Fórum zájemců o historii
http://e-stredovek.cz/forum/

Husitská revoluce
http://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=10
Stránka 5 z 22

Autor:  Maršálek [ 02 bře 2007 13:59 ]
Předmět příspěvku: 

výèet køivd na obou stranách by byl nekoneèný, stajnì jako následná polemika... a stejnì tak neplodný :wink: ale o tom tahkle diskuze není.

Pro pøípadné oponenty jenom dodám, že díky tomu, že se do konfliktu na obou stranách zapojila i šlechta, nabyla jeho podoba charakteru regulérní války a nikoli hrùz selských bouøí a øádìní lùzy, viz. napø. Jacquerie ve Francii, èi povstání Walta Tylera v Anglii té doby.

Takže abych se vrátil zpìt k tématu, mùžeme tu diskutovat o vývoji vojenské taktiky a rozvoji "moderních" profesionálních polních vojsk, mùžeme tu diskutovat o emancipaci mìst, o tom, že kališníci byli v souladu s basilejským koncilem uznáni za pravovìrné katolíky s odlišným zpùsobem stýkání s Bohem (jaké zklamání pro ty, kdož bez znalosti mluví o køesanech a Husitech :wink: ), o tom, že Husité sami si øíkali Boží bojovníci, èi Bratøi a pojmenování Husité bylo hanlivé oznaèení ze strany jejich nepøátel - ovšem rozšíøilo se tak, že dnes jim tak bìžnì øíkáme, o slávì Èechù, osobnostech té doby, konkrétních bitvách, èi o èemkoli jiném :wink:

Autor:  Ježek [ 02 bře 2007 17:54 ]
Předmět příspěvku:  pøíspìvek jako spektrum hus. frakcí

Jiøí Motyèka píše:

Maršálek píše:
p(o)slovi z budoucnosti: Pokud chceš jakékoli, tedy i toto historické období hodnotit, zkus ho nejprve alespoò zevrubì prostudovat :lol: vyhneš se tomu, že tu budeš jak ty øíkáš "trubec,neschopny clovek atd..."
Každý má právo na názor a já si ten tvùj rád vyslechnu - pokud mì zaujme, mùžu s tebou diskutovat, souhlasit, nebo ti naopak oponovat. Ale zatím není na co reagovat, je to spíše úsmìvné ètení :wink:
Dìkuju, maršálku, vše jsi pregnantnì vystihl za mì!

Taktéž dìkuji za zásah, který by náležel spíše maoderátorovi, adminovi.

Maršálek píše:
Na èeském šermu se právì vede debata o možné podobì bitvy u Sudomìøe http://www.ceskyserm.cz/ForumDetail-532

Tahle debata (vìtšina údajù) by mìla probíhat na jiných stránkách :wink:

Jiøí Motyèka píše:
...Jj, jedeme s Ježkem... :)
. A možná pøijede i významná osobnost revoluce pan Kolssteyn...

Maršálek píše:
Pro pøípadné oponenty jenom dodám, že díky tomu, že se do konfliktu na obou stranách zapojila i šlechta, nabyla jeho podoba charakteru regulérní války a nikoli hrùz selských bouøí a øádìní lùzy, viz. napø. Jacquerie ve Francii, èi povstání Walta Tylera v Anglii té doby.

Buïme rádi za toho naše unikum. O co vlastnì šlo? Revoluci, tøídní boj, obranu domoviny pøed cizáky, obèanskou válku, náboženskou válku, válku 2 státù, odboj panstva a lidu vùèi neoblíbenému panovníkovi?

Autor:  Maršálek [ 05 bře 2007 08:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: pøíspìvek jako spektrum hus. frakcí

Zpìt ke „tvému“ Žižkovi, já jej považuji nejenom za výteèného vojevùdce a charismatickou osobnost, ale i za šlechtice, který dokázal (a jistì ne sám) dát této obèanské válce charakter tradièního váleèného konfliktu. Tvrdì vystoupil proti lùze, nesmiøitelným a fanatickým sektáøùm ve vlastních øadách, trestal rabování vlastních lidí i spojencù, dal svému polnímu vojsku vojenský øád, vymáhal zákon v oblastech, které držel ve vojenské správì, atd. Pøed Husovou smrtí byl mimochodem dveøníkem, tj. hejtmanem osobní královské stráže – to svìdèí nejenom o jeho vojenských, ale i morálních kvalitách (dveøník nebyl lokaj u dveøí, ale chlap který držel osobní stráž u dveøí vladaøe – soukromé komnaty, trùní sál, atd.). To že ho jeho nepøátelé považovali za ïábla, bylo bìžným projevem nepøiznané úcty a respektu. Ale to vše, je toliko mùj subjektivní pohled na tuto významnou osobnost našich dìjin. (mimochodem víš že Husité byli køesané? – a dokonce katolíci )

Autor:  Filip Svehla [ 15 dub 2007 10:23 ]
Předmět příspěvku: 

S mírným odboèení bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Zde výtah http://www.artantiques.cz/07/04/6.htm

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 15 dub 2007 11:06 ]
Předmět příspěvku:  ??

Filip Svehla píše:
...bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Doufám že aspoò celé znìní èlánku má hlavu a patu? U tohoto výtahu jsem marnì pøemýšlel, co tím autor/ka chtìla vùbec øíci? Myslím, že to za upozornìní ani nestálo a od "odborníka" (Autorka je doktorandkou katedry dìjin umìní na univerzitì v Glasgow) bych èekal nìco fundovanìjšího, pøinejmenším jazykovì, když už ne obsahovì.... :roll:

Autor:  Filip Svehla [ 15 dub 2007 12:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: ??

Przemysl de Nyestieyky píše:
Filip Svehla píše:
...bych rád upozornil na èlánek v èasopise Artantiques.
Doufám že aspoò celé znìní èlánku má hlavu a patu? U tohoto výtahu jsem marnì pøemýšlel, co tím autor/ka chtìla vùbec øíci? Myslím, že to za upozornìní ani nestálo a od "odborníka" (Autorka je doktorandkou katedry dìjin umìní na univerzitì v Glasgow) bych èekal nìco fundovanìjšího, pøinejmenším jazykovì, když už ne obsahovì.... :roll:

Je to výtah! Malé upozornìní, to si neklade za cíl osvìtlit bohatou èeštinou problém. Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka, nevím proè to tedy kritizujete.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 15 dub 2007 14:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: ??

Filip Svehla píše:
Je to výtah! Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka...
Právì že podle toho výtahu mì to ani trochu nezaujalo. Skoro bych øekl, že to je jakési vykazování akademické èinnosti a ne potøeba vyjádøit se k nìjakému problému. ...Ale Jirka to jistì ocení! :twisted: Mì zas tak husitství nezajímá... :lol:

Autor:  Filip Svehla [ 15 dub 2007 15:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: ??

Przemysl de Nyestieyky píše:
Filip Svehla píše:
Je to výtah! Koho by to zajímalo podrobnìji musí si sehnat celý výtisk, toto je jen ukázka...
Právì že podle toho výtahu mì to ani trochu nezaujalo. Skoro bych øekl, že to je jakési vykazování akademické èinnosti a ne potøeba vyjádøit se k nìjakému problému. ...Ale Jirka to jistì ocení! :twisted: Mì zas tak husitství nezajímá... :lol:

Dobrá, dobrá, ale pøedem posuzovat nìco jako vykazování akademické èinnosti, nevím... Já to také smìøoval smìrem k panu Motyèkovi, nevím jestli to pro nìj bude pøínosné, každopádnì se to husitství týká.

Autor:  Jiří Motyčka [ 16 dub 2007 09:10 ]
Předmět příspěvku: 

Na mne onen èlánek zapùsobil obdobným zpùsobem, jak o tom píše Przemysl. Bylo by však tøeba si ho pøeèíst celý. Toto torzo v daných souvislostech je velice irelevantní. Jakoby se autorka chtìla køeèovitì vyhnout zaujetí vlatního kritického stanoviska...

Autor:  acoma [ 27 dub 2007 16:19 ]
Předmět příspěvku:  Husitská vozová hradba

Obrázek

Husitská vozová hradba z rukopisu Johanna Hartlieba z 15. století - nemohla jsem odolat, tak ji tu máte. :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 27 dub 2007 17:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husitská vozová hradba

acoma píše:
...Husitská vozová hradba z rukopisu Johanna Hartlieba z 15. století ...
Aè to možná tak nevypadá, toto zobrazení vozové hradby patøí mj. mezi základní prameny pro poznání osazování husitských bojových vozù. Znalci husitského váleènictví a zájemci o nìj ho studují lupou.

Za povšimnutí stojí zobrazení "husitské" korouhve s husou, kterou pochopitelnì husité nepoužívali. Toto zobrazení odpovídá tedy odpùrcùm husitù, kteøí božím bojovníkùm nadávali do "husákù" (husitù). Aby byl znásoben pejorativní význam vyobrazení korouhve, stojí husa zadkem k žerdi...

Autor:  acoma [ 27 dub 2007 20:33 ]
Předmět příspěvku: 

takze jde o dobovou karikaturu? :shock: :lol:

Autor:  Jiří Motyčka [ 27 dub 2007 21:53 ]
Předmět příspěvku: 

acoma píše:
takze jde o dobovou karikaturu?...
Právì že ne. "Karikaturou" je tam pouze ten prapor s husou a to ještì nemusel být zámìr - pouze omyl...

Autor:  Georg [ 20 črc 2007 15:42 ]
Předmět příspěvku: 

Vítám Tì z dovolené a už chci,abys zapojil-po smyslových :pivko: i :studium: buòky.Omlouvám se.Dával jsem si dohromady dobu husitskou v tomto kraji/zajímavé a protichùdné./ Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?Snad nezlobím.

Autor:  KOMOŃ [ 21 črc 2007 11:38 ]
Předmět příspěvku: 

Kde se husité všteènì vytáhli (jako všude jinde :lol: )byl napøíklad Zbraslavský klášter...Kdo ví tak ví a kdo neví a si to prostuduje :lol: a uèiní si závìr sám .

Nepochybuji že se vždy a všude najde nìkdo kdo má vsobì tolik blobosti nebo pøímo debility aby tento ohavný skutek ospravedlnily. :evil:

Autor:  Jiří Motyčka [ 22 črc 2007 12:36 ]
Předmět příspěvku:  Rejsy

Georg píše:
...Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?...
Pøedpokládám, že máš na mysli nejvìtší "spanilou" jízdu husitského vìku z pøelomu let 1429/30 do nìmeckých oblastí Øíše (Sasko, Durynsko, Vogtland, Franky, Horní Falc,...). Husitská spojenecká armáda èítala "pouhých" 18000 vojákù (na tehdejší dobu velice poèetné vojsko) a skládala se z 5 voj. uskupení (táboøi: domácí, polní vojsko, sirotci: mìstské hotovosti, polní vojsko a staromìstská hotovost). Kronikáøi sílu vítìzného vojska úmyslnì a z pochopitelných dùvodù nadsazovali. Byla to bìžná dobová praxe.

Z žádnými spøátelenými Nìmci se Prokop do Èech nevrátil, leda možná s nìjakými zajatci, za nìž bylo pak požadováno tuèné výkupné. Jediné, co bych v této souvislosti pøipomenul, bylo øádìní nìmecké lùzy v Bambergu. Tento nìkolikasethlavý dav se vrhl na kostely i klášter klarisek a raboval opuštìné domy a radnici po uprchnuvších m욝anech a radních. Tady mohli snad husité nalézti spojence tím, že by akci chudiny podpoøili, leè nehledali...

Autor:  Georg [ 22 črc 2007 22:08 ]
Předmět příspěvku: 

Je zajímavé, že na husitství-rejzy,je obecnì nìco podobného.Jinak, když jsem se na internetu pokoušel k tomu sehnat nìjaké informace,byl jsem pøekvapen,kolik negativizmu až nenávisti na rùzných blogách èechù vùèi husitùm je.Na stránkách èes rozhlasu se dokonce objevuje vìta parafrázující tvùj úvod."Mùžeme si myslet,že vyslání vraždíci,nièící a loupežící lùzy je to nejlepší co jsme pro Evropu udìlali?"Silná slova.Diskuzi k Svátku J.Husa ,jsem ani nedoèet,jenom vzájemné urážky,pokud se zapojil nìkdo z ciziny,okamžité napadení a ponížení.Radši jsem se honem vrátil sem.

Autor:  Jiří Motyčka [ 22 črc 2007 22:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rejsy

Georg píše:
...byl jsem pøekvapen,kolik negativizmu až nenávisti na rùzných blogách èechù vùèi husitùm je...
...nejen na blogách, ale bohužel i na serverech a nemusíme chodit daleko... :wink:

JM píše:
Georg píše:
...Co mne ale zarazilo je informace dle místního nìmeckého badatele,který píše cituji.Také v nìmecku v øíší"køížákù, se našlo mnoho pøátel husitù.Dokladem toho je tažení kališníka Prokopa do nìmecka,který se vysunul s 45 000 muži a vrátil s 70000 muži.Je to pravda?A bojovalo s husity tolik nìmcù?...
Pøedpokládám, že máš na mysli nejvìtší "spanilou" jízdu husitského vìku z pøelomu let 1429/30 do nìmeckých oblastí Øíše...
Èekal jsem rekci spíše na tohle, Georgi... :wink:

Autor:  Georg [ 22 črc 2007 22:25 ]
Předmět příspěvku: 

Jelikož nemám k tomu tažení žádnou literaturu,hledal jsem pod rùznými hesly na našich i nìmeckých webech.Po dvou hodinách jsem to vzdal.Nemáš k tomu nìco?Mne to zaujalo,protože pisatel o husitských válkách,které tu zaèali nákladem slaneèkù,jak asi víš,nemìl dùvod nìjak právì toto vyzdvihovat.

Autor:  Jiří Motyčka [ 23 črc 2007 09:10 ]
Předmět příspěvku:  Kdy?

Georg píše:
...Nemáš k tomu nìco?...
Nejprve je tøeba vìdìt k èemu, k jaké události, tzn. kdy se ona událost stala, aby se to nespletlo s nìjakou jinou... Ale to platí obecnì, že.

Stránka 5 z 22 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/