali dvorec se starším kostelem sv. Kosmy a Damiána, zabraný vyšehradské kapitule.
Karmelitáni (P. Marie Sněžná) dostali od krále místo na stavbu a dřevo, z něhož byl předtím postaven sál pro korunovační hostinu. Jinak klášter obvěněn nebyl, celá stavba byla financována z milodarů věřících!
Karel byl vůči církvi velmi úsporný...


Naposledy upravil Rubáš z Hrádku dne 11 lis 2012 12:05, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 11 lis 2012 12:02 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Krásným příkladem Karlova vztahu k církvi je založení sufragánního biskupství v Litomyšli. Že by mu dal něco ze svého? Kdepak!
Prostě zrušil premonstrátské opatství a změnil je na biskupství a místní kanonii ustanovil jako biskupskou kapitulu.
Velmi úsporné řešení.
(mimochodem, když totéž zkusil jeho syn Václav IV. s klášterem v Kladrubech, tak měl smůlu na sebevědomějšího a nepoddajného arcibiskupa)
Už si rozumíme?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 12 lis 2012 17:19 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Rubáš z Hrádku píše:
Dobře, dám pár příkladů. Karel IV. založil na Novém Městě 6 klášterů řádů, které zatím v Praze nesídlily. Jednalo se o augustiniány kanovníky, slovanské benediktiny,ambroziánské benediktiny, karmelitány, servity a augustiniánky.
Servité obdrželi starší kapli. Slovanští benediktini (Emauzy) dostali dvorec se starším kostelem sv. Kosmy a Damiána, zabraný vyšehradské kapitule.
Karmelitáni (P. Marie Sněžná) dostali od krále místo na stavbu a dřevo, z něhož byl předtím postaven sál pro korunovační hostinu. Jinak klášter obvěněn nebyl, celá stavba byla financována z milodarů věřících!
Karel byl vůči církvi velmi úsporný...

Mluvíš jen o investici, ale důležité je zboží - neboli vesnice, které pracovaly na provoz kláštera. nemluvíš o nadání jednotlivých oltářníků, kolik kde bylo obročí etc. Nic levného a pro budoucnost velký problém. O tom je řeč.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 12 lis 2012 18:17 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
konkrétně v těchto příkladech žádné vesnice od krále prostě nebyly.Žádné jim nedal.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz