Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 21 dub 2021 12:33

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Nastává konec Evropy tradièních hodnot?
Ano  57%  [ 8 ]
Ne  43%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 14
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: 17 pro 2007 21:28 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dnes jsem pøemýšlel o vhodnosti pøipojení Ruska k EU,dle vedené diskuze.Zastává naše hodnoty?
Nakonec jsem však zaèal pøemýšlet o nìèem daleko jiném.Vždy Evropa se zásadnì mìní-nenastává soumrak této civilizace?
Každá civilizace prošla od období vzniku a rùstu až k vrcholu,kdy jsou pomíjeny poèáteèní hodnoty,a nastává pomalý zánik.Pøíkladù je hodnì-jihoamerické civilizace,Egypt,Øím atd.
A co my ? V jaké jsme fázi?Obávám se ,že na poèátku té poslední.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 pro 2007 15:52 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Možná ženy doplní.Tradièní základní jednotkou byla rodina.Myslím ve smyslu reprodukèním a ekonomickém.Dlouho si lámu hlavu,proè je pravidlem,èím vìtší životní úroveò ,tím ménì dìtí.Èemu to pøièítáte?

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 pro 2007 17:21 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Možná ženy doplní.Tradièní základní jednotkou byla rodina.Myslím ve smyslu reprodukèním a ekonomickém.Dlouho si lámu hlavu,proè je pravidlem,èím vìtší životní úroveò ,tím ménì dìtí.Èemu to pøièítáte?


To záleží na vyspìlosti té které ekonomiky. Ekonomiky se sliným sociálním systémem nemají problé s reprodukcí populace. Asociální ekonomiky sice fitktivnì rostou, ale za cenu zastavení reprodukce èi demografických ztrát, které se následnì promítají i do ekonomiky (ménì plátcù daní, ménì zákazníkù, ménì spotøebitelù zdravotních, vzdìlávacích, penìžních a dalších služeb).

Prvotní pokles je vlastnì pozitivní - když se lidem zlepší životní úroveò a podmínky, tak jim enumírá tolik dìtí. A není proto nutné ,ayb se jich tolik narodilo. Ménì dìtí pak je snazží uživit, vzdìlat, zabezpeèit do dospìlosti. Ale pokud se souèasnì s tím nerozvine sociální systém (penze, pojištìní, sociální služby, školky, jesle, atd.), nastane asi docela rychle krize, protože lidé uvyklí na leší život najednou zjistí, že je pro nì obtížné si jej zajistit. První, co udìlají je, že sníží poèet narozených dìtí v rodinì - kvùli spotøebì. A bìda, když poèet dìtí klesnì pod prùmìrné dvì...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 pro 2007 18:02 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
No to je teoreticky pravda.Ale statistiky hovoøí naprosto odlišnì.Nejnižší porodnost je u švédek.Pøitom švédsko je ukázkovou sociální zemí.Má 9 mil. obyvatel a porodnost 2,1 dìtí na ženu.Ale pozor.Je tam víc jak 1,5 mil.èernochù a arabù.A ti se podílí na porodnosti více jak 60%.Tedy na" pravou"švédku nepøipadá ani 0,5 dítìte.Nejrozšíøenìjší jméno u dìtí je Mohamed/zdroj Wikipedie/.
Pøitom dle Tebe asociální USA má porodnost 3.A tam,i když jsi pojištìna,zaplatíš za porod 30 000Kè a nic od státu nedostaneš.Srovnej s asijskými,africkými zemìmi a nebo s bývalým RU.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 00:10 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
No to je teoreticky pravda.Ale statistiky hovoøí naprosto odlišnì.Nejnižší porodnost je u švédek.Pøitom švédsko je ukázkovou sociální zemí.Má 9 mil. obyvatel a porodnost 2,1 dìtí na ženu.Ale pozor.Je tam víc jak 1,5 mil.èernochù a arabù.A ti se podílí na porodnosti více jak 60%.Tedy na" pravou"švédku nepøipadá ani 0,5 dítìte.Nejrozšíøenìjší jméno u dìtí je Mohamed/zdroj Wikipedie/.
Pøitom dle Tebe asociální USA má porodnost 3.A tam,i když jsi pojištìna,zaplatíš za porod 30 000Kè a nic od státu nedostaneš.Srovnej s asijskými,africkými zemìmi a nebo s bývalým RU.


To je zajímavý údaj. Možná to souvisí i s kultem "mládí", který v naší údajnì vyspìlé bílé spoleènosti teï tolik frèí. Mraky osamìlých lidí na vrcholu produkèního vìku, kteøí se nìkdy z kariérních dùvodù, ale spíše z èistì sobeckých rozhodli zùstat sami a bezdìtní. Vìènì "mladí", veèírky, práce, nìco sportu, žádné závazky. Tlak na lidi, aby byli stále výkonní, atraktivní, konzumovali, vzdali se soukromí. Já to vidím u nás v práci - je tam spousta mladých mezi 30-35ti lety, kteøí jsou svobodní, bezdìtní...a osamìlí, nervózní, nespokojení.

USA asi mají porodnost 3. Také ale mají dvakrát vyšší novorozeneckou a dìtskou úmrtnost než napø. chudá Kuba. A také je otázkou, v jakých rodinách se ty dìti rodí, jakou mají budoucnost. Pokud vím, tak i tam jsou to zejména barevní, kdo má doslova davy dìtí. Jistì by bylo zajímavé zjistit proè jich mají tolik - zda tam náhodou nehraje roli podobný faktor jako v rozvojových zemích, tedy daleko vyšší pravdìpodobnost úmrtí dítìte než u nás.

Obávám se, že pácháme sebevraždu. Ne tím, že pøijímáme cizince, ale tím, že sice verbálnì chráníme "tradièní hodnoty", ale ve skuteènosti hlavnì ekonomickými nástroji nièíme rodinu a reprodukci. Asi není náhoda, že napø. i nynìjší hodnì pravicová vláda ve Francii financuje obnovu školek a jeslí, a zachovává finanèní podporu mateøství, aby podpoøila porodnost bílých Francouzek. Tam si již uvìdomili, že je cizinci, bez nichž se už dnes neobejdou, èasem poèetnì pøeválcují.
Nás to asi èeká také. Èešky, i pøes nynìjší silné roèníky, mají skoro nejménì dìtí v Evropì. Úplnì nejhùø je na tom Itálie, ta má koeficient 0,9 dítìte na ženu, my jsme druzí s 1,08 dítìte na ženu. To je strašnì málo.

Ona zøejmì ta globalizace, již si tolik pochvalují nìkteøí ekonomové, nebude tak úplnì bezvadná, jak se to mùže v teoretické rovinì jevit. S globalizací ekonomickou asi nutnì muselo dojít i ke globalizaci demografické, což liberálové jaksi opomenuli. Tìžko se dalo oèekávat, že AFrièané, Asiaté, Arabové zùstanou sedìt doma a budou posílat do svìta jen kapitál, suroviny nebo ropu - a teï jsme z toho nesví a rádi bychom, aby si sbalili kufry a zmizeli z našeho svìta. Navíc mám takový pocit, že jsme oèekávali, že zùstanou ve svých chýších, hlinìných domech a stanech, ve své tradièní chudobì a budou se klidnì dívat na to, jak my spotøebováváme to, co se nachází na jejich územích.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 08:59 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Mnì to dìlá docela starosti i z trošku sobeckého dùvodu - mám dvì dospìlé dcery a ani jedna z nich se v blízké budoucnosti nechystá mít mimèo. Pøitom té starší je 24 let, takže není žádné mláïátko. Øíká, že pokud vùbec, tak kolem tøicítky.
Což o to, v nejhorším pøípadì pùjdu dìlat babièku do dìtského domova, ale stejnì by mi to bylo líto...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 09:52 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...mám dvì dospìlé dcery a ani jedna z nich se v blízké budoucnosti nechystá mít mimèo. Pøitom té starší je 24 let, takže není žádné mláïátko. Øíká, že pokud vùbec, tak kolem tøicítky...
Georg píše:
...Dlouho si lámu hlavu,proè je pravidlem,èím vìtší životní úroveò ,tím ménì dìtí.Èemu to pøièítáte?
V postmoderní dobì se zaèal postupnì objevovat fenoném související se vzdìlaností a emancipací ženy. Pravda, u nás se tento trend zaèal prosazovat až po listopadu ´89. Co mám na mysli?
Mladá žena, disponující vysokoškolským vzdìláním, jazykovou výbavou a tøeba ještì zkušenostmi ze zahranièí si chce budovat stejnì jako muž kariéru. A v tomto procesu dítì jaksi nemá ani nemùže mít místo. Mladé páry sezdané nebo žijící na psí knížku chtìjí vydìlávat hodnì penìz (kariéra), chtìjí cestovat, bavit se, zkrátka užívat si života, dokud jsou mladí. Maximálnì jedno dítì si pak poøizují až v pozdním vìku, pokud vùbec. Nìkteøí právì zjistí, že je na dítì pozdì nebo si už tak zvykli, že ho ani nechtìjí. A když jim zaène být smutno v prázdné domácnosti, kde se partneøi jen potkávají a míjejí, poøídí si psa(!) a pak se teprve dohadují, nebo spíš hádají, kdo ho bude venèit... :cry:

Ano, ponìkud tristní realita souèasnosti. A porodnost prudce klesá a sociologové ruku v ruce s Georgem si "dlouho lámou hlavu" nad tím, co s tímto nepøijatelným demografickým vývojem... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 20 pro 2007 08:28, celkově upraveno 5

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 10:43 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Ano, ponìkud tristní realita souèasnosti. A porodnost prudce klesá a sociologové ruku v ruce s Georgem si "dlouho lámou hlavu" nad tím, co s tímto nepøijatelným demografickým vývojem... :wink:

No, já vím, co s tím, jenže to koliduje s liberálními vizemi. Já jsem pøesvìdèená, že jediným øešením je pøiblížení ŽÚ rozvojových zemí nám a zachování ŽÚ rozvinutých na alespoò souèasné úrovni. Jedinì tak je možné oèekávat, že se zpomalý nebo zastaví babyboom v rozvojových zemích a naopak se zvýší porodnost v zemích rozvinutých.
Pokud nebude dùstojný život zajištìn všem a lidé z ekonomicky vyspìlejších zemí budou dále vystaveni ohrožení poklesu životní úrovnì, jako ej tomu dnes, pak nelze èekat obrat k lepšímu. Tenhle souøasný ekonomický systém tráví sám sebe, protože je virtuální a nic již neprodukuje. Resp. produkuje jen to nejnutnìjší a v nízké kvalitì, za smìšnì nízké náklady. Dnes každý produktivní zamìstnanec živí minimálnì tøi parazity - pøekupníka, finanèního spekulanta a právníka. A protože tito parazité vyžadují vysokou ŽÚ, na dìlníka prakticky nic nezbývá. Proto to musí být Asiat nebo Afrièan, pracující za de facto jedno jídlo dennì.

Jo, správnì - podle mne je jediným øešením pro lidstvo liberální socialismus. Kapitalismus definitivnì selhal a teï jen požírá sám sebe.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 12:17 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...No, já vím, co s tím,
(...)
podle mne je jediným øešením pro lidstvo liberální socialismus...
Bohužel, v tomto tak složitém svìtì není jednoduchých øešení. :!:

Protože "kapitalizmus" se obèas taky pøejí, doèasnì pøevažují vlády sociálních demokracií (s akcentem na sociální stát) nad liberálními(?) konzervativci. I když ÈR musí mít vždy výjimku, protože ona už se totiž po listopadu '89 všemu od Západu "pøiuèila", že... :evil:
Ale zase na druhou stranu, pøi pomyšlení na šéfa naší SD, no nevím...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 12:47 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:
...No, já vím, co s tím,
(...)
podle mne je jediným øešením pro lidstvo liberální socialismus...
Bohužel, v tomto tak složitém svìtì není jednoduchých øešení. :!:

Protože "kapitalizmus" se obèas taky pøejí, doèasnì pøevažují vlády sociálních demokracií (s akcentem na sociální stát) nad liberálními(?) konzervativci. I když ÈR musí mít vždy výjimku, protože ona už se totiž po listopadu '89 všemu od Západu "pøiuèila", že... :evil:
Ale zase na druhou stranu, pøi pomyšlení na šéfa naší SD, no nevím...


Všemu negativnímu rozhodnì. A obyèejní lidi na západì nás nenávidí za to, že jsme je pøipravili o sociální výdobytky, o které bojovali 150 let. Vùbec nemohou pochopit, jak jsem se toho mohli vzdát a vhrnout se o tìch 150 let zpátky.

Liberální konzervativec - to je stejnì dokonalý protimluv jako absolvent-specialista :wink:

No jo, no, každej nemùže bejt interesantnì prošedivìlej manekýn v rozevlátým elegantním pøevleèníku :D

Ale jinak máš pravdu. ÈSSD na sebe nabalila pøíliš mnoho obskurních kariéristù, kteøí jsou všechno jiné než socialisté, a tím ztrácí dùvìryhodnost u lidí. Jenže, ono to je takový její národní sport už od první republiky...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 16:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Liberální konzervativec - to je ... dokonalý protimluv ...
Možná leda tak u modrejch ptákù, jinak je to bìžný "terminus technicus". Pøipouštím však, že je velký rozdíl napø. mezi anglickými konzervativci a naší ODS. Ale abychom neodbíhali od tématu ...

Základní otázkou je to, co je je v souèasném svìtì pro nejbližší jeho perspektivu politicky a ekonomicky výhodnìjší alternativou. Zda sociální stát s velice efektivnì pøidìlovanými sociálními dávkami, které jsou pohyblivou složkou mandatorních výdajù (napø. podpora rodin s dìtmi, atd.) nebo "vize" liberálního konzevativce, který akcentuje sílu a schopnosti individua. Èesky øeèeno, pomož si každý sám, jak mùžeš a a tì ani nenapadne se spoléhat na stát. Jemu pla pouze danì a šlapej brázdu. Když se ocitneš na dnì, by ne vlastní vinou, tak ti možná nìco ze sociálních dávek pøesnì vymìøíme.
A že nemáš kde bydlet, abys moh tøeba založit rodinu, protože bydlení je drahý a furt to leze nahoru? Vezmi si hypotéku od nìkterého z bankovních domù. :!: Jejich nabídka je pøeci skvìlá a jejich úrokové sazby kromì ÈNB øídí i "neviditelná ruka trhu". Co bys chtìl pøeci více, ne? ... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 19 pro 2007 17:37, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 16:04 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
Citace:
Tenhle souøasný ekonomický systém tráví sám sebe, protože je virtuální a nic již neprodukuje.

Já myslím,že to co tráví samo sebe jesociální stát.Jeho systém totiž nahrazuje rodinu státem.Proè se døíve muselo rodièùm vykat a bylo hodnì dìtí?¡Ucta rodièùm zaruèovala to,že je v stáøí dìti zaopatøí.Dnes je to tak,že šoupneme rodièe do domova dùchodcù,nebo peèovateláku,jejich domek prodáme a je vystaráno.Zùstanou na bedrech státu,tedy nás všech.
Je hezké peèovat o ty co nemají práci.Nedávno dávali poøad o romských dìtech,kteøí teï milují hip hop a kapelu Gipsy.Natáèeli v rodinách.Hezké byty ,zaøízené velice slušnì,rodiny zajišující porodnost-5,6 dìtí.Jenže nikdo nemaká.A neskrývají že nebudou,navíc ty dìti se tomu zpùsobu života uèí.
Aby se takový stát utáhl je potøeba penìz a hodnì.Dnes je na výplatnicích celkový pøíjem.Teï mìli uèitelé odmìny a tak brali kolem prùm. našeho státu 21 000.Ale celkový náklad zamìstnavatele je 32 000.A to jim hrubou ještì zdaní takže mají okolo 18000èistého.Ale pozor!To není konec.Z toho èistého platíš další-DPH a spotø danì.Tak kolem 5000.Suma sumárum Na zaèátku je 32000 vydìláno a skuteènì nakoupíš za 13000Kè.Ostatní jde na soc. stát,který na tu agendu potøebuje neproduktivní lidi a tak chudne.
A tady je první konec.Rodina je nahrazována státem-dùchody peèovateláky ,dìcáky rùzné jiné ústavy a vymoženosti.Hezké.
Zdánlivì hezké ale nákladné,snadno zneužitelné,a hlavnì to nièí pùvodní,dlouho vytváøené vazby-rodinu

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Naposledy upravil Georg dne 19 pro 2007 16:34, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 16:22 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:
Citace:
Tenhle souøasný ekonomický systém tráví sám sebe, protože je virtuální a nic již neprodukuje.


Mám takový pocit, že to docela pìknì koresponduje s Tvým heslem.

Spoleèenský úpadek souèasných rozmìrù tu už pøece jednou byl - na konci Øíma. Jak to dopadlo, všichni víme. Jenže tenkrát mìli lidi k dispozici akorát "okované klacky", pár soudkù s vaøící smolou a nìco vrhèù kamení. Navíc byly síly mezi "barbary" a Øímany docela slušnì vyrovnané.
Dnes, bohužel, disponujeme daleko horšími "klacky"...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 19 pro 2007 17:50 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Zdánlivì hezké ale nákladné,snadno zneužitelné, ...
Ne! Zneužitelnost soc. dávek lze ošetøit velice peèlivì nastavenou a kvalitní legislativou a právními normami flexibilnì reagujícími na typickou èeskou vynalézavost. Jenže to by ti naši pitomci v Parlamentu nuseli hejbnout kostrou, za ty platy nìco smysluplnýho vytváøet a zvednout pr.... z polstrovaných parlamentních a senátních lavic a jít se podívat do terénu mezi lid, jehož zastupují a z jehož daní jsou placeni, aby jaksi nebyli odtrženi od reality.
A ti, co jsou (dlouhodobì) na podpoøe? Jak dlouho že se mluví o všeobecnì prospìšných pracech? A to platí pøedevším pro cikány... :twisted:

Georg píše:
...a hlavnì to nièí pùvodní,dlouho vytváøené vazby-rodinu
Ano, naprosto souhlasím. :!:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kariéra žen...
UNREAD_POSTNapsal: 20 pro 2007 06:23 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Já myslím,že to co tráví samo sebe jesociální stát.Jeho systém totiž nahrazuje rodinu státem.Proè se døíve muselo rodièùm vykat a bylo hodnì dìtí?¡Ucta rodièùm zaruèovala to,že je v stáøí dìti zaopatøí.Dnes je to tak,že šoupneme rodièe do domova dùchodcù,nebo peèovateláku,jejich domek prodáme a je vystaráno.Zùstanou na bedrech státu,tedy nás všech...

S tím, Georgu, nemohu souhlasit.
Sociální systém rodinu doplòuje a vznikl právì proto, že to s péèí o staré, nemohoucí, nemocné nebo sociálnì ohrožené bylo vždy nalevaèku. Nebo snad myslíš, že "Dìdova mísa", temné romány a povídky o výminkáøích, o chudých lidech, nemocných vznikaly jen tak? Kdepak. Péèe o staré a jinak handicapované lidi byla vždy hrozná a vždy, i v hlubokém støedovìku musely být zakládány a provozovány instituce, které jim alespoò trochu pomáhaly. Starobince, hospice, špitály, útulky - a to vše právì proto, že rodinná péèe nefungovala a nefunguje. Proto v moderní dobì vznikly sociální systémy. Jinak byli a jsou vìkovì, sociálnì a zdravotnì handicapovaní odkázáni na dobroèinnost.
Hodnì dìtí bylo proto, že jedinì tak lidé byli schopni nìjak zajistit, že alespoò jedno pøežije do dospìlosti. Dále pak neexistencí úèinné antikoncepce a lékaøské péèe.

Vynucovaná (a to i právním systémem) autorita byla a je kontraproduktivní.

Neochotu nìkterých lidí pracovat lze pøece velmi snadno zjistit postihnout. Stejnì jako zneužívání systému zdravotní péèe. Ale lenost zákonodárcù to znemožòuje a radìji trestají ty, co se snaží.

Úèelné využití daní je dáno opìt jen a jen kvalitou hospodaøení s nimi. Tedy kvalitním právním systémem a vynucováním jeho dodržování. To je tøeba v Dánsku, Skandinávii, od jisté míry i Holandsku. Tamní sociální systémy jsou štìdré k tìm, kdo se snaží a pøísné k flákaèùm. A tak je to správné. Další výdaje jsou dány politickou kulturou - nìkdo investuje do vzdìlání, kvalifikace, kultury, rozvoje kvalitních produktivních odvìtví, jiný do zbraní a kolonizace. Investice do kvality života možná zpùsobují pomalejší "ekonomický rùst", ale mají za následek klid v zemi a absenci potøeby škodit jiným. Podívej se na to, kdo má dnes potøebu dobývat cizí území a zdroje. Jen a jen státy s asociálními ekonomickými systémy.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: sociální stát
UNREAD_POSTNapsal: 20 pro 2007 11:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Já myslím,že to co tráví samo sebe jesociální stát...
Na sociálním státu ve spoleènostech, jejichž základy stojí na køesanských pricipech nebo se o to aspoò snaží, není vùbec nic špatného. Ba právì naopak. Pejorativní nádech pojmu "sociální stát" vtiskly jednoznaènì pravicové, konzervativní partaje, nikoli ti, kteøí zneužívají sociální dávky. Má to však jeden háèek, který už tady byl taky diskutován. Nebo spíš hák a znovu ho pøipomenu. Legislativa sociálního státu nesmí být zmetkem... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 22 pro 2007 21:59 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Trochu jsem poèkal ,až mi nahrajete.Dìdova mísa.Výminek.Je to pravda,ale ne pravidlo.Druhý moment.výchova dìtí.Mohli si v té dobì dovolit vypustit dìti,dìlejte si beztrestnì co chcete?Nevìnovat se jim?Když byli staøí,vychovali flákaèe a,jak se dnes odbornì øíká, èlovìka s nízkým sociál. cítìním,tak na to dojeli.Ale pøesto tu bylo ještì domovské právo.
A co odborníci,kteøí se tím zabývali?Zjistili následující.Èím vìtší státní zaopatøenost,tím ménì dìtí.Dùvod?
1.Není potøeba zajistit si dìtmi péèi ve stáøí,když to zajištuje stát
2.Dùchodový systém je velice nákladný a stále menším poètem ekon.aktivních se to pøímo úmìrenì zhoršuje.Je poøeba stále vyššího zdanìní.Spoèetl jsem vám kolik zbyde pracovníkovi skuteènì z platu 32 tis.-koneèných 13tis.A objevuje se ten efekt,naznaèený Jirkou.Bydlení je tìžko dostupné,vèetnì dalších vìcí.A tak zase dìti nejsou a pohybujeme se v zaèarovaném kruhu.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: RE:skandinávské státy
UNREAD_POSTNapsal: 22 pro 2007 22:30 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Já bych chtìla zareagovat na ty dva zmínìné skandinávské státy a jejich sociální systém. Shodou okolností oba státy trochu znám a mám v nich blízké pøátele.
Tam je nìkolik dùležitých momentù - neskuteènì velké daòové zatížení støední vìkové populace, pozdìjší odchod do dùchodu (Švédsko - 65 let, což ted má být i u nás) a pøelévání takto získaných penìz na mladou populaci. Dále velmi dobøe propracovaný systém dùchodového pøipojištìní. To je témeø nezbytné.
Pak se setkáváte s nesmírnì aktivními švédskými dùchodci, kdy dobrý odborník èásteènì pracuje v 75 letech a je o nìj zájem, oni hodnì cestují, navštìvují kurzy na univerzitách spolu s mladými studenty.
Ještì pøed deseti lety bylo v Dánsku bìžné (nevím, jestli ještì stále je), že stát mladé lidi dotoval èástkou,která jim staèila na samostatné bydlení, že jim platil studijní pobyty po škole. To ale nebyl jen nìjaký státní altruismus, ale pragmatický odsun tìchto mladých z domácího pracovního trhu.
Mezi Dány a Švédy je také jeden zajímavý rozdíl .. zatímco vìtšina Švédù je skuteènì velmi rovnostáøská, Dáni jsou hodnì zamìøeni na jedince jako individualitu ...je to dobøe vidìt napø. ve školství. Mimochodem už ve školce má dítì jakékoliv národnosti nárok na asistenta hovoøícího jeho mateøtinou.. . to by se asi malí Romové u nás divili...

K tìm dìtem, dnes už je bìžné vidìt ve Švédsku i Dánsku celkem mladé rodiny s nìkolika dìtmi (moji dánští pøátelé mají 4) a to je tatínek øeditel mateøské školky (ano, ètete dobøe) a maminka uèitelka na volné noze.

Zajímavá vìc, které jsem si všimla ve Švédsku - v tzv. støední tøídì potkáte spoustu rodin, ne už zcela mladých s vlastními dìtmi a ještì adoptivním dítìtem bud z Afriky nebo Asie. Øekla bych, že tento jev vyplývá z urèitého uvìdomìní si, že já mám dost, ale je spousta tìch, kteøí nemají, a je v mých silách jim pomoc konkrétním èinem. Asi to souvisí s tím atrofovaným rovnostáøským myšlením.

Nicménì v obou zemích po pomìrnì dlouhém vládnutí levice se jak Dánùm tak Švédùm zaèal ten hodnì sociální stát trochu zajídat a ve volbách zvolili pravou.
Mùj pøítel to vyjádøil lakonicky .. vládli tu už moc dlouho a mysleli si, že už mùžou všechno, tak jsme jim dali najevo, že nemùžou.
Pøíklad demokracie v praxi, vládni, ale mysli na to jak, jinak ti dáme ve volbách vìdìt, jestli jsme byli s tvým vládnutím spokojeni.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: RE:skandinávské státy
UNREAD_POSTNapsal: 23 pro 2007 09:57 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Dùchodový systém je velice nákladný a stále menším poètem ekon.aktivních se to pøímo úmìrenì zhoršuje. Je poøeba stále vyššího zdanìní...
Není. :!: Zvyšování daòové zátìže fyzických i právnických osob je cesta do pekel. To ví každý student ekonomie už v 1. semestru. Je tedy jiné øešení? Ano, chce to však jednu jedinou "malièkost", jejíž funkènost byla dávno ovìøena v mnoha a mnoha státech, naposledy na Slovensku, které nás tím zase pøedebìhlo. Jde o to koneènì spustit dùchodovou reformu, která má v Absurdistánu s názvem Èeská republika zpoždìní min. 10 až 12 let. Už jsem o tom tady nìsèetnìkrát psal, že absolutnì nejvìtším mandatorním výdajem st. rozpoètu pohybujicím se kolem ètvrt, dnes už možná kolem tøetiny bilionu Kè (ano, ètete to dobøe, to není pøeklep!) jsou výplaty dùchodù, a ty pak zatìžují nejvìtší èástkou i schodek st. rozpoètu. Dosud nespuštìná dùchodová reforma, k níž naše politické "elity" stále sbírají odvahu, se stává èasovanou bombou.
Prodloužení odchodu do dùchudu napø. až na 65(!) letech tikot èasovaèe oné pomyslné bomby pouze prodlouží pøed prvním velkým výbuchem, kterým bude odchod do dùchodu velice silných pováleèných roèníkù, tj. roèníkù 47 a výše. To pak bude teprve bomba! A ti naši pitomci nahoøe si zase budou drbat hlavu a svádìt to jeden na druhého... :evil:

Katerina píše:
...velmi dobøe propracovaný systém dùchodového pojištìní. To je témeø nezbytné...
Ano, to je jedno z øešení, jež se pak stane souèástí nutné dùchodové reformy. Dnes je u nás dùchodové pojištìní a pøipojištìní stále ještì dobrovolnou záležitostí. Až se v ÈR koneènì spustí opoždìná dùchodová reforma, protože jinak to dopadnout nemùže, bude toto penzijní pojištìní povinné stejnì jako zdravotní...

Pøíèiny toho tristního stavu v oblasti dùchodù jsou známé a už se tady o nich taky zmiòovalo. Je to nepøíznivý demografický vývoj, tj. rodí se ménì dìtí, dùchodcù pøibývá, protože každým rokem se zvyšuje prùmìrný vìk a relace prùm. dùchodu k prùm. mzdì neustále klesá! A v neposlední øadì taky pøibývá vysokoškolsky vždìlaných lidí, kteøí do výrobního procesu vstupují pozdìji a jejich doba, po kterou pøispívají do státní kasy danìmi a sociálními odvody se tak zkracuje.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 23 pro 2007 11:35 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nazdárek, jen bleskovì mezi rohlíèky a piškùtky :D

Ad dùchodový systém a dùchodový vìk:

SYSTÉM: Musí zabezpeèit dùstojnou životní úroveò všem, kteøí v životì pracovali, platili danì a pojištìní. Vè. pìstounù a pod. Tìm kteøí neplatili a jen se vezli (nikoli invalidé a nemocní) zajistit nouzové pøežití, nic víc.
OVŠEM - Musí být dùslednì oddìlen os státního rozpoètu. Jen proto, žre tomu tak dodnes není, mohly Pithartova a Klausova vláda v 90. letech UKRÁST z penzijního úètu 62 MILIARD Kè!!!!! Dnes skuèí o hrozícím deficitu - bodej by ne....
DÁLE - Musí být státem garantován. A to vè, soukromého pojištìní a pøipojištìní. Zbídaèení statisícù lidí v USA a Itálii (ENRON, PARMALAT a další) budiž nám vážným varováním. Stejnì tak jako totálnì asociální deforma v Chile, kde ze dne na den byla zbídaèena celá jedna generace PLÁTCÙ!

VÌK: Neposuzujme, prosím, vhodnost oddalování pouze podle menšinových specialistù, pedagogù a dalších. Majoritou v každém státì jsou obyèejní lidé - dìlníci, zdravotníci, prodavaèi, záchranáøi, policie a další námezdnì pracující.
Ruku na srdce - kdo z nás by si nechal pižlat mozek 65tiletým neurochirurgem, dát narkózu stejnì starým anesteziologem, riskoval operaci zajišovanou 65tiletými sálovkami? Letìli byste s tak starým pilotem? Co takový hasiè, policista? Svìøili byste své prvòáèky takové uèitelce?
Ano, odborník mùže dál pøednášet, psát, ale do výkonu už ho nikdo moc nepustí. Co když si pøi operaci klimbne??? To není demagogie - mìli jsme vynikajícího tresáka, skuteèného specialistu. Bylo mu 68 let. Na poradách i bìhem dne si tu a tam schrupnul, pak se se sluníèkovým úsmìvem probudil a zase fungoval dál. Jenže - on tím nikoho nemohl ohrozit, maximálnì jsme se tomu zasmáli. V autobusu by to ìmlo fatální dùsledky.
Nemluvì o dopadech na rodinu - zanikne tím pøirozená funkce dìdeèkù a babièek, to si laskavì uvìdomme. Nìco jiného je MOCI pracovat dál a úplnì nìco jiného je MUSET pracovat, i když jsme vysílení, unavení nebo/a nemocní.
V dnešní hektické dobì jsou lidé daleko více vysáváni tempem práce i života než døíve. Dlouhovìkost seveøanù je jistì dána i pomalejším tempem života - to ale i tam pøestává platit.

DÌTI: V chudých zemích jsou velké jejich poèty prostøedkem k pøežití rodiny do další generace. U nás je to luxus, který se nemùže dovolit každý. Uvedený pøíklad švédské uèitelské rodiny je dùkazem toho, že ve Švédsku nejsou vìtší poèty dìtí luxusem - lidé jsou tedy zøejmì placeni tak, že si to mohou DOVOLIT. U nás se stává luxusem i jedno jediné dítì. A ne proto, že by VŠICHNI mladí byli rozmazlenými fracky, toužícími jen po zážitcích. Pro bìžné lidi s platy do 15000.- Kè brutto jsou dnes byty, vybavení a v mnoha pøípadech i další vzdìlání nedostupným pøepychem. Plat jim staèí jen na prosté pøežití a hodnì skromné bydlení, èasto u rodièù. A takové "platy" má pøes 50% pracující populace!!!!!

Kateøina zde uvedla, že vD8nsku se pøejedl levicový systém. Není tomu tak - dánská pravicová vlády, která opìt vyhrála volby, štìdrý systém plnì zachovala. Protože se vyplácí! Ten systém maximálnì podporuje aktivní a pøínì trestá pasivní. Není tedy levicový, ani pravicový, ale PRAGMATICKÝ. Jasnì øíká - "Makej, a my pro Tebe udìláme vše, abys to dokázal". Protože znovuzapojený slušnì placený èlovìk pøece platí danì a pojištìní, spotøebovává - a o to tu jde.

Kapitalismus je založen na spotøebì; bez ní pojde. U nás se nedostateèné zdroje na spotøebu "øeší" ohromným zadlužováním. Bìda nám, až dojde ke zlomu a velká skupina lidí ztratí schopnost splácet pùjèky. Jak podniky, tak rodiny. A bojím se, že to nastane již v r. 2008. Již teï roste inflace, protože mnoho lidí omezuje spotøebu. Obchodníci to "øeší" zvyšováním cen, lidé a podniky dalšími dluhy. Co si ale banky vezmou, až nebude na splátky? KOMU prodají zadlužené nemovitosti i movitosti? V USA se už zhroutil nemovitostní trh, protože lidé už nemají na další pùjèky a nákupy. My nejsme USA a nemáme mocensky na to, bychom kolonizovali zdroje a spotøebitele!

Souèasná situace není øešitelná nìjakou penzijní "reformou". To je krize systému. Protože ten systém dnes není kryt produkcí, ale zcela virtuálními "finanèními službami a produkty". Zatím pøežívá díky bídì asijských a afrických dìlníkù a pøesunem výroby do chudých zemí. Jenže doma mezitím chudnou celé sociální vrsty a výrobu nelze stále zlevòovat. Zejména ne proto, že chudí Asiaté a Afrièané docházejí - už je to pøestalo bavit, dìlat za "misku rýže". Kam pøesuneme výrobu dál? Zaèíná se nám vracet bumerang domnìlé chytristiky, zvané "globalizace". Už není KOHO globalizovat. Už nemáme koho obrat a za èínáme obírat sami sebe navzájem. Kryjeme to rùznými "reformami", jež ale jen zastírají fakt, že to zase jednou nevyšlo...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz