Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 21 dub 2021 14:32

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 244 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další

Václav x Boleslav
Sv. Václav  35%  [ 37 ]
Boleslav I.  65%  [ 68 ]
Celkem hlasů : 105
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: prameny
UNREAD_POSTNapsal: 21 bře 2006 17:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Tekla píše:
Díky. :) v nìmèinì jsou na internetu dostupné právì jen úryvky, ale alespoò to...
Letos by snad mìla vyjít právì kronika Dìtmara z Merseburgu. Už se tìším.
Jinak s tìmi pøeklady z latiny mám podobnou zkušenost jako vy - pøes angliètinu, ale zdá se mi to šílenì nespolehlivé...tedy urèitì v mém podání :)

Pìknì se to pøi dvojím pøekladu vìtví, v angliètinì vyjdou dvì slova, každé z nich má taky dva významy v èeštinì... hrùza, nicménì právì tohle je hodnì dùležité, jiný význam a klidnì mùže být jiný pohled na celou spoleènost.
Docela jsme se dostali daleko od Václava a Boleslava.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 bře 2006 17:12 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Daleko to je...nicménì (oslí mùstek :) ) právì absolutní nedostatek zpráv (kromì hagiografie) o Václavovì vládì mùže být právì pøíèinou jeho podceòování. Kdybychom napøíklad od ibn Jakúba nevìdìli, že Boleslavem ovládané území dosahovalo až ke Krakovu, kdoví, jak by byla jeho vláda hitoriky vykládána... zajímavé také je, že tøeba informace o tom, že Boleslav nechal stavìt opevnìní ve Staré Boleslavi "opere Romanum", byla historiky - až do nedávného objevu této zdi archeology - považována za Kosmùv výmysl.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: "VICINUS SUBREGULUS"
UNREAD_POSTNapsal: 25 bře 2006 18:42 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak se mi koneènì podaøilo zakoupit knihu Bratrovrah a tvùrce státu (druhé vydání) od Michala Lutovského a byla jsem velmi zvìdavá, jak autor pojedná tento støet v roce 936. A dozvìdìla jsem se toto: obì vojska podle nìj míøila do èech, avšak je možné, že ani nestihla pøekroèit hranice èeské kotliny a byla Boleslavem napadena. Jako pravdìpodobné místo jejich porážky vidí Míšeòsko. V sousvislosti s Widukindovým popisem události pøedpokládá, že panství "subregulovo" muselo ležet nedaleko, cituji: "Mùžeme proto uvažovat jak o oblastech mimo hranice èech (napø. území pozdìjší Lužice), velmi pravdìpodobné je však i lokalizování do severozápadních èástí èeské kotliny."
Lutovský vychází i z prací Herberta Ludata (Branibor, havolanská dynastie a Pøemyslovci, èeskoslovenský èasopis historický 17, s. 489 - 586 a Böhmen und die Anfänge Ottos I. In: Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. s. 131 - 164) ale dále už se touto myšlenkou nezabývá. Dokonce spojuje události z roku 936 s povìstí o lucké válce ...

Ještì bych chtìla doplnit k tématu "Václav versus Boleslav" obecnì - vztah tìchto (nevlastních?) bratrù a snaha o uchopení významu jejich vlády z pozice dnešního èlovìka mi pøipomíná ještì starší a stejnì osudový konflikt "Rostislav versus Svatopluk". Podobnì jako Václav byl i Rostislav podezírán, že plánuje vraždu svého mladšího pøíbuzného, obìma se staly osudné události krátce po hostinì, oba byli odstranìni, oba pozdìji prohlášeni za svatého (Rostislav pouze pravoslavnou církví), Boleslav i Svatopluk byli velice schopnými panovníky, kteøí dokázali své zemì teritoriálnì velmi rozšíøit, oba byli proslulí svou ukrutností a chytrostí, oba mìli nìkolik synù a oba pøedali svým potomkùm zemì tak velké a nároèné na správu, že se jejich synùm nepodaøilo dìdictví otcù udržet pohromadì....jak Václav tak Rostislav se zásadní mìrou zasloužili o šíøení køesťanství ve své zemi ... Svatopluk i Boleslav brzy po nástupu k moci obrátili své zbranì proti øíši a snažili se vydobýt nezávislost....zajímavé...možná bude tìch paralel ještì více.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 01 dub 2006 22:17 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Nalezl jsem názor, že Václava zavraždili Vršovci. J. Lacina: O Vršovcích - Program gymnasia ve Slaném na školní rok 1880 - 1881


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 bře 2007 15:43 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Vím, že to sem úplnì nepatøí, ale souvisí to s Boleslavem... Poøád se mluví o zprávì Ibrahim Ibn Jakuba z let 965-966 - no a pøi páteèním odpoledni jsem na ni narazila, takže tady je: Mimochodem, myslím, že máme na co být hrdi...

A mìsto Frágha je postaveno z kamene a z vápna. Je nejbohatší z mìst zbožím. Pøicházejí sem z mìsta Krákú a Rusové a Slované se zbožím. A pøicházejí k nim ze zemí Turkù muslimové, židé a Turci rovnìž se zbožím a obchodnickým závažím a vyvážejí od nich otroky, cín a rùzné druhy kožišin. Jejich zemì je nejlepší ze zemí severu a nejlépe zásobená živobytím…

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 26 lis 2007 17:55 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Krátce po odstranìní bratra Václava Boleslav rychle zlomil moc polozávislých knížetek v Èechách (míra závislosti na pražském knížeti je dost na diskusi - nìco málo k tomu napø. zde), obsadil i Moravu, do té doby èeskému knížeti nepodléhající ani formálnì. Dá se pøedpokládat, že obsazování tìchto krajù bylo jednak násilné, jednak "dobrovolné".
Pozornost bych zamìøil na Slezsko, nespornou souèást èeského dominia (i když se v poslední dobì objevují prace mluvící o polozávislém Slezsku lavírujícím mezi Øíší, Èechami a Polskem - což se musí nezaujatì provìøit).
Pøedpokládám, že èeské dìjepisectví klade jeho získání do prvního 20letí (možná 10letí) vlády Boleslava I; s tím souhlasím i já. Díky územní expansi a pøedevším do Halièe Boleslav byl schopen vypravit do bitvy na Lechu legii (asi 1000) bojovníkù.
Nìkteré teorie kladou obsazení Slezska až za rok 955 a tudíž jako dùsledek porážky a usazení Maïarù, což mi pøijde nelogické, už jen z toho dùvodu, že èeská legie na Lechu byla rozprášena, nebál bych se zde vidìt konec expanse, nebo alespoò citelné zpomalení ...
Setkal sem se i s teorií, že Slezsko bylo ovládnuto a pøipojeno k èeskému státu již za vlády Vratislava I. 915 - 921 o èem svìdèí jméno mocného slezského mìsta Vratislav (Wroclaw, Vratislavia). Popíralo by to výraznì náš pohled na roztøíštìné Èechy, jež sjednotil právì Boleslav.
Jen dodám, že Vratislav, kde stálo opevnìné hradištì, byla trvale osídlena již od 5/6. století, pøedtím také ...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 26 lis 2007 18:23 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Setkal sem se i s teorií, že Slezsko bylo ovládnuto a pøipojeno k èeskému státu již za vlády Vratislava I. 915 - 921 o èem svìdèí jméno mocného slezského mìsta Vratislav (Wroclaw, Vratislavia). Popíralo by to výraznì náš pohled na roztøíštìné Èechy, jež sjednotil právì Boleslav.
Jen dodám, že Vratislav, kde stálo opevnìné hradištì, byla trvale osídlena již od 5/6. století, pøedtím také ...


No vzhledem k tomu, ze Vratislav lezela na tehdy velmi vyznamne obchodni ceste, vyznamnejsi, nez te, kterou ovladl Boleslav, da se predpokladat, ze snahy o ovladnuti slezska ze strany ceskych knizat tu musely byt uz za Boleslavovych predchudcu...

a jsme zpet u vyse zminene teorie H. Ludata, u podrobeni Vicina subregula, u puvody knezny Ludmily (Luzice sousedici se Slezskem), u duvodu "neutoceni" Jindricha Ptacnika na Cechy, u duvodu sporu mezi Vaclavem a druziniky jeho bratra, mozna i u mista kam utekla po smrti Vaclava Drahomira (Slezsko=Charvaty)...

ja osobne se priklanim spis k tomu, ze v zalozeni Vratislavi mel prsty uz Vaclavuv otec, ale zadne hmatatelne dukazy k tomu neexistuji...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 26 lis 2007 20:57 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Tekla píše:
(Slezsko=Charvaty)...

Co to jsou Charvaty a kde je lokalizuji vase zdroje? Nekde ve Slezsku?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 06:55 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
jur píše:

Co to jsou Charvaty a kde je lokalizuji vase zdroje? Nekde ve Slezsku?
no ono to neni tak jednoznacne - existuji v podstate dva smery. starsi generace historiku nachazela Charvaty ve vychodnich Cechach, Dusan Trestik je hleda prave jeste severneji - ve Slezsku...

puvodne slo o jeden ze slovanskych kmenu, ktery sem v dobe slovanske expanze prisel z vychodu - pri dalsi migraci (nebo ve stejne dobe, ale jiny proud) se cast charvatu usadila tam, kde je zname dnes - Chorvatsko, Dalmacie, Bosna...

existuji ale i dalsi teorie, ze je mozne hledat charvaty i na morave, atd...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 06:58 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Tekla píše:
starsi generace historiku nachazela Charvaty ve vychodnich Cechach, Dusan Trestik je hleda prave jeste severneji - ve Slezsku...

puvodne slo o jeden ze slovanskych kmenu, ktery sem v dobe slovanske expanze prisel z vychodu - pri dalsi migraci (nebo ve stejne dobe, ale jiny proud) se cast charvatu usadila tam, kde je zname dnes - Chorvatsko, Dalmacie, Bosna...

existuji ale i dalsi teorie, ze je mozne hledat charvaty i na morave, atd...

Neni to nahodou uzemi, kteremu se v Polsku rika Bia³a Chrobacja (Chorwacja)? To se ale umistuje v okoli Krakowa, vice mene tam, kde je dnes Ma³opolska.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 07:00 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
jur píše:
Neni to nahodou uzemi, kteremu se v Polsku rika Bia³a Chrobacja (Chorwacja)? To se ale umistuje v okoli Krakowa, vice mene tam, kde je dnes Ma³opolska.


Je to mozne - ano, uz jsem taky slysela, ze tem polskym, se rika Bili Chorvate... ja myslela, ze v okoli Krakova zili Vislane?

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 09:52 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Tekla píše:
v okoli Krakova zili Vislane?

Zili, ale nekde v okoli museli byt i ti Charvati. :)
Podle Kroniky Nestora :
981 - sel Vladimir k Lachum a sebral jejich Czervenske hrady
992 - sel Vladimir na Chrvaty ...
Tak kde ti zahadni Chorwaci, Bia³ochorwaci, Chrvati nebo Charvati zili? Nejak podel Karpat ? :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 18:56 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
jur píše:

Tak kde ti zahadni Chorwaci, Bia³ochorwaci, Chrvati nebo Charvati zili? Nejak podel Karpat ? :D


tak jsem si dala trochu praci a vyhledala toto:

Tøeštík – Vznik Velké Moravy…

…se zabývá tím, kdy a odkud Chorvaté (jižní) pøišli do svého pùsobištì:

(str. 100)V podstatì tu jde o to, jak máme chápat etnogenetickou povìst (zachovanou u Konstantina Porfyrogenneta), k níž se okolo poloviny 10. století hlásil již skuteèný, historický chorvatský stát jako ke svému ideovému „zdùvodnìní“. Byla to etnogenetická povìst kmene existujícího v Dalmácii nìkdy v 7. století nebo státu, a již v 9. nebo 10. století? Podle ní pøišli Chorvaté do Dalmácie nìkdy ve dvacátých letech 7. století z Bílého Charvátska nìkde na severu, které Konstantin omylem umisuje do Èech. Jedna z verzí si pøedstavuje pøíchozí jako èeleï sedmi sourozencù v èele s eponymem Charvátem, zdùrazòuje tedy etnickou jednotu Chorvatù (…) tato chorvatská etnogonická povìst má pøesnou, jen zrcadlovì obrácenou obdobu v etnogonické povìsti èeské vyprávìjící o stìhování Èechù pod vedením sedmi sourozencù v èele s eponymem Èechem z Dalmácie do Èech. Je vylouèeno, že by jedna byla pøejata od druhé, muselo jít opravdu o velmi staré tradice, sice nezávislé, ale pøeci jenom vzájemnì svázané. To vše poukazuje pøece jenom na starší etnogenezi Chorvatù, možná opravdu v dùsledku zaujetí zemì na poèátku 7. století.“

Tøeštík – Poèátky Pøemyslovcù…

Podle Palackého sídlili Bílí Charváti na sever od Tater:

(str. 19) „Palacký, spolu s P. J. Šafaøíkem, spojoval pøíchod Slovanù do Èech s Huny. Rozhodující význam pøipisoval Palacký Attilovu tažení do Gallie roku 451, které prý muselo jít cestou tam i zpìt pøes Èechy. To prý znamenalo konec panování Markomanù v Èechách, takže je mohl dobýt „brannou mocí vojevoda Èech, který pøišel z Bílého Charvátska na sever od Tater.“

Tøeštík je vidí jako sousedy posálských Srbù:
(str. 66) „Alfréd Veliký uvádí kromì Bohemanù mimo jiné i Charváty, které také nìkteøí autoøi hledali v Èechách. To však odporuje znìní pramene, který umísuje Charváty na sever èi severovýchod od Èech, v každém pøípadì mimo nì. V tom se shoduje s pozdìjšími prameny, se zakládací listinou pražského biskupství i s Konstantinem Porfyrogenetem, který sice klade pùvodní sídla dalmatských Chorvatù do Èech, hledá však zde stejnì i pùvodní sídla Srbù, což prozrazuje, že stejnì jako si zmýlil posálské Srby s Èechy, zmýlil si s nimi i sousední Charváty“.

A pøesnìji lokalizuje jejich polohu:
(str. 67) „Zbývá tak hlavní pramen, na kterém je vystavìno uèení o èeských kmenech: je to tzv. zakládací listina pražského biskupství, která nepochybnì (alespoò pro vlastní Èechy) reprodukuje jakýsi popis hranic pražské diecéze z doby jejího založení v letech 973-975. Tento popis postupuje od Tugostu na Domažlicku západním smìrem až po Pšovany na Mìlnicku, pak následují dvojí Charváti a slezské kmeny, jejichž výèet je však podán oproti dosavadnímu v obráceném poøadí, takže konèí Milèany. Milèané však sousedí (pøes neosídlený Zagost) s Pšovany, takže se zdá, že obojími Charváty zaèíná øada slezských kmenù, buï tedy v Horním Slezsku, nebo Malopolsku, mùže však také jít o území sousedící s historickým Slezskem na severu.“

K útìku Dragomiry toto:
(str. 377) „Po zavraždìní Václava roku 935 se Drahomíra uchýlila „do Charvát“, ne ovšem do bájných „Charvát“ ve východních Èechách, ani do jihoslovanského Chorvatska, nýbrž k onìm Charvátùm, kteøí sídleli nìkde ve Slezsku nebo severnì od nìj a byli tedy sousedy Havolanù. Je tedy možné, že i první vyhnanství trávila u nich, pravdìpodobnì proto, že zde mìla své havolanské pøíbuzné.“

(Stejnì tak dobøe tam mohla být proto, že tam mìla provdanou nìkterou ze svých dcer… Vratislav mohl toto území pøipojit a pojistit politickým sòatkem… podotýkám, že to je èistì má osobní teorie…)

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 27 lis 2007 21:05 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Tekla píše:
Podle Palackého sídlili Bílí Charváti na sever od Tater:[/b]

Velmi zajimave doklady z roku 1911 r. jsou v USA - US Senate Reports of Immigration Commission, Dictionary of Races or Peoples, Washington D.C., 1911, p. 40, 43, 105. V tech dokladech je napsano, ze cca. 100 tis. imigrantu, kteri prisli do USA z okoli Krakowa, prihlasilo svou narodnost jako Bili Charvati (Bia³ochorwaci). :)

... Bili Charvati jsou mezi nami. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 28 lis 2007 06:20 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
jur píše:
cca. 100 tis. imigrantu, kteri prisli do USA z okoli Krakowa, prihlasilo svou narodnost jako Bili Charvati (Bia³ochorwaci). :)

... Bili Charvati jsou mezi nami. :D


to je opravdu zajimave...

PS: vzhledem k tomu, ze z Krakova pochazi moje prababicka, kdovi, jakou mam genetickou vybavu :wink:

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: expanse Boleslava I.
UNREAD_POSTNapsal: 02 pro 2007 09:54 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Tekla píše:
ja osobne se priklanim spis k tomu, ze v zalozeni Vratislavi mel prsty uz Vaclavuv otec, ale zadne hmatatelne dukazy k tomu neexistuji...

To by ale proces sjednocení Èech byl dokonèen za Vratislava, ne-li za Spytihnìva (kde známe onoho Vitislava). Pokud by Vratislav ovládal již Slezsko, mìl by Václav (válèil se zlickým knížetem) dost sil k èelení králi Ptáèníkovi, ne jen slabou velkodružinu, byl by tedy daleko vìtší slaboch, než si myslíme. Boleslavova velká expanse by se tam zmìnila k øadu lokálních rvaèek...

Tekla píše:
jur píše:

Co to jsou Charvaty a kde je lokalizuji vase zdroje? Nekde ve Slezsku?
no ono to neni tak jednoznacne - existuji v podstate dva smery. starsi generace historiku nachazela Charvaty ve vychodnich Cechach, Dusan Trestik je hleda prave jeste severneji - ve Slezsku...

Vymezení hranic pražského biskupství od Kosmy pøeci mluví o 2 Chovatech.
Potom na pùlnoc jsou tyto hranice: Pšované, Chorvati a druzí Chorvati, Slezané, Tøebované,(Bobøané, Dedošané). Charváti obývali území východních Èech. Ty druhé Chorvaty Tøeštík klade do støedního Slezska (zde vedle Slezanù). Dle mne jedni obývali èeskou kotlinu a sousedili s tìmi, kteøí žili ve Slezsku.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 čer 2008 16:18 
Offline
Vévoda

Registrován: 29 kvě 2008 18:40
Příspěvky: 825
Bydliště: no pøece u nás doma
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pokud jde o èeskou úèast v bitvì na øece Lechu, tak údaj o tisíci vybraných vojácích ovšem pravdìpodobnì neznamená, že se jednalo o nìjakou elitu, spíš naopak. Byla jim prý díky nedostateèné výzbroji svìøena právì pouze ochrana tábora a po obchvatu èásti Maïarské armády byli tito rozprášeni nebo pobiti. Pravdìpodobnì postøíleni z jezdeckých lukù. :( Zde se tedy nabízí otázka, mìli - li vùbec konì, èi skuteènou zbroj? Spíš ne a jednalo se pouze o nedostateènì vyzbrojené pìší družiníky, sice pod velením Boleslavova syna, ale dle mého názoru zde šlo ze strany Boleslava I. o pomoc èistì formální. Závazku vùèi Otovi dostál a zároveò mohl soustøedit síly jinde.
Boleslav I. sám v té dobì údajnì svedl vítìznou bitvu s Maïary na jiném místì, nìkde u hranic své øíše, potøeboval tedy tu pravou armádu pochopitelnì tam. 8)

_________________
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 čer 2008 17:58 
Offline
Panoš

Registrován: 15 kvě 2008 13:15
Příspěvky: 35
Bydliště: Tam za vodou v rákosí...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já si myslím, že Boleslav byl jako panovník silnìjší, mimo jiné byl i výborný politik. Na druhou stranu ale nejde øíci jednoznaènì, kdo z nich, Boleslav nebo Václav, byl lepší panovník. Nemùžeme soudit, Václav nebyl u moci tak dlouho, aby nás pøesvìdèil. Avšak Bolelslavovi zásluhy o rozvoj naší zemì nemùžeme opomenout.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 čer 2008 12:11 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Pøíspìvky Ježka a Tekly jsou vyèerpávající a není k nim témìø co dodat.

Pøipojím tedy svùj osobní názor ...

Kníže Václav ... bývá oznaèován jako první mezi sobì rovnými ( jinými knížaty na našem území). To potvrzuje myšlenku, že sféra jeho pøímé vlády se opravdu omezovala na tzv. Pražskou kotlinu.

Kníže Boleslav I. ... je oznaèován jako jediný vládce Èech. To hovoøí za vše.

Øeèeno laicky ...

Základní kámen našeho státu byl položen ještì pøed Václavem. Katedrálu zvanou sjednocené Èechy ale postavil až Boleslav I. a jeho následovníci na knížecím stolci ji zastøešili, aby se po smrti silného vládce nerozpadla.

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Naposledy upravil Greywolf dne 30 čer 2008 17:02, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 čer 2008 12:32 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Michal píše:
Pokud jde o èeskou úèast v bitvì na øece Lechu, tak údaj o tisíci vybraných vojácích ovšem pravdìpodobnì neznamená, že se jednalo o nìjakou elitu, spíš naopak. Byla jim prý díky nedostateèné výzbroji svìøena právì pouze ochrana tábora a po obchvatu èásti Maïarské armády byli tito rozprášeni nebo pobiti. 8)


Myslím si že ... ochrannou tábora nebyli èeští bojovníci povìøeni proto, že by byli nedostateènì vyzbrojeni a vystrojeni, nebo že by se jednalo o tzv. podøadné oddíly ( naše bojovníky sousedé cenili hodnì vysoko ... Widukind ). Dle mého jim byl tento úkol svìøen proto, že po stálých vzájemných bojích ještì nemìli Ptáèníkovu dùvìru.

_________________
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 244 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz